(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
10545
YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - KHK 703(2018), KHK 649(2011)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Kapsam
Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Tanımlar
Madde 3 - (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Başkanlık Teşkilatı, Yöneticilerin Yetkileri ve Sorumlulukları, Hizmet Birimleri ve Görevleri
Kuruluş
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Başkan, başkan yardımcıları ve başkanlık müşavirleri
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Yöneticilerin yetkileri ve sorumlulukları
Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Hizmet birimleri
Madde 7 - KHK 703(2018), 6304(2012)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı
Madde 8 - (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanlığı
Madde 10 - KHK 703(2018), 6304(2012)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı
Madde 11 - (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 104 üncü maddesiyle, bu Kanunun adı ‘’ Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
10546
Hukuk Müşavirliği
Madde 13 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
Madde 14 - (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Madde 14/A - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Madde 14/B - KHK 703(2018)(Ek: 9/5/2012-6304/19 md; Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Komisyonlar ve ofisler
Madde 15 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sürekli Kurullar
Sürekli kurullar
Madde 16 - KHK 703(2018), 6304(2012)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu
Madde 17 - (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulu
Madde 18 - KHK 703(2018), KHK 661(2011)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu
Madde 19 - (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Sürekli kurullara ilişkin esaslar
Madde 20 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Personel rejimi
Madde 21 - (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Atama
Madde 22 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı
Madde 23 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Görevlendirme
Madde 24 - (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Kadrolar
Madde 25 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
Başkanlığın gelirleri
Madde 26 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
10547
Kaynak yönetimi
Madde 27 - KHK 703(2018)
(1) (…)(1) Başkanlığa verilen görevlerden yurtdışında veya doğrudan yurtdışındaki faaliyetlere yönelik olarak kullanılmak üzere tefrik edilen ödeneklerden, Bakan tarafından belirlenecek olan kısımlar Başkanlık bütçesine gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılır. Aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Başkanlıkça müştereken belirlenir. 
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kamu kurum ve kuruluşları ile öğrencilerin yükümlülükleri
Madde 28 - KHK 703(2018), 6304(2012), KHK 661(2011)
(1) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
      
(2) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
(3) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
      
(4) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

(5) (Değişik: 24/10/2011-KHK-661/98 md.) Yurtdışından öğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilere, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda verilecek burs, barınma, iaşe, tedavi, sigorta, harç, eğitim yardımı, giyim yardımı ve diğer giderler için Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek kurum veya kuruluşların bütçelerine Maliye Bakanlığı tarafından ödenek konulur. (2)
     
(6) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)

(7) (Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 29 - KHK 703(2018)((Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
Değiştirilen hükümler
Madde 30 -
(1) (30/4/1992 tarihli ve3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(2) (657 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(3) (5682 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(4) (5018 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(5) (27/6/1989 tarihli ve375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Geçici Madde 1 - ((Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 104 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “Bu Kanun kapsamında” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 9/5/2012 tarihli ve 6304 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu” ibaresi “Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu” şeklinde değiştirilmiş, maddeye altıncı fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
10548
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Ek: 9/5/2012-6304/24 md.; Mülga: 2/7/2018/KHK/703/104 md.)
 
Geçici Madde 3 - 7162(2019), KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018 - KHK/703/104 md.)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta bu Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında fiilen en az 5 yıldır çalışanlar, 30 gün içerisinde başvurmaları halinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanlığı kadrosuna atanırlar. Bu şekilde ataması yapılanlardan bir yıl içerisinde tez ve yeterlik sınavında başarılı olamayan ve YDS’den asgari (B) düzeyinde puan aldığını belgelendiremeyenler atandıkları unvanları kaybeder ve Başkanlıkta öğrenim durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

(2) Birinci fıkra hükmü, Başkanlıkta bu Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında istihdam edilmekte iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 41 inci maddesi çerçevesinde genel idari hizmetler sınıfında uzman kadrosuna ataması yapılmış ve halen Başkanlıkta çalışmakta olan personel hakkında da uygulanır.

(3) (Ek: 18/01/2019-7162/13 md.) Bu madde kapsamında atananların Başkanlıkta sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu şekilde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ve diğer ücretler ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(4) (Ek: 18/01/2019-7162/13 md.) Birinci fıkrada öngörülen yabancı dil şartının değerlendirilmesinde, dil yeterliği bakımından YDS’ye denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belge de dikkate alınır.

(5) (Ek: 18/01/2019-7162/13 md.) Birinci fıkra kapsamında başvuru hakkına haiz olanlara bu fıkranın yayımı tarihi itibarıyla on günlük ek başvuru süresi verilir.
Yürürlük
Madde 31 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 32 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
10549/10557
5978 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1-9/5/2012 tarihli ve 6304 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi:
Madde 23 -
Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına ait bölümüne; ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 5978 sayılı Kanuna eklenmiştir.
(1) SAYILI CETVEL
(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  5978 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  5978 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/649

  1, 11, 19 

  17/8/2011

  KHK/661  

  8, 11, 17, 18, 19, 21, 28 

  2/11/2011

  KHK/666

  21, (1) sayılı cetvel 

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

   

  6304

  7, 10, 11, 14, 14/A, 14/B, 16, 19, 28,Geçici Madde 2 ve İşlenemeyen Hüküm

  18/5/2012

  KHK/703

  Kanunun Adı,27, 1 ila 26, 28,29,

  geçici 1, geçici 2, geçici 3

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7162

  Geçici Madde 3

  30/1/2019

  
  
  5978 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5978 nolu kanunun Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5978 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  5978 nolu kanunun TBMM Bilgileri
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  5978 nolu kanunun TBMM'ce kabul edilen metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (10)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul