En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
7176 (2019) md: Geçici 7. 7161 (2019) md: 10, 11, 15, 16, 17, 18, Ek 1. KHK 703 (2018) md: 8, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 4, Geçici 5, Geçici 6. An. M. K. 2013/52 (2015) md: 10. An. M. K. 2014/68 (2014) md: 20. An. M. K. 2012/205 (2013) md: Geçici 6. 6495 (2013) md: 10, 12. 6462 (2013) md: 18. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
10627
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, İlkeler, Görev ve Yetkiler
Amaç ve tanımlar
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
İlkeler, görev ve yetkiler
Madde 2 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Teşkilatı, Kadroları ve Personeli
Bakanlığın genel teşkilat ve kadro yapısı
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Merkez teşkilatı
Madde 4 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Bakanlık makamı
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Ana hizmet birimleri
Madde 6 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Danışma ve denetim birimleri
Madde 7 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
(1) Bu Kanunun Adı “Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
10628-10644
Ders ücreti(1)
Madde 8 - (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
(1) Diplomasi Akademisi Başkanlığında ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada yirmi, bir takvim yılında üç yüz altmış saati aşmamak ve 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen azami ek ders ücretlerini geçmemek üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ücreti ödenir.
Yurtdışı teşkilatı
Madde 9 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Bakanlık personeli(1)
Madde 10 - 7161(2019)
(1) Meslek memurlarına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir:

a) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

b) (Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.) Meslek memuru olabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartlar ile Bakanlıkça açılan yarışma sınavına ilişkin yönetmelikle belirlenen diğer şartlar saklı kalmak üzere, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji, çalışma ekonomisi, iktisat, işletme, maliye ve finans bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden veya hukuk fakültelerinden mezun olmak ya da üniversitelerin sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekir. Meslek memurluğu sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak şarttır. Meslek memurluğunda adaylık süresi bir yıldır.(2)

c) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

ç) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

d) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

e) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

f) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

g) (Ek: 17/1/2019-7161/49 md.)Konsolosluk ve ihtisas memuru olarak görev yapmış olan meslek memurları, başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik sınavında başarılı olmaları şartıyla, konsolosluk ve ihtisas memurluğu statüsünde bulundukları sürenin yarısını, meslek memurluğu statüsündeki dördüncü, üçüncü ve ikinci unvan gruplarında geçirmiş sayılabilirler. Dördüncü unvan grubundaki bekleme süresi azami bir yıl, üçüncü unvan grubundaki bekleme süresi ise azami iki yıl kısaltılabilir. Bu kapsamda, meslek memurluğu statüsündeki unvan gruplarında geçirilmiş sayılan süre dört yıldan, hâlihazırda Başkâtip unvanını kazanmış konsolosluk ve ihtisas memurları için ise altı yıldan fazla olamaz.

(2) Konsolosluk ve ihtisas memurlarına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir: 

a) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
(1) Bu madde başlığı “Yardımcı hizmet birimleri” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 49 uncu maddesiyle, bu bende “psikoloji,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çalışma ekonomisi,” ibaresi eklenmiş ve bu bentte yer alan “, lisans diplomasına sahip bulunanlar için” ibaresi ile “, lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için otuz yedi yaşını” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
10645
b) Konsolosluk ve ihtisas memuru olabilmek için, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları taşımanın yanı sıra usul ve esasları yönetmelikle düzenlenen Bakanlıkça açılan yarışma sınavında başarılı olmak gerekir. Konsolosluk ve ihtisas memurluğu sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Bakanlık, işlev alanlarındaki uzmanlaşma ihtiyacını dikkate alarak sadece belirli fakültelerin veya bölümlerin mezunlarının başvurabileceği konsolosluk ve ihtisas memurluğu adaylık sınavları açabilir. Gerek görülmesi halinde, sınava iştirak için mesleki ön tecrübe şartı da aranabilir. Belirli fakültelerin veya bölümlerin mezunlarının başvurabileceği veya mesleki ön tecrübe şartı aranan sınavlar sonucunda Bakanlığa alınan memurların, merkez ve yurtdışı teşkilatında uzmanlık dalları ile bağlantılı olarak görevlendirilmeleri esastır. Konsolosluk ve ihtisas memurluğunda adaylık süresi bir yıldır.(1)

c) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

ç) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

d) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

e) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

(3) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

(5) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

(6) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

(7) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

(8) Dışişleri merkez memurlarına ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir. 

a) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

b) Mütercim kadrosunda görev yapacak memurların merkezi sınava ilave olarak hizmetin gereklerine uygun olarak seçilebilmesi için usul ve esasları yönetmelikle belirlenen yarışma sınavında da başarılı olmaları gerekir. 

c) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

(9) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

(10) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

(11)(Ek: 17/1/2019-7161/49 md.) Meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının Bakanlığa alınabilmeleri için tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden verilen, her türlü iklim şartında görev yapabileceklerine dair rapor ibraz etmeleri gereklidir. Hukuk müşavirleri ile danışmanlardan da Bakanlığa alınmaları sırasında bu raporu ibraz etmeleri istenebilir.
Mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarının yurt dışı teşkilatında görevlendirilmeleri
Madde 11 - 7161(2019), KHK 703(2018)Başlığı ile birlikte yeniden düzenleme: 17/1/2019-7161/50 md.)
(1) Dışişleri Bakanlığı mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarının yurt dışında sürekli görevlere atanabilmelerine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
(1)17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 49 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan açıldığı” ibaresi “yapıldığı” şeklinde, “otuz” ibaresi “otuz beş” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “, lisans diplomasına sahip bulunanlar için” ibaresi ile “, lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için otuz iki yaşını” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
10646
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Unvanlar ve Atamalar
Yurtdışı teşkilatında unvanlar ve görev süreleri
Madde 12 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Merkez teşkilatındaki unvanlar ve atamalar
Madde 13 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Yurtdışı sürekli görevlere ilişkin genel esaslar
Madde 14 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
10646
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Aylıklara ilişkin düzenlemeler
Madde 15 - 7161(2019)
(1) Ek gösterge ve makam tazminatlarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Büyükelçilere, valiler için belirlenen ek gösterge ve makam tazminatı göstergeleri uygulanır. 

b) Kazanılmış hak olarak birinci derece üzerinden aylık almış; 

1) Birinci sınıf başkonsoloslar ile elçi unvanı taşıyan diğer meslek memurlarına merkez teşkilatında, birinci sınıf mülki idare amirleri için, 

2) Başkonsoloslar, müsteşarlar ve daimi temsilci yardımcılarına merkez teşkilatında, kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olan kaymakamlar için, 

belirlenen göstergeler üzerinden makam tazminatı ödenir. 

c) Birinci derecenin dördüncü kademesinden aylık alan; 

1) Birinci sınıf başkonsoloslar ile elçi unvanı taşıyan diğer meslek memurlarına, birinci sınıf mülki idare amirlerinden birinci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar için, 

2) Başkonsoloslar, müsteşarlar ve daimi temsilci yardımcılarına, birinci derecenin dördüncü kademesinden aylık alan kaymakamlar için, 

belirlenen ek gösterge uygulanır. 

(2) Emsal kararnamesiyle belirlenen katsayılar, büyükelçiler ve daimi temsilcilere % 15, elçi-müsteşar, elçi-daimi temsilci yardımcısı ve başkonsoloslara % 5 oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Cumhurbaşkanı, bu oranları bir katına kadar artırmaya ve bu oranları aşmamak üzere yurtdışı aylıklara esas ülke gruplarının bir bölümünü veya bazı ülkeleri kapsayacak şekilde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.(1)

(3) Meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarına, aday memuriyete atanmalarıyla birlikte başlamak üzere, sınava girdikleri birinci dilden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (A) seviyesinde başarılı olanlar için tespit edilmiş bulunan yabancı dil tazminatı Bakanlık kadrolarında bulundukları sürece ödenir.(3)
Yurtdışı teşkilatındaki görevlere ilişkin mali haklar(2)
Madde 16 - 7161(2019), KHK 703(2018)
(1) Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara 657 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslar dahilinde, aile yardımı ödeneğine hak kazanan eş için % 5 ve her bir çocuk için % 2,5 oranında aile yardımı ödeneği verilir. Bu ödeneğin hesaplanmasında, yurtdışı aylıklara ilişkin emsal kararnamesi çerçevesinde, görev yapılan ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurtdışı aylığı esas alınır. Cumhurbaşkanı bu oranları birer katına kadar artırabilir. (Ek cümleler : 17/1/2019-7161/52 md.) Bakanlığın yurt dışı teşkilatı ile ihtisas birimlerinde istihdam edilen Türk uyruklu sözleşmeli personel de bu haktan aynı oranda yararlanır. Bu ödeneğin hesaplanmasında, görev yapılan ülke için belirlenen yurt dışı sözleşmeli sekreter pozisyonu tavan ücreti esas alınır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın” ibaresi “Dışişleri Bakanlığının” şeklinde, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Meslek memurlarına” ibaresi “Meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarına” şeklinde değiştirilmiştir.
10647
(2) Eğitim yardımına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarından yurtdışında eğitim-öğretim görenleri için, belgelendirilmesi ve Bakan oluru alınması şartıyla eğitim yardımı verilebilir.(3)

b) Eğitim yardımı, ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için, eğitim-öğretim yılı masrafının % 50'si, yirmi üç yaşından büyük olmamak üzere lisans düzeyinde üniversite öğrenimine devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının % 30’u oranında hesaplanır ve aylık bazda ödenir. Cumhurbaşkanınca bu oranlar yarısına kadar artırılabilir. Servis, kurs ve yemek ücretleri ile benzeri ödemeler eğitim-öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilmez.(1)(3)

c) Aylık bazda ödenecek eğitim yardımı, emsal kararnamesi çerçevesinde, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurtdışı aylığının için % 15’ini, üniversite öğrenimi görenler için % 10’unu aşamaz. Bu oranlar Cumhurbaşkanınca birer katına kadar artırılabilir.(1)(3)

(3) Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atananlardan Dışişleri Bakanlığı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre belirlenen dış temsilcilik gruplandırmasında, sondaki üç grupta yer alan temsilciliklerde görevli bulunanlar ile beraberlerindeki eş ve aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarının iki yılda bir defa olmak üzere Türkiye'ye gidiş-dönüş ulaşım masrafları bütçeden karşılanabilir. Sondaki üç grupta yer almayan temsilciliklerden hangilerinde görevli olanların bu imkandan faydalanabileceğine Cumhurbaşkanınca karar verilir. Ulaşım masrafı karşılananlar Türkiye'de en az on beş gün kalmak zorundadır. Merkez teşkilatına dönüş yapılacağı yıl bu imkandan faydalanılmaz. Öngörülen dönüş yılından önce zorunlu sebeplerle merkez teşkilatına dönen veya alınanlar ile beraberlerindeki eş ve aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları için bu fıkra çerçevesinde daha önce yapılmış olan ödemeler nedeniyle ilgiliye borç çıkarılmaz.(1)
Teşvik ödeneği(2)
Madde 17 - 7161(2019), KHK 703(2018)
(1) Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atananlara, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kazanılmış hak teşkil etmemek üzere, teşvik ödeneği verilebilir: 

a) Teşvik ödeneği, Dışişleri Bakanlığı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre belirlenen dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan temsilciliklerde görev yapan memurlara, yurtdışı aylığının % 19’unu geçmemek üzere emsal kararnamesinde belirlenen oran, esas ve usuller çerçevesinde ödenir. Sondan üçüncü grupta yer alan temsilciliklerde görevli memurlara ödenecek tazminat oranı % 5'tir. Sondan ikinci ve sonuncu gruplarda görev yapanlara ödenecek tazminat oranları Cumhurbaşkanınca tespit edilir. Cumhurbaşkanı bu oranları birer katına kadar artırmaya ve yarısına kadar azaltmaya yetkilidir. Savaş, iç savaş ve iç karışıklık halinin devam ettiği veya bu durumların ortaya çıktığı ülke veya bölgelerdeki temsilciliklerde görevli memurlara, temsilcilik sınıflandırması gözetilmeksizin, daha yüksek oranlarda tazminat ödenmesine Cumhurbaşkanınca karar verilebilir.(3) 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde, (c) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “14 üncü maddenin beşinci fıkrasına” ibaresi “Dışişleri Bakanlığı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesine” şeklinde ve “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “14 üncü maddenin beşinci fıkrasına” ibaresi “Dışişleri Bakanlığı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesine” şeklinde, “Bakanlar Kurulunca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle, 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine “belgelendirilmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Bakan oluru alınması” ibaresi eklenmiş, (a) bendinin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, (b) bendinde yer alan “% 25’i” ibaresi “%30’u” şeklinde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “% 10’unu” ibaresi “%15’ini” şeklinde, “% 5’ini” ibaresi “%10’unu” şeklinde değiştirilmiş ve “ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi görenler için” ibaresi madde metninden çıkarılmış, 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “% 15’ini” ibaresi “%19’unu” şeklinde değiştirilmiştir.
10648
b) Teşvik ödeneği kapsamına dahil temsilciliklerde görevli Türk uyruklu sözleşmeli personel de teşvik ödeneğinden yararlanır. Bu ödemenin hesaplanmasında, sözleşmeli personelin net maaşı esas alınır. Net maaş üzerinden hesaplanacak ödenek miktarının oranı, aynı temsilcilikte görevli memurlar için saptanan teşvik ödeneği oranına eşittir. 

(2) Bakanlığın yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara, bu Kanunla yurtdışı aylığı ve diğer ödemelere ilişkin getirilen hükümler, diğer kamu idarelerince sürekli görevle yurtdışına atananlardan yurtdışı aylıkları 657 sayılı Kanunun 156 ncı ve 157 nci maddelerine göre belirlenenler hakkında da uygulanır. 
Olağanüstü durumlar
Madde 18 - 7161(2019)
(1) Bir ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkması veya bu yönde kuvvetli belirtiler bulunması hâlinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu ülkede bulunan temsilciliklerde görevli personelin ve beraberlerindeki aile üyelerinin tahliye edilmesi kararı Bakanlıkça alınabilir. Böyle bir kararın alınması halinde, personelin ve aile üyelerinin ülke dışına çıkarılması veya ülke içinde daha güvenli bölgelere nakilleri ile iaşe ve ibatelerinin sağlanması dahil gerekli tüm tedbirler Bakanlıkça alınır ve giderleri karşılanır. 

(2) Bakanlığın yurt dışı teşkilatında görevli Türk uyruklu personelin, beraberlerinde bulunan bakmakla yükümlü oldukları aile üyelerini de kapsamak üzere, görevleri sırasında maruz kaldıkları saldırılar nedeniyle veya görevli bulundukları ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet ve diğer olağanüstü hallere bağlı sebeplerle taşınır veya taşınmazlarının kısmen veya tamamen tahrip olması halinde, sigorta şirketleri veya yabancı makamlar tarafından herhangi bir tazminat ödenmediği takdirde, olayın meydana geldiği ülkenin mevzuatına göre düzenlenecek hasar tespit raporunda belirtilen parasal miktarın % 80'i tazminat olarak hak sahiplerine Bakanlıkça ödenir. Ancak, ilgili ülke mevzuatının uygulama imkanı bulunmaması gibi zorunlu hallerde en yakın misyon şefi tarafından teşkil edilecek ve uzmanlardan oluşan bir kurulca düzenlenecek hasar tespit raporu ödemeye esas alınır. Sigorta şirketleri veya yabancı makamların ödedikleri tazminatın tutarı bu miktardan az olduğu takdirde, aradaki fark Bakanlık tarafından karşılanır.(2)

(3) Savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın ve bulaşıcı hastalıklar ile can güvenliğini tehdit eden diğer olağanüstü haller, yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler ve görev riskleri sonucunda meydana gelen yaralanmalar, tıbbi komplikasyonlar veya hastalanmalar ile görevleriyle bağlantılı olarak geçirdikleri kazalar neticesinde, yurtdışında görevli bulundukları ülkeden Türkiye'ye tedavi amacıyla dönmek zorunda kalan veya başka bir ülkeye geçmesi istenen Bakanlığın yurt dışı teşkilatında görevli personele Bakan onayı ile tazminat ödenir. Tazminatın miktarı, daimi engellilik ve ölümle sonuçlanmayan durumlarda, birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun altı aylık yurtdışı maaşından fazla olamaz. Söz konusu maaş tutarının hesaplanmasında, yurtdışı aylıklara esas birinci ülke grubunda çalışan memurların tabi oldukları emsal katsayıları kullanılır.(1)(2) 
(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik” olarak değiştirilmiştir. (2) 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle, 18 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Yurt dışında sürekli görevle bulunan memurların” ibaresi “Bakanlığın yurt dışı teşkilatında görevli Türk uyruklu personelin” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına “olağanüstü haller” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler” ibaresi, “yaralanmalar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tıbbi komplikasyonlar” ibaresi, “ölümle sonuçlanmayan durumlarda,” ibaresinden sonra gelmek üzere “birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “sürekli” ibaresi madde metninden çıkarılmış, “memurlara” ibaresi “Bakanlığın yurt dışı teşkilatında görevli personele” şeklinde değiştirilmiştir.
10649
(4) Siyasi gerekçelerle veya savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalıklar ve can güvenliğini tehdit eden diğer olağanüstü haller nedeniyle görev yaptıkları ülkeden başka bir ülkeye geçmeleri ya da Türkiye'ye dönmeleri Bakanlıkça istenen veya bu gerekçeler nedeniyle, görev yaptıkları ülkeye dönmelerine Bakanlıkça izin verilmeyen misyon şeflerine altı aya kadar, Bakanlığın yurt dışı teşkilatında görevli personele ise üç aya kadar yurtdışı maaşı ödenebilir. (Ek cümleler:17/1/2019-7161/54 md.) Bu süreler Bakan oluruyla aynı süreler için bir kez daha uzatılabilir. İhtiyaç duyulması halinde Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile bu süreler tekrar uzatılabilir.(1)

(5) İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamında yapılan ödemeler gelir vergisine tabi değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yabancı dillerin geliştirilmesi ve uzmanlaşmanın teşviki
Madde 19 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Yurtdışı teşkilatında resmi tatiller, yetki devri, siciller, güvenlik ve sağlık raporları, Bakanlık iznine tabi hususlar, yurtdışı temsilcilikler bünyesindeki binalar, Devlet konukevleri
Madde 20 -
(1) Yurtdışı teşkilatı, Cumhuriyet Bayramı ve dini bayramların birinci günü ile Bakanlıkça belirlenen istisnalar dışında, mahalli tatil günlerinde tatil edilir. 

(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

(3) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.) 

(5) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.) 

(6) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)

(7) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.) 

(8) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
Kadrolar
Madde 21 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 22 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Madde 23 - (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 24 - (8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Madde 25 - (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
Ek Madde 1 - 7161(2019)(Ek: 17/1/2019-7161/55 md.)
(1) Dışişleri Bakanlığı tarafından gerekli görülen durumlarda ve belirlenen ülkelerde, vize başvurularında azami üç yıl geçerli sözleşmelerle ve vize aracılık hizmet bedelinin %20’sinin genel bütçeye aktarılması kaydıyla, vize aracılık hizmeti sunacak kuruluşlar/firmalar Bakan onayıyla görevlendirilebilir. Buna ilişkin işlemlerde 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Buna ilişkin usul ve esaslar Dışişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir. Alınacak payın genel bütçeye özel gelir olarak kaydedilmesine ve bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerine özel ödenek yazılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir.
(1)17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 54 üncü maddesiyle, bu fıkranın ilk cümlesinde yer alan “memurlara” ibaresi “misyon şeflerine altı aya kadar, Bakanlığın yurt dışı teşkilatında görevli personele ise” şeklinde değiştirilmiş ve yine bu fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
10650/10656
ALTINCI BÖLÜM
Geçici Hükümler
Yönetmelikler ve teşkilata ilişkin geçiş süreci
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Meslek memurlarına ilişkin geçiş süreci
Geçici Madde 2 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Hukuk müşavirlerine ilişkin geçiş süreci
Geçici Madde 3 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Danışmanlar, idari memurlar, bölge uzmanları, yabancı dil uzmanları ve haberleşme teknik personeline ilişkin geçiş süreci
Geçici Madde 4 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Sürekli merkez hizmeti gören memurlara ilişkin geçiş süreci
Geçici Madde 5 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Diğer geçiş hükümleri
Geçici Madde 6 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
 
Diplomatik kariyer memuriyetine geçiş
Geçici Madde 7 - 7176(2019)(Ek:30/5/2019-7176/16 md.)
(1) Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği İşleri uzman ve uzman yardımcıları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yazılı olarak talep etmeleri halinde, bir kereye mahsus olmak üzere düzenlenecek meslek memurluğu ya da konsolosluk ve ihtisas memurluğu geçiş sınavlarından yalnız birine, yaş sınırı hariç olmak üzere, bu Kanunda kayıtlı şartlar uyarınca girebilir.

(2) Sınav, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde bu Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlık tarafından yapılır.

(3) Geçiş sınavında başarılı olanlar, kıdemlerine denk düşecek şekilde, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının unvanlarına ilişkin 3 ve 4 sayılı listelerde yer alan 5 inci veya 6 ncı unvan grubuna atanır. Bu şekilde atananlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut statüsünde dokuz yıldan az kıdemi bulunanlar atama işlemi sonrasında toplamda dokuz yılı doldurduktan sonra başkatiplik sınavına girme hakkı kazanır; dokuz yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar ise meslek memurları ya da konsolosluk ve ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olanlar, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen meslek memurları ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının unvanlarına ilişkin 3 ve 4 sayılı listelerde yer alan ve kıdemlerine denk düşen unvan grubuna atanırlar.
10650/10656
Yürürlük
Madde 26 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren otuz gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6004 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1-13/2/2011 tarihli ve6111 sayılı Kanunun 212nci maddesi:(2)
Madde 212 - 6111(2011)
Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve190sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış, ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek190sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu fıkrada yapılan düzenleme; 10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (2) Bu maddedede yer alan kadrolarla ilgili olarak 25/2/2011 tarihli ve 27857 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ye bakınız.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  6004 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  6004 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  6111

  1, 12, Geçici Madde 4, İşlenemeyen Hüküm, (1) Sayılı  Liste, (2) Sayılı Liste

  25/2/2011

  KHK /662

  10,12, 13, Geçici 2, Geçici 3, (3) Sayılı  Liste, (4) Sayılı Liste

  2/11/2011

  KHK/666

  Geçici Madde 6

  31/12/2011 tarihinden   geçerli olmak üzere 2/11/2011 tarihinde

  6462

  18

  3/5/2013

  6495

  10, 12

  2/8/2013

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve  E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı

  Geçici Madde 6

   

   

  10/10/2013

   

  Anayasa Mahkemesi’nin 27/3/2014 tarihli ve E.: 2013/158, K.: 2014/68 sayılı Kararı

  20

   

   

  9/4/2014

   

   

   

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 7, 8, 9, 10, 11 ila 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 6, Ek (1), (2), (3), (4) sayılı Listeler

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7161

  11,15,16,17,18,Ek Madde 1

  Yayımı tarihi olan 18/1/2019 tarihinde

  7176

  Geçici Madde 7

  12/6/2019

   

   

  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) - 21/06/2010 - * Esas komisyon raporu 21 haziran 2010 tarihinde verilmiştir. ** tali komisyon raporu henüz verilmemiştir. (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni - 07/07/2010 - *23. dönem 4. yasama yılı, 130.bileşimde görüşülerek kanunlaşmıştır. (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  tasarı metni
  Kanun Teklifi Metni - 07/06/2010 - *7 haziran 2010 tarihinde başkanlığa verilmiştir. (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  (1) SAYILI LİSTE (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 13/07/2010 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (2) SAYILI LİSTE (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 13/07/2010 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (3) SAYILI LİSTE (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/48 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 13/07/2010 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (4) SAYILI LİSTE (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/48 md.; (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/6 md.)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 13/07/2010 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (15)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (10)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (5)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul