Metinsel Değişiklikler
7422 (2022) md: Geçici 8. 7161 (2019) md: 23. KHK 703 (2018) md: 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/A, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/A, 13/B, 13/C, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, Ek 1. 6525 (2014) md: 6, 12, 18, 19, Ek 1, Geçici 7. 6518 (2014) md: 3, 4. 6353 (2012) md: 20. KHK 661 (2011) md: 6, 20, 8, 7/A, 13, 13/A, 13/B, 13/C, Geçici 6. 6111 (2011) md: 18, 19.
İlgili Alt Mevzuat
(2022) - AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
10449
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Başkanlık Teşkilatı ve Görevleri
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
Madde 3 - KHK 703(2018), 6518(2014)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Madde 4 - KHK 703(2018), 6518(2014)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Deprem Danışma Kurulu
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Başkanlık teşkilatı
Madde 6 - KHK 703(2018), 6525(2014), KHK 661(2011)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Başkanın görevleri
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Başkan yardımcıları
Madde 7/A - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Ek:24/10/2011-KHK-661/86 md.; (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı
Madde 8 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Müdahale Dairesi Başkanlığı
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı
Madde 11 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
10454/10456
Deprem Dairesi Başkanlığı
Madde 12 - KHK 703(2018), 6525(2014)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Madde 13 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Madde 13/A - KHK 703(2018), KHK 661(2011)-( Ek:24/10/2011-KHK-661/87 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı
Madde 13/B - KHK 703(2018), KHK 661(2011)-( Ek:24/10/2011-KHK-661/87 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Hukuk Müşavirliği
Madde 13/C - KHK 703(2018), KHK 661(2011)-( Ek:24/10/2011-KHK-661/87 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Çalışma grupları ve geçici görevlendirme
Madde 14 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Sözleşme ile araştırma, etüt ve proje yaptırma
Madde 15 -
(1) Başkanlık, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve proje yaptırabilir. 
 
(2) Birinci fıkrada yazılı işler için 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Koordinasyon ve işbirliği
Madde 16 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Düzenleme yetkisi
Madde 17 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşra Teşkilatı[2]
İl afet ve acil durum müdürlükleri
Madde 18 - KHK 703(2018), 6525(2014), 6111(2011)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri[3]
Madde 19 - KHK 703(2018), 6525(2014), 6111(2011)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personel ve Mali Hükümler
Atama
Madde 20 - KHK 703(2018), 6353(2012), KHK 661(2011)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Afet ve acil durum yönetimi uzmanlığı ve uzman yardımcılığına atanma
Madde 21 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
10457
Kadrolar
Madde 22 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Kaynak yönetimi[4]
Madde 23 - 7161(2019), KHK 703(2018)
(1) Kanunlarla ve afet ve acil durum yönetimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamındaki faaliyetlerin ifası amacıyla, Başkanlık bütçesinde afet ve acil durum faaliyetleri ödeneği tefrik edilir. Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Başkanlıkça uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de, yukarıda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Başkanlık hesabına aktarma yapabilir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir. Afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan yapılacak harcamalar, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir; aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığı ve Başkanlıkça müştereken belirlenir.

(2) (Ek fıkra: 17/1/2019-7161/48 md.) Yurt dışında meydana gelen afetler, acil durumlar ve insani krizler sonrasında uluslararası acil yardımların yapılması amacıyla, Başkanlık bütçesinde uluslararası acil yardım faaliyetleri ödeneği tefrik edilir. Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, İçişleri Bakanlığınca uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idareler de bu fıkrada belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Başkanlık hesabına aktarma yapabilir. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenir. İhtiyaç halinde Cumhurbaşkanı kararıyla insani yardım kampanyası başlatılabilir. Yurt dışında meydana gelen afet ve acil durum hallerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan ve insani yardım kampanya hesaplarından yapılacak harcamalar, 5018 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir; aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin esas ve usuller, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.[5]

(3) Genel bütçeli idarelerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacakları her türlü yatırımlar Başkanlıkça izlenir ve koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin kendi bütçelerinde afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, bu kurumlarca belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilir. 
 
(4) Başkanlık, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen görevlerini yerine getirirken hizmet satın alabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Atıflar
Madde 24 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 25 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Üst yöneticilerin sorumluluğu
Madde 26 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
10458/10462
Ek Madde 1 - KHK 703(2018), 6525(2014)(Ek: 20/2/2014-6525/37 md.)
(1) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)

(2) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.) 

(3) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.) 

(4) Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir kadro için boş kadro sayısının beş katına kadar çağrılacak adaylar arasından yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre atanır. Arama ve kurtarma teknisyeni kadrosuna atanacakların başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olmaları ve sınav ilanında duyurulacak olan boy ve kilo koşulları ile Başkanlıkça belirlenecek diğer şartları taşımaları şarttır. Arama ve kurtarma teknisyenleri, söz konusu hizmetlerde elli yaşına kadar görev alırlar. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, bunların aktif görev süreleri ile elli yaşın üzerinde aktif görevde bulunacaklara ilişkin şartlar ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

(5) Büyükşehir belediyesi bulunan illerde büyükşehir belediyesinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az binde biri oranında ve diğer illerde ise il özel idaresinin gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında bu idarelerce, Başkanlıkça uygun görülen afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için harcama yapılır. Bu husustaki usul ve esaslar Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Devir hükümleri
Geçici Madde 1 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Kadro ve görev unvanı değişikliği
Geçici Madde 2 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Uzmanlık kadrosuna geçiş
Geçici Madde 3 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Bütçe işlemleri
Geçici Madde 4 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Malzeme devri
Geçici Madde 5 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Dava ve icra takiplerinin devri
Geçici Madde 6 - KHK 661(2011)(Ek: 24/10/2011-KHK-661/89 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Geçici Madde 7 - 6525(2014)(Ek: 20/2/2014-6525/38 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)
 
Denetçiliğe naklen atanma
Geçici Madde 8 - 7422(2022)(Ek:RG-23/11/2022-7422/13 md.)
(1) Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş yıl görev yapmış olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarına uygun Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi kadrolarına naklen atanabilirler. Bu şekilde atananların sayısı yediyi geçemez.

(2) Bu maddeye göre atananların yardımcılık veya stajyerlik kadrolarında geçirdikleri süreler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı kadrolarında; müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi kadrolarında geçirilmiş sayılır.
Yürürlük
Madde 27 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[1] Bu Kanunun Adı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 62 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [2] 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 35 inci maddesiyle bu bölümün başlığı “İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Birlik Müdürlükleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [3] 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle bu maddenin başlığı “Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. [4] 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 62 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun” ibaresi “Kanunlarla ve afet ve acil durum yönetimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir. [5] 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
10462-1
(I) SAYILI CETVEL
(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.)


Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  5902 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının Numarası

  5902 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  6111

  18, 19

  25/2/2011

  KHK/661

  6, 7/A, 8, 13, 13/A, 13/B, 13/C, 20, Geçici Madde 6, I Sayılı Cetvel

  2/11/2011

  6353

  20

  12/7/2012

  6518

  3, 4

  19/2/2014

  6525

  6, 12, 18, 19, Ek Madde 1, Geçici Madde 7, Üçüncü Bölüm Başlığı, I Sayılı Cetvel

  27/2/2014

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 14, 16 ila 22, 23, 24 ila 26, Ek Madde 1, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 7, Ek (I ) sayılı Cetvel

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7161

  23

  18/1/2019

  7422

  GEÇİCİ MADDE 8

  30/11/2022

   

  
  
  5902 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5902 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5902 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5902 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5902 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (20)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (41)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (8)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul