En son güncellemeler 30 Eylül 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
KHK 703 (2018) md: 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, Geçici 1, Geçici 2. 6385 (2013) md: 14. 6082 (2010) md: 14. 5818 (2008) md: 2, 4, 8, 9, 13, 14, 16.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
10085
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, Kuruluş, Görev ve Yetkiler
Amaç
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018), 5818(2008)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
Kuruluş
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
Görev ve yetkiler
Madde 4 - KHK 703(2018), 5818(2008)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilât
Teşkilât
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
Hizmet birimleri
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
Hizmet birimlerinin görevleri
Madde 8 - KHK 703(2018), 5818(2008)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
İzleme Komitesi
Madde 9 - KHK 703(2018), 5818(2008)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
Komisyonun görev ve yetkileri
Madde 11 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesi ile Kanunun adı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
10086
İl koordinatörlükleri
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
İl koordinatörlüklerinin görevleri
Madde 13 - KHK 703(2018), 5818(2008)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel Rejimi
Kurum personelinin statüsü, hakları ve atanmaları
Madde 14 - KHK 703(2018), KHK 703(2018), 6385(2013), 6082(2010), 5818(2008)(Değişik: 26/11/2008-5818/5 md.)
(1) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.). 

(2) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.) 

(3) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(4) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(5) (Mülga bir ila yedinci cümleleri:2/7/2018-KHK-703/93 md.)Kamu kurum ve kuruluşlarında asli kadrosu itibarıyla makam tazminatı ödenmesi gereken görevlerde bulunmakta iken bu fıkra çerçevesinde Kurumda Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uzman ve denetçi olarak sözleşmeli istihdam edilmeye başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanların, bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı veya buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir.

(6) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.) 

(7) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(8) Sözleşmeli personele verilecek her türlü ödemeler dahil net ücretler; Başkana Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür, genel koordinatörler, iç denetim koordinatörü ve birinci hukuk müşavirine Başbakanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür yardımcısı, koordinatör ve il koordinatörlerine Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan daire başkanları, uzman, mütercim, avukat ve denetçilere Bakanlık uzmanları, diğer görevlilere ise Bakanlık merkez teşkilâtındaki benzer unvanlar ile görev yapan personel için öngörülmüş bulunan ücretleri aşmamak kaydıyla, Bakan tarafından belirlenir. (Mülga son cümle:2/7/2018-KHK-703/93 md.)(1)

(9) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.) 
 
(10) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan ‘’Başbakanlık’’ ibareleri ‘’Bakanlık’’ şeklinde değiştirilmiştir.
10087
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gelir ve Giderler
Gelir ve giderler ile yönetilecek hesaplar
Madde 15 - KHK 703(2018), KHK 703(2018)
((Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(2) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(3) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

(4) Kurumun alacaklarının tahsilinde Kurum tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Avrupa Birliğinin tahsis edeceği malî yardımlar ve sağlanacak ulusal katkı, Avrupa Birliği ile yapılan ilgili anlaşmalardaki hükümler çerçevesinde açılacak hesaplarda tutulur. Bu hesapların yönetilmesi, kullanılması, nemalandırılması, kullanılmayan kısmının Avrupa Birliğine iade edilmesi veya kullanılmasına ilişkin hususlar ilgili anlaşmalar çerçevesinde belirlenir.

(6) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu Kanunun ve kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.(1)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Program ve Destekleri
Genel hükümler
Madde 16 - 5818(2008)
(1) Avrupa Birliği tarafından kırsal kalkınma için sağlanan malî kaynakların programlanması, kullanılması ve malî yönetimine ilişkin usûl ve esaslar ile Kurumun yetki ve sorumlulukları Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde belirlenir. Bu anlaşmalara göre yetkili kılınan ulusal makam ve kurumlar tarafından fonların kullanımı konusunda Kurumun ulusal akreditasyonu sağlanır ve izlenir.

(2) (Değişik: 26/11/2008-5818/2md.) Program çerçevesinde Avrupa Birliğinden sağlanan fonların malî yönetimi, Kurumun ulusal düzeyde akreditasyonunun sağlanması ve akreditasyonu ile ilgili kuralların uygulanmasının takibi ile ilgili çalışmalar ulusal yetkilendirme görevlisi olarak belirlenen merci tarafından yapılır.

(3) Kurumun yönetim ve kontrol sistemlerinin raporlanması ve Kurum hesaplarının yıllık olarak incelenmesi ile ilgili çalışmalar, kamu ya da özel sektör kuruluşları arasından belirlenecek olan bir denetim kurumu tarafından yapılır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan ‘’Kurum, bu Kanunun’’ ibaresi ‘’ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu Kanunun ve kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin’’ şeklinde değiştirilmiştir.
10088
Avrupa Birliği desteklerinin programlanması
Madde 17 - KHK 703(2018)(Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
Kurumun sorumlulukları
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Dış denetim
Madde 19 -
(1) Kurumun dış denetimi, 16 ncı maddedeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Sayıştay tarafından gerçekleştirilir.
Yönetmelik
Madde 20 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Ek: 10/1/2013-6385/19 md.) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)
 
Yürürlük
Madde 21 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
10090/10094-2

Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  Formun Üstü

  Formun Üstü

  10085

  TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN(1)

   

   

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Hizmetleri Hakkında Kanun (1)

   

               Kanun Numarası            : 5648

            Kabul Tarihi                   : 4/5/2007

            Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih   :  18/5/2007   Sayı : 26526

            Yayımlandığı Düstur       : Tertip :  5  Cilt : 46

   

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Tanımlar, Kuruluş, Görev ve Yetkiler

               Amaç

  Madde             MADDE 1 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

               Tanımlar

  Madde             MADDE 2 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

               Kuruluş

  Madde             MADDE 3 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

               Görev ve yetkiler

  Madde             MADDE 4 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Teşkilât

               Teşkilât

  Madde             MADDE 5 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

               Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

  Madde             MADDE 6 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.) 

   

  Hizmet birimleri

  Madde             MADDE 7 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

           Hizmet birimlerinin görevleri

  Madde             MADDE 8 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

                İzleme Komitesi

  Madde             MADDE 9 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

               Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu

  Madde             MADDE 10 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.) 

   

  Komisyonun görev ve yetkileri

  Madde             MADDE 11 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

  __________

  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesi ile Kanunun adı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

   


  10086

       

               İl koordinatörlükleri

  Madde             MADDE 12 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

               İl koordinatörlüklerinin görevleri

  Madde             MADDE 13 (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

     

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Personel Rejimi

   

               Kurum personelinin statüsü, hakları ve atanmaları

  Madde             MADDE 14 (Değişik: 26/11/2008-5818/5 md.)

               (1) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.).

   

              (2) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

              (3) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

               (4) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

               (5) (Mülga bir ila yedinci cümleleri:2/7/2018-KHK-703/93 md.)Kamu kurum ve kuruluşlarında asli kadrosu itibarıyla makam tazminatı ödenmesi gereken görevlerde bulunmakta iken bu fıkra çerçevesinde Kurumda Başkan, genel koordinatör, birinci hukuk müşaviri, koordinatör, uzman ve denetçi olarak sözleşmeli istihdam edilmeye başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanların, bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatı veya buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenmesi gereken süre olarak değerlendirilir.

   

               (6) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

               (7) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

  (8) Sözleşmeli personele verilecek her türlü ödemeler dahil net ücretler; Başkana Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür, genel koordinatörler, iç denetim koordinatörü ve birinci hukuk müşavirine Başbakanlık merkez teşkilâtında görev yapan genel müdür yardımcısı, koordinatör ve il koordinatörlerine Bakanlık merkez teşkilâtında görev yapan daire başkanları, uzman, mütercim, avukat ve denetçilere Bakanlık uzmanları, diğer görevlilere ise Bakanlık merkez teşkilâtındaki benzer unvanlar ile görev yapan personel için öngörülmüş bulunan ücretleri aşmamak kaydıyla, Bakan tarafından belirlenir. (Mülga son cümle:2/7/2018-KHK-703/93 md.)(.) (1)

   

               (9) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

                 

  (10) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

  ____________

  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan ‘’Başbakanlık’’ ibareleri ‘’Bakanlık’’ şeklinde değiştirilmiştir.

   


  10087

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Gelir ve Giderler

   

               Gelir ve giderler ile yönetilecek hesaplar

  Madde   MADDE 15 -

  ((Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

               (2) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

               (3) (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

               (4) Kurumun alacaklarının tahsilinde Kurum tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

   

               (5) Avrupa Birliğinin tahsis edeceği malî yardımlar ve sağlanacak ulusal katkı, Avrupa Birliği ile yapılan ilgili anlaşmalardaki hükümler çerçevesinde açılacak hesaplarda tutulur. Bu hesapların yönetilmesi, kullanılması, nemalandırılması, kullanılmayan kısmının Avrupa Birliğine iade edilmesi veya kullanılmasına ilişkin hususlar ilgili anlaşmalar çerçevesinde belirlenir.

   

  (6) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu Kanunun ve kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.(1)

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Program ve Destekleri

   

               Genel hükümler

  Madde   MADDE 16 -

  (1) Avrupa Birliği tarafından kırsal kalkınma için sağlanan malî kaynakların programlanması, kullanılması ve malî yönetimine ilişkin usûl ve esaslar ile Kurumun yetki ve sorumlulukları Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde belirlenir. Bu anlaşmalara göre yetkili kılınan ulusal makam ve kurumlar tarafından fonların kullanımı konusunda Kurumun ulusal akreditasyonu sağlanır ve izlenir.

   

               (2) (Değişik: 26/11/2008-5818/2-5818/2 md.) Program çerçevesinde Avrupa Birliğinden sağlanan fonların malî yönetimi, Kurumun ulusal düzeyde akreditasyonunun sağlanması ve akreditasyonu ile ilgili kuralların uygulanmasının takibi ile ilgili çalışmalar ulusal yetkilendirme görevlisi olarak belirlenen merci tarafından yapılır.

   

               (3) Kurumun yönetim ve kontrol sistemlerinin raporlanması ve Kurum hesaplarının yıllık olarak incelenmesi ile ilgili çalışmalar, kamu ya da özel sektör kuruluşları arasından belirlenecek olan bir denetim kurumu tarafından yapılır.

   

  ____________

  (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 93 üncü maddesi ile bu fıkrada yer alan ‘’Kurum, bu Kanunun’’ ibaresi ‘’ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu Kanunun ve kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin’’ şeklinde değiştirilmiştir.

   


   

  10088

   

              

  Avrupa Birliği desteklerinin programlanması

  Madde   MADDE 17 (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

               Kurumun sorumlulukları

  Madde   MADDE 18 (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli Hükümler

               Dış denetim

  Madde   MADDE 19 -

  (1) Kurumun dış denetimi, 16 ncı maddedeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Sayıştay tarafından gerçekleştirilir.

              

               Yönetmelik

  Madde   MADDE 20 (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

  Geçici Madde    

  GEÇİCİ MADDE 1 (Mülga fıkra:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

  Geçici Madde    

  GEÇİCİ MADDE 2 (Ek: 10/1/2013-6385/19 md.) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/93 md.)

   

              

  Yürürlük

  Madde   MADDE 21 -

  (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

              

  Yürütme

  Madde   MADDE 22 -

  (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


  10089/10094-1

   

  (I) SAYILI CETVEL

   

  TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

  MERKEZ TEŞKİLÂTI

   

  Başkan   Ana Hizmet Birimleri      Danışma ve Denetim Birimleri    Yardımcı Hizmet Birimi

  Başkan     1. Proje Hizmetleri Genel       1. Hukuk Müşavirliği                1. Destek Hizmetleri

                     Koordinatörlüğü                                                                          Genel Koordinatörlüğü

                  a) Proje Yönetimi                    2. İç Denetim Koordinatörlüğü  a) Bilgi Sistemleri

                      Koordinatörlüğü                                                                         Koordinatörlüğü

                  b) Proje İzleme ve Kontrol                                                        b) İnsan Kaynakları ve

                      Koordinatörlüğü                                                                          İdarî İşler Koordinatörlüğü

                  2. Finansman Genel

                      Koordinatörlüğü

                  a) Tahakkuk Koordinatörlüğü

                  b) Ödeme Koordinatörlüğü

                  c) Muhasebe Koordinatörlüğü

   


  10090/10094-2

  <br />

   

   

  5648 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının  Numarası

   

  5648 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  5818

  2, 4, 8, 9, 13, 14, 16

  5/12/2008

  6082

  14

  10/12/2010

  6385

  14, Geçici Madde 2

  19/1/2013

  KHK/703

  Kanunun adı, 1 ila 13, 14, 15, 17, 18, 20/ Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri.

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

   

   

  
  
  5648 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5648 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5648 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5648 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5648 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5648 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  (I) SAYILI CETVEL TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU MERKEZ TEŞKİLÂTI
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (13)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul