Metin bilgisi: Yürürlükten kaldırılmadan önce Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yayımlanan metin.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4097
MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ KANUNU (1)

Kuruluş: (2)
Madde 1 -
Kamu Kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz, bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi ve merkezi Ankara'da olmak üzere Milli Prodüktivite Merkezi kurulmuştur.

Milli Prodüktivite Merkezi, (MPM) remzi ilede ifade olunur.

Kurumun gelir ve giderle ilgili bütün işlemleri muhasebei umumiye, artırma, eksiltme ve ihale kanunlarına ve Sayıştayın vize ve denetimine tabi değildir.

MPM, 12/5/1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.
Görevleri:
Madde 2 -
MPM nin görevleri şunlardır:

a) Yurt ekonomisinin prodüktivite esaslarına uygun olarak gelişmesine yarayacak tedbirleri araştırmak, bu tedbirlerin uygulamaya konulmasını sağlıyacak çalışmalarda bulunmak;

b) Resmi ve Özel Sektörlerdeki müessese ve işyerlerinde verimi artıracak ve israfı önleyecek metodları tesbit etmek ve bunların uygulama imkanlarını araştırmak, uygulamayı izleyerek gerekli tavsiyelerde bulunmak;

c) Prodüktivite ile ilgili teknik yardımları sağlamak, gerekli eğitim ve istişare çalışmalarında bulunmak;

d) Çeşitli vasıtalarla verimi artırıcı bilgileri ve modern metodları yaymak;

e) Devlet daireleri, resmi ve özel sektör iş yerleri, işçi ve işveren teşekkülleri, meslek teşekkülleri, bilümum eğitim ve öğretim kurumları, üniversiteler ve başka bilim kurumları ve yabancı memleketlerde aynı maksatla kurulmuş teşekküller ile temas ve işbirliği sağlamak;

f) Milli prodüktiviteyi ölçmek hususunda gerekli çalışmaları ve bu konu ile ilgili kurum ve kurullar ile işbirliği yapmak ve sonuçlarını yabancı memleketlerin sonuçları ile karşılaştırmak, bunları belirli zamanlarda yayınlamak;

g) Prodüktivite ile ilgili dernekler kurulmasını teşvik etmek, kurulan dernekler ile temas ve işbirliği sağlamak.
Organları:
Madde 3 -
MPM nin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Danışma Kurulları
(1) Başbakanlık ile ilgili kuruluş olan, Milli Prodüktivite Merkezi 13/01/1999 tarih ve 23582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 12/01/1999 tarih ve 39-08/D-2-99-18 sayılı Onayı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgilendirilmiştir. (2) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız.
4098
Genel Kurul:
Madde 4 -
Genel Kurul, MPM nin en üst yetki organı olup temsilci ve tabii üyelerden meydana gelir.

A) Temsilci üyeler:

a) Üniversitelerin prodüktivite ile ilgili kürsülerinden ve enstitülerinden prodüktivite ile ilgili başka bilim ve eğitim kurumlarından;

b) Başbakanlık, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım, Ulaştırma, Çalışma, Sanayi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İmar ve İskan, Köy İşleri Bakanlıkları Temsilcileri, bu Bakanlıklara bağlı veya denetlemelerine tabi teşekküller arasından;

c) Türkiye Ticaret Odası, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden, MPM gelirlerine katılan Oda ve Borsalardan, Ziraat Odalarından, Türk Mühendis ve Mimar Odaları birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Teşkilatı Konfederasyonundan, Veteriner Odalarından;

d) Üye sayısı bakımından en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst işçi teşekkülünden;

e) Üye adedi itibariyle en çok temsil kabiliyetini haiz ve en üst işveren teşekkülünden;
istenecek temsilcilerden meydana gelir.

MPM nin ilk Genel Kuruluna gelecek temsilci üyelerin sayısı ve temsil edecekleri teşekkül ve makamlar bu kanuna ekli listede gösterilmiştir. Genel Kurul, sonraki toplantıları için gelecek temsilci üyelerin sayısını ve temsil edecekleri teşekkül ve makamları tesbit etmek yetkisine sahiptir.

B) Tabii üyeler:

a) Bu maddenin (A) bendinin (b) fıkrasında yazılı bakanlıkların prodüktivite ile ilgili dairelerinin amirleri,

b) Genel Kurulun toplandığı tarihte faaliyette bulunan Danışma Kurullarının başkanları,

c) Prodüktivite derneklerinin başkanları,

d) MPM nin eski başkanları,

e) Genel Sekreter.
Genel Kurulun toplanma zamanı ve yeri:
Madde 5 -
Genel Kurul, yılda bir defa, ilan olunan günde üyelerin çoğunluğu
ile toplanır. Toplantı gününde çoğunluk olmazsa ertesi günü gelen üyelerle toplantı yapılır.
Genel Kurulun görevleri:
Madde 6 - 3612(1990)
Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) (Değişik: 7/2/1990 -3612/51 md.) Yönetim Kurulu tarafından sunulacak bütçeyi ve hizmet karşılığında alınacak ücret tarifesini ve Başbakanın tasvibine sunulacak personel kadrosunu tasdik etmek;

b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma ve mali raporlarını görüşüp karara bağlamak;

c) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek;

d) Denetleme Kurulu raporlarını incelemek;

e) Yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek yahut ibra için tamamlayıcı inceleme yapılmasına veya haklarında gereken işleme karar vermek;

f) Danışma kurullarını seçmek;
4099
g) MPM ihtiyaçları için gayrimenkul inşa edilmesine, satınalınmasına veya bunların satılmasına karar vermek;

h) Hazırlanacak yönetmelikleri ve değişikliklerini kabul etmek;

ı) Başka hususlarda gereken kararlar almak.
Yönetim Kurulu:
Madde 7 -
Yönetim Kurulu MPM nin yürütme organıdır. Genel Kurul içinden bir yıl için seçilen ve her yıl yarısı değişen altı üyeden teşekkül eder. Ancak Hükümet işçi ve işveren gruplarından en az birer temsilcinin Yönetim Kuruluna girmesi şarttır. Yönetim Kuruluna gösterilecek adayların prodüktivite mevzuu ile ilgili olmalarına dikkat olunur. Asıl üyeler ile birlikte aynı sayıda ve aynı usullerle yedek üyeler de seçilir.

Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.

MPM ni Yönetim Kurulunca her yıl kendi aralarından seçilen başkan temsil eder.

Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

İlk seçimden bir sene sonra ayrılacak üyeler kura ile belli olur.
Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri:
Madde 8 - 3612(1990)
Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

a) Bu kanunun ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmeliklerin ve Genel Kurul kararlarının verdiği yetki dairesinde MPM nin görevlerini gereği gibi yerine getirmek;

b) MPM nin yıllık faaliyet programı ile faaliyet raporunu ve mali raporunu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak;

c) MPM nin yıllık bütçesini hazırlayıp Genel Kurulun tasdikına sunmak;

d) (Değişik: 7/2/1990 -3612/52 md.) Personel kadrosunu hazırlamak ve Genel Kurulun tasdikinden sonra Başbakanın tasvibine sunmak;

e) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretleri tesbit etmek veya tarifeler yapmak ve bunları Genel Kurulun tasdikına sunduktan sonra uygulamak; tarifede bulunmıyan hizmetler için fiyat tesbiti yapmak;

f) Gelirleri toplamak ve bunları bütçe gereğince ve yönetmeliğe göre harcamak;

g) Genel Kurulu toplantıya çağırmak;

h) MPM nin bütün faaliyetlerini düzenlemek ve bunların en iyi şekilde uygulanması için gereken tedbirleri ve kararları almak;

ı) Prodüktivitenin artırılması konusunda teklif ve tavsiyelerde bulunmak ve prodüktiviteye etki yapacak mevzuat hakkında mütalâa vermek;

j) Genel sekreterleri ve gereken görevlileri tayin etmek gerektiğinde görevlerine son vermek.
Denetleme Kurulu:
Madde 9 -
MPM nin hesapları ve bunlara ilişkin işlemleri Genel Kuruldaki Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının temsilci üyelerinden kurulan üç kişilik bir denetleme kurulu tarafından denetlenir.
Denetleme Kurulunun yetki ve görevleri:
Madde 10 -
Denetleme Kurulu, MPM nin hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemlerini denetlemeye yetkili olup görevleri şunlardır:

a) MPM nin gelirlerinin kanuna ve bu kanuna göre düzenlenecek yönetmelik esaslarına göre tahakkuk ve tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek;
4100
b) MPM nin giderlerinin bütçedeki esaslara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluklarını araştırmak;

c) Defterleri ve kayıtları incelemek;

d) MPM nin bir yıllık hesapları ve bunlarla ilgili işlemleri hakkında Genel Kurula rapor vermek.
Danışma kurulları:
Madde 11 -
Merkez çalışmasının gerektiği alanlarda çalışmak üzere Genel Kurul veya zaruri hallerde Yönetim Kurulu kararları ile çalışma süreleri belli edilerek kurulan danışma kurulları bilimsel inceleme ve danışma organlarıdır.

Görev ve yetkileri de ayrıca kararlarda belirtilir.
Genel Sekreter:
Madde 12 -
MPM nin işleri, Yönetim Kurulunca kendi üyeleri dışından seçilerek atanan bir Genel Sekreter tarafından yürütülür.

Genel Sekreterin yüksek öğrenimini yapmış olması ve yabancı dil bilmesi şarttır.
Gelirleri:
Madde 13 - 6111(2011), 5230(2004), KHK 557(1995)
Milli Prodüktivite Merkezinin gelirleri şunlardır: a) Her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenek; b) (...) (1) işveren ve işçi sendikaları birliklerinin, (…)(2) bir evvelki yılda sağlanan fiili gelirlerinin yüzde ikisi oranında mutaakıp yılın bütçelerine koyacakları ve o yılın Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitle ödeyecekleri aidatlar; (2) c) İktisadi Devlet Tsşekküllerinin idare ve murakabesi hakkında kanuna tabi teşekkül ve ortaklıklarla bakanlıkların teftiş ve denetlenmesi altındaki birlik kurum ve ofislerin, katma bütçeli dairelerin her yıl bütçelerine koyacakları 5 000 lira kesin aidat ile bir evvelki yılın bilançosuna göre tahakkuk eden safi karların binde birine tekabül eden orantılı aidatlar (4603 sayılı Kanuna tâbi bankalar hariç);(3) d) MPM nin istek üzerine yapacağı hizmetler karşılığı olarak gerçek ve tüzel kişilerden, tesbit olunacak esaslara göre alınacak ücretler; e) Yayın gelirleri; f) Her türlü yardım, bağış, faiz ve başka gelirleri. Zamanında ödenmiyen gelirler % 10 zamla tahsil olunur.
Gayrimenkul ve menkul mallar:
Madde 14 -
MPM nin bu kanunda belirtilen kamu hizmetlerini ifa edebilmesi için gerekli olduğu Sanayi Bakanlığınca belirtilecek arazi ve arsalarla binalardan Hazine mülkiyetinde bulunanlar Maliye Bakanlığının tasvibi ile bedelsiz olarak MPM ne devir ve temlik edilebilirler. 7367 sayılı Kanun ile belediyelere devredilmiş olan aynı nitelikteki arazi ve arsalar için de yukardaki fıkra hükmü uygulanır.
Madde 15 -
MPM nin malları Devlet malı sayılır. Bu mallarla para ve para hükmündeki evrak ve senetleri aleyhine cürüm işliyen personel bu cürümlerinden ötürü Devlet memurları gibi ceza görür.
(1) Bu aradaki "Türkiye Ticaret Odaları-Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile yıllık gelirleri 250 000 liradan fazla olan Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret Borsalarının," ibaresi 24/6/1995 tarih ve557 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesi ile metinden çıkarılmıştır. (2) 13/2/2011 tarihli ve6111 sayılı Kanunun 193 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Teşkilatı Konfederasyonun” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 16/7/2004 tarihli ve5230 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle bu bende "(4603 sayılı Kanuna tâbi bankalar hariç)" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
4101
Yönetmelikler:(1)
Madde 16 -
MPM nin Genel Kurulunun, Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun ve Danışma Kurullarının toplanma esas ve usulleri, bütçesinin düzenlenmesi, gelirlerinin toplanması ve harcanması şekli, toplantıya katılan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine, Danışma kurulları üyelerine verilecek huzur haklarının (Beher toplantı günü için 50 lirayı ve aylık toplamı da 500 lirayı geçmemek şartiyle) miktarı, bu kanunun uygulanmasını gerektiren diğer konular Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Kurul tarafından kabul edilecek yönetmeliklerde belirtilir.
Geçici hükümler:
Geçici Madde 1 -
Hali hazırda faaliyette bulunan Bakanlıklararası Prodüktivite Komitesinin hak ve vecibeleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren MPM ne intikal eder.

İlk Genel Kurul toplantısına kadar Bakanlıklararası Prodüktivite Komitesi bu Kanunda yazılı Yönetim Kurulu görevlerini yerine getirir.
Geçici Madde 2 -
Bu kanuna göre kurulan ve ilişik listede yazılı üyelerden teşekkül eden Genel Kurul, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Bakanlıklararası Prodüktivite Komitesi Başkanı tarafından toplantıya çağırılır.
Geçici Madde 3 -
Bu kanunda yazılı gelirlerin toplanmasına kadar yapılacak giderler için Sümerbank emrinde bulunan 1 956 157 12 liralık Merinos Fonundan 500 000 lira faizsiz olarak kulanılmak ve en geç iki yıl sonra iade edilmek üzere MPM emrine verilir.
Geçici Madde 4 -
16 ncı maddede yapılması öngörülen yönetmelikler, ilk Genel Kurulun toplandığı tarihten itibaren üç ay içinde yapılıp Genel Kurulun tasvibine sunulur.
Son hükümler:
Madde 17 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 18 -
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
EK LİSTE


(1) Bu maddenin uygulaması ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine bakınız.
4102

4103


4104

4104-1/4119
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  580 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           

   

   

     Kanun   No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                     Yürürlüğe giriş tarihi

  3612                                                         —                                                           16/12/1990

  KHK -557                                                  —                                                           27/6/1995

  5230                                                           13                                                         31/7/2004

  6111                                                           13                                                         25/2/2011

   

   

  
  
  580 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  580 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  580 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul