Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Ek 1, Ek 2, Ek 3, Geçici 1. KHK 291 (1987) md: Ek 1, Ek 2, Ek 3, Geçici 1. 7047 (1957) 6192 (1953)
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2385
LİMANLARIN iNŞA, TEVSİ, ISLAH VE TEÇHİZİNE DAİR KANUN

* * *
Madde 1 -
5676 sayılı kanunla tasdik olunan Kredi Anlaşmasına bağlı (Ek: 2) de yazılı İstanbul'da Salıpazarı ve Haydarpaşa, İzmir'de Alsancak, Samsun, İskenderun limanları inşa, ıslah, tevsi teçhizatiyle aynı ekteki (f) ve (g) projelerinin tahakkuk ettirilmesi ve projelerde yazılı işlerin gerektirdiği miktarlara ilaveten bütçelere konulacak ödeneklerle Mersin Limanının inşa ve teçhizi ve bu işlerin etüd, istikşaf, proje ve planlarının yaptırılması, yapı ve etüdlerin kontrol ettirilmesi ve bu kanun mevzuuna giren etüd, istikşaf ve proje tanzimi ile müşavir mühendislik ve uzmanlık ve her türlü iş ve hizmetlerinin Türkiye'de Türk parası ile ödenecek her türlü masrafları için (12,5) milyon dolara kadar 5676 sayılı kanunla tasdik olunan Anlaşma gereğince elde olunacak dış krediden, (76) milyon liraya kadar da bütçeye konulacak ödeneklerden sarfiyat yapmaya ve yıllık ödeme miktarı (15,75) milyon lirayı geçmemek üzere (76) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık ve faizleriyle birlikte (76) milyon lirayı geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.(1)
Madde 2 -
5676 sayılı kanunla tasdik olunan Anlaşmaya bağlı (Ek: 2) nin (g) projesine dahil edevat, makine ve malzeme C.İ.F. olarak ilgili işletmelere teslim olunur. Bundan sonraki bilümum masraflar ilgili işletmeye aittir.
Madde 3 -
Gerek bu kanun mevzuunu teşkil eden işleri ve gerek 5676 sayılı kanunla limanlar için sağlanan krediden faydalanarak yapılacak bilümum iş ve hizmetleri, avans teminatına ait hükümler mahfuz kalmak şartiyle, toplu ve kısımlar halinde 2490 sayılı kanunla ek ve tadillerine ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin (h) fıkrasının son bendi hükmüne tabi olmıyarak tanınmış yerli ve yabancı uzman firmalardan birine pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir.
Madde 4 -
Bu kanunla yapılacak işler için devamlı veya geçici olarak işgaline lüzum görülecek arazi ile kireç, kum, çakıl ve taş ocaklarından Hazineye, Devlet Demir ve Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüklerine ait olanlar vergi, resim ve ücrete tabi olmaksızın Bayındırlık Bakanlığı emrine tahsis ve bu Bakanlıkça istimal olunur.

Bunlardan özel idare, belediye ve köylerle hususi şahıslara ait olup Bayındırlık Bakanlığınca geçici olarak istimaline lüzum görülenler için özel idare, belediye-
(1) Gelecek yıllarda geçici yüklenme yetkisi 27/11/1953 tarih ve6192sayılı Kanunla 190 milyon liraya; 20/5/1955 tarih ve6596sayılı Kanunla 300 milyon liraya; 10/9/1957 tarih ve7047sayılı Kanunla da 500 milyon liraya; 76 milyon liralık bono çıkarma yetkisi ise 200 milyon liraya çıkarılmıştır.
2386
ler ve köylerce resim alınmaz. Bu kanunla yapılacak işler için lüzumlu makine ve aletlerle her türlü inşa malzemesi, şantiyeye ait tesislerden faydalanılarak sahile çıkarıldığı ve yüklendiği takdirde, belediyeye veya özel idarelere ait vergi, resim, harç ve ücretlerden müstesnadır.

Özel kanunları uyarınca yapılacak işgal, istimal veya kamulaştırma işlerine veya biçilen bedele itiraz, işi durdurmaz. Ancak itiraz, biçilen bedele yapılmış olupta hak sahibi bedeli almazsa veya hak birden fazla kişilere ait ise veya hak sahibi malüm değilse bedel yüzde yirmi fazlasiyle milli bir bankaya yatırılır.
Madde 5 -
Gerçek ve tüzelkişilere ait olup da liman inşaatına bağlanması sırasında henüz çıkarılmamış bulunan gemi enkaz ve eşyası hakkında 618 sayılı Limanlar Kanununun 7 nci maddesini tadil eden 2829 sayılı kanun mucibince işlem yapılır. Ancak adı geçen kanunla liman idareleri ve Ulaştırma Bakanlığına bu hususta verilmiş olan salahiyetler Ulaştırma Bakanlığının mütalaası alınarak Bayındırlık Bakanlığı ve teşekkülleri tarafından kullanılır.
Madde 6 -
Bayındırlık Bakanlığı bu kanun konusuna giren işlerden aşağıda sayılanları2490 sayılı kanunun 50nci maddesinde yazılı kayıt ve şartlara tabi olmaksızın emaneten yaptırılabilir:

1 - Tarama ve imla işleri,

2 - Batık çıkarma ve liman sahasından uzaklaştırma işleri,

3 - Bilcümle etüd, istikşaf, foraj, aplikasyon işleri,

4 - Bakanlık elinde mevcut veya yeniden alınacak makine, alat, edevat, teçhizat ve araçların montaj, demontaj, bakım ve onarımları.
Madde 7 -
Limanların inşa, tesis, teçhiz ve taramalarına ait Devlet malı makine, alat, edevat, teçhizat ve araçların Devlet Demir ve Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlükleri atelyelerinde ve havuzlarında mümkün olan tamirleri2490 sayılı kanunun 66ncı maddesindeki muvafakat kaydına bağlı olmaksızın daireler arasında kararlaştırılacak bedel üzerinden Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılır.
Madde 8 -
5676 sayılı kanunla tasdik edilen krediden temin olunacak malzeme ve hizmetlerin bedelleri, taallük ettikleri yılları gelir bütçesine gelir ve karşılığı Bayındırlık Bakanlığı bütçelerinin sonunda açılacak özel bir bölüme ödenek ve gider kaydolunur.
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)(20/5/1955 -6596 sayılı Kanunun 2nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesiyle alelümum inşaat mukaveleleri için kabul edilen % 20 ilave inşaat nispeti bu kanun gereğince girişilecek işlere munhasır kalmak şartiyle % 50 ye çıkarılmıştır.
Ek Madde 2 - 3520(1989), KHK 291(1987)(10/9/1957 -7047 sayılı Kanunun 1inci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair olan 5775,6192sayılı kanunlara ek6596sayılı kanunun birinci maddesiyle verilen (300) milyon liralık sari taahhüt salahiyeti (500) milyon liraya ve yıllık ödeme miktarı (80) milyon liraya çıkarılmıştır.
Ek Madde 3 - 3520(1989), KHK 291(1987)(10/9/1957 -7047 sayılı Kanunun 2nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
5775 sayılı kanunun birinci maddesiyle verilen (76) milyon liralık bono çıkarma salahiyeti (200) milyon liraya yükseltilmiştir.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)(5775 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
5676 sayılı kanunda yazılı işlerle ilgili olarak bu kanunun yürürlüğünden önce yapılan sözleşmelere de bu kanun hükümlerini uygulamaya Bayındırlık Bakanı yetkilidir.
Madde 9 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
2387
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

           5775 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

                                                                                                                                               

       6192                                                           —                                                             4/12/1953 

       6596                                                           —                                                             27/5/1955 

       7047                                                           —                                                             13/9/1957 

   


   

  2388

   

  
  
  5775 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul