(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
10131
MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Kanunun amacı, Merkezi Finans ve İhale Biriminin Hazine Müsteşarlığı ile idarî ilişkisini, istihdam ve bütçe esaslarını düzenlemektir.
Tanımlar
Madde 2 -
(1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Ara Yönetici: Mutabakat Zaptındaki usûl çerçevesinde belirlenen Birim organizasyon şemasında gösterilen sayı ve unvanda, Birim Başkanı ile uzman personel arasında yer alan personeli, b) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanı, c) Birim: Merkezi Finans ve İhale Birimini, ç) Birim Başkanı: Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanını, d) Destek personeli: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda yardımcı birimlere ilişkin olarak sayılan görevler çerçevesinde, idarî, malî, güvenlik ve sivil savunma gibi destek hizmetlerini yerine getirmek üzere istihdam edilen personeli, e) Komisyon: Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayı ile Birim Başkanının başkanlığında, Birimden iki ara yönetici ve Müsteşarlıktan en az daire başkanı düzeyinde iki yönetici olmak üzere toplam beş kişiden oluşturulan komisyonu, f) Mutabakat Zaptı: Birimin kuruluşuna dair 30/1/2003 tarihli ve 4802 sayılı Kanunla uygun bulunan ve 24/2/2003 tarihli ve 2003/5313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Mutabakat Zaptı ile ek ve değişikliklerini, g) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını, ğ) Ulusal Yardım Koordinatörü: Avrupa Birliği Genel Sekreterini, h) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi: Hazine Müsteşarını, ı) Uzman personel: Mutabakat Zaptında belirtilen görevlerin yerine getirilebilmesi için geçici görevli olarak veya hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek hukuk müşaviri, bilgisayar programcısı ve çözümleyicisi dahil personeli, ifade eder.
10132
İstihdam esasları
Madde 3 - KHK 662(2011)
(1) Birimin görevleri, hizmet sözleşmesi kapsamında istihdam edilen uzman personel ve destek personeli ile geçici olarak görevlendirilecek kamu görevlileri eliyle yürütülür. Destek personelinin sayısı, Birimin toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçemez.

(2) Birim Başkanı, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından, Ulusal Yardım Koordinatörünün görüşü alınarak atanır. Ara yönetici pozisyonlarına Birim Başkanının teklifi üzerine Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayı ile görevlendirme yapılır. Uzman personel Komisyon marifetiyle seçilir ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayı ile Birimde istihdam edilir. Söz konusu personelin görevine son verilmesinde de aynı usûller izlenir.

(3) Birimde hizmet sözleşmesi ile veya geçici görevli olarak istihdam edilecek bütün yerli personelin
   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
   inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması zorunlu olup, ara yöneticiler ile yerli uzman personelde ayrıca;

a) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile üniversite ve fakültelerin matematik ve istatistik bölümleri, Birimin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenecek diğer fakülte ve bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,(1)

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 80 puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak,
şartları aranır.

(4) Sözleşmeli olarak çalışan personelden Birim Başkanına Müsteşarlıkta görev yapan Genel Müdür; ara yöneticilerden Kıdemli Finans ve Kıdemli İhale Yöneticilerine Müsteşarlıkta görev yapan Genel Müdür Yardımcısı, diğerlerine Müsteşarlıkta görev yapan Daire Başkanı; Uzman personele Müsteşarlıkta 1 inci dereceli kadroda görev yapan Hazine uzmanı; destek personeline ise Müsteşarlıkta görev yapan emsali personele her türlü ödemeler dahil ödenmekte olan tutarı geçmemek üzere ücret ödenir. Bu personele ödenecek ücret Birim ile aralarında imzalanacak hizmet sözleşmesinde belirlenir.

(5) Birim personelinin çalışma usûl ve esasları, izinleri, hakları, yükümlülükleri ve hangi hallerde işlerine son verileceği ile yabancı uzmanlara ödenecek ücretler Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

(6) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile Birimde hizmet sözleşmesi ile istihdam edilebilirler. Birimin bu konudaki talepleri, ilgili idarelerce öncelikle sonuçlandırılır. Bu kapsamdaki personel, hizmet sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Personel kanunlarına tâbi olarak çalışmakta iken bu fıkra uyarınca aylıksız izinli sayılanların aylıksız izinli sayıldıkları sürece önceki statüleri ile ilgili sosyal güvenlik hakları aynı şekilde devam ettiği gibi bu süreler kendi kurumlarında çalışıyormuş gibi addedilerek, terfilerinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın süresinde terfileri yapılır.
  
(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 75 inci maddesiyle, bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “istatistik bölümlerinden” ibaresi “istatistik bölümleri, Birimin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenecek diğer fakülte ve bölümlerden” şeklinde, aynı bentte yer alan “yabancı” ibaresi “yurt içindeki veya yurt dışındaki” şeklinde değiştirilmiştir.
10133
(7) Altıncı fıkrada belirtilen idarelerde istihdam edilen personel kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati üzerine aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca karşılanmak kaydıyla Birimde geçici olarak görevlendirilebilirler. Üniversite öğretim elemanları da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Birimde görevlendirilebilirler. Bu madde uyarınca görevlendirilenler hariç olmak üzere, bu fıkraya göre görevlendirilmiş olması halinde, Birim Başkanına 3000, ara yöneticilerden Kıdemli Finans ve Kıdemli İhale Yöneticilerine 2000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümlerine tâbi olmaksızın her ay ayrıca Birim tarafından ödenir. Bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. (8) Birim personeline 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin ve sicil hükümleri uygulanır.
Birimin giderleri
Madde 4 -
(1) Birimin bütün giderleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan Ziraat Bankası nezdinde Birim adına açılacak özel hesaba yatırılır.

(2) Birim giderlerini karşılamak amacıyla Birim hesabına aktarılması gereken tutar genel bütçeden karşılanır.

(3) Söz konusu özel hesaptan yapılacak harcamalarda Harcama Yetkilisi Birim Başkanıdır.
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Birimde çalışmakta olan geçici görevli personel, Birim ile hizmet sözleşmesi imzaladıkları tarihten itibaren, kadrolarının bulunduğu kurumlarından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın aylıksız izinli sayılır. Bunlardan geçici görevli olarak çalışmaya devam etmek isteyenler ile sözleşme imzalanmaz ve aynı statüde çalışmaya devam edebilirler.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Birimde çalışmakta olan sözleşmeli personelin sözleşmeleri, sözleşme süresi sonuna kadar devam eder. Sözleşme süresinin sonunda bu personel ile  3 üncü maddenin 4 üncü fıkrası uyarınca hizmet sözleşmesi yapılabilir.
Yürürlük
Madde 5 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
10134
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   5671 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren                                                                                                                    Yürürlüğe

  Kanun/KHK                    5671 Sayılı Kanunun değişen maddeleri                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

  KHK/662                                                           3                                                            2/11/2011

  
  
  5671 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5671 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5671 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5671 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5671 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul