(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
10743
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞININ MUAFİYETLERİNE İLİŞKİN KANUN (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018/KHK/703/103 md.)
 
Tanımlar
Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018/KHK/703/103 md.)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Görev ve Teşkilat Yapısı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
Madde 3 - (Mülga: 2/7/2018/KHK/703/103 md.)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Birimleri
Hizmet birimleri ve görevleri
Madde 4 - (Mülga: 2/7/2018/KHK/703/103 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 103 üncü maddesiyle, bu Kanunun adı ‘’Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun’’ iken metne işlendiği şekilde değiştirlmiştir.
10744
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sürekli Kurullar ile Araştırma ve Eğitim Merkezi
Sürekli kurullar
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018/KHK/703/103 md.)
 
Araştırma ve Eğitim Merkezi
Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018/KHK/703/103 md.)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Personel, Atama ve Kadrolar
Personel statüsü
Madde 7 - KHK 703(2018), 6495(2013), KHK 666(2011)(Mülga: 2/7/2018/KHK/703/103 md.)
 
Atama ve kadrolar
Madde 8 - (Mülga: 2/7/2018/KHK/703/103 md.)
 
ALTINCI BÖLÜM
Bütçe ve Mali Hükümler
Başkanlığın gelirleri ve döner sermaye
Madde 9 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018/KHK/703/103 md.)
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yetki devri
Madde 10 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018/KHK/703/103 md.)
 
10745
Araştırma, etüt ve proje yaptırma
Madde 11 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018/KHK/703/103 md.)
 
Düzenleme görev ve yetkisi
Madde 12 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018/KHK/703/103 md.)
 
Muafiyetler
Madde 13 -
(1) Başkanlık tarafından yapılan bütün işlemler ve düzenlenen kâğıtlar, damga vergisi ve harçtan müstesnadır.

(2) Başkanlık, taraf olduğu davalarda ve icra takiplerinde yargı harçlarından ve teminat yatırma mükellefiyetinden muaftır.
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 14 -
(1) (14/7/1965 tarihli ve657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(2) 4/1/2002 tarihli ve4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(3) 16/4/2003 tarihli ve4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(4) 10/12/2003 tarihli ve5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(5) 27/6/1989 tarihli ve375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kütüphanelere ait eserler ile taşınır ve taşınmazlar, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar envanter kayıt sistemi ile birlikte, ayrıca her türlü hak ve yükümlülükler hiçbir işleme gerek kalmaksızın Başkanlığa devredilmiş; bu kütüphanelere tahsisli Hazineye ait taşınmazlar aynı usul ve esaslar dahilinde Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır. Bu kütüphanelerin kullandığı diğer kamu kurumlarına ait taşınmazlar ise aynı usul ve esaslar dahilinde Başkanlıkça kullanılmaya devam olunur.

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan ve halk kütüphanesi olarak hizmete devam edecek kütüphanelere ait eserler ile Bakanlıkça uygun görülen taşınır ve taşınmazlar, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar envanter kayıt sistemi ile birlikte her türlü hak ve yükümlülükleriyle karşılarında yer alan ve yeni kurulan birime, hiçbir işleme gerek kalmaksızın devredilmiş sayılır. Devrine karar verilen taşınmazlar Hazineye ait ise aynı usul ve esaslar dahilinde Başkanlığa tahsis edilmiş sayılır. Bu taşınmazlardan diğer kamu kurumlarına ait olanlar aynı usul ve esaslar dahilinde Başkanlıkça kullanılmaya devam olunur.
10751
(3) Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı diğer kütüphanelerde, Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerde ve Milli Kütüphane Başkanlığında bulunan eserler ile bu eserlerin restorasyonunda kullanılan teçhizattan Bakanlıkça uygun görülenler, öncelikle bulunduğu ilde olmak üzere en yakın yazma eser kütüphanesine iki yıl içinde devredilir.

(4) Başkanlık teşkilatlanıncaya kadar, bu Kanunla Başkanlığa verilen görevler, Başkanlığa devredilen kütüphanelerde görevli personel tarafından yürütülmeye devam olunur.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının uygulanmasında ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Bakan yetkilidir.

(6) Başkanlığın 2011 mali yılı harcamaları, Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlığın 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevli personelden, Bakanlığın uygun görmesi halinde, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucu uzman kadrolarına atanmış olanlardan Bakanlıkça yapılacak Osmanlı Türkçesi sınavında başarılı olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatı alınmak suretiyle, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde başvurmak kaydıyla Yazma Eser Uzmanı olarak atanabilirler. Ancak, bu şekilde atanacakların sayısı Yazma Eser Uzmanı kadro sayısının yüzde yirmisini geçemez.

(8) Bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Bakanlık bünyesinde, bu Kanunun yayımı itibariyle en az üç yıl süreyle çalışmış olan personelden, bir yıl içerisinde başvuranlardan, Bakanlıkça yapılacak mesleki bilgiyi içeren sınavda başarılı olanlar Yazma Eser Uzman Yardımcısı kadrolarına; Bakanlıkta Kültür ve Turizm Uzmanları arasından, yönetmelikte belirtilen Yazma Eser Uzmanlığı şartlarını haiz olanlar da Yazma Eser Uzmanlığına atanabilirler. Ancak bu şekilde atanacakların sayısı, Yazma Eser Uzman Yardımcısı ve Yazma Eser Uzmanı kadro sayısının yüzde kırkını geçemez.

(9) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(10) Diğer mevzuatta yazma ve eski harfli basma eserlerle ilgili olarak Bakanlık veya Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Başkanlığa yapılmış sayılır.

(11) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl süreyle,190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlama ile bağlı olmaksızın boş kadrolarda unvan; dolu ve boş kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
10748/10756
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   6093 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  6093 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

   

  KHK/666

  7, (V) sayılı Cetvel

  14/1/2012 tarihinden geçerli olmak  üzere 2/11/2011

  6495

  7

  2/8/2013

  KHK/703

  1 inci ila 12, eki  (I), (II),

  (III) ve  (IV) sayılı cetveller

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  
  
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  ReGa Metni
  Resmi Gazete Metni - 30/12/2010 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  (I) SAYILI CETVEL TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 30/12/2010 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (II) SAYILI CETVEL BAŞKANLIĞA BAĞLI KURULAN YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜKLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 30/12/2010 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (III) SAYILI CETVEL BAŞKANLIĞA DEVREDİLEN YAZMA ESER KÜTÜPHANELERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 30/12/2010 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (IV) SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 30/12/2010 - 09/07/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  (V) SAYILI CETVEL
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 11/10/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul