En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
10685
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KANUNU(1)

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Kanunun amacı, mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre Hâkimler ve Savcılar (…)(2) Kurulunun kuruluşu, teşkilâtı, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.(2)
Tanımlar(3)
Madde 2 - KHK 703(2018), 6524(2014)
(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakan: Adalet Bakanını,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Başkan: Hâkimler ve Savcılar (…)(3)Kurulu Başkanını,(3)
	
ç) Başkanvekili: Hâkimler ve Savcılar (…)(3)Kurulu Başkanvekilini,(3)
	
d) Daire: Hâkimler ve Savcılar (…)(3)Kurulunun birinci ve ikinci dairelerinden her birini,(3)

e) Daire başkanı: Hâkimler ve Savcılar (…)(3)Kurulunun birinci ve ikinci daire başkanlarından her birini,(3)
	
f) Genel Kurul: Hâkimler ve Savcılar (…)(3)Kurulu Genel Kurulunu,(3)
(1) Bu Kanunun adı “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Yüksek” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e), (f) bentlerinde yer alan “Yüksek” ibareleri madde metninden çıkarılmış ve (d) ve (e) bentlerinde yer alan “birinci, ikinci ve üçüncü” ibareleri “birinci ve ikinci” şeklinde değiştirilmiştir.
10686
g) Genel Sekreter: Hâkimler ve Savcılar (…)(1) Kurulu Genel Sekreterini,(1)

ğ) Genel Sekreterlik: Hâkimler ve Savcılar (…)(1)Kurulu Genel Sekreterliğini,(1)

h) Hâkim: 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda tanımlanan hâkim ile geçici yetki veya herhangi bir görevlendirmeyle başka bir kurum veya kuruluşta görev yapan hâkimi,

ı) Kurul: Hâkimler ve Savcılar (…)(1)Kurulunu,(1)

i) Kurul müfettişi: Hâkimler ve Savcılar (…)(1) Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapan (…)(2)başmüfettiş ve müfettişleri,(1)(2)

j) Kurulun seçimle gelen üyesi: Hâkimler ve Savcılar (…)(1)Kurulunun, Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı dışındaki (…)(1) üyelerinden her birini,(1)

k) Kurul üyesi: Hâkimler ve Savcılar (…)(1)Kurulunun (…)(1)üyelerinden her birini,(1) 

l) Savcı: 2802 sayılı Kanunda tanımlanan savcı ile geçici yetki veya herhangi bir görevlendirmeyle başka bir kurum veya kuruluşta görev yapan savcıyı,

m) Teftiş Kurulu: Hâkimler ve Savcılar (…)(1)Kurulu Teftiş Kurulunu,(1)

n) Teftiş Kurulu Başkanı: Hâkimler ve Savcılar (…)(1)Kurulu Teftiş Kurulu Başkanını,(1)
 
o) Tetkik hâkimi: Kurulda görev yapan hâkim ve savcıları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görev
Kuruluş ve Kurulun bağımsızlığı
Madde 3 - KHK 703(2018)
(1) (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur. 

(2) Kurul iki daire hâlinde çalışır.(3) 

(3) Kurulun Başkanı, Bakandır. 
	
(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) 

(5) (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Kurul; Bakan, Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı ile Cumhurbaşkanınca seçilen dört ve Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen yedi üyeden oluşur.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (g), (ğ), (ı), (i), (j), (k), (m) ve (n) bentlerinde yer alan “Yüksek” ibareleri ile (j) ve (k) bentlerinde yer alan “asıl” ibareleri madde metninden çıkarılmış ve (j) bendinde yer alan “Müsteşarı” ibaresi “ilgili bakan yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Başkan, başkan yardımcıları,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “üç” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiştir.
10687
(6) Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez.
	
(7) Kurul, mahkemelerin bağımsızlığı ile hâkimlik ve savcılık teminatı esaslarını gözeterek adalet, tarafsızlık, doğruluk ve dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapar.
Kurulun görevleri
Madde 4 - KHK 703(2018), 6524(2014)
(1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak.

b) Hâkim ve savcılarla ilgili olarak;

1) Mesleğe kabul etme,

2) Atama ve nakletme,

3) Geçici yetki verme,

4) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma,

5) Kadro dağıtma,

6) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme,

7) Disiplin cezası verme,

8) Görevden uzaklaştırma,

işlemlerini yapmak. 

c) Aşağıdaki alt bentlerde belirtilen hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, hâkim ve savcıların görevlerini; kanun ve diğer mevzuata (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek.(1) 

1) Bakanlık merkez, bağlı ve ilgili kuruluşları ile uluslararası mahkemeler veya kuruluşlarda görev yapan hâkim ve savcılar.

2) Geçici yetki veya görevlendirme ile başka bir kurum, kurul veya kuruluşta çalışan hâkim ve savcılar.

3) İdarî görevleri yönünden savcılar.
	
4) Komisyon işlerine yönelik görevleri yönünden adalet komisyonu başkan ve üyeleri. 

ç) (Değişik: 15/2/2014-6524/22 md.) Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma ile hâkim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak üzere genelge düzenlemek. 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle bu bentte yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.
10688
d) Yargıtay ve Danıştaya üye seçmek.
	
e) Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
	
(2) Kanunlarda açıkça Bakanlığa verilenler dışında, hâkim ve savcıların tüm özlük işleri, Kurul tarafından yerine getirilir.
İKİNCİ KISIM
Kurulun Yapısı
BİRİNCİ BÖLÜM
Kurulun Teşkilâtı
Kurulun teşkilâtı
Madde 5 -
(1) Kurul; Başkanlık, Genel Kurul, daireler ve hizmet birimlerinden oluşur.

(2) Kurulun hizmet birimleri Genel Sekreterlik ve Teftiş Kuruludur.
Başkanlık, görev ve yetkiler
Madde 6 - KHK 703(2018), An. M. K. 2014/81(2014), 6524(2014)
(1) Başkanlık; Başkan ve Başkanvekilinden oluşur.

(2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:(1)

a) Kurulu yönetmek ve temsil etmek. 

b) Kanunlardaki istisnalar saklı kalmak üzere, Genel Kurul çalışmalarına başkanlık etmek ve oy kullanmak.

c) Genel Kurulun teklif ettiği üç aday arasından Genel Sekreteri atamak.

ç) (Değişik: 15/2/2014-6524/23 md.) İlgili dairenin teklifi üzerine hâkim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması işlemleri ile inceleme ve soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin işlemlere olur vermek.(1)

d) (Ek: 15/2/2014-6524/23 md.) (…)(2)genel sekreter yardımcılarını atamak.(1)(2)

e) (Ek: 15/2/2014-6524/23 md.) Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek.(1)

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.(1)

(3) Başkan; 

a) Disiplin işlemleriyle ilgili Genel Kurul toplantılarına, 

b) Dairelerin çalışmalarına, 
	
katılamaz.
(1) 15/2/2014 tarihli ve6524 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle bu fıkraya (d) ve (e ) bentleri eklenmiş ve mevcut (d) bendi ise (f) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. (2) Bu bentte yer alan “Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını ve…” ibaresi, Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 14/5/2014 tarihinden başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
10688
(4) Başkan, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak Başkanvekiline devredebilir. 

(5) Genel Kurul, daire başkanlarından birini, Başkanvekili olarak seçer. (Değişik ikinci cümle: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Başkanvekiline yokluğunda diğer daire başkanı, onun da yokluğunda Başkan tarafından görevlendirilen üye vekâlet eder. 

(6) Başkanvekilinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanın katılmadığı Genel Kurul çalışmalarına başkanlık etmek.

b) Başkanın kendisine devrettiği yetkileri kullanmak.
	
c) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Genel Kurulun oluşumu ve görevleri
Madde 7 - KHK 703(2018), 6545(2014), An. M. K. 2014/81(2014), 6524(2014)
(1) Genel Kurul, Kurul üyelerinden oluşur.(1) 

(2) Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Başkanvekilini ve daire başkanlarını seçmek.

b) Dairelerin kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak.

c) Daireler arasında çıkan görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlamak.

ç) Kurulun görevine giren, fakat Genel Kurul veya dairelerin görevleri arasında gösterilmeyen konularda karar merciini belirlemek.

d) (Mülga: 15/2/2014-6524/24 md.; Yeniden düzenleme: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Hâkim ve savcıların uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek. 

e) (Değişik: 15/2/2014-6524/24 md.) Kurul üyeleri hakkındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek.

f) Bakanlığın, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak.

g) Yargıtay ve Danıştaya üye seçmek.

ğ) Genel Sekreterin atanması için Başkana üç aday teklif etmek.
	
h) (…)(2) Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını, Kurul başmüfettişlerini, Kurul müfettişlerini ve Kurulda geçici veya sürekli olarak görev yapacak tetkik hâkimlerini atamak.(2)(3)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Kurulun yirmiiki asıl üyesinden” ibaresi “Kurul üyelerinden” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını, genel sekreter yardımcılarını,” ibaresi madde metninden çıkarılmış, daha sonra bu düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 14/5/2014 tarihinden başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır. (3) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesiyle bu bendin başına “Teftiş Kurulu Başkanını, Teftiş Kurulu başkan yardımcılarını,” ibaresi eklenmiştir.
10690
ı) (Değişik: 15/2/2014-6524/24 md.) Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma ile hâkim ve savcılar hakkında denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılması konularına münhasır olmak üzere yönetmelik çıkarmak ve genelge düzenlemek.

i) Kurulun stratejik plânını onaylamak ve uygulamasını takip etmek.
	
j) Görev alanını ilgilendiren kanun ve diğer mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek.(1)
	
k) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Dairelerin oluşumu, daire başkanlarının seçimi ile görev ve yetkileri
Madde 8 -
(1) (Değişik fıkra: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Kurulun; 

a) Birinci Dairesi; Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı, Yargıtay üyeleri arasından seçilen bir, adlî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen iki, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen bir ve öğretim üyesi veya avukatlar arasından seçilen bir üye,

b) İkinci Dairesi; Yargıtay üyeleri arasından seçilen iki, Danıştay üyeleri arasından seçilen bir, adlî yargı hâkim ve savcıları arasından seçilen bir ve öğretim üyesi veya avukatlar arasından seçilen iki üye,

olmak üzere altışar üyeden oluşur.

(2) (Değişik: 15/2/2014-6524/25 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile.; Değişik: 18/6/2014-6545/91 md.) Genel Kurul, yukarıdaki esaslara göre üyelerin hangi dairede asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacağına, seçimle karar verir. 

(3) (Değişik: 18/6/2014-6545/91 md.) Genel Kurul, her dairenin kendi üyeleri arasından bir üyeyi, o dairenin başkanı olarak seçer. (Mülga ikinci cümle: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) (…)

(4) Daire başkanının yokluğunda; yerine, o daire üyelerinden hangisinin vekâlet edeceğini daire başkanı belirler.
	
(5) Daire başkanı; daireyi temsil etmek, gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, dairenin verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, daireler arasında meydana gelen görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını Genel Kurula götürmekle görevlidir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle bu bentte yer alan “kanun, tüzük ve yönetmelik” ibaresi “kanun ve diğer mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.
10691
Dairelerin görevleri(1)(2)
Madde 9 - KHK 703(2018), 7035(2017), 6524(2014)
(1) Birinci Dairenin görevleri şunlardır:

a) Hâkim ve savcılarla ilgili olarak;

1) Atama ve nakletme,

2) Geçici yetki verme,

3) Kadro dağıtma,

4) Müstemir yetkileri düzenleme,

5) Yıllık ve mazeret izinleri dışında her türlü izin verme,

6) Eğitim programlarına katılmaya ilişkin izin verme,(2) 

işlemlerini yapmak.

b) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun ve diğer mevzuata (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarına ilişkin denetleme işlemlerini Teftiş Kuruluna yaptırmak.(2)

c) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Hâkim ve savcılar hakkındaki ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak.(2)

ç) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını Kurul müfettişleri veya müfettiş yetkilerini haiz kıdemli hâkim veya savcı eliyle araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri ile inceleme ve soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin işlemler için teklifte bulunmak.(2)

d) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) İlgili kanunlarda verilen görevlerin yerine getirilmesi bakımından en yakın mahkeme veya hâkimlikleri belirlemek.(2) 

e) Meslek öncesi eğitimde staj mahkemelerini belirlemek.(2)

f) (Ek: 20/7/2017-7035/26 md.) Bölge adliye ve bölge idare mahkemesi daireleri arasındaki iş bölümü ile ilk derece mahkemeleri arasındaki iş dağılımını karara bağlamak.(1)(2)

g) Genel Kurul tarafından verilen diğer işleri yapmak.(1)(2)

(2) İkinci Dairenin görevleri şunlardır:

a) Hâkim ve savcıların;

1) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma işlemlerini yapmak,
 
2) Görevlerinden dolayı veya görevleri sırasındaki suç soruşturması ile disiplin soruşturma ve kovuşturması sonucu hakkında karar vermek, 
(1) 20/7/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi eklenmiş ve mevcut (c) bendi (ç) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “Türkiye Adalet Akademisi tarafından yapılan plânlamaya ve alınan taleplere uygun olarak eğitim” ibaresi “Eğitim” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere (b), (c), (ç), (d) bentleri eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
10690
3) Disiplin veya suç soruşturma ve kovuşturması nedeniyle geçici yetkiyle yer değiştirmesine veya görevden uzaklaştırılmasına karar vermek,

4) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar vermek,

5) Diğer kurumların geçici görevlendirme ve nakil taleplerine ilişkin izin işlemlerini yürütmek.

b) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Hâkim ve savcı adaylarını mesleğe kabul etmek.(1) 

c) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Hâkimlik ve savcılık görevine tekrar atanma ile diğer hizmetlerden mesleğe atanma talepleri hakkında karar vermek.(1)

ç) (Ek: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Meslekten çekilme, çekilmiş sayılma ve görevin sona ermesi hakkında karar vermek.(1)

d) Genel Kurul tarafından verilen diğer işleri yapmak.(1)
	
(3) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Sekreterlik
Genel Sekreterliğin oluşumu ve görevleri
Madde 10 - 6524(2014)
(1) Kurulun idarî ve malî işleri ile sekreterya hizmetlerini yerine getirmek üzere kurulan Genel Sekreterlik; Genel Sekreter, biri idari yargı hakim ve savcıları arasından seçilecek beş genel sekreter yardımcısı ile yeteri kadar tetkik hâkimi ve bürolardan oluşur.(2)

(2) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:

a) Kurulun büro işlemlerini yürütmek.

b) Kurulun taraf olduğu adlî ve idarî davalar ile icra takiplerinde avukatlar vasıtasıyla Kurulu temsil etmek, davaları takip etmek, ettirmek, hukukî hizmetleri yürütmek.

c) Hâkim ve savcıların sicilleri ile şahsî dosyalarını tutmak.

ç) Kurulun arşiv hizmetlerini yürütmek.

d) Kanunlarla malî hizmet ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak.

e) Hâkim ve savcıların izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek.

f) Kurul üyeleri ile Kurulda görev yapanların özlük işlemlerini yürütmek.

g) Kurulun görev alanıyla ilgili hususlarda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin (UYAP) kullanılmasını sağlamak.

ğ) Kanunlarda gösterilen veya Başkanlık, Genel Kurul veya daireler tarafından verilen diğer işleri yapmak.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere (b), (c), (ç) bentleri eklenmiş ve mevcut (b) bendi (d) bendi şeklinde teselsül ettirilmiştir. (2) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “dört” ibaresi “biri idari yargı hâkim ve savcıları arasından seçilecek beş” şeklinde değiştirilmiştir.
10692-1
Genel Sekreter ve genel sekreter yardımcılarının atanması, görev ve yetkileri
Madde 11 -
(1) Genel Sekreter birinci sınıf hâkim ve savcılardan, Genel Kurulun, muvafakatlerini alarak teklif ettiği üç aday arasından Başkan tarafından atanır. (Değişik ikinci cümle : 15/2/2014-6524/28 md.) Genel Sekreter adaylarının belirleneceği toplantıya Başkan katılamaz ve yapılacak seçimde her bir Kurul üyesi ancak bir adaya oy verebilir. (İptal üçüncü ve dördüncü cümleler: Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile.)(1)

(2) Genel Sekreter;

a) Görevini mevzuata, Kurul stratejik plânına, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütür. 

b) Genel Sekreterliğin verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

(3) Genel Sekretere, yokluğunda kendisinin belirleyeceği genel sekreter yardımcısı vekâlet eder.

(4) Genel sekreter yardımcıları, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar arasından, muvafakatleri alınarak, Başkan tarafından atanır.(2)

(5) Genel sekreter yardımcıları;

a) (Değişik: 15/2/2014-6524/28 md.) Genel Sekreterce hazırlanıp Başkan tarafından onaylanan iş bölümüne göre çalışır.	

b) Kendilerine bağlı büroların verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.
	
c) (…)(3)Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirir.(3)
Tetkik hâkimleri
Madde 12 - 6545(2014), An. M. K. 2014/81(2014), 6524(2014)
(1) Kurulda çalıştırılmak üzere Genel Sekreterliğe bağlı yeteri kadar tetkik hâkimi bulunur.
	
(2) (Değişik: 15/2/2014-6524/29 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile.; Değişik: 18/6/2014-6545/92 md.) Tetkik hâkimliğine, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Kurul hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatleri alınarak, Genel Kurul tarafından, geçici veya sürekli çalıştırılmak üzere atama yapılır. 
	
(3) Tetkik hâkimleri, Başkan, ilgili daire başkanı ile Genel Sekreter tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
(1) Bu fıkranın üçüncü ve dördüncü cümleleri, Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, Kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı 14/5/2014 tarihinden başlayarak üç ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. (2) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Genel Kurul” ibaresi “Başkan” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu bentte yer alan “İlgisine göre daire başkanı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
10692-2
Bürolar ve personel
Madde 13 - 6545(2014), 6524(2014)
(1) Kurulun görevlerini yerine getirmek amacıyla Genel Sekreterliğe bağlı yeteri kadar büro oluşturulur. 
 
(2) (Değişik: 15/2/2014-6524/30 md.) Kurul personeli, naklen veya açıktan atama yoluyla atanır. Naklen atamalar Başkan tarafından yapılır. Açıktan ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezî sınavda başarılı sayılanlar arasından, Başkan tarafından oluşturulan üç kişilik komisyonca yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Başkan tarafından atanırlar. Yarışma sınavına, ilan edilecek kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır. Kurul personeli hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Adalet uzman yardımcıları ve uzmanları muvafakatleri alınarak Başkan tarafından Kurulda görevlendirilebilir.

(3) (Değişik: 15/2/2014-6524/30 md.) Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
 
(4) Kurul lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin avukatlara dağıtılmasında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

(5)(Ek: 18/6/2014-6545/93 md.) Kurulda görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personel, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın uygun görmesi üzerine, mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığınca Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulu
Teftiş Kurulunun oluşumu ve görevleri(1)(4)
Madde 14 - KHK 703(2018), An. M. K. 2014/81(2014), 6545(2014), 6524(2014)
(1) Teftiş Kurulu; Teftiş Kurulu Başkanı, üç başkan yardımcısı ile yeteri kadar Kurul başmüfettişi ve müfettişi ile bürolardan oluşur.(1)

(2) Teftiş Kurulu, Başkanın gözetiminde Kurul adına görev yapar.(1)

(3) Kurul müfettişleri, görevlerini yerine getirirken Teftiş Kurulu Başkanına; Teftiş Kurulu Başkanı ise Kurula karşı sorumludur.(1)(2)

(1) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç”, ikinci fıkrasında yer alan “Üçüncü Daire Başkanının” ibaresi “Başkanın”, üçüncü fıkrasında yer alan “Kurula” ibaresi “Başkana” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Kurula” ibaresinin “Başkana” şeklinde değiştirilmesi Anayasa Mahkemesinin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile iptal edilmiş ve söz konusu Kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı 14/5/2014 tarihinden başlayarak üç ay sonra yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmış olup daha sonra 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 94 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “Başkana” ibaresi “Kurula” şeklinde değiştirilmiştir.
10693
(4) Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının görevlerini kanun ve diğer mevzuata (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak.(1) 

b) Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklar ile ilgili hususlarda gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gerekli kanunî ve idarî tedbirler konusunda Kurula teklifte bulunmak.

c) Kanun ve diğer mevzuatta gösterilen veya Kurul tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.(1)(2) 
	
(5) Mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev yapan Teftiş Kurulu ve Kurul müfettişlerinin çalışma yöntemleri ile denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmaların yapılmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Atanma usulleri
Madde 15 - An. M. K. 2014/81(2014), 6545(2014), An. M. K. 2014/81(2014), 6524(2014), KHK 650(2011)(Değişik: 15/2/2014-6524/32 md.)
(1) Teftiş Kurulunda görev yapacak olan; 

a)(Değişik: 18/6/2014-6545/ 95 md.) Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcıları, birinci sınıf hâkim ve savcılar arasından muvafakatleri alınarak Genel Kurul tarafından,

b) Kurul başmüfettişleri, Teftiş Kurulunda fiilen beş yılını doldurmuş, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan müfettişler arasından, kıdem sırasına göre Genel Kurul tarafından,

atanır.	

(2) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile.; Değişik: 18/6/2014-6545/95 md.) Kurul müfettişleri, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Kurul müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatleri alınarak Genel Kurul tarafından atanır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “Kanun ve diğer mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle bu bentte yer alan “Kurul” ibaresi “Başkan” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu düzenleme Anayasa Mahkemesinin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile iptal edilmiş, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 14/5/2014 tarihinden başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmış olup daha sonra 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 94 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “Başkan” ibaresi “Kurul” şeklinde değiştirilmiştir.
10694
(3) Adalet müfettişliğinden Kurul müfettişliğine veya Bakanlık iç denetçiliğine, Kurul müfettişliğinden Adalet müfettişliğine veya Bakanlık iç denetçiliğine, Bakanlık iç denetçiliğinden Adalet müfettişliğine veya Kurul müfettişliğine ilgililerin muvafakatleri alınmak suretiyle atama yapılabilir. Bu şekilde yapılacak atamalarda önceki denetim biriminde geçen süre, yeni atanılan denetim biriminde geçmiş sayılır. Kurul müfettişi, Adalet müfettişi veya Bakanlık iç denetçisi olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerinden ayrılanların yeniden müfettişliğe ya da iç denetçiliğe atanmaları durumunda da bu hüküm uygulanır.
Teftiş Kurulu Başkan ve başkan yardımcılarının görev ve yetkileri(1)
Madde 16 -
(1) Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Teftiş Kurulunu temsil etmek, yönetmek, verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak. 

b) Başkan yardımcıları arasındaki işbölümünü düzenlemek.   

c) Yokluğunda yerine vekâlet edecek başkan yardımcısını, başkan yardımcılarının da bulunmaması hâlinde vekâlet görevini yürütecek başmüfettişi belirlemek.

ç) Yıllık teftiş programı taslağını hazırlayarak Birinci Daireye sunmak, bu Daire tarafından alınacak Başkan oluru üzerine uygulanmasını sağlamak.(1)

d) Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma olurları üzerine müfettişleri görevlendirmek ve uygulamayı takip etmek.

e) (Değişik: 18/6/2014-6545/96 md.) Kanun ve diğer mevzuatta gösterilen veya ilgili daire başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak veya yaptırmak.(1)

(2) Teftiş Kurulu başkan yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından düzenlenecek işbölümüne göre verilen görevleri yürütmek. 

b) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak veya yaptırmak. 

(3) (Ek: 15/2/2014-6524/33 md.) Teftiş Kurulu Başkanı ve Teftiş Kurulu başkan yardımcıları Kurul müfettişlerinin sahip olduğu mali haklar dâhil her türlü hak ve yetkiyi haizdirler.
Kurul müfettişlerinin görev ve yetkileri
Madde 17 - KHK 703(2018)
1) Kurul müfettişlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hâkim ve savcıların görevlerini kanun ve diğer mevzuata (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek.(2) 
	
b) Hâkim ve savcıların görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma yapmak. 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Üçüncü” ibaresi “Birinci” şeklinde ve (e) bendinde yer alan “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “Kanun ve diğer mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle bu bentte yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.
10695
(2) Kurul müfettişleri bu görevlerini yerine getirirken;

a) Yapacakları araştırma, inceleme ve soruşturmalarda, lüzum gördükleri kimseleri yeminle dinleyebilir, gerektiğinde istinabe yoluna başvurabilir, sübut delilleri ile gereken bilgileri kamu kurum, kurul ve kuruluşlarından doğrudan toplayabilir.

b) Yapacakları inceleme ve soruşturmalarda bu Kanunda verilen yetkilere ilave olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre işlem yapabilir; kanunlarda kendilerine ve Cumhuriyet savcısına, soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili tanınan tüm yetkileri kullanabilir. 5271 sayılı Kanunda gecikmesinde sakınca bulunan hâllere ilişkin olmak üzere Cumhuriyet savcısına tanınan yetkiler bu hükmün dışındadır. 

(3) Kurul müfettişlerince yapılacak denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalarda ilgili kuruluş ve kişiler istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.
 
(4) Kurul müfettişleri, denetimlerde, yargı yetkisine ve yargısal takdire giren konulara karışamazlar, tavsiye ve telkinde bulunamazlar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurul Üyelerinin Seçimi ve Üyeliğin Sona Ermesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Üyelerin seçimi
Madde 18 - (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/208 md.)
(1) Kurulun;

a) Üç üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları; bir üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca,

b) Üç üyesi Yargıtay üyeleri; bir üyesi Danıştay üyeleri; üç üyesi hâkimlik mesleğine alınmasına engel bir hâli olmayan, yükseköğretim kurumlarının hukuk dalında görev yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen onbeş yılını doldurmuş avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisince, dört yıl için seçilir. Ancak öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur.

(2) Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilirler.

(3) Kurul üyelerinin görev sürelerinin tamamlanmasından en geç iki ay önce; Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bu husus bildirilir.

(4) Kurul üyeliğine seçilme yeterliliği bulunan hâkim ve savcıların listesi, Cumhurbaşkanlığına gönderilir.
10696
Seçimlerin zamanı(1)
Madde 19 - KHK 703(2018), An. M. K. 2014/81(2014), 6545(2014), 6524(2014)(Değişik: 2/7/2018-KHK-703/208 md.)
(1) Kurul üyeliği seçimleri, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kurula Üye Seçimi(2)
Seçim usulü
Madde 20 - KHK 703(2018)(Değişik: 2/7/2018-KHK-703/208 md.)
(1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca; Kurul üyeliği için üyelerin görev sürelerinin dolmasından altmış gün önce seçim süreci başlatılır ve adaylık için başvuru tarihleri ilân edilir.

(2) Başvuru süresi içinde 18 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı nitelikleri taşıyanlardan Kurul üyesi olmak isteyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına başvurur. Meclis Başkanlığı, başvuru süresinin bitiminden sonra başvuruları Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderir.

(3) Karma Komisyon, başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından her bir üyelik için üç adayı, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada bu çoğunlukla aday belirlenemediği takdirde ikinci oylamaya geçilir. İkinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da yeterli çoğunlukla aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanır. Karma Komisyon, her bir üyelik için belirlediği üç adayı Meclis Genel Kuruluna sunulmak üzere Meclis Başkanlığına bildirir.

(4) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanır.

(5) Meclisin üye seçimine ilişkin olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uygulanır.
(1) Bu maddenin başlığı “Seçimlerin zamanı ve esasları” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu bölüm başlığı “Yargıtay, Danıştay ve Türkiye Adalet Akademisinin Kurula Üye Seçimi” iken 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
10697
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adlî ve İdarî Yargı Hâkim ve Savcılarının Kurula Üye Seçimi
Seçme ve seçilme hakkı
Madde 21 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/208 md.)
 
Seçimlerin yönetim ve denetimi
Madde 22 - (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/208 md.)
 
Seçmen listelerinin belirlenmesi
Madde 23 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/208 md.)
 
Başvurular ve aday listelerinin düzenlenmesi, seçimin yapılacağı tarih
Madde 24 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/208 md.)
 
Propaganda yasağı
Madde 25 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/208 md.)
 
Adaylıktan çekilme veya seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi
Madde 26 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/208 md.)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Üyeliğin Boşalması ve Sona Ermesi
Üyelikte boşalma hâlinde seçim
Madde 27 - KHK 703(2018)(Değişik: 2/7/2018-KHK-703/208 md.)
(1) Kurul üyeliğinin ölüm, emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle boşalması hâlinde durum, ilgisine göre Cumhurbaşkanlığına veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına derhal bildirilir ve boşalmayı takip eden otuz gün içinde, yeni üye seçimi yapılır.
Üyeliğin sona ermesi
Madde 28 - KHK 703(2018)
(1) Başkan dışındaki Kurul üyelerinin;(1) 
 
a) Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkimlik ve savcılık mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı kesin hüküm giymesi, çekilmesi veya altmışbeş yaşını doldurması hallerinde kendiliğinden,

b) Kurul üyesi olabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya Kurul üyeliği sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi hâlinde Genel Kurulun üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun, bu durumu tespit eden kararıyla, 

Kurul üyeliği sona erer.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “üyeleri ile yedek üyelerin” ibaresi “üyelerinin” şeklinde değiştirilmiştir.
10698
(2) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, görevlerini yerine getiremeyeceklerinin sağlık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılması veya görevlerine izinsiz, mazeretsiz ve kesintisiz olarak onbeş gün ya da bir yılda toplam otuz gün süre ile devam etmemeleri hâlinde, Genel Kurul üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun kararıyla, Kurul üyeliği sona erer.

(3) Kurul üyeliğine;

a) Yüksek mahkeme üyeliğinden seçilenlerden Kurul üyeliği sona erenler, herhangi bir işleme gerek olmaksızın ve boş kadro şartı aranmaksızın, geldikleri yüksek mahkeme üyeliği görevine geri dönerler, boşalan ilk üye kadrosu kendilerine tahsis olunur. 

b) (Değişik bent: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılığından seçilenlerden Kurul üyeliği herhangi bir sebeple sona erenler, Genel Kurul tarafından müktesepleri dikkate alınarak tercih ettikleri üç ayrı yerden birinde uygun görülecek bir göreve atanırlar.

c) Diğer kamu görevlerinden seçilenlerden, Kurul üyeliği sona erenler, başvuruları üzerine, yetkili kurumları tarafından önceki görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanırlar.

ç) (b) ve (c) bentlerinde yazılı atama işlemleri, Kurul üyeliğinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılır. Atama işlemi yapılıncaya kadar ilgililer izinli sayılır ve Kurul üyeliği özlük haklarından yararlanmaya devam ederler.
	
(4) Kurul üyelerinin Kurulda geçirdikleri süreler, tâbi oldukları kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çalışma Usulleri
Genel Kurul toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 29 - An. M. K. 2014/81(2014), 6545(2014), 6524(2014) (Değişik: 15/2/2014-6524/35 md.)
(1) Başkan, Genel Kurulun toplantı günlerini tespit eder. 

(2)(Değişik: 18/6/2014-6545/98 md.) Başkan, gereken hâllerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun, görüşülecek konuyu da belirten yazılı talebi üzerine Başkan, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

(3) Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.  

(4) Genel Kurul toplantı gündemi, Başkan tarafından, işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre düzenlenir. Gündem, toplantının yapılacağı gün ve saati, Kurulda görüşülecek işleri ve sırasını gösterir.
10699
(5) Gündemde değişiklik yapılması; ancak gündemin düzenlenmesinden sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması hâlinde ve toplantı gününden en az bir gün önce Başkan veya üyelerden birinin yazılı talebi üzerine Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile olur. İvedi ve süreli olmayan talepler bu suretle ele alınamaz. Gündemdeki işlerden birinin sırasından önce ya da sonra görüşülmesi, ertelenmesi veya gündemden çıkarılması aynı usule tabidir.
Dairelerin toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 30 - 6524(2014)
(1) Daireler, daire başkanının çağrısı üzerine her yılın ocak ayında toplanarak yıllık olağan toplantı günlerini tespit eder.
	
(2) Daire başkanı, gereken hâllerde daireyi olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun, görüşülecek konuyu da belirten yazılı talebi üzerine daire başkanı, daireyi olağanüstü toplantıya çağırır.

(3) (Değişik: 15/2/2014-6524/36 md.) Daireler, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alır.
	
(4) Dairelerin toplantı gündemi, daire başkanı tarafından işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre düzenlenir. Gündem, toplantının yapılacağı gün ve saati, görüşülecek işleri ve sırasını gösterir. Tamamlanmayan gündem maddeleri bir sonraki gündemde öncelikle görüşülür.

(5) (Değişik: 15/2/2014-6524/36 md.) Gündemde değişiklik yapılması; ancak gündemin düzenlenmesinden sonra ivedi ve süreli işlerin ortaya çıkması hâlinde ve toplantı gününden en az bir gün önce daire başkanı veya üyelerden birinin yazılı talebi üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile olur. İvedi ve süreli olmayan talepler bu suretle ele alınamaz. Gündemdeki işlerden birinin sırasından önce ya da sonra görüşülmesi, ertelenmesi veya gündemden çıkarılması aynı usule tabidir.
Oylama
Madde 31 -
(1) Genel Kurulda ve dairelerde görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir. Aksine hüküm bulunmayan veya karar alınmayan durumlarda oylama açık yapılır.

(2) Genel Kurulun seçim işlerinde oylama gizli yapılır.

(3) Önce usule ilişkin hususlar oylanır. Usul konusunda azınlıkta kalanlar esas hakkında oylamaya katılmak zorundadır. Kurul veya daire başkanı yaş itibarıyla en genç üyeden başlayarak oyları toplar ve en sonunda kendi oyunu kullanır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.

(4) Disiplin işlemlerinde oyların dağılması hâlinde ilgilinin en fazla aleyhinde olan oy çoğunluk meydana gelinceye kadar kendisine en yakın olan oya ilave edilir.

(5) Oylamanın sonucu oturum başkanı tarafından tespit edilir ve açıklanır.
Kurul kararları ve tutanaklar
Madde 32 -
(1) Genel Kurul ve dairelerde görüşülen işler tutanağa bağlanır ve yapılan işlemler bir kararla tespit edilir.

(2) Kararlarda;

a) Konunun, varsa iddia ve savunmanın özeti,

b) Kararın ve varsa karşı oyun gerekçesi,

c) Karara karşı başvurulabilecek kanun yolları, mercileri ve süresi,

gösterilir.
10700
(3) Kararların gerekçesi, karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde yazılır.

(4) Kurul tarafından;

a) Gerekli görülen kararlar Resmî Gazetede,

b) Disipline ilişkin kararlar, kişisel verilerin korunması kaydıyla Kurulun internet sitesinde,

yayımlanır.

(5) Genel Kurul ve dairelerin;

a) Hâkim ve savcıların özlük ve disiplin işleri hakkında verdiği kararlar kendilerine,

b) Müracaatlarının sonuçları ise ilgilisine,

tebliğ edilir.

(6) Hâkim ve savcılara, savunmaları alınmış olmadıkça, haklarındaki şikâyet ve ihbar üzerine verilen kararlar tebliğ edilmez.
Yeniden inceleme, itiraz ve yargı yolu
Madde 33 - 6524(2014)
(1) Genel Kurulun ilk defa aldığı kararlara karşı, Başkan veya ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunabilir; yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar kesindir.

(2) Dairelerin kararlarına karşı, Başkan veya ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, kararı veren daireden yeniden inceleme talebinde bulunabilir.

(3) Dairelerin yeniden inceleme talebi üzerine verdiği kararlara karşı, Başkan veya ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

(4) Disipline ilişkin kararlara karşı şikâyetçilerin de yeniden inceleme ve itiraz hakları vardır.

(5) Genel Kurulun veya dairelerin, meslekten çıkarma cezasına ilişkin kesinleşmiş kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulabilir; diğer kararları yargı denetimi dışındadır. Meslekten çıkarma kararlarına karşı açılan iptal davaları ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Bu davalar, acele işlerden sayılır.
BEŞİNCİ KISIM
Üyelerin Hukukî Durumları, Haklarındaki Soruşturma ve Kovuşturmalar
BİRİNCİ BÖLÜM
Üyelerin Hukukî Durumları
Üyelerin hukukî durumları ve özlük işleri
Madde 34 - KHK 703(2018)
(1) Kurulun seçimle gelen üyeleri; görevleri süresince, Yargıtay daire başkanı için ilgili mevzuatta öngörülen tüm malî ve sosyal haklardan yararlanırlar. Kurulun seçimle gelen üyelerinin, sosyal güvenlik bakımından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, Yargıtay daire başkanı esas alınarak tespit edilir.
10700
(2) Başkan dışındaki Kurul üyelerine, (30.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. Bu tazminata hak kazanılması ve ödenmesinde 2802 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükmü uygulanır ve bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz.

(3) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, kadro ve eski görevleriyle ilişkileri kesilir.

(4) Kurulun seçimle gelen üyeleri, bu Kanunda belirtilenler dışında kalan özlük işleri ve hakları bakımından Kurul üyeliği görevi süresince, Yargıtay daire başkanı hakkındaki hükümlere tâbidirler.

(5) (Mülga fıkra: 2/7/2018-KHK-703/208 md.)
 
(6) Kurulun seçimle gelen üyeleri, adlî ara verme süresi kadar yıllık izin hakkına sahiptirler.
Başka iş ve görevler
Madde 35 -
(1) Kurulun seçimle gelen üyeleri;

a) Kanunlarda belirlenenler dışında resmî veya özel başka bir görev alamaz ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar.

b) Bilimsel araştırma ve yayınlarda bulunabilirler; görevlerini aksatmamak ve Başkanlığa bilgi vermek koşuluyla, ulusal ve uluslararası kurul, kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile meslekleriyle ilgili diğer toplantılara katılabilirler; yargıya ilişkin veya meslekle ilgili konularda konferans verebilir ve tebliğ sunabilirler.

c) Eş ve çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerinin bulunması hâlinde, bu durumu göreve başladıkları tarihten; göreve başladıktan sonra ortaya çıkması hâlinde ise, bu tarihten itibaren bir ay içinde Kurula bildirmekle yükümlüdürler.

ç) Üyeliğin devamı süresince, Kurul tarafından başka bir göreve atanamaz ve seçilemezler.
İKİNCİ BÖLÜM
Üyeler Hakkındaki Soruşturma ve Kovuşturmalar
Üyelerin disiplin soruşturma ve kovuşturması işlemleri
Madde 36 - KHK 703(2018), An. M. K. 2014/81(2014), 6545(2014), 6524(2014)
(1) (Değişik: 18/6/2014-6545/99 md.) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, disiplin suçu oluşturan eylemleri sebebiyle, haklarında yürütülecek disiplin soruşturması ve kovuşturması, bu Kanun hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından yapılır.
	
(2) Kurulun seçimle gelen üyeleri hakkında yapılan ihbar ve şikâyetlerde, Başkan, işi Genel Kurula götürmeden önce daire başkanlarından birine ön inceleme yaptırabilir. Görevlendirilen bu daire başkanı, incelemesini yaptıktan sonra, durumu bir raporla Başkana bildirir.
	
(3) (Değişik: 18/6/2014-6545/99 md.) Başkan, ihbar veya şikâyeti doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra Genel Kurula sunar. Yapılan görüşme sonucunda; soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verilir. (Değişik üçüncü cümle: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Soruşturma açılmasına karar verilmesi hâlinde, Genel Kurul tarafından soruşturma yapmak üzere gizli oyla bir üye seçilir. (Mülga dördüncü cümle: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) (…) 
10702
(4) Soruşturma için seçilen üye, konu ile ilgili bilgileri toplar ve sübut delillerini tespit eder, lüzum gördüğü kimseleri yeminle dinler, ilgiliye isnat olunan hâl ve hareketi bildirerek savunmasını alır. İlgili savunmasının istendiği andan itibaren, bizzat veya vekili aracılığıyla soruşturma evrakını incelemeye yetkilidir.(1) 

(5) Soruşturmayı yürüten üye, yaptığı soruşturmayı, elde ettiği bilgi ve delilleri gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki kanaatini belirten bir rapor hazırlayarak, rapor ve eklerini Başkana verir.(2)(3) 

(6) (Değişik: 15/2/2014-6524/37 md.) Başkan, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve dosyayı kovuşturma işlemlerinin yürütülmesi için Genel Kurula sunar. Genel Kurul kovuşturma aşamasına ilişkin olarak bizzat veya vekili aracılığıyla sözlü ya da yazılı savunmasını yapmak üzere ilgiliye yedi günden az olmamak üzere süre verir.

(7) Genel Kurul, disiplin kovuşturması kapsamında, hazırlanmış olan disiplin soruşturması dosyası ve raporunu inceler, ilgili yazılı savunma vermişse bu savunmayı okur, sözlü savunma yapmak istemişse sözlü savunmasını dinler; tüm evrak kapsamını gözönüne alarak;
	
a) Gerekirse soruşturmanın genişletilmesine veya derinleştirilmesine,
	
b) İsnat olunan hâl ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlemden kaldırılmasına,
	
c) İsnat olunan hâl ve hareketi sabit görürse eyleme uyan disiplin cezasına,
	
karar verir. 
	
(8) Ceza yönünden soruşturma veya kovuşturma başlatılmış olması, ayrıca disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası verilmesine engel olmaz.
	
(9) Disiplin soruşturmasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren üç yıl geçmişse disiplin soruşturması açılamaz. Disiplin cezasını gerektiren eylemin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçmişse disiplin cezası verilemez. Disiplin cezasını gerektiren eylem, aynı zamanda bir suç teşkil eder ve bu suç için kanunda daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörülmüş olur ve ceza soruşturması veya kovuşturması da açılır ise, bu fıkrada belirtilen süre yerine bu süreler uygulanır. Genel Kurulca kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilenler hakkında ise, mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren iki yıl geçmekle ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “kurulu,” ibaresi “için seçilen üye,” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Genel Kurula” ibaresi “Başkana” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Soruşturma kurulu,” ibaresi “Soruşturmayı yürüten üye,,” şeklinde değiştirilmiştir.
10703
(10) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, Kurul üyesi olmadan önceki eylemlerinden dolayı disiplin soruşturma veya kovuşturmaları (…)(1) Genel Kurul tarafından, bulunduğu aşamadan itibaren, bu Kanundaki usul çerçevesinde, ilgililerin özel kanunlarındaki hükümleri esas alınmak suretiyle karara bağlanır.(1)
Disiplin cezaları ve yerine getirilmesi
Madde 37 -
(1) Kurulun seçimle gelen üyeleri, hizmetin aksamasına yol açan veya Kurul üyeliğinin vakar ve şerefi ile bağdaşmayan hâl ve hareketlerinin sabit görülmesi hâlinde, eylemin niteliğine ve ağırlığına göre uyarılır veya Kurul üyeliğinden çekilmeye davet edilir. Bu konuda alınan kararlar ilgiliye tebliğ edilir.

(2) Disiplin cezasına ilişkin Genel Kurul kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir.

(3) Kurul üyeliğinden çekilmeye davete ilişkin kesinleşen kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde görevden çekilmeyen ilgilinin Kurul üyeliği sona erer. Bu bir aylık süre içinde ilgili izinli sayılır.
Üyelerin adlî suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturma usulü
Madde 38 - KHK 703(2018), 7072(2018), 7077(2018), KHK 690(2017), KHK 680(2017), An. M. K. 2014/81(2014), 6545(2014), 6524(2014)
1) (Değişik: 18/6/2014-6545/100 md.) Kurulun seçimle gelen üyelerinin görevleriyle ilgili suçları ile kişisel suçları hakkındaki soruşturma ve kovuşturma izni işlemleri Genel Kurul tarafından, kovuşturma açılması kararı ve kovuşturma mercilerinin belirlenmesi ise gösterilen yetkili merciler tarafından bu Kanun hükümleri uyarınca yapılır.

(2) Kurulun seçimle gelen üyeleri hakkında yapılan ihbar ve şikâyetlerde Başkan, işi Genel Kurula götürmeden önce daire başkanlarından birine ön inceleme yaptırabilir. Görevlendirilen bu daire başkanı, incelemesini yaptıktan sonra, durumu bir raporla Başkana bildirir. 

(3) (Değişik: 18/6/2014-6545/100 md.) Başkan suç ihbar veya şikâyetini doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra Genel Kurula sunar. Yapılan görüşme sonucunda; soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verilir. (Değişik üçüncü cümle: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) Soruşturma açılmasına karar verilmesi hâlinde, Genel Kurul tarafından soruşturma yapmak üzere gizli oyla bir üye seçilir. (Mülga dördüncü cümle: 2/7/2018-KHK-703/208 md.) (…) 
(1) 15/2/2014 tarihli ve 6524 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Kurul tarafından” ibaresi “yukarıda belirtilen usule göre Başkan ve Genel Kurul tarafından” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu düzenlemede yer alan “yukarıda belirtilen usule göre Başkan ve” ibaresi Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 14/5/2014 tarihinden başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
10704
(4) Soruşturma için seçilen üye, 5271 sayılı Kanuna göre işlem yapar ve kanunların Cumhuriyet savcısına tanıdığı bütün yetkileri kullanır. Soruşturma sırasında hâkim kararı alınması gereken hususlarda ilgililer hakkında isnat edilen suçun niteliğine göre belirlenmiş bulunan kovuşturma mercilerine başvurur.(1) 

(5) (Değişik: 15/2/2014-6524/38 md.) Soruşturmayı yürüten üye, soruşturmayı tamamladıktan sonra kovuşturma açılmasına yer olup olmadığı hakkındaki kanaatini belirten bir rapor hazırlayarak, rapor ve eklerini Genel Kurula sunulmak üzere Başkana verir.(1)

(6) Genel Kurul, dosyayı inceledikten ve varsa eksiklikleri tamamlattıktan sonra, kovuşturma yapılmasına gerek görmediği takdirde evrakın işlemden kaldırılmasına karar verir; aksi hâlde kovuşturma yapılmasına izin verir. 

(7) Kovuşturma yapılmasına ilişkin verilen iznin kesinleşmesi üzerine dosya;

a) Görevle ilgili suçlarda Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesine,

b) Kişisel suçlarda Yargıtay ilgili ceza dairesine,(2)

kamu davası açılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

(8) (Değişik: 2/1/2017-KHK-680/14 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/13 md.) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iddianamesini düzenleyerek evrakı, görevle ilgili suçlarda Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak üzere Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda ise Yargıtay ilgili ceza dairesine gönderir.
 
(9) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde soruşturma genel hükümlere göre yürütülür ve durum hemen Kurula bildirilir. Soruşturma sonucunda dosya, düzenlenen fezleke ile birlikte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. (Ek cümleler: 17/4/2017-KHK-690/5 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/4 md.) Başsavcılık tarafından yerine getirilecek müteakip iş ve işlemlerde 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46 ncı maddesinin altıncı fıkrası hükümleri uygulanır. İddianame hazırlanması hâlinde kovuşturma, görevle ilgili suçlarda Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesince, kişisel suçlarda Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılır.(3) 

(10) (Değişik: 15/2/2014-6524/38 md.) Kurulun seçimle gelen üyelerinin, Kurul üyesi olmadan önceki suç teşkil eden eylemlerinden dolayı soruşturma yapılması ve kovuşturma izni verilmesi işlemleri, bulunduğu aşamadan itibaren bu madde hükümlerine göre yürütülür.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle 38 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “kurulu,” ibaresi “için seçilen üye,” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “Soruşturma kurulu,” ibaresi “Soruşturmayı yürüten üye,” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/1/2017 tarihli ve 680 sayılı KHK’nin 14 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Yargıtay Ceza Genel Kuruluna,” ibaresi “Yargıtay ilgili ceza dairesine,” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (3) 17/4/2017 tarihli ve 690 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Kurula” ibaresi “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7077 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
10705
Ortak hükümler(1)
Madde 39 - KHK 703(2018), 6524(2014)
(1) Kurulun seçimle gelen üyelerinin disiplin suçu oluşturan eylemleri ile görevleriyle ilgili suçları ve kişisel suçları hakkında yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda;

a) İlgili kuruluş ve kişiler, istenecek her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.

b) İmzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikâyetler Başkan tarafından işleme konulmaz.(1) 

c) Genel Kurul toplantılarına, Başkan ve hakkında işlem yapılan üye ile soruşturmayı yapan üye katılamaz.(1)
	
(2) Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısının, Kurul üyeliği görevi sebebiyle disiplin suçu oluşturan eylemlerine, Kurul üyeliği göreviyle ilgili suçlarına ve kişisel suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanır.(1)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşe Bakamama, Çekilme ve Ret
İşe bakamama
Madde 40 -
(1) Kurulun Başkan ve üyeleri;

a) İş kendisi ile ilgili ise,

b) İlgilinin, evlilik bağı kalmasa bile karı veya kocası, kan veya kayın hısımlığından üstsoyu veya altsoyu veya onunla evlat edinme bağı veyahut ilgili ile aralarında ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan hısımlığı veya evlilik sona erse dahi ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlığı olursa,

c) Aynı işte tanık olarak dinlenmiş, mütalaa vermiş, bilirkişilik, müşavirlik, avukatlık, hâkimlik veya savcılık yapmış ya da daha önce işin soruşturulması ile görevlendirilmiş ise,

ç) İlgili ile aralarında bakılan işe esas olan olaydan önce açılmış bir dava varsa,

Kurul ve daire çalışmalarına katılamazlar ve herhangi bir şekilde işe bakamazlar.
Çekilme ve ret
Madde 41 -
(1) Kurul üyeleri işe bakamama veya ilgili ile arasında bir husumet veya tarafsızlıklarını şüpheye düşürecek önemli bir hâlin mevcut olması durumunda, işi görmekten çekinebilecekleri gibi ilgili tarafından da ret olunabilirler.
	
(2) Reddin, inceleme başlamadan veya ret sebebi daha sonra meydana gelmiş ise öğrenilmesinden başlayarak onbeş gün içinde ve her hâlde karar verilmeden önce yapılması lazımdır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine “şikâyetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkan tarafından” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “soruşturma kurulu üyeleri” ibaresi “soruşturmayı yapan üye” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarının” ibaresi “ilgili bakan yardımcısının” şeklinde değiştirilmiştir.
10706
(3) Ret talebi, reddi istenen üyelerin yokluğunda Genel Kurul veya daire tarafından incelenerek kesin olarak sonuçlandırılır.

(4) Dairenin toplanmasına engel olacak sayıda üyenin reddedilmiş olması hâlinde, ret talebi, reddi istenen üyelerin katılmadığı Genel Kurul tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanır. Ret talebinin yerinde görülmesi hâlinde, işin esası hakkında da Genel Kurulca karar verilir. 

(5) Genel Kurulun toplanmasına engel olacak sayıda üye reddine ilişkin talepte bulunulamaz.
	
(6) Zamanında yapılmayan, ret sebebi belirtilmeyen veya inandırıcı delil gösterilmeyen ya da Kanunda öngörülen koşulları taşımayan ret talepleri, reddedilen üyelerin de katılımıyla geri çevrilebilir.
	
(7) Genel Kurul veya daire tarafından yapılan incelemede üye tam sayısının salt çoğunluğu tarafından kabul edilmeyen ret talepleri, reddedilmiş sayılır.
ALTINCI KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tekrar atanma
Madde 42 -
(1) Kurulda görev yapan, Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları ve tetkik hâkimleri ile Kurul müfettişleri, istekleri üzerine veya resen, Genel Kurulun kararı üzerine, Birinci Daire tarafından, müktesepleri dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve atanırlar.
Kadrolar (1)
Madde 43 - KHK 703(2018)
(1) Kurulda 657 sayılı Kanuna tâbi kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir. 
 
(2) Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek sırasıyla 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellere “Hâkimler ve Savcılar (…)(2) Kurulu” bölümü olarak eklenmiştir.(2)
Bütçe
Madde 44 -
(1) Kurul, genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir.

(2) Kurulun üst yöneticisi Başkanvekilidir.

(3) Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçeyle ilgili görüşmelerde Kurulu Başkan temsil eder; Başkanvekili ve Kurul üyeleri açıklama yapmak üzere davet edilemez.
Yönetmelik
Madde 45 -
(1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kurul tarafından çıkarılır.
(1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 18/12/2010 tarihli ve 27789 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 208 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Yüksek” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
10706-1
Değişiklik yapılan ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar
Madde 46 -
(1) (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(2) (5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(3) (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(4) (8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(5) (10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(6) 13/5/1981 tarihli ve 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(7) Mevzuatta, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 2461 sayılı Kanuna yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.
Atıflar
Ek Madde 1 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018-KHK-703/208 md.)
Diğer mevzuatta Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna yapılan atıflar Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yapılmış sayılır. 
Ek Madde 2 - KHK 703(2018)(Ek: 2/7/2018-KHK-703/208 md.)
Mevzuatta Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ilişkin olarak Adalet Bakanlığı Müsteşarına verilen görevler, Adalet Bakanlığının bu işlerle görevlendirilen bakan yardımcısına verilmiş sayılır.
Bütçe tahsisi, hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi ve yönetmelikler
Geçici Madde 1 -
(1) Kurula bütçe tahsis edilene kadar;

a) Kurulun giderleri Bakanlık bütçesinden karşılanır.

b) Kurulun hizmetlerini yerine getirmesi amacıyla bina, araç, gereç, mefruşat ve donanım gibi gerekli tüm destek hizmetleri Bakanlıkça sağlanır. Ayrıca 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla kurulan İşyurtları Kurumunun bütçesinden de harcama yapılabilir.

(2) Kurulun hizmet birimleri faaliyete geçinceye kadar;

a) Sekreterya hizmetleri Bakanlık tarafından yerine getirilir.

b) Hâkim ve savcılara ait açık ve gizli siciller, özlük dosyaları, disiplin, suç ve teftişe ilişkin evrak bulundukları yerde muhafaza edilmeye devam edilir. Bu belgeler, hizmet birimlerinin faaliyete geçmesini müteakip en geç altı ay içinde tutanakla Kurula devredilir.

(3) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılır. Bu yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, yürürlükteki yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde, 43 üncü maddeyle ihdas edilen ekli (1) sayılı listedeki kadrolara yapılacak atamalarda, bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalar uygulanmaz.
10706-2
Mali ve sosyal haklar ile emeklilik
Geçici Madde 2 - 6572(2014)
(1) (Mülga: 2/12/2014-6572/46 md.)

(2) 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla değiştirilen Anayasanın 159 uncu maddesi uyarınca oluşturulan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun seçimle gelen üyelerinden, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında bulunanların, emeklilik hak ve yükümlülükleri; 2802 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi kapsamına giren Yargıtay daire başkanı esas alınarak tespit olunur.
Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiş olanların durumu
Geçici Madde 3 -
(1)2461 sayılı Kanun ile kurulan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, haklarında meslekten çıkarma cezası verilen hâkim ve savcıların, bu cezanın kaldırılması için idarî dava açmadan önce, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde Kurula başvurmaları gerekir.

(2) Genel Kurul, usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda, talep halinde, başvuranın bizzat veya vekili aracılığıyla yazılı ya da sözlü savunmasını da almak suretiyle, başvurunun kabulüne veya reddine karar verir.

(3) Başvurunun kabulü halinde;

a) Önceki kararın kaldırılmasına,

b) Hâkimlik ve savcılık mesleğine kabulde aranan niteliklerin kaybedilmemiş olması şartıyla ilgilinin hâkimlik ve savcılık mesleğine tekrar atanmasına,

c) Önceden verilmiş olan meslekten çıkarma cezasına konu eylem sebebiyle başka bir disiplin cezası verilmesine gerek gördüğünde eyleme uyan disiplin cezasına,

karar verir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca verilen kararlara karşı, Başkan veya ilgili, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunabilirler. Yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar kesindir.

(5) İkinci fıkra uyarınca verilen başvurunun reddine ilişkin kesinleşen kararların iptali talebiyle ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya başvurulabilir. Bu dava, acele işlerden sayılır. Üçüncü fıkra uyarınca verilen kararlar yargı denetimi dışındadır.
Geçici Madde 4 - An. M. K. 2014/81(2014), An. M. K. 2014/81(2014), 6524(2014)(Ek: 15/2/2014-6524/39 md.)
(1) (İptal:Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile.)

(2) (İptal:Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile.)
 
(3) (İptal:Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile.)
 
(4) (İptal:Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile.)
 
(5) (İptal:Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile.)
10706-3
(6) Kurul tarafından çıkarılan;

a) Genelgelerin tümü bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.

b) Yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(7) Kurul idari personeli için yapılacak atamalarda 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

(8)(İptal:Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile.) (1)
Geçici Madde 5 - 6524(2014) (Ek: 15/2/2014-6524/39 md.)
(1) Bu Kanunla Kurul üyelik seçimlerine ilişkin yapılan değişiklik, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak seçimlerde uygulanır.
Geçici Madde 6 - 6572(2014)(Ek: 2/12/2014-6572/47 md.)
(1) Hâkim ve savcı adaylığı dönemi sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olduğu hâlde Kurul tarafından mesleğe kabul edilmeyenler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde, mesleğe kabul edilmeleri talebiyle Kurulun ilgili dairesine başvurabilirler.
Geçici Madde 7 - 7078(2018), KHK 694(2017)- (Ek: 15/8/2017-KHK-694/160 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/155 md.)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle Kurul müfettişliğine yapılacak atamalarda, 15 inci maddede öngörülen beş yıllık hizmet süresi üç yıl olarak uygulanır.
Yürürlük
Madde 47 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 48 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu fıkra, Anayasa Mahkemesi’nin 10/4/2014 tarihli ve E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 14/5/2014 tarihinden başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
10706-4
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  6087 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  6087 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/650

  15

  26/8/2011

  6524

  2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 29, 30, 36, 38, GEÇİCİ MADDE 4, GEÇİCİ MADDE 5

  27/2/2014

  Anayasa Mahkemesinin 10/4/2014 tarihli ve

  E.: 2014/57, K.: 2014/8 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı Kararı

  8, 12, 15

  13/4/2014

  Anayasa Mahkemesinin 10/4/2014 tarihli ve

  E.: 2014/57, K.: 2014/81 sayılı Kararı

  8 inci maddenin ikinci fıkrası, 12 nci maddenin ikinci fıkrası, 15 inci maddenin ikinci fıkrası, Geçici 4 üncü maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları

  14/5/2014

  6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 19, 29, 36, 38, GEÇİCİ MADDE 4

  14/5/2014 tarihinden başlayarak üç ay sonra (14/8/2014)

  6545

  7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 29, 36, 38

  28/6/2014

  6572

  GEÇİCİ MADDE 2, GEÇİCİ MADDE 6

  12/12/2014

  KHK/680

  38

  6/1/2017

  KHK/690

  38

  29/4/2017

  7035

  9

  5/8/2017

  KHK/694

  GEÇİCİ MADDE 7

  25/8/2017

  7072

  38

  8/3/2018

  7077

  38

  8/3/2018

  7078

  GEÇİCİ MADDE 7

  8/3/2018

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, Üçüncü Kısım İkinci Bölümünün başlığı, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 38, 39, 43, EK MADDE 1, EK MADDE 2

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

  (9/7/2018)

  
  
  Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlüğünü Durduran Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (6)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (13)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul