Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2453
KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI MÜŞTEREK ENFRASTRÜKTÜR PROGRAMI GEREĞİNCE TÜRKİYE'DE YAPILACAK İNŞA VE TESİS İŞLERİNE DAİR KANUN

Madde 1 - KHK 700(2018), 3215(1985)– (Değişik: 5/6/1985 - 3215/1 md.)(1)
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatının Müşterek Enfrastrüktür Programı veya bu Teşkilatın veya yan kuruluşlarının veya Teşkilat üyesi devletlerden bazılarının oluşturduğu özel yatırım programları gereğince, Türkiye'de yapılması kararlaştırılan tüm inşa ve tesis işleri ile sözü edilen programlara dahil projelerin mütemmimi olarak Türkiye tarafından yaptırılması gereken; mahalli kolaylıklar, restorasyon işleri ve milli katkı paylı ilave kapasite ve tesisler ile ivedilikle yapılmasına gerek görülüp Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatına önfinansman kaydı yaptırılmış olan tesisler, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunuyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ekleri hükümlerine tabi olunmadan, Cumhurbaşkanınca tespit olunacak esaslar dairesinde ve bu işlerle görevli kılınacak Devlet daire ve müesseseleri ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları eli ile yaptırılır.
Madde 2 - KHK 700(2018), 3626(1990), 3215(1985)(Değişik: 5/6/1985 -3215/2md.)
1 inci maddede sayılan programlar çerçevesinde sağlanacak fonlardan ödenek gelinceye kadar herhangi bir harcama yapmak gerektiği takdirde bu masraflar:

a) Enfrastrüktürün gerektirdiği her türlü masraflar karşılığı olarak bütçeye konulan ödenek, 

b) Cumhurbaşkanınca inşa ve tesis işleri için görevlendirilen Devlet daire ve müesseseleri ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarının ayırabilecekleri paralar,(2) 

c) Hazinece bu maksatlar için verilecek avanslar, 

d) Silahlı Kuvvetlerin güçlendirilmesi amacıyla kurulmuş olan vakıfların bu maksatla ayıracakları paralar, 

e) Müttefik devletlerin bu maksat için tahsis edecekleri fonlar, 

İle karşılanır. 

(Değişik: 18/4/1990 - 3626/1 md.) Ancak, 1 inci maddede belirtilen kaynaklardan ödenek geldiğinde; (a), (b), (c), (d) ve (e) bentleri uyarınca sağlanan avanslar, bu bentlerde yazılı fon veya kuruluşlara iade edilir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 26 ncı maddesiyle, bu maddede yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 26 ncı maddesiyle, bu bentte yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
2454
Madde 3 -
Müşterek Enfrastrüktür fonundan tahsil olunan paralarla ikinci maddede yazılı meblağlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açtırılacak hesaplara kaydolunur.
Madde 4 -
Müşterek Enfrastrüktür fonundan tahsil olunacak paralar, bir taraftan Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele irat, diğer taraftan Milli Savunma Vekaleti Bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat kaydolunarak Hazine avanslarına veya müesseselerin kaynaklarından bu işlere harcanmış olan paralara mahsup veya Genel Bütçedeki tertibine naklolunur.
Madde 5 -
Her dilimden Türkiye'de icrası mukarrer inşa ve tesis işlerinin intacını mütaakip yapılacak kati mahsup neticesinde mahsubu yapılamayan Hazine avansları ve sair muvakkat sarfiyat, mahsup ameliyesini takip eden ilk mali yıl bütçesine konulacak tahsisatla mahsup ve itfa edilir.
Madde 6 - 3612(1990), KHK 336(1988) (Değişik: 4/7/1988 - KHK-336/1md.; Aynen kabul: 7/2/1990 -3612/28md.)
Birinci madde gereğince, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan ve Dışişleri bakanlıkları ile ilgili diğer bakanlıklar tarafından müştereken enfrastrüktür tesislerini yapmakla görevlendirilecek devlet daire ve müesseseleriyle iktisadi devlet teşekkülleri, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatınca tayin edilen devreler intaç edilen ve edilecek inşa ve tesis işlerine ait mezkür teşkilatça tespit edilen esaslar dairesinde hazırlayacakları raporları en geç devreyi takip eden 15 gün içinde Dışişleri Bakanlığına tevdie mecburdurlar.
Madde 7 - KHK 700(2018)
Birinci maddede zikri geçen inşaat ve tesisatın yapımı ile ilgili her nevi döviz transferlerinin şartlarını tesbite Cumhurbaşkanı salahiyetlidir.(1)
Madde 8 -
Müşterek Enfrastrüktür fonundan alınacak tahsisatın mal veya hizmet şeklinde verilmesi takdirinde, bunların ait oldukları hesaplara intikalinde, mutabık kalınan kıymetleri nazarı itibara alınır.
Madde 9 - KHK 700(2018)
Bu Kanun hükmüne göre yapılacak inşa, tesis, ihale, avans, tediye, tahsil ve mahsup safhalarına ait muamelelerin takip ve intacı ve Müşterek Enfrastrüktür programı işleriyle ilgili sair muamelatın idaresi ve koordine edilmesi, Cumhurbaşkanı karariyle tesbit edilecek vekaletler mümessillerinden mürekkep bir heyet tarafından ifa olunur.(2) 

Bu heyet, ilgili vekalet ve müesseselerle işbirliği halinde, işbu kanun hükümleri dairesinde cereyan edecek muhabere ve muhasebe işlerini yürütmek üzere ilgili vekaletler memurlarından mürekkep bir büro teşkil eder.
Madde 10 - KHK 700(2018), 253(1963)(Değişik: 13/6/1963 - 253/1 md.)(3)
Vergi, resim ve harçlardan mümkün olanlarının, birinci maddede mezkür inşa ve tesis işlerinin maliyetine sirayetlerini kısmen veya, tamamen önlemek ve sair mali mükellefiyetlerde gerekli kolaylığı sağlamak maksadiyle tedbirler ittihazına Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Madde 11 -
Bu Kanun neşri tarihinde meriyete girer.
Madde 12 -
Bu Kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 26 ncı maddesiyle, bu maddede yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 26 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 26 ncı maddesiyle, bu maddede yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
2455
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  6095 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

   

  6095 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş

   Tarihi

   

  253

  19/6/1963

  3215

  11/6/1985

  KHK/336

  ––

  5/8/1988

  3612

  ––

  16/3/1990 

  3626

  1/5/1990

  KHK/700

  1, 2, 7, 9, 10

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

  
  
  6095 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  6095 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul