(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
10363
EXPO 2015 İZMİR YÖNLENDİRME KURULUNUN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI, GELİR VE HARCAMALARI İLE DENETİMİ VE TASFİYESİ HAKKINDA KANUN

Expo 2015 Yönlendirme Kurulu
Madde 1 -
(1) 30/11/2006 tarihli ve 2006/11341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu tüzel kişiliğe sahip olup, iş ve işlemleri özel hukuk hükümlerine tabidir.

(2) Yönlendirme Kurulu, Yürütme Komitesi ile Sekretarya bu Kanun ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmeye devam eder.
Gelirler, harcamalar ve denetim
Madde 2 -
(1) Yönlendirme Kurulunun gelirleri, Yönlendirme Kurulu üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından aktarılacak tutarlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri ile diğer özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce yapılan ayni ve nakdi yardımlar, sponsorluk gelirleri, faiz gelirleri ve diğer gelirlerden oluşur. Gelirler, ulusal bir banka nezdinde açılacak hesapta toplanır. Hesapta toplanan tutarlar Yönlendirme Kurulunca nemalandırılır. (2) İzmir’in adaylık sürecinde yapılacak her türlü toplantı, sempozyum, tanıtım ve personel giderleri ile temsil, ağırlama, ilân, reklâm, taşınır, hizmet alımı ve benzeri harcamalar birinci fıkrada belirtilen hesaptan karşılanır. (3) Bu Kanun kapsamına giren mal ve hizmet alımları ile satım, kira ve her türlü işlemlerde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. (4) Alım, satım ve kiralama işlemleri ile yapılacak harcamalarda uygulanacak usul ve esaslar Yönlendirme Kurulunca belirlenir. (5) Bu Kanun kapsamında yapılacak iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlerle ilgili harcamalar hakkında 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Tasfiye işlemleri
Madde 3 -
(1) İzmir’in adaylığının Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulunca kabulü halinde 30/11/2006 tarihli ve 2006/11341 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi ile Sekretarya, Expo 2015 İzmir ile ilgili işlemleri yürütecek yeni kurumun faaliyete geçtiği tarihe kadar görevlerini sürdürür.

(2) Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu toplantısında İzmir’in adaylığının kabul edilmemesi durumunda ise Yönlendirme Kurulunun hesaplarında bulunan tutarlar ile taşınırlar, kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere İzmir İl Özel İdaresi ve İzmir Büyükşehir Belediyesine üç ay içerisinde eşit olarak devredilir.
Yürürlük
Madde 4 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 5 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
10364
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  5750 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5750 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5750 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5750 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5750 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul