Metinsel Değişiklikler
7410 (2022) md: Ek 15. An. M. K. 2020/39 (2020) md: Ek 9, Geçici 11. 7255 (2020) md: Ek 10. KHK 703 (2018) md: 24, 27, 28, 29, 34, 35, Ek 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 56, 57, 58, Ek 3, Ek 4, Ek 8, Ek 14, Geçici 1, Geçici 2, Geçici 3, Geçici 5, Geçici 6, Geçici 7, Geçici 8, Geçici 10. 7144 (2018) md: Ek 11. 7139 (2018) md: 2, 4, 5, 25, 49, Ek 7, Ek 8, Ek 9, Ek 10, Ek 11, Ek 12, Ek 13, Ek 14, Geçici 11, Geçici 12, Geçici 13. 6745 (2016) md: Geçici 9. An. M. K. 2013/52 (2015) md: 6. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2019) - SU TAHSİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 7410 sayılı ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (RG: 15.06.2022)
2525
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER HAKKINDA KANUN(1)

* * *
I - Umumi hükümler
Madde 1 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
II - Vazife ve salahiyetle
Madde 2 - KHK 703(2018), 7139(2018), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
 
 
III - Teşkilat
Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Madde 4 - KHK 703(2018), 7139(2018), KHK 662(2011), 5436(2006)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
 
Madde 5 - KHK 703(2018), 7139(2018), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Madde 7 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Madde 8 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 9 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 10 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 11 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 12 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 13 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 14 - KHK 703(2018), KHK 662(2011), 6215(2011)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
 
Madde 15 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 16 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 17 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 18 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Madde 19 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Madde 20 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
IV - Çalışma esasları
Madde 21 - KHK 703(2018), 3612(1990), KHK 336(1988)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Madde 22 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Madde 23 - KHK 703(2018), 3612(1990), KHK 336(1988)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
 
(1) Bu Kanunun Adı 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 49 uncu maddesiyle, “Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun” iken “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” şeklinde, daha sonra 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 69 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
2526-2530
Madde 24(1) -
Tesislerin meydana getirilmesi için ihtiyar olunacak bilcümle masraflar 25 inci maddede yazılı esaslar dairesinde bu tesislerden istifade edebilecekler tarafından ödenir.(Ek cümleler: 9/5/2008-5762/7 md.) 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun hükümlerine göre meydana getirilen tesislerden katkı payı ödemesi yapılmış olanların; katkı payı ve ortak tesis yatırım harcamalarına tekabül eden kısmı görevli şirketin işletme süresi sona erdikten sonra bu maddede yazılı esaslar dâhilinde tesislerden istifade edebilecekler tarafından ödenir. 3996 sayılı Kanun hükümlerine göre meydana getirilen tesislerden istifade edebilecekler tarafından ödenecek yatırım harcamalarının tespitinde, idarece yapılan kamulaştırma, arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmet giderleri dikkate alınmaz. Sulamadan faydalanacakların arazi toplulaştırma bedelini ödemeyi kabul etmeleri halinde görevli şirketin yapacağı toplulaştırma bedeli, yatırım harcamalarının tespitinde dikkate alınır. 3996 sayılı Kanun hükümlerine göre meydana getirilen tesislerde görevli şirket ile sulamadan istifade edenler arasında sözleşme imzalanmaması halinde; idare ile görevli şirket arasında belirlenen ve sulamadan istifade edenler tarafından ödenecek ücretin miktarı ve ödeme zamanı sulama birliğinin bulunmadığı yerlerde muhtarlıklarda ilan edilir. İlan edilen ücretin ödenmemesi halinde başka bir ihtara lüzum olmaksızın görevli şirket tarafından sulamadan istifade edenlerden genel hükümlere göre tahsil edilir. 3996 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilecek sulama projelerinde görevli şirket tarafından inşa edilecek sulama kanallarının geçeceği alanlara isabet eden Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, Genel Müdürlüğe tahsisli veya bu amaçla tahsis edilecek taşınmazlar, kullanım esasları sözleşmede belirtilmek suretiyle, sözleşme süresi boyunca bedelsiz olarak görevli şirketin kullanımına bırakılır.

a) (Değişik: 4/7/1988 - KHK -336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990 -3612/31 md.) Ödeme müddeti ve ödemenin başlangıç tarihi bu tesislerin hususiyetlerine, mahalli şartlara göre Cumhurbaşkanının onayı ile karara bağlanır.(1)

Fevkalade hallerin tahaddüsünde ödeme müddeti, aynı yollardan gidilmek suretiyle uzatılabilir.
b) Tesislerdeki Ödemeler faize tabidir. Ancak temin ettikleri istifade faize mütehammil olmıyan tesislerdeki ödemeler faize tabi tutulmaz. Faiz nispetleri Cumhurbaşkanınca karara bağlanır.(1)

c) (Değişik: 4/7/1988 - KHK -336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990 -3612/31 md.) Sulanan ve kurutulan arazi sahalarıyla sulama ve kurutmadan istifade edebilecek ve edemeyecek arazi hudutları Cumhurbaşkanınca tasdik edilir ve Genel Müdürlükçe usulü dairesinde mahallinde ilan olunur.(1)
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 69 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Umum Müdürlükçe tesbit olunup Bayındırlık Vekaletinin teklifi üzerine İcra, Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “Genel Müdürlükçe tespit ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
2531
Madde 25 - 7139(2018)
Senelik amortisman taksitleri aşağıdaki hükümlere tabidir:

a) Taşkın sular ve sellere karşı yapılan koruyucu tesisler amortismana tabi değildir.

b) (Değişik: 19/4/2018-7139/5 md.) Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen arazi toplulaştırması işlemleri için yapılan harcamalar ile baraj, gölet gibi depolama tesislerinin sulama maksadına ilişkin yatırım bedeli ve sulama tesislerinin yatırım bedeli amortismana tabi değildir. Yeraltı suyu sulama kooperatiflerinden sulama tesisinin mülkiyetinin devrinden vazgeçenlerden tesis bedeli alınmaz.

c) (Mülga: 19/4/2018-7139/5 md.)

d) Enerji tesislerinde kilovat saat başına tesbit edilecek amortisman bedeli, mecmu masrafın, istihsal olunan enerji miktariyle ödeme müddeti olan sene adedine taksimiyle elde olunur.

e) Akar suların ıslahı ve seyrüsefere elverişli hale getirilmesi için yapılan tesisler de amortismana tabi değildir. Ancak kanallar üzerinde nakliyat, Umum Müdürlüğün muvafakati ile ve uygun görülecek ücretler karşılığında yapılır.
Madde 26 -
Tesislerin işletmeleri için ihtiyar olunan bilcümle masraflar, (Taşkından ve sellerden koruma ile ıslah ve seyrüsefere elverişli hale getirme tesisleri hariç) faydalananlar tarafından ödenir.
Madde 27 - KHK 703(2018), 3612(1990), KHK 336(1988)
Umum Müdürlükçe meydana getirilen sulama tesislerinin işletmeleri; kısmi, alıştırma ve tam olmak üzere üç kademeye ayrılır:

a) Ait olduğu sulama tesisinin inşaatı devam ederken vukubulan işletmeler "Kısmi";

b) İnşaat bittikten, azami on senelik bir süre içinde yapılacak işletmeler "Alıştırma";

c) Bu süreden sonraki işletmeler "Tam";

İşletmedir.

d) (Değişik: 4/7/1988 - KHK -336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990 -3612/32 md.) 24 üncü maddenin (a) fıkrası gereğince Cumhurbaşkanının onayı ile karar altına alınacak ödemenin başlangıç tarihi, tüm işletmenin de başlangıç tarihidir. Bu tarih asgari bir sene evvel tespit ve ilan olunur.(1)
Madde 28 - KHK 703(2018), 1312(1970)
İşletme ücretleri aşağıdaki hükümlere tabidir:

a) Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesislerle ıslah işleri ve gemi işletme tesislerinden işletme ücreti alınmaz.

b) Kısmi veya alıştırma sulaması işletmelerinde her yıl tatbik olunacak ücret tarifeleri, Cumhurbaşkanınca tasdik ve ilan olunur.(2)

c) Tam sulama işletmelerinde dönüm (1 000 m2) başına ortalama işletme ücreti; bir yıl önce yapılan mecmu işletme masraflarının, sulanan sahaya taksimi ile elde olunur. Bu ücret, mahsul nevilerine göre ve yekün sabit kalacak veçhile ayarlanır.

Her arazi sahibi sulayacağı araziyi yüz ölçümünün bu ücretle hasılı zarbından elde olunan meblağı ödemekle mükelleftir.
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 69 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 69 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “Maliye Tarım ve Bayındırlık Vekaletlerince müştereken hazırlanır ve İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
2532
Sene nihayetinde, yapılan fiili masrafa göre tesbit olunacak yılın hakiki işletme ücreti esas tutularak mükelleflerin borç veya alacakları tayin olunur ve mütaakıp senenin işletme bütçesinde nazarı itibara alınmak suretiyle mahsup muamelesi yapılır.

d) Bataklık tesislerinde de aynen bu maddenin (c) fıkrasındaki esaslar dahilinde işletme ücreti ve mükellefiyet miktarı tayin ve tesbit edilir.

e) (Mülga: 15/7/1970 -1312/37 md.)
Madde 29 - KHK 703(2018)
Hesap olunacak ücret tarifeleri Cumhurbaşkanınca tasdik ve en geç o yılın Nisan ayı içinde Umum Müdürlükçe ilan olunur. Cumhurbaşkanı teklif edilen tarifelerde bir indirme yapabilir.(1)

Bu takdirde meydana gelecek farklar ertesi yıl bütçesine konacak tahsisatla karşılanır.
Madde 30 -
Amortisman taksiti ve işletme ücreti ayrı ayrı hesap edilerek birlikte tahsil olunur.
Madde 31 -
Sulama ve kurutma ücretleri kadastro planlarından alınacak yüz ölçülerine ve ücret tarifeleri esaslarına göre tanzim olunacak tahakkuk cetvellerine istinaden tahakkuk ettirilir.

a) Sulama şebekesi içinde bulunan ve sulanan arazi her sene ve sulamayı mütaakıp münasip bir zamanda Umum Müdürlük memurları tarafından mahallinde tesbit edilerek kadastro planlarına geçirilir.

Sulanan araziyi tesbit edecek olan memurların her köyde bulunacakları gün bir hafta önce köyün ihtiyar heyetine yazı ile bildirilir. İhtiyar heyetine yapılan bu tebligat, arazi sahiplerine yapılmış sayılır. ihtiyar heyeti bu tebligatı köylüye ilan etmekle mükelleftir.

b) Sulanan sahanın tesbiti işleri alakalı arazi sahipleri ve köy ihtiyar heyeti huzuriyle ve arazi sahipleri arazileri başında bulunmadıkları takdirde ihtiyar heyetiyle birlikte yapılır. Tesbit işi bitince her köy için müfredatlı bir mesaha cetveli tanzim olunur; cetvellerin alt tarafı tesbit memurları ve ihtiyar heyeti tarafından imza edilir ve mühürlenir. Bu cetveller bölge müdürlüğünce tasdikten sonra kesinleşir.

c) İhtiyar heyeti mesaha cetvellerini imzalamaktan çekindikleri takdirde mesaha memurları cetvele meşruhat vererek bir örneğini yazı ile ihtiyar heyetine tebliğ eder ve diğer bir örneğini de köyün münasip mahalline asarlar.

d) Belediye hududu içerisinde olan arazinin tesbiti, belediyeler tarafından seçilecek şahıslar huzurunda ve arazi sahiplerine yapılacak tebliğler belediyelerin mütat ilan yerlerine asılmak suretiyle yapılır.

e) (c) ve (d) fıkralarındaki tebligat tarihinden itibaren bir ay zarfında alakalılar bölge müdürlüğüne itirazda bulunabilirler. Bölge müdürü yapılan itirazları tetkik ve icap ederse mahallen tahkik ettikten sonra kararını verir. Bölge müdürü tarafından verilen bu karar katidir.

f) Kesinleşen mesaha cetvellerine ve o yılın ücret tarifelerine göre bölge müdürlüğünce tahakkuk cetvelleri hazırlanır. Bu cetvellerde her mükellefe ait olmak üzere; kısmi veya alıştırma sulamalarında sulama ücretleri; tam sulamalarda ise; amortisman taksiti ve işletme ücreti gösterilir.
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 69 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Maliye ve Tarım Vekaletlerinin mütalaası alınarak Bayındırlık Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Hükümet” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
2533
Bu cetvellerin altına, tahakkuk ettirilmiş olan ücretleri vermiyenler hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanuna göre yapılacak takibata mebde ve esas olmak ve borcun tasdik tarihinden itibaren bir ay sonra muacceliyet kesbedeceğini göstermek üzere "İşbu ücretler.../.../.../ tarihinde muacceliyet kesbedecektir." diye yazılarak bölge müdürlüğünce tasdik olunur.

Tahakkuk cetvellerinin birer örneği köylerde ihtiyar heyetlerine, kasaba ve şehirlerde belediyelere tebliğ olunur. Diğer örnekleri de yukardaki tebliğ ile beraber mütat olan ilan yerlerine asılır. Bu tebliğ alakadar arazi sahiplerine de yapılmış addolunur.

g) Tahakkuk cetvellerindeki maddi hatalar, müracaat veya ıttıla halinde bölge müdürlüğünce tahkik edildikten sonra hata yapıldığına kanaat getirildiği takdirde tashih edilir.
Madde 32 -
Tahakkuk eden borçlar, Bayındırlık Vekaletince tesbit olunan taksit ve müddetler içerisinde ödenir. Müddeti içerisinde ödemiyenlerden bu meblağ Umum Müdürlük teşkilatı tarafından % 10 fazlasiyle ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine tevfikan tahsil olunur.
Madde 33 - 1312(1970)
Enerji satışı ve kanallar üzerindeki nakliyat bedellerinin tahakkuk ve tahsil şekli. Umum Müdürlük veya işletmeleri ile müşteriler arasında yapılacak anlaşmalarda, belirtilir(1).
Madde 34 - KHK 703(2018)
Umum Müdürlüğün aşağıda yazılı muameleleri 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ve 135 inci maddeleri hükümlerine tabi değildir:

a) Her türlü inşaat ve tamirat,

b) Her türlü etüd ve amenejman planları ile projelerin yaptırılması ve bunların kontrolü,

c) Her nevi malzeme, gereç, avadanlık ve yedek parçalarla sabit teçhizat satın alınması,

d) Her nevi kiralama ve kiraya verme, taşıma ve taşıtma işleri.

yukarda yazılı işler Cumhurbaşkanınca kabul edilecek esaslar dairesinde yürütülür.(2)(3)
Madde 35 - KHK 703(2018), 6215(2011), KHK 17(1978)(Değişik: 29/3/2011-6215/7 md.)
Genel Müdürlüğün görev alanına giren işlerin yürütülmesi ile ilgili olarak, Genel Müdürlük ile kamu kurum ve kuruluşları, gerçek veya tüzel kişiler arasında ortaya çıkabilecek, ivedilikle çözülmesinde yarar görülen, bir sözleşme bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, henüz yargı mercilerine, hakeme veya icraya intikal etmemiş olan uyuşmazlıklarda; kovuşturulmasında veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte fayda umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesinde; anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında; tanınacak veya terkin edilecek hak ve işe karşılık gelen menfaatlerden;
(1) 15/7/1970 tarih ve1312 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile maddenin enerji satışına dair hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine bakınız. (3) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 69 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bayındırlık Vekaletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir
2534
a) 1.000.000 Türk Lirasına kadar olanların sulh yolu ile hallinde Genel Müdür,

b) 1.000.001 Türk Lirasından 10.000.000 Türk Lirasına kadar olanların sulh yolu ile hallinde Genel Müdürün teklifi üzerine Bakan,

c) 10.000.001 Türk Lirasından fazla olanların sulh yolu ile hallinde ise Cumhurbaşkanı,(1)

yetkilidir.

Bu maddede belirtilen parasal sınırların karşılığı her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.
Madde 36 -
Umum Müdürlük, bir tesisin kurulması için yaptığı istikraz, ortaklık ve anlaşmalara ait yıllık borç taksitlerini karşılamadıkça, o tesisin varidatını diğer tesislerin masraflarında kullanamaz.
Madde 37 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
V - Varidat
Madde 38 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
 
Madde 39 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
VI - İşletmelerin kurulması
Madde 40 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 41 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 42 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 43 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 44 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 45 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 46 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
Madde 47 - KHK 662(2011) (Mülga : 11/10/2011 - KHK -662/57 md.)
 
VII - Çeşitli hükümler
Madde 48 -
Umum Müdürlükçe yapılan tesisler neticesinde işe yarar bir hale gelmiş ve 24 üncü maddenin (c) fıkrasına göre hudutları tesbit edilmiş göl ve batak sahalarla sulama şebekeleri ve taşkından korunan arazi parçaları içinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan veya Hazinenin veyahut mülhak bütçeli daire ve müesseselerin mülkiyetinde bulunan arazi Umum Müdürlükçe Hazineye devredilir.
Madde 49 - 7139(2018)(Değişik: 19/4/2018-7139/6 md.)
Genel Müdürlük, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre alınan harçlardan, bu Kanunda belirtilen görevleri kapsamında düzenlenen kâğıtlar sebebiyle damga vergisinden ve tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden muaftır.

Genel Müdürlüğün gelirleri vergiden müstesnadır. Bu istisna, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan kesintileri kapsamaz.
Madde 50 -
Su İşleri Umum Müdürlüğünün ihtiyacı olup da belediye sınırı dışında bulunan ve üzerinde sabit tesis olmıyan Milli Emlake ait arazi, isteği üzerine Hazinece parasız olarak Umum Müdürlüğe tahsis olunur .
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 69 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
2535
Madde 51 -
Umum Müdürlüğün ve işletmelerinin bütün malları ve kıymetleri Devlet malı hükmündedir. Bu mallar ve kıymetler aleyhine suç işliyenler Devlet malları aleyhine suç işliyenler gibi ceza görür.
Madde 52 - 2946(1983) (Mülga: 9/11/1983 -2946/12 md.)
Madde 53 -
Umum Müdürlük hidroelektrik santrallarının daha verimli çalışmasını temin maksadiyle yeniden termik santrallar kurabileceği gibi, tesisler kurduğu bölgeler dahilinde hususi idare, belediyeler, Devlet kurumları, hususi kurumlar ve köy hükmi şahsiyeti ile şahıslara ait bulunan elektrik santral ve şebekelerini rızalariyle devralarak, ortaklık kurarak veya kiralıyarak da kullanabilir. Alınacak veya ortaklık kurulacak tesislerin bedeli o tarihteki kıymetleri üzerinden hesaplanır. Tesislerin kıymeti, Maliye, Bayındırlık ve İşletmeler Vekaletlerinden ve ilgili hususi idare ve belediye veya köy ihtiyar heyetinden seçilmiş birer azadan kurulacak bir heyet tarafından takdir edilir.
Madde 54 -
Umum Müdürlük yağış ve su ölçme işlerini, 3127 sayılı kanun hükümleri dairesinde yürütmek kaydiyle köy ve kasabalardaki öğretmen ve orman memurları ile demiryolları ve karayolları bakım memurlarını asıl vazifelerine halel gelmemek şartiyle bu işlerle vazifelendirebilir ve mukabilinde aylığı (50) lirayı geçmemek üzere ücret verir.
Madde 55 - KHK 662(2011)
Bu kanunun gerekli görülen hükümlerinin uygulama şekilleri yönetmelikle tesbit olunur.(1)
Madde 56 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Madde 57 - KHK 703(2018), 1312(1970)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Madde 58 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Ek Madde 1 - 5346(2005), 4628(2001) (Ek: 20/2/2001 -4628/18 md.; Değişik: 10/5/2005-5346/12 md.)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş, işletmeye alınmış ve işletmeye alınacak hidroelektrik santrallerinin enerji üretimiyle ilgili kısımları ve bunların mütemmim cüzleri olan taşınmazlar; yapım maliyetleri, işletmede bulundukları süre, bu tesisler tamamlandıktan sonra Kamu Ortaklığı Fonuna aktarılan geri ödemeler ile bu tesisler için Hazine Müsteşarlığı tarafından temin edilerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen dış kaynaklı proje kredilerinden doğan malî yükümlülükler dikkate alınarak tespit edilecek bedeller üzerinden, herhangi bir ödeme yapılmaksızın Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne devredilir. Bu tesisler için sağlanmış olan dış kredilerin enerji maksadına tekabül eden kısmına ilişkin olarak devir tarihini izleyen yıllarda Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak ödemelerin Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilmesini teminen Hazine Müsteşarlığı ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü arasında ikraz anlaşması yapılır.

Devre ilişkin usul ve esaslar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girecek bir yönetmelikle belirlenir.

Devir işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 56 ncı maddesiyle, bu maddenin yer alan “bir nizamname ile” ibaresi “yönetmelikle” şeklinde değiştirilmiştir.
2536
Ek Madde 2 - 6111(2011) (Ek:13/2/2011-6111/124 md.)
Bu Kanuna göre inşa edilen barajlardan ve/veya tesislerden içme suyu tahsisi yapılanların bu yatırımda içme suyuna isabet eden yatırım bedellerinin geri ödemeleri ve süreleri için 3/7/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkîlatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Ek Madde 3 - KHK 703(2018)(Ek: 29/3/2011-6215/8 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Ek Madde 4 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Ek : 11/10/2011 - KHK -662/56 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Ek Madde 5 - KHK 662(2011) (Ek : 11/10/2011 - KHK -662/56 md.)
DSİ; deprem, sel, çığ, su baskını ve benzeri tabii afetler sebebiyle hasar gören su yapıları ile ilgili tesislerin gecikmeksizin onarılmasının zorunlu olduğu durumlarda olayın vuku bulduğu mahalde veya yakınındaki kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan taş, kum ve ariyet ocağı gibi malzeme ocaklarından, izin almaksızın ve bedelsiz olarak malzeme kullanmaya yetkilidir.

DSİ’nin projeleri gereğince, Devlet ormanları ile millî parklar kapsamındaki alanlarda, durumu ve sınıfına bakılmaksızın 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki alanlarda, Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki yapı ve inşaat ham maddelerinin üretimine yönelik olarak gerekli olan sahalarda, DSİ tesislerinin yapım, bakım ve onarım işlemleri için gerekli olan alanlar ile ham madde üretim izin alanları ve tesis alanları için ilgili mevzuatına göre alınması gereken izin ve işlemler Genel Müdürlüğün müracaatından itibaren, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından altmış gün içinde sonuçlandırılır. Bu izin ve işlemler için 4342 sayılı Kanundan kaynaklanan ot bedeli hariç herhangi bir bedel ve teminat talep edilemez.
Ek Madde 6 - 6552(2014)(Ek: 10/9/2014-6552/ 88 Md.)
14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve su kullanım hakkı anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek amacıyla yapılacak olan hidroelektrik tesislerinin baraj, regülatör, yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı gibi su yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak baraj, gölet ve regülatör gibi su yapılarının inşasının inceleme ve denetimi zorunludur; diğer su yapılarından sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi su yapılarının da denetim masrafları ilgililerine ait olmak üzere denetim hizmeti DSİ tarafından yapılır veya DSİ tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketlerden DSİ’ce müşavirlik hizmeti satın alınarak yaptırılır. Su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idareler, mevzuatı çerçevesinde talep etmeleri hâlinde su yapılarının denetim hizmetleri bu madde kapsamında yapılır. Denetim masrafları, denetlenen yatırımcı gerçek ve tüzel kişiler tarafından DSİ’ye ödenir. İnşaatı devam eden su yapıları için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde su yapısının denetlenmesi için yatırımcı tarafından DSİ’ye müracaat edilmesi zorunludur. 6446 sayılı Kanun kapsamında üretim lisansı sahibi tüzel kişilerden denetim yaptırmayanlara, DSİ tarafından tesisin kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına beş bin Türk lirası idari para cezası verilir ve DSİ tarafından yapılacak yazılı ihtardan itibaren otuz gün içinde gerekli müracaatın yapılmaması hâlinde DSİ ile imzalanan su kullanım hakkı anlaşması iptal edilir; sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi diğer su yapılarında ise yatırım bedelinin binde biri nispetinde idari para cezası verilir ve DSİ tarafından yapılacak yazılı ihtardan itibaren otuz gün içinde gerekli müracaatın yapılmaması hâlinde su yapısının inşaatının durdurulması için gerekli tedbirler DSİ tarafından alınır.
2536-1
Denetim şirketi, su yapısının projesini veya revize projesini onaylamak, projesine ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak, imalatta kullanılan malzemelerin ve imalatın projesine, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak, neticelerini belgelendirmek, yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgeler ile DSİ tarafından yapılan kabul işlemine esas olan belgeleri DSİ’ye vermek mecburiyetindedir.

DSİ tarafından denetim şirketine izin belgesi ile yetki verildiği hâlde, su yapılarının denetimini DSİ kriterlerinin, standartların, ilgili mevzuat hükümlerinin gerektirdiği şekilde yerine getirmeyen yetkili denetim şirketlerine; DSİ tarafından ilk seferinde denetlenen hidroelektrik tesislerinde, kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına beş bin Türk lirası idari para cezası; baraj, gölet, sulama tesisi, isale hattı, kolektör, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı düzenlemesi gibi su yapılarında, yatırım bedelinin binde biri nispetinde idari para cezası verilir ve eksikliklerini düzeltmek üzere on beş gün müddet verilir. Bu fiilin ikinci tekrarında ceza iki katı olarak uygulanır ve eksikliklerini düzeltmek üzere on beş gün müddet verilir. Fiilin üçüncü tekrarında ise ceza üç katı olarak uygulanır ve su yapıları yetkili denetim şirketinin izin belgesi DSİ tarafından iptal edilir. İzin belgesi iptal edilen yetkili denetim şirketinin yönetici ve ortakları bir yıl süreyle başka bir yetkili denetim şirketi kuramazlar, kurulmuş olan şirketlerde görev alamaz ve/veya ortak olamazlar.

Su yapılarının mevzuata ve onaylı projesine aykırı yapılması hâlinde, bu durumun düzeltilmesi için yetkili denetim şirketinin DSİ’ye yazılı bildirimi üzerine DSİ tarafından yatırımcıya en fazla 30 gün eksiklikleri düzeltme müddeti verilir. Mevzuata ve projeye aykırılığın giderilmemesi hâlinde verilen sürenin sonunda veya acil hâllerde derhâl DSİ işi kısmen veya tamamen durdurur.

Su yapılarını denetlemek üzere yetkilendirilmiş şirketlere uygulanacak idari yaptırımlar DSİ tarafından yerine getirilir.

Denetim şirketi ile denetim şirketinde görev alan denetim elemanları, su yapısının projesine, fen ve sanat kurallarına ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan kabul tarihinden itibaren on beş yıl süreyle yatırımcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından inşa edilecek su ile ilgili köprü, menfez gibi yapılarda hidrolik yönden DSİ’nin uygun görüşü alınır.

Denetim işleriyle ilgili masrafların tahsiline dair usuller ile denetim yapacak personelin nitelikleri, denetleme usulleri ve diğer şartlar, DSİ tarafından, bağlı olduğu Bakanlığın görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarına ilişkin kararlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.

Bu Kanuna göre verilen idari para cezalarında ihlalin tespiti ve cezanın kesilmesi usulleri ile ceza uygulamasında kullanılacak tutanakların şekli, dağıtımı ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak DSİ tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.
2536-2
Ek Madde 7 - 7139(2018)(Ek: 19/4/2018-7139/7 md.)
İlgili kanunların verdiği yetkiye istinaden su kaynaklarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca tahsisi, kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde DSİ’nin görüşü alınır. Bu halde DSİ tarafından ayrıca tahsis işlemi yapılmaz. Su tahsisine ilişkin usul ve esaslar DSİ tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

Yatırım programında yer alan ve Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilen DSİ projeleri içerisinde kalan yerlerde, 3213 sayılı Kanun uyarınca maden arama ve/veya işletme ruhsatı verilmeden önce DSİ’nin uygun görüşü alınır.
Ek Madde 8 - KHK 703(2018), 7139(2018)(Ek: 19/4/2018-7139/7 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Ek Madde 9 - An. M. K. 2020/39(2020), KHK 703(2018), 7139(2018)(Ek: 19/4/2018-7139/7 md.)(1)
Arazilerin tabii ve suni etkilerle bozulmasının ve parçalanmasının önlenmesi, parçalanmış arazilerde ise tabii özellikleri, kullanım bütünlüğü ve mülkiyet hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden daha işlevsel yeni parsellerin oluşturulması ve bu parsellerin arazi özellikleri ve alanı değerlendirilerek kullanım şekillerinin belirlenmesi ile köy ve arazi gelişim hizmetlerinin sağlanması maksadıyla arazi toplulaştırması yapılır. Arazi toplulaştırması projesinin uygulanacağı sınırlar içinde kalan alan arazi toplulaştırması proje sahası olarak belirlenir.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin yürütülmesinde DSİ uygulayıcı kuruluş olarak yetkilidir. DSİ dışındaki kurum ve kuruluşlar DSİ’nin iznine tabi olarak proje idaresi sıfatıyla arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmeye yetkilidir.

DSİ tarafından Cumhurbaşkanı kararı ile isteğe bağlı ya da maliklerin muvafakati aranmaksızın zorunlu arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılabilir veya yaptırılabilir. (1)

Cumhurbaşkanı kararı, arazi toplulaştırması ve diğer işlemler yönünden kamu yararı kararı sayılır. (1)

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri uygulanacak arazi üzerinde, DSİ veya proje idaresi tarafından yapılacak fiili uygulamalar, hak sahiplerinin iznine tabi değildir. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütülen alanlarda tarımsal faaliyetleri kısıtlamaya DSİ veya proje idaresi yetkilidir.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri için ihtiyaç duyulan toprak etüt ve analizleri arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresi tarafından yapılır veya yaptırılır.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri muhtevasında yapılacak duyurular DSİ veya özel arazi toplulaştırmasını gerçekleştiren proje idaresinin internet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yerinde otuz gün süre ile ilan ettirilir. Bu madde gereğince yapılan ilanlar, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır. Arazi toplulaştırması sonuçlarına karşı tescil tarihinden itibaren on yıl içerisinde dava açılabilir.
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 69 uncu maddesiyle, bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “bağlı olduğu Bakanlığın talebi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir
2536-3
Arazi toplulaştırması sebebiyle kısıtlama getirilen alanlarda ürün ve mütemmim cüzlere verilecek zarar ile taşınmaz sahiplerine yeni parseller teslim edilene kadar kısıtlama getirilen alanlarda doğabilecek gelir kayıpları, arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya proje idaresi tarafından karşılanır. Arazi mülkiyetinin ihtilaflı olması veya malikinin gelir kaybına ilişkin takdir edilen bedeli kabul etmemesi durumunda, DSİ veya proje idaresi tarafından yetkili sulh hukuk mahkemesine başvurularak bedelin tespiti istenir. Mahkemece belirlenen bedel, üçer aylık vadeli hesaba yatırılarak taşınmaz üzerinde malikin iznine tabi olmaksızın toplulaştırmaya ilişkin işlemlere devam olunur.

Arazi toplulaştırması işlemlerine ilişkin olarak açılan davalar ilgili mahkemeler tarafından öncelikle görüşülerek neticelendirilir.

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinin uygulanması esnasında, tapuya kayıtlı olup tescile esas belgesine aykırılığı tespit edilen hisse hataları ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 inci maddesi hükümlerine tabi olmayan iştirak halinde mülkiyet olarak tescilli parsellerin paylı mülkiyete dönüştürülmesi işlemleri, DSİ veya proje idaresi tarafından resen düzeltilir. Kesinleşen listelerin tapu müdürlüğü tarafından doğrudan paylı mülkiyet olarak tescili sağlanır. Bu yetki kapsamındaki işlemler her türlü gider, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Bu madde kapsamında getirilen istisnalar, mükelleflerin veraset ve intikal vergisine ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Arazi toplulaştırması sonucu oluşturulan parsellerin alanı ve arazi özellikleri birlikte değerlendirilir ve arazilerden yol, kanal, tahliye kanalı gibi kamunun ortak kullanacağı yerler için en fazla %10’u kadar ortak tesislere katılım payı düşülür. Çayır ve meralardan da ortak katılım payı kesintisi yapılarak toplulaştırmaya dâhil edilip mümkün olduğunca sulama, tahliye ve yol sisteminden yararlandırılır. Katılım payı için bedel ödenmez. Katılım payı dışında kesilen arazi öncelikle varsa eş değer tahsisli arazilerden karşılanır, yoksa kamulaştırılır.

Köy tüzel kişiliği, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşları, hizmet konuları ile ilgili arazi toplulaştırması ve/veya tarla içi geliştirme hizmeti yapmak istemeleri durumunda DSİ’ye gerekçeleri ile başvurarak toplulaştırma isteklerini bildirir. Gerekçelerin yeterli görülmesi durumunda Cumhurbaşkanı kararı alındıktan sonra başvuran tüzel kişilik veya kuruluş bu maddeye göre arazi toplulaştırması projesini yürütür. Arazi toplulaştırması yapmak isteyen kuruluş, gerekli teknik personeli bünyesinde bulundurmak veya proje süresince tabi oldukları mevzuat hükümlerine uygun olarak personel çalıştırmak zorundadır. Arazi toplulaştırması yapan kurum veya kuruluşlar kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan arazi miktarını arazi toplulaştırması yoluyla karşılayabilir. Arazi toplulaştırması yapacak idarelerce ihtiyaç duyulacak yatırımlar için ortak tesislere katılım payı ile karşılanamayan araziler, varsa Hazine arazilerinden, Hazine arazilerinin yeterli olmadığı veya bulunmadığı yerlerde ise ilgili idarelerce belirlenen usul ve esaslar dâhilinde fiziki tesislerin yapılacağı alana bağlı kalınmaksızın gerçek ve tüzel kişilerden anlaşma yoluyla karşılanabilir. Bu araziler, fiziki tesislerin yapılacağı yere kaydırılır. Aynı alanda birden fazla kurum veya kuruluş tarafından toplulaştırma ve/veya tarla içi geliştirme hizmeti yapmak talebinde bulunulması halinde arazi toplulaştırması ve/veya tarla içi geliştirme hizmetini yapacak kuruluşu belirlemeye DSİ yetkilidir. Arazi toplulaştırma çalışmaları muhtevasında yapılan bütün iş ve işlemlerin onayı, tescili ve bu işlemlerden doğacak hukuki sorumluluk, ilgilisine göre arazi toplulaştırmasını yürüten DSİ veya proje idaresine aittir. (1)
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 69 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “DSİ’ nin bağlı olduğu Bakanlığın teklifi Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
2536-4
Arazi toplulaştırma sahası olarak tespit edilen yerlerde bulunan Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve arazi toplulaştırması maksatlarına uygun olarak değerlendirilmesi mümkün olan tarım arazileri, DSİ’nin talebine istinaden vasfına ve mevcut kullanım şekline bakılmaksızın Maliye Bakanlığınca DSİ’ye veya proje idaresine tahsis edilir.

Arazi toplulaştırması sahası ilan edilen yerlerle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra arazi toplulaştırması işlemleri sonuçlanıncaya kadar bu alanlarda arazi toplulaştırmasına konu arazilerin mülkiyet ve zilyetliğinin devir, temlik, ipotek ve satış vaadi işlemleri DSİ’nin ve proje idaresinin iznine bağlıdır. (1)

DSİ veya proje idaresi gerekli hallerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya bu madde kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilir.(2) Arazi toplulaştırması uygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal araziler oluşturulabilir. Bu suretle oluşturulan araziler; öncelikle arazi toplulaştırmasına veya kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden DSİ’nin veya proje idaresinin talebi üzerine, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre satılır. Bu maksatla yapılan kamulaştırma ve satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar DSİ’nin bağlı olduğu Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Ek Madde 10 - 7255(2020), 7139(2018)(Ek: 19/4/2018-7139/7 md.) (Mülga: 28/10/2020 –7255/2 md.)
 
Ek Madde 11 - 7144(2018), 7139(2018)(Ek: 19/4/2018-7139/7 md.)
Sulama tesislerinden izinsiz olarak su kullananlara, izinli kullanım olması halinde alınması gereken işletme ve bakım ücretinin %50 fazlası tutarında idari para cezası verilir.

(Değişik ikinci fıkra: 16/5/2018-7144/4 md.) Devlet tarafından yapılacak destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiği halde ödenmeyen sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli borcu veya münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu bulunması halinde; DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişi veya elektrik dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende satış şirketi tarafından tarımsal destekleme ödemesi yapacak bankaya borç miktarı bildirilir. Bu bildirim üzerine; çiftçilerin destekleme ödemelerinden borç tutarı mahsup edilerek DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiye veya elektrik dağıtım şirketine ve/veya elektrik perakende satış şirketine ödenir.
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 69 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) Anayasa Mahkemesinin 16/7/2020 tarihli ve Esas No.:2018/104; Karar No.:2020/39 sayılı Kararı ile bu cümlenin “veya bu madde kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilir.” bölümünün anılan cümlede yer alan “proje idaresi” ibaresi yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.
2536-5
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar DSİ tarafından belirlenir.
Ek Madde 12 - 7139(2018)(Ek: 19/4/2018-7139/7 md.)
8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununa göre tüzel kişiliği sona eren sulama birlikleri tarafından işletme ve bakım hizmetleri yerine getirilen sulama tesisleri ile DSİ tarafından inşa edilen sulama tesisleri DSİ tarafından işletilir veya ilgili idarenin talebi ve DSİ’nin teklifi üzerine bağlı olduğu Bakan tarafından onaylananlar, işletme ve bakım hizmetleri yerine getirilmek üzere;

a) Büyükşehir belediyesinin görev alanı içinde kalan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devredilebilir, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından devralınan sulama tesisleri su ve kanalizasyon idarelerine veya ilçe belediyelerine devredilebilir.

b) Büyükşehir belediyesi dışında kalan yerlerde ise belediyelere veya il özel idarelerine devredilebilir.

Birinci fıkraya göre sulama tesislerini devralan idareler bu tesisleri inşa maksatlarına uygun olarak işletmekle, bunların bakım ve onarım hizmetlerini yapmakla, proje alanında DSİ tarafından gerekli görülen sulama ve drenaj maksatlı ilave yapıları projelendirip inşa etmekle, rehabilitasyonunu yapmak veya yaptırmakla, bu Kanun gereğince tahakkuk ettirilecek varsa ortak işletmeye ait bedelleri ödemekle, sulama tesisinden faydalananlardan alınacak su kullanım hizmet bedelini Bakan tarafından tespit edilen en düşük ücret tarifesinden aşağı olmamak üzere belirlemekle görevlidir.

Sulama tesisleri, DSİ tarafından hizmet alımı suretiyle işlettirilebilir.
Ek Madde 13 - 7139(2018)(Ek: 19/4/2018-7139/7 md.)
Genel Müdürlüğün mühendis kadrolarına ilk defa açıktan atanacak personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş kadro sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından Genel Müdürlükçe yapılan sözlü ve/veya uygulamalı sınav başarı sırasına göre atanır. Genel Müdürlük kadrolarına yapılacak atama ve nakil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Ek Madde 14 - KHK 703(2018), 7139(2018)(Ek: 19/4/2018-7139/7 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Ek Madde 15 - 7410(2022)(Ek: 10/6/2022-7410/1 md.)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin maksat oranları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir.
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Geçici Madde 3 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Geçici Madde 4 -
Sulama ve kurutma şebekesi yapılmış olup da henüz kadastro planları mevcut olmıyan sahalarda, tahakkuk cetvelleri her sene yapılacak mesahalara göre tanzim edilir.

Tahakkuka esas teşkil eden diğer muameleler 31 inci madde hükümleri dairesinde yürütülür.
Geçici Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Geçici Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Geçici Madde 7 - KHK 703(2018), 6111(2011)(Ek:13/2/2011-6111/124 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
Geçici Madde 8 - KHK 703(2018)(Ek: 29/3/2011-6215/8 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/69 md.)
 
2536-6/2536-8
Geçici Madde 9 - 6745(2016), KHK 662(2011)(Ek : 11/10/2011 - KHK -662/56 md.)
Bu maddenin yayımı tarihinde kadroları iptal edilenlerin görevi hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinde sona erer ve bunlar (I) sayılı cetvel ile ihdas edilen Müşavir kadrolarına atanmış sayılır. Bu kadrolar, herhangi bir sebeple boşalması hâlinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Bu madde uyarınca Müşavir kadrolarına atanmış sayılan personele yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

DSİ’nin mülkiyetinde iken5018 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince Hazineye devredilen ve DSİ faaliyetleri için Hazine adına kamulaştırılan taşınmazlardan bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla satışı yapılmamış, başka kurum ve kuruluşlara tahsis edilmemiş ve devredilmemiş olanların mülkiyeti, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde DSİ adına re’sen tescil edilir. Tescil işlemi nedeniyle hiçbir bedel ve harç alınmaz.
Bu maddenin yayımı tarihinde DSİ’nin muhasebe hizmetlerini yürüten ve Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunan personel, DSİ’nin talebi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine bu maddenin yayımı tarihinden itibaren on yılı geçmemek üzere muhasebe hizmetlerini yürütmeye devam eder. (1)

DSİ’nin 2011 malî yılı harcamaları, 26/12/2010 tarihli ve 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununda yer alan DSİ bütçesindeki ödeneklerden yapılır ve DSİ’nin tahsil edilen gelirleri de genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir. DSİ’nin 2011 malî yılı bütçe uygulamaları, genel bütçeli idareler için uygulanan usûl ve esaslar çerçevesinde yürütülür.

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut düzenleyici işlemlerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
Geçici Madde 10 - KHK 703(2018), KHK 662(2011)(Ek : 11/10/2011 - KHK -662/56 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK703/69 md.)
 
 
(1) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “beş” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.
2536-9
Geçici Madde 11 - An. M. K. 2020/39(2020), 7139(2018)(Ek: 19/4/2018-7139/8 md.)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında bulunan ve arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili taşınırlar, taşıtlar, araçlar, gereçler ve malzemeler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar, ortofoto haritalar, mevcut sözleşmeler, protokoller, sözleşme ve protokollerle ilgili dava ve icra takipleri, bu görevlerin yürütülmesinde destek hizmeti sağlayan imalat ve motor atölyelerindeki makine ve teçhizat DSİ’ye devredilir. Devir işlemleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile DSİ tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde tamamlanır. Komisyonun oluşumu ile çalışma usul ve esasları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından belirlenir. DSİ, bu fıkrada belirtilen mevcut sözleşme ve protokollerden veya arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden kaynaklanan dava ve icra takipleri ile sulh başvurularına devir tarihini müteakiben halef olur. Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bu maksatla tahsis edilen taşınmazlar tahsis amacında kullanılmak üzere DSİ’ye tahsis edilebilir.

(İptal fıkra:Anayasa Mahkemesinin 16/7/2020 tarihli ve E.: 2018/104; K.: 2020/39 sayılı Kararı ile)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinde çalışan, 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alanlar hariç olmak üzere 657 sayılı Kanuna tabi memurlar ile sözleşmeli personel ve 4857 sayılı Kanuna tabi sürekli işçilerden, kurulacak komisyonca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar uygun görülenler, komisyon kararını izleyen ayın onbeşinden geçerli olmak üzere kadro ve pozisyonlarıyla birlikte DSİ’ye devredilmiş sayılır. Bu şekilde devredilmiş sayılan Devlet memurlarının kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümlerinden çıkarılmış ve DSİ’ye ait bölümlerine eklenmiş sayılır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı birimlerden devredilen personelle ilgili ödenekler ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin ödenekler, DSİ’ye aktarılır. İlgili bütçe ve muhasebe işlemlerini yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Ödenek aktarma işlemlerine ilişkin diğer kanunlardaki aktarma yasakları uygulanmaz.

4857 sayılı Kanuna tabi sürekli işçi statüsünde istihdam edilen personelden ataması tekemmül ettirilen işçiler atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren altı iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Bu işçiler, yeni görevlerine başlayacakları tarihe kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının işçisi sayılır ve altı iş günü içinde yeni kurumunda göreve başlamayanların iş sözleşmeleri, feshin geçerli sebebe dayandığı kabul edilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ihbar süresi beklenilmeksizin ve ihbar tazminatı ödenmek suretiyle sona erdirilir. Devredilen sürekli işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları, toplu iş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2018 yılı Ocak ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir. Bu madde kapsamında devredilen sürekli işçiler bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan kurum birlikte sorumludur. Kıdem tazminatına ilişkin hükümler saklıdır.
2536-10
Geçici Madde 12 - 7139(2018)(Ek: 19/4/2018-7139/8 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahakkuka bağlanmış ancak tahsil edilememiş baraj ve gölet gibi depolama tesislerinin sulama maksadına ilişkin yatırım bedeli ve sulama tesislerinin yatırım bedellerinin tahsilinden ve takip işlemlerinden vazgeçilir. Yeraltı suyu sulama kooperatiflerinden, sulama tesisinin mülkiyetinin devrinden feragat edenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa edilmiş tesis bedelinin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkrada yer alan alacaklardan tahsil edilenler iade edilmez.
Geçici Madde 13 - 7139(2018)(Ek: 19/4/2018-7139/8 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan su tahsisleri mevcut hukuki durumlarını korumaya devam eder.
Madde 59 -
Bu kanun hükümleri 28 Şubat 1954 tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 60 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
18/12/1983 TARİH VE 6200 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER :
7/6/2000 tarihli ve 4576 sayılı Kanunun Hükmüdür.
Geçici Madde 1 - 4576(2000)
Bu Kanun ile tahsis edilen kadrolara ilk defa, yeniden veya naklen atananların, atandıkları tarih itibariyle iki yıl geçmedikçe, kanuni mazeret dışında kurum içi veya kurumlararası yer değişikliği yapılamaz.
2537-11
(I) SAYILI CETVEL
(Ek: 11/10/2011-662-KHK/56 md.)

Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  6200 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren

  Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

  6200 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş

  Tarihi

  1312

  25/10/1970

  KHK/17

  11/12/1978

  2946

  11/11/1983

  KHK/336

  5/ 8/1988

  2628

  3/3/2001

  5346

  Ek Madde 1

  18/5/2005

  5762

  24

  21/5/2008

  6111

  Ek Madde 2, Geçici Madde 7

  25/2/2011

  6215

  14, 35, Ek Madde 3, Geçici Madde 8

  12/4/ 2011

  KHK/662

  Kanunun Adı, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, Ek Madde 4, Ek Madde 5, Geçici Madde 9, Geçici Madde 10, (I) sayılı cetvel

  2/11/2011

  6495

  6

  2/8/2013

  6552

  Ek Madde 6

  11/9/2014

  6745

  Geçici Madde 9

  7/9/2016

  7139

  2, 4, 5, 25, 49, Ek Madde 7 ila Ek Madde 14, Geçici Madde 11 ila Geçici Madde 13

  28/4/2018

  7144

  Ek Madde 11

  25/5/2018

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 7, 14, 18 ila 23, 24, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 3956 ila 58Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek Madde 8, Ek Madde 9, Ek Madde 14,Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 3, Geçici Madde 5 ila Geçici Madde 8,Geçici Madde 10

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7255

  Ek madde 10

  28/10/2020

  Anayasa Mahkemesinin 16/7/2020 tarihli ve E.: 2018/104; K.: 2020/39 sayılı Kararı

  Ek Madde 9, Geçici Madde 11

  27/11/2020

  7410

  Ek Madde 15

  15/6/2022

   

  
  
  6200 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  6200 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (21)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (8)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (22)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (51)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (7)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul