Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
10265
SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Kanunun amacı; uzmanlık, ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak gerektiren, at yarışları hariç olmak üzere, spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezî bahis sistemi ve risk yönetim merkezinin kurulması ve işletilmesi ile başbayilik iş ve hizmetlerinin özel hukuk sözleşmesi ile hâsılattan pay verilmesi modeliyle, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Tanımlar
Madde 2 - 7146(2018)
(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Başbayi: 3 üncü maddenin (c) bendinde belirtilen iş ve hizmetleri yapmak üzere idare ile sözleşme yapan yükleniciyi,

b) Benzer iş: Risk yönetimi içermesi kaydıyla, ihale konusu iş ile nitelikleri itibarıyla benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen makine, teçhizat ve diğer ekipman ile malî güç, ihtisas ile personel ve organizasyon gerekleri itibarıyla benzer özellikteki işleri,

c) Hâsılat: İdare tarafından müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması karşılığında iştirakçilerden tahsil edilen tutardan katma değer vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,

ç) Hâsılattan pay verilmesi modeli: 3 üncü maddede belirtilen iş ve hizmetlerin özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için yükleniciye, yüklendiği iş ve hizmetlerden elde edilen hâsılattan, sözleşmede belirlenen esaslara göre yükleniciye belli bir yüzde oranında pay verilmesini öngören özel finansman modelini,

d) İdare: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,

e) İhale dokümanı: İhale konusu iş ve hizmette idarî şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

f) İhale yetkilisi: Spor Toto Teşkilat Başkanını,

g) İstekli: İhaleye teklif veren özel hukuk tüzel kişilerini,

ğ) Merkezî bahis sistemi: Ana sistem ve kurtarma sistemi olmak üzere iki bölümden meydana gelen, tüm bayilerden gelen bilgilerin toplandığı, işlendiği ve depolandığı, yüksek kapasite ve işlem gücüne sahip yedekleme özelliği bulunan donanımların bütününün oluşturduğu sistemi,

h) Müşterek bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

ı) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketlerin kendi aralarında veya yabancı şirketlerle yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklıklarını,

i) Özel hukuk tüzel kişisi: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketleri veya bunların kendi aralarında veya yabancı şirketlerle oluşturdukları ortak girişimleri,
10266
j) Pazarlıkla temin: 26 ncı maddede belirtilen durumlarda 3 üncü maddede belirtilen iş ve hizmetlerin, idare tarafından ilan yapılmaksızın davet edilenlerle teminata ilişkin hususların, teknik şartların ve hâsılattan verilecek pay oranının görüşülerek temin edildiği usulü,(1)

k) Pilot ortak: Ortak girişimi temsil etme yetkisine sahip olan ortağı,

l) Risk Yönetimi: Sabit ihtimalli bahis oyun programlarında yer alan bahis katsayılarının ve asgari müsabaka sayılarının belirlenmesi ile oyunların ikramiye riskinin kısmen veya tamamen yüklenici tarafından karşılanmasını,

m) Risk yönetim merkezi: Sabit ihtimalli bahis oyun programlarında yer alan etkinliklere ilişkin bahis oranlarının belirlenmesi, güncellenmesi ve bahis işlemlerinin takibi gibi faaliyetlerin yürütüldüğü merkezi,

n) Sabit ihtimalli bahis oyunları: Yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

o) Sözleşme: İdare ile yüklenici arasında yapılan, özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeyi,

ö) Spor müsabakası: Yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarca tertiplenen resmî, özel, temsilî, ulusal veya uluslararası spor karşılaşmalarını,

p) Teklif: Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu ve hasılattan talep ettiği pay oranını gösterir teklifi ile değerlendirmeye esas diğer belge veya bilgileri,

r) Yüklenici: Bu Kanunda belirtilen iş ve hizmetlerin yaptırılması amacıyla İdare ile sözleşme imzalayan özel hukuk tüzel kişisini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İş ve Hizmetler, Mali Sorumluluklar ve İhaleye İlişkin Temel İlkeler
İş ve hizmetler ile mali sorumluluklar
Madde 3 -
(1) Bu Kanun kapsamında özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılabilecek iş ve hizmetler ile yüklenilecek mali sorumluluklar şunlardır:

a) Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis ve sabit ihtimalli bahis oyunlarının elektronik ortamlar ve bahis terminalleri üzerinden oynatılması amacıyla bayilerin bağlantılı olarak çalıştığı merkezî bahis sisteminin kurulması ve işletilmesi.

b) Sabit ihtimalli bahis oyunları için, merkezî bahis sistemine bağlı olarak çalışacak risk yönetim merkezinin kurulması ve işletilmesi, bu kapsamda oyun programlarında yer alan müsabakalara ilişkin bahis oranlarının belirlenmesi.

c) Başbayilik iş ve hizmetleri;

1) Her hafta geçici mutabakat sağlanmak ve sözleşme süresi sonunda kesin hesap çıkarılmak üzere, sabit ihtimalli bahis oyunlarında İdare tarafından dağıtılan ikramiye tutarının oyun planına göre dağıtılması gereken ikramiye tutarının üzerinde olması hâlinde aradaki farkın karşılanması,

2) İdarenin mevcut ve ileride tesis edeceği bayilerine merkezî bahis sistemi ile uyumlu çalışacak bahis terminallerinin, mülkiyeti yüklenicide kalmak üzere temin edilmesi, merkezî sistemle eş ve gerçek zamanlı bağlantılarının iletişim giderleri üstlenilerek kurulması, onarım ve bakımlarının yapılması,

3) İdare tarafından oynatılan oyunlara ilişkin pazarlama, reklam, tanıtım gibi faaliyetlerin yapılması; kupon, rulo gibi sarfiyat malzemelerinin temini ve bayilere dağıtılması; müsabaka ve ikramiye sonuçları gibi duyuruların yazılı ve görsel basın aracılığıyla yapılması ile bayilik destek hizmetlerinin verilmesi,

4) Bu bentteki kesin hesap, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesini müteakip en geç üç ay içerisinde yapılır.
(1) 26/7/2018 tarihli ve 7146 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle; bu bentte yer alan “davet edilenlerle” ibaresinden sonra gelmek üzere “teminata ilişkin hususların,” ibaresi eklenmiştir.
10267
İhaleye ilişkin temel ilkeler
Madde 4 -
(1) İhalede saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esastır.

(2) 3 üncü maddede belirtilen iş ve hizmetlerin yaptırılacağı özel hukuk tüzel kişisi, İdare tarafından hâsılattan pay verilmesi modeli esas alınarak bu Kanuna göre yapılacak kapalı teklif ihale usulü ile belirlenir.

(3) 3 üncü maddede belirtilen iş ve hizmetler özel hukuk tüzel kişilerine bir bütün olarak kısımlara bölünmeden ve yurt çapında yürütülecek şekilde ihale edilir.
İhale komisyonu
Madde 5 -
(1) İdare bünyesinde biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı, birinin hukukçu ve birinin muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere, en az beş kişiden oluşacak şekilde, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle bir ihale komisyonu oluşturulur.

(2) İhale komisyonunun İdare personelinden oluşturulması esas olmakla birlikte, İdarede yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmaması hâlinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından komisyona üye alınabilir.

(3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilanı izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(4) İhale komisyonu noksansız olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri kararlarda çekimser kalamaz. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhaleye Katılım Kuralları
Yaklaşık oran
Madde 6 -
(1) İdarece, ihale yapılmadan önce her türlü ayrıntılı araştırma yapılarak hâsılatın yükleniciye verilebilecek yaklaşık oranı tespit edilir veya ettirilir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2) Yaklaşık oranın tespitinde bir öncelik sıralaması olmaksızın;

a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İdare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c) İlgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi hâlinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veya konusunda uzman bilirkişi ve uzmanlardan soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,

esas alınır.

(3) Yaklaşık oran ilan edilmez ve isteklilere veya ihale süreciyle resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.
İhaleye katılımda yeterlilik kuralları
Madde 7 -
(1) İhaleye katılacak isteklilerin belirli ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğe sahip olması esastır. İhaleye katılacak isteklilerin sağlaması gereken ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterlilik kriterleri idarî şartnamede yer alır. İhaleye katılacak isteklilerden, yeterliliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir:

a) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösteren belgeler.
10268
b) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer müşterek ve sabit ihtimalli bahis işlerinde, son beş yıl içinde, asgarî toplam bir yıl idarî şartnamede belirlenecek sayıda yurt içinde veya yurt dışında bayi ağını işletmiş olduğuna ve belirlenecek tutarda yıllık hâsılatın risk yönetimini gerçekleştirmiş olduğuna ilişkin iş deneyim belgeleri.

c) İhale konusu iş kapsamında kullanılacak altyapı ve ekipmanlar ile yapılacak işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar.

ç) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi veya belgeler.

d) Bir takvim yılında gerçekleşen hâsılatın taahhüt edilen hâsılatın altında kalması durumunda, isteklinin hâsılattan aldığı pay oranının, gerçekleşen hasılat ile taahhüt ettiği hasılat arasındaki farkın taahhüt edilen hasılata oranı kadar noksan uygulanacağına ilişkin hükmü de içeren ve miktarı idarî şartnamede belirlenen asgarî yıllık hasılat taahhütnamesi.

e) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler.

(2) İhale dokümanında ortak girişimi oluşturan ortakların münferiden karşılaması gereken asgarî yeterlilik kriterleri dışındaki belgeleri pilot ortağın sunması yeterlidir.
İhaleye katılamayacak olanlar
Madde 8 -
(1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) İlgili mevzuat uyarınca geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanların ortağı veya yönetim kurulu üyesi olduğu tüzel kişiler.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişilerin ortağı olduğu tüzel kişiler.

ç) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanların ortağı olduğu tüzel kişiler.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenlerinin ve bunların ortağı olduğu tüzel kişiler.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen kişilerin, yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç ortakları ile şirketleri.

f) İflas eden, tasfiye hâlinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan tüzel kişiler.

g) İhale tarihi itibarıyla, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu veya kesinleşmiş vergi borcu bulunan tüzel kişiler.

ğ) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından meslekî faaliyetten men edilmiş olan tüzel kişiler.

h) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde sayılan yasak fiillerden herhangi birini işlediği İdarece tespit edilen; gerçek kişilerin kurduğu tüzel kişiler, tüzel kişiler ile söz konusu tüzel kişilerin ortaklarının kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiler.

ı) 10 uncu maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.
10269
(2) Belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak, (f) ve (h) bentleri hariç olmak üzere, geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale sonuçlandırılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Ortak girişimler ve alt yükleniciler
Madde 9 -
(1) Ortak girişimler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş anonim şirketler tarafından kendi aralarında veya yabancı şirketlerle iş ortaklığı olarak oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla iş ve hizmetleri birlikte yapmak üzere ortaklık yaparlar. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması hâlinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

(2) Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Yasak fiil ve davranışlar
Madde 10 -
(1) İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhalenin İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi
İhalenin ilanı
Madde 11 -
(1) İhaleye ilişkin ilan, ihale tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazetede ve Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.

(2) İhale ilanında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ve ilgili personelin elektronik posta adresi.

b) İhalenin adı ve niteliği.

c) İşin süresi.

ç) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

d) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

e) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

f) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

g) İhalenin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı.
Şartnameler
Madde 12 -
(1) İhale konusu işin teknik kriterlerine ve ayrıntılarına ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler ve ayrıntılar verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak hazırlanır.

(2) İdarî şartnamede asgarî aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı ve niteliği.

b) İdarenin adı, adresi, telefon, faks numarası, ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve elektronik posta adresi.

c) İhale tarih ve saati ile tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati.
10270
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer ile vergiler dâhil satış bedeli.

d) Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartları.

e) İhaleye katılabilmek için gereken ekonomik ve malî yeterlilik ile meslekî ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ile bunlarda aranan yeterlilik kriterleri, ortak girişimlerde ortakların münferiden karşılaması gereken yeterlilik kriterleri.

f) Bir takvim yılında gerçekleşen hâsılatın taahhüt edilen hâsılatın altında kalması durumunda, istekliye hâsılattan verilecek pay oranının, gerçekleşen hâsılat ile taahhüt edilen hâsılat arasındaki farkın taahhüt edilen hâsılata oranı kadar noksan uygulanacağına ilişkin hüküm.

g) İsteklilerden istenilen belgelerin sunuluş şekli.

ğ) Yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler.

h) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

ı) Tekliflerin geçerlik süresi.

i) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin kimin tarafından karşılanacağı.

j) Tekliflerin verilmesi, alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar.

k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanacak usul ve esaslar.

l) Geçici ve kesin teminatlar ile bu teminatlara ait şartlar.

m) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu.

n) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde ihale komisyonunun serbest olduğu.

o) İhale konusu işe başlama ve bitirme tarihi ve uygulanacak cezaî şartlar.

ö) Yükleniciye yapılacak ödemenin yeri ve şartları.

p) Sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

r) Denetim ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

s) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

ş) İhalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı.
İhale dokümanının verilmesi, dokümanda değişiklik ve açıklama
Madde 13 -
(1) İhale dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyenlerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(2) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek, önceki ilân geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan edilir. Ancak, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddî veya teknik hatalar veya noksanlıkların İdarece tespit edilmesi veya ihaleye katılmak isteyenlerce yazılı olarak bildirilmesi hâlinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Bu hâlde, ihale geçersiz sayılmaz ve yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az beş gün öncesinde ulaşacak şekilde ihale dokümanı alanların tamamına bildirilir. Zeyilnameyle yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması hâlinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi hâlinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olanlara tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3) İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu talebin İdarece uygun görülmesi hâlinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanını alanlara son teklif verme gününden en geç beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını satın alırken bildireceği faks veya elektronik posta adreslerine, açıklama talebinde bulunan belirtilmeksizin, yazılı olarak gönderilir.
10271
(4) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hâllerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği bildirilir. İhalenin iptal edilmesi hâlinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teklif ve Teminatlar
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
Madde 14 -
(1) Bu Kanuna göre yapılacak ihalede kapalı teklif usulü uygulanır. Bu usulde ihale konusu iş için teklif edilen pay yüzdesinin yer aldığı teklif mektubu isteklinin malî teklifini oluşturur. Bu teklif mektubu, üzerine malî teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa, yeterlilik değerlendirmesi için istenilen diğer bütün belgeler ve geçici teminat ayrı bir zarfa konulur. Her iki zarfın üzerine isteklinin veya ortak girişim hâlinde pilot ortağın ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfların yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Her iki zarf birlikte ayrı bir zarf içerisine konularak, üzerine isteklinin veya pilot ortağın ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılmak suretiyle sunulur.

(2) İstekliler tekliflerini, hâsılattan alacağı pay yüzdesi şeklinde verir. Verilen teklifler, zeyilname verilmesi hâli hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(3) Teklif mektubu yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklifin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve isteklinin ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(4) İhale konusu işin tamamı için teklif verilir; kısmî teklif kabul edilmez.

(5) Yukarıdaki fıkralardan herhangi birine uygun olmayan teklifler reddolunarak hiç verilmemiş sayılır.
Teminatlar ve teminat olarak kabul edilecek değerler
Madde 15 - 7146(2018)
(1) Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) Nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonunca teslim alınmaz. Bunların muhasebe şube müdürlüğüne yatırılması zorunludur.

(4) İdarece alınan teminatlar her ne surette olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(5) İsteklilerden, ihalenin yapıldığı yıldan önceki takvim yılında gerçekleşen hâsılatın yüzde üçü oranında geçici teminat alınır. Geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin, tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olması zorunludur. Sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihalenin yapıldığı yıldan önceki takvim yılında gerçekleşen hâsılatın yüzde altısı oranında kesin teminat alınır. Kesin teminatın yükleniciden alınması sırasında geçici teminat iade edilir. (Ek cümle: 26/7/2018-7146/18 md.) Pazarlıkla temin usulünde istenecek teminat miktarları, bu fıkrada belirtilen oranlardan farklı olarak belirlenebilir. (1)
(1) 26/7/2018 tarihli ve 7146 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “yüzde beşi” ibaresi “yüzde üçü” şeklinde, “yüzde onu” ibaresi “yüzde altısı” şeklinde değiştirilmiştir.
10272
(6) Geçici teminatlar;

a) Teklif zarfları uygun görülmeyen isteklilere derhal,

b) Yeterli görülmeyen isteklilere bu durumun tespitini izleyen üç iş günü içerisinde,

c) İhalede birinci ve ikinci en düşük teklif olarak belirlenen dışındaki isteklilere, ihalenin ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından önce,
iade edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Sözleşme
Tekliflerin alınması ve açılması
Madde 16 -
(1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale dokümanında belirtilen yere elden verilir.

(2) İhale komisyonunca ihalenin yapılacağı saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Usulüne uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Yeterlilik değerlendirmesine ilişkin zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Malî teklifi içeren zarflar ise bir tutanağa bağlanarak açılmaksızın ihale komisyonunca muhafaza altına alınır. Bu aşamada, hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca en fazla yirmi gün içinde değerlendirilmek üzere birinci oturum kapatılır.
Tekliflerin değerlendirilmesi ve uygun teklifin seçimi
Madde 17 -
(1) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri noksan olduğu veya geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(2) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri noksansız ve geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin, ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlilik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(3) İhaleye teklif vermiş olan tüm istekliler ikinci oturuma davet edilir. Belgeleri noksan olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen isteklilere, değerlendirme dışı bırakıldığı bildirilir ve malî teklifleri açılmadan iade edilir. Aynı oturumda, yeterliliği sağlayan isteklilerin malî teklifleri açılır.

(4) Değerlendirme sonucu yeterli görülen isteklilerden ikinci oturuma katılmayanların geçici teminatları gelir kaydedilir. İkinci oturumda, yeterliliği sağlayan isteklilerin malî teklifleri okunur ve tekliflerin alınış sırasıyla, ilk tekliflerinden yüksek bir oran olmamak üzere nihaî tekliflerini yazılı olarak sunmaları istenir. Oturum esnasında, isteklilerden alınan nihaî yazılı teklif mektupları istekliler huzurunda okunur.

(5) İhale en düşük pay yüzde oranını teklif eden istekli üzerinde bırakılır. Birden çok istekli tarafından en düşük aynı pay yüzdesi teklif edilirse, yalnızca bu isteklilerden bu tekliflerinden yüksek olmamak üzere yeni teklif vermeleri istenir. Bu işleme en düşük teklif veren tek istekli belirleninceye kadar devam edilir.

(6) İhale komisyonu verilen malî teklifleri değerlendirirken, diğer malî tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık orana göre teklif oranı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Yapılan açıklamaları değerlendirir, bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.
10273
(7) İhale komisyonu, ihalede birinci ve varsa ikinci en düşük teklifleri belirleyerek, ihale kararını almak suretiyle oturumu kapatır. İhale komisyonu, gerekçeli kararını ihale yetkilisinin onayına sunar. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, ihale üzerinde kalan isteklinin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

(8) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhale komisyonu ihaleyi iptal etme kararı alması durumunda, bu kararını da ihale yetkilisinin onayına sunar. İhalenin iptal edilmesi hâlinde bu durum bütün isteklilere, ihalenin iptaline ilişkin gerekçe de belirtilmek suretiyle, derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
Madde 18 -
(1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

(2) İhale kararlarının ihale yetkilisi veya ihale komisyonu tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere birinci fıkrada belirtilen şekilde bildirim yapılır.
Sözleşmeye davet
Madde 19 -
(1) Kesinleşen ihale kararı ve ihale üzerinde kalan isteklinin bu kararın kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen en geç on iş günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, ihale üzerinde kalan istekliye imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu
Madde 20 -
(1) İhale üzerinde kalan istekli ihale dokümanları içinde örnekleri yer alan taahhütname ile belgeleri ve kesin teminatı sunarak sözleşmeyi, kararın 19 uncu maddede belirtildiği şekilde kendisine tebliğ edildiği tarihi izleyen en geç on gün içinde imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminat iade edilir.

(2) Mücbir sebep hâlleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin yukarıda belirtilen şekilde sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilir.

(3) İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda İdare, en düşük ikinci teklifin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalayabilir. Birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde en düşük ikinci teklif sahibi istekliye 19 uncu maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

(4) En düşük ikinci teklif sahibi sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatı ve birinci fıkrada belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

(5) En düşük ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Sözleşmeye ilişkin esaslar
Madde 21 -
(1) Bu Kanunda yer alan iş ve hizmetlerin yaptırılması amacıyla İdare ile yüklenici arasında yapılacak sözleşme özel hukuk hükümlerine tabi olup, sözleşmenin süresi on yılı geçemez.

(2) İhale dokümanları arasında yer alan sözleşme taslağı, ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır.

(3) Sözleşmede ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez.

(4) Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

(5) İdarenin izni olmaksızın sözleşme başkasına devir ve temlik edilemez ve yüklenici ortaklık yapısını değiştiremez.
10274
(6) Sözleşmede aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

ç) Hâsılattan yükleniciye verilecek pay oranı ve sözleşmenin süresi.

d) Ödeme yeri ve şartları.

e) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı.

f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

g) Kesin teminat miktarı ile iadesine ait şartlar.

ğ) Gecikme hâlinde uygulanacak cezaî şartlar.

h) Mücbir sebepler ve mücbir sebeplere istinaden süre uzatımı verilebilme şartları.

ı) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

i) Merkezî sistemin sigortalanmasına ilişkin şartlar.

j) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

k) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

l) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

m) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.
Sözleşmenin uygulanmasında yasak davranışlar
Madde 22 -
(1) Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak.

ç) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek.

d) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak.

e) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.
Mücbir sebepler
Madde 23 -
(1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâller şunlardır:

a) Doğal afetler.

b) Kanunî grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

d) İdarece tespit edilecek diğer benzeri haller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hâllerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
10275
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Denetim
Madde 24 -
(1) İdare yüklenici ile yapılan sözleşmenin kamu yararını ve tüketici haklarını koruyacak şekilde uygulanmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunları faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye, ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık halinde bu durumun tespit edildiği ayı izleyen ayın son iş gününe kadar ödenmek üzere, ihalenin yapıldığı yıldan önceki takvim yılında gerçekleşen aylık ortalama hâsılatının yüzde beşine kadar idari para cezası uygulamaya, bu durumun devam etmesi halinde sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. İlk yıl için idari para cezasının uygulanmasında sözleşmenin imzalandığı tarihten önceki idarenin son bir yıllık hâsılatının aylık ortalaması esas alınır.
Marka ve lisans kullanım hakları
Madde 25 -
(1) Bu Kanun kapsamında oynatılan sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları üzerindeki her türlü isim ve marka hakları ile oynatılan oyunlara, merkezi sisteme ve terminallere ilişkin yazılımların kullanım lisans hakları İdareye aittir.
Pazarlıkla temin usulünün uygulanabileceği haller (1)
Madde 26 - 7061(2017)(Değişik: 28/11/2017-7061/96 md.)
(1) Bu Kanun kapsamında yapılacak ihalenin herhangi bir sebeple gerçekleştirilememesi, sözleşmenin imzalanamaması, yüklenicinin imzalanmış son sözleşmenin bitim tarihi itibarıyla işe başlayamayacağının anlaşılması veya yapılmış olan ihaleye ilişkin sözleşmenin feshedilmesi veya iptali hâllerinde, 3 üncü madde kapsamında yapılan iş ve hizmetler İdare tarafından pazarlıkla temin usulüyle, özel hukuk tüzel kişilerine süresi bir yılı geçmeyen sözleşmeyle yaptırılabilir.
Tebligat
Madde 27 -
(1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde yapılacak tebligat hakkında 11/2/1959 tarihli ve7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
5602 sayılı Kanunun uygulaması
Madde 28 -
(1) Bu Kanuna göre yapılacak ihale kapsamında yükleniciye verilen pay, 14/3/2007 tarihli ve5602 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin uygulanmasında yatırım ve işletme giderleri sınırlamasına ilişkin orana dâhildir.

(2) 2 nci maddede tanımlanan müşterek bahis oyunları ve sabit ihtimalli bahis oyunları,5602 sayılı Kanunun uygulanmasında müşterek bahis sayılır.
Yönetmelik
Madde 29 -
(1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak İdare tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenebilir.
(1) Bu madde başlığı “Sözleşmenin feshi hâlinde iş ve hizmetlerin yaptırılması” iken, 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 96 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
10276
Uygulanmayacak ve yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 30 -
(1) Bu Kanun kapsamındaki iş ve hizmetlerin özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması amacıyla yapılacak ihale; ceza ve yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

(2) 22/2/2007 tarihli ve 5583 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Uygulama Sonuçları Hakkında Bilgilendirme
Madde 31 -
(1) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılmasının uygulama sonuçlarına ilişkin olarak İdare yılda bir defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirir.
10276
İşe başlama süreci
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak ilk ihale sonucunda imzalanacak sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin en geç altı ay içerisinde işe başlaması zorunludur. Bu şekilde işe fiilen başlanıncaya kadar geçerli ve en fazla bir yıl süreli olmak üzere bu Kanunun konusu işlerle ilgili olarak imzalanmış son sözleşmelerdeki aynı şartları taşıyan özel hukuk hükümlerine tabi yeni bir sözleşme yapılarak işin devamı sağlanır.
Yürürlük
Madde 32 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 33 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  5738 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  5738 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  7061

  26

  5/12/2017

  7146

  2,15

  3/8/2018

  
  
  5738 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5738 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5738 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5738 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5738 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul