En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
10671
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, Görev ve Yetki
Amaç ve tanımlar
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
 
Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri
Madde 2 - (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük Teşkilatı
Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve yetki devri
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
 
Tapu ve Kadastro Kurulu
Madde 4 - (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
 
Teşkilat
Madde 5 - (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İstihdam
Personele ilişkin hükümler
Madde 6 - KHK 703(2018), KHK 666(2011)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
 
Tapu ve kadastro uzmanları ve müfettişler
Madde 7 - (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 92 nci maddesi ile Kanunun adı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
10672
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Döner Sermaye İşletmesi, Çeşitli ve Son Hükümler
Döner sermaye işletmesi
Madde 8 - KHK 703(2018), 6544(2014), An. M. K. 2012/129(2014)
(Mülga birinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/92 md.)

(2) (Mülga ikinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/92 md.)

(3) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
	
(4) Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Genel Müdürlük personeline ek görev olarak yaptırıldığı takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine (100-300) rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan, yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık ek görev ücreti verilebilir.
	
(5) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.) 

(6) (Ek: 3/6/2014-6544/ 1 md.) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.) 

(7) (Ek: 3/6/2014-6544/ 1 md.) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
Düzenleme görev ve yetkisi, yetki alınarak tapu işlemi yapılması
Madde 9 - KHK 703(2018), 7099(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
 
Eklenen, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar
Madde 10 -
(1) ila (3) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

(4) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)

(5) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

(6) (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
(7) (26/9/1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(8) Diğer mevzuatta “Tapu Sicil Müdürü”ne veya “Tapu Sicil Müdürlüğü”ne yapılmış atıflar, ilgisine göre “Tapu Müdürü”ne veya “Tapu Müdürlüğü”ne yapılmış sayılır.

(9) Diğer mevzuatta 3045 sayılı Kanuna yapılmış atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır.
 
(10) Bu Kanunun uygulanmasında 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklıdır.
10673
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 1 - (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
 
Devir hükümleri
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
 
Yürürlük
Madde 11 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
10682/10684-6


Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  6083 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  6083 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/666

  6, (II) sayılı Cetvel

   

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011

  Anayasa Mahkemesinin 27/9/2012 tarihli ve E.: 2011/16, K.: 2012/129 sayılı Kararı

  4, 8

  22/11/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra

  (22/5/2014)

  6544

  8 ve III Sayılı Tarife Cetveli

  22/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere 12/6/2014

  7099

  9

  10/3/2018

  KHK/703

  Kanunun adı, 1 ila 7, 8, 9, 10, Geçici 1 ve geçici 2, ekinde yer alan (I) ve (III) sayılı Listeler

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  
  
  6083 nolu kanunun Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - 10/12/2010 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Kaynak Metin
  Kaynak Metin (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  (I) SAYILI CETVEL TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 25/11/2010 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (II) SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 02/11/2011 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI TARİFE CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 12/06/2014 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (10)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul