Metinsel Değişiklikler
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2477
İSTANBUL OPERA BİNASI İNŞAATININ HAZİNECE İKMALİ VE SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
İstanbul Belediyesince inşasına başlanılmış olan Opera binası inşaatının ikmali, idare ve işletilmesi; sarfedeceği para nispetinde mülkiyetine hissedar olmak şartiyle Hazineye bırakılmıştır.
Madde 2 - 350(1961) Değişik: 16/8/1961 - 350/1 md.
Birinci maddede yazılı Opera binası inşaatının ikmali için (75) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye Bayındırlık Bakanı ve faizleri ile birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde 3 -
İkinci madde gereğince girişilecek taahhütler, her yıl Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Bayındırlık Vekaleti kısmında açılacak hususi bir fasla konulacak tahsisatla karşılanır.
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987), 7306(1959)
(27/5/1959 tarih ve 7306 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile gelen ek madde hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır.) 6165 sayılı kanun mucibince yaptırılmakta olan İstanbul Opera binası ikmali inşaatı ile tefriş ve tezyin işlerini toplu veya kısımlar halinde 2490 sayılı kanunla ek ve tadillerine ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin (H) fıkrasına ve 135 inci maddesine tabi olmaksızın pazarlıkla yaptırmaya Nafia Vekili mezundur.
Madde 4 -
Bu Kanun neşri tarihinde meriyete girer.
Madde 5 -
Bu Kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
6165 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
7027 — 25/6/1957
7306 — 4/6/1959
350 — 22/8/1961
2480
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  6165 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul