Metinsel Değişiklikler
7247 (2020) md: 18. KHK 703 (2018) md: 6, 19. 7079 (2018) md: 6, 15, 16, 17, 18, Geçici 5, 2, 12, 14, 20, Ek 2. KHK 696 (2017) md: 6, 15, 16, 17, 18, Geçici 5, 2, 12, 14, 20, Ek 2. 6111 (2011) md: 3, 8, 14, 18, Geçici 4. 5411 (2005) md: 6, 15. 4969 (2003) md: 16. 4684 (2001) md: Ek 2. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2543
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU

I - Kuruluş
Madde 1 -
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı adiyle, hususi hukuk hükümlerine tabi olmak üzere bir banka kurmak için Vakıflar Umum Müdürlüğüne salahiyet verilmiştir.
Bankanın yapacağı işler:
Madde 2 - 7079(2018), KHK 696(2017), 979(1967)
Banka, aşağıda yazılı işlerle iştigal eder:

A) Menkul ve gayrimenkul mal ve kıymetler karşılığında ikrazlarda bulunmak,

B) Sigorta vesair ortaklıklar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,

C) Gayrimenkul alıp satmak,

D) Her türlü banka muamele ve hizmetleri yapmak,

E) (Mülga: 20/11/2017-KHK-696/12 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/12 md.)

F) (Ek: 26/12/1967 - 979/1 md.) Mazbut ve mülhak vakıfların bankacılık hizmetlerini ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün, yapılacak anlaşmalar dahilinde, veznedarlık işlerini yapmak.
Merkez:
Madde 3 - 6111(2011), 3272(1986) (Değişik: 13/2/2011-6111/96 md.)
Bankanın merkezi Ana Sözleşmesinde yazılı olan yerdir. Banka yurt içi ve yurt dışında lüzum gördüğü yerlerde, 19/10/2005 tarihli ve5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre şube açabilir. Her türlü bankacılık işlemlerinin yapıldığı bu şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup, kamu kuruluşlarına ait paralar da yatırılabilir.
Süre (1)
Madde 4 - 4604(2000), An. M. K. 2000/29(2000), KHK 606(2000) (Değişik: 6/7/2000-KHK-606/1 md.; İptal : Anayasa Mahkemesinin 17/10/2000 tarihli ve E. : 2000/52, K. : 2000/29 sayılı kararı ile.; Yeniden düzenleme: 16/11/2000-4604/1 md.)
Banka süresiz olarak faaliyette bulunur.

II - Mali Hükümler
Sermaye:
Madde 5 - 4604(2000), An. M. K. 2000/29(2000), KHK 606(2000), 3272(1986), 2444(1981)– (Değişik: 6/7/2000-KHK-606/2 md.; İptal : Anayasa Mahkemesinin 17/10/2000 tarihli ve E. : 2000/52, K. : 2000/29 sayılı kararı ile.; Yeniden düzenleme: 16/11/2000 - 4604/2 md.)
Bankanın sermayesinin miktarı ile her payın itibari kıymeti Banka ana sözleşmesinde belirtilir.
Hisse senetleri:
Madde 6 - KHK 703(2018), 7079(2018), KHK 696(2017), 5411(2005), 4604(2000), An. M. K. 2000/29(2000), KHK 606(2000), 3272(1986)(Değişik: 19/10/2005 -5411/168 md.)
Hisse senetleri (A), (B), (C) ve (D) gruplarına ayrılmış olup; nama yazılıdır.

(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/6 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/6 md.) Banka hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerin tamamı Banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç bölümlerinde belirtilen değerlerin ortalaması gözönünde bulundurula-rak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılı-ğında Hazineye devredilir ve bedeli belirlenen hisselerin tamamı Bakanlar Kurulu kararının yürürlü-ğe girdiği tarihi takip eden bir hafta içinde Hazine Müsteşarlığı adına Banka pay defterine kaydedilir. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, devir tarihi valörlü olmak üzere, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hisse sahibi vakıfları temsil eden Vakıflar Genel Müdürlüğüne ihraç edilir. İhraç edilen kira sertifikalarından ilki iki ay vadeli, geri kalan dört kira sertifikası ise ilk kira sertifikasının itfa tarihini izleyen sırasıyla bir yıl, iki yıl, üç yıl ve dört yıl vadeli olarak ihraç edilir.(2)
(1) Bu madde başlığı “Müddet” iken 6/7/2000 tarihli ve 606 sayılı KHK ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. Daha sonra bu başlık, Anayasa Mahkemesi’nin 17/10/2000 tarihli ve E. : 2000/52, K. : 2000/29 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. (R.G. : 31/10/2000-24216). Daha sonra ise; 606 sayılı KHK ile getirilen madde başlığı 16/11/2000 tarihli ve 4604 sayılı Kanunla aynen metne getirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 115 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kuru-lu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
2545
(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/6 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/6 md.) Bankanın (C) grubu hissedarlarından Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfının (Sandık), ikinci fıkrada belirtilen Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüzyirmi gün içinde Bankaya müracaat etmesi halinde, Cumhurbaşkanı tarafından Sandık için tespit edilen beher hisse değeri karşılığında Sandığın sahip olduğu hisselerin Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Sandık tarafından devredilecek hisselerin devir bedeli bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Hazine Müsteşarlığı tarafından özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmek suretiyle Sandığa ödenir.(1)

(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/6 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/6 md.) Bankanın (B) grubu hisselerinden diğer mülhak vakıflara ait olan hisseler ile (C) grubu hisselerinden diğer gerçek ve tüzel kişilere ait olan hisselerin hissedarlarının ikinci fıkrada belirtilen Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüzyirmi gün içinde Bankaya müracaat etmeleri halinde, sahip oldukları hisselerin Cumhurbaşkanı tarafından Sandık için tespit edilen beher hisse değeri üzerinden Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu hisselerin devir bedeli, ilgili gerçek ve tüzel kişilere Banka tarafından ödeme yapılmasını müteakip Bankanın talebi üzerine Hazine Müsteşarlığınca nakit olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödeme Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden karşılanır. (1)

(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/6 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/6 md.) Hazineye devredilen hisseler 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından idare ve temsil edilir. 

(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/6 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/6 md.) Devir ile ilgili işlemler hakkında 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 5411 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/6 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/6 md.) Devir be-delinin tespitine ilişkin değerleme hizmetlerinin masrafları ile diğer her türlü masraf Banka tarafın-dan karşılanır.

(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/6 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/6 md.) Devir ile ilgili yapılacak işlemler harçlardan, düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/6 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/6 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin çıkabilecek tereddütleri gidermeye ilgisine göre Maliye Bakanı veya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
Madde 7 - 4604(2000), An. M. K. 2000/29(2000), KHK 606(2000)(Mülga : 6/7/2000-KHK-606/6 md.; İptal : Anayasa Mahkemesinin 17/10/2000 tarihli ve E. : 2000/52, K. : 2000/29 sayılı kararı ile.; Mülga: 16/11/2000-4604/3 md.)
Tahvil çıkarma yetkisi:
Madde 8 - 6111(2011), 979(1967)(Mülga: 13/2/2011-6111/97 md.)
 
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 115 inci maddesiyle, bu fıkralarda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
2546
Kârın dağıtılması:
Madde 9 - 3807(1992), 3272(1986), 979(1967)(Değişik: 3/4/1986 - 3272/4 md.)
Bankanın yıllık safi kârından:

A) Yüzde beş'i ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar adi yedek akçesine,

B) Yüzde beş'i Bankalar Kanununun 32 nci maddesi gereğince ayrılacak karşılığa,

C) Yüzde beş'i birinci fevkalade yedek akçesine,

D) (Değişik: 27/5/1992 - 3807/1 md.) Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak İdare Meclisinin tespit edeceği esaslar dahilinde tevzi edilmek üzere temettü ikramiyesi olarak memur ve müstahdemlere,

E) Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 469/2 maddesine göre, Bankanın devamlı gelişmesi ve istikrarlı kar payı dağıtılmasını teminen gerekli görüldüğü takdirde, Umumi Heyetçe belirlenecek oran ve miktarda ikinci fevkalade yedek akçesine,

Ayrıldıktan sonra, bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara tevzi olunur.
İhtiyat akçeleri:
Madde 10 - 3272(1986) (Değişik: 3/4/1986 -3272/5 md.)
9 uncu maddenin (A), (B), (C) bentlerinde gösterilen akçeler 3182 sayılı Bankalar Kanununun ilgili hükümlerine göre kullanılır. Aynı maddenin, (E) bendinde belirtilen ikinci fevkalade yedek akçe, istikrarlı kar dağıtımını teminen, Genel Kurulca hissedarlara kar payı olarak dağıtılabilir.
III - Banka Alacaklarının Tahsil Şekli ile İlgili Hükümler
Madde 11 - 3272(1986) (Değişik: 3/4/1986 -3272/6 md.)
Şubeler, Banka Genel Müdürlüğünün bir organı olarak şube ile ilgili dava ve takiplerde Genel Müdürlüğü temsile ehil olup, vekil tayinine ve vekaletname vermeye de yetkilidirler.
IV - İdari Hükümler
Bankanın idaresi:
Madde 12 - 7079(2018), KHK 696(2017)
Bankanın salahiyetli uzuvları şunlardır:

1 - Umumi Heyet,

2 - (Mülga: 20/11/2017-KHK-696/12 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/12 md.)

3 - İdare Meclisi,

4 - Umum Müdürlük.
2547
Umumi Heyet:
Madde 13 -
Umumi Heyet, Banka hisse senedi sahiplerinden teşekkül eder. Her on hisseye sahip olanın veya bu miktar hisseyi temsil edenin, Umumi Heyette bir reyi vardır. On hisseden fazlaya sahip olanların yukarıdaki nispete göre belli olacak sayıda tahdide bağlı bulunmaksızın, rey hakkı vardır.

Yukardaki fıkra hükmü Bankanın kuracağı ortaklıklarda aynen tatbik olunur.
Murakıplar:
Madde 14 - 7079(2018), KHK 696(2017), 6111(2011), 4604(2000), An. M. K. 2000/29(2000), KHK 606(2000), 979(1967)(Mülga: 20/11/2017-KHK-696/12 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/12 md.)
 
Yönetim Kurulu: (1)
Madde 15 - 7079(2018), KHK 696(2017), 5411(2005), 4604(2000), An. M. K. 2000/29(2000), KHK 606(2000), 3807(1992), 3272(1986), 6415(1954)– (Değişik: 20/11/2017-KHK-696/7 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/7 md.)
Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, 5411 sayılı Kanuna göre genel müdür vasıflarını haiz bir üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede gösterilir. Bunlara verilecek ücret miktarları Genel Kurulca tespit edilir.
Genel Müdür(2)
Madde 16 - 7079(2018), KHK 696(2017), 4969(2003), 4604(2000), An. M. K. 2000/29(2000), KHK 606(2000)(Yeniden düzenleme: 16/11/2000 -4604/5 md.)
Bankanın işleri Genel Müdür tarafından tedvir olunur. 

(Mülga ikinci cümle: 20/11/2017- KHK-696/12 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/12 md.) (…)

Banka Genel Müdürlüğüne atanacakların hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip olması zorunludur.

(Mülga üçüncü fıkra: 20/11/2017-KHK-696/12 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/12 md.)

(Mülga birinci cümle: 20/11/2017-KHK-696/12 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/12
md.) (…) Bu Kanun ve 5411 sayılı Kanun hükümleri gereğince, atanması için gerekli şartları kaybettiği tespit edilen veya görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen Genel Müdürün görevi sona erer. (3)
(1) Bu madde başlığı " İdare Meclisi:” iken, 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 7 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) Bu madde başlığı ile birlikte; 6/7/2000 tarihli ve 606 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname, Ana. Mah.’nin 17/10/2000 tarihli ve E. : 2000/52, K. : 2000/29 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. (R.G. : 31/10/2000-24216). Daha sonra ise; Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklik, 16/1/2000 tarihli ve 4604 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile aynen metne getirilmiştir. (3) 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Ancak bu Kanun ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu” ibaresi “Bu Kanun ve 5411 sayılı Kanun” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
2548
Personel:
Madde 17 - 7079(2018), KHK 696(2017)
Banka ve kuracağı ortaklıkların personeli hususi hukuk hükümlerine tabidir. 3659 sayılı kanun, banka ve kuracağı ortaklıklar hakkında uygulanmaz.

(Ek fıkra: 20/11/2017-KHK-696/9 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/9 md.)Bankada 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanlarla Banka arasında çıkabilecek ihtilaflarda iş mahkemeleri görevlidir.
V - Çeşitli Hükümler
Hukuki rejim:(1)
Madde 18 - 7247(2020), 7079(2018), KHK 696(2017), 6111(2011)(Değişik: 13/2/2011-6111/97 md.)
8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, yapım işi ihaleleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 üncü maddesi, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesi, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun HükmündeKararname, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Banka ve ortaklıkları hakkında uygulanmaz. (Ek cümle:18/6/2020-7247/1 md.) Bankanın 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.
(1) 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı KHK’nin 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu” ibaresi “yapım işi ihaleleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 üncü maddesi, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesi, 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
2548-1
Kuruluş hususiyetleri:
Madde 19 - KHK 703(2018)
Bankanın Anasözleşmesi, Ticaret Kanununda yazılı kuruluş muamelelerine ait şartlar aranmaksızın bu kanun hükümleri dairesinde Cumhurbaşkanınca tasdik olunduktan sonra başkaca merasime hacet kalmaksızın doğrudan doğruya ticaret siciline kayıt ve ilan olunur. Bankanın kati kuruluşu bu ilan gününden başlar.(1)
VI - İstisna Hükümleri
Madde 20 - 7079(2018), KHK 696(2017)(Mülga: 20/11/2017-KHK-696/12 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/12 md.)
 
Madde 21 -
2762 sayılı Vakıflar Kanununun akar ve toprak satış bedelleri ile taviz bedelleri hakkındaki hükümleri, bu bedellerden sermaye iştirak hissesi olarak Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına devredilecek paralar hakkında tatbik olunmaz.
VII - Kaldırılan Hükümler
Madde 22 -
Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilatı hakkındaki Kanunda dağişiklik yapılmasına dair olan3821 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde, (İstanbul Vakıfparalar müdürlüğü), (Ankara Vakıfparalar Müdürlüğü) ve (2) sayılı cetvelde, (İstanbul Vakıfparalar Müdürlüğü) başlığı altında dahil bulunan kadrolar bu cetvellerden çıkarılmıştır.
Ek Madde 1 - 4604(2000), An. M. K. 2000/29(2000), KHK 606(2000)– (Ek : 6/7/2000-KHK-606/7 md.; İptal : Anayasa Mahkemesinin 17/10/2000 tarihli ve E. : 2000/52, K. : 2000/29 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 16/11/2000 -4604/6 md.)
Hisse senetlerinin satışında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Ek Madde 2 - 7079(2018), KHK 696(2017), 4684(2001), 4604(2000), An. M. K. 2000/29(2000), KHK 606(2000)(Ek : 6/7/2000-KHK-606/7 md.; İptal : Anayasa Mahkemesinin 17/10/2000 tarihli ve E. : 2000/52, K. : 2000/29 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 16/11/2000 -4604/6 md.;Değişik: 20/6/2001-4684/3md.; Mülga: 20/11/2017-KHK-696/12 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/12 md.)
 
VIII - İntikal Hükümleri
Geçici Madde 1 -
Vakıfparalar Müdürlüğünün mevcut ve matlupları, halen ikraz yoliyle işletmekte bulunduğu bütün hak ve menfaatleri bu müdürlüğün bil cümle taahhüt ve borçlariyle birlikte, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına intikal eder.

Devre esas olmak üzere Vakıfparalar Müdürlüğünce hazırlanacak devir bilançosunda yazılı menkul kıymetler borsa veya rayiç bedelleriyle, gayrimenkuller takdir olunacak kıymetleriyle ve alacaklar devir tarihindeki bakıyeleri üzerinden değerlendirilir. Peşin alınan faizlarin devir tarihinden sonraya ait kısmı temettü olarak bankaya intikal eder.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 115 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
2548-2
Mazbut vakıflarla mülhak vakıfların devir tarihinde Vakıfparalar Müdürlüğünde mevcut bilcümle matlubatından bunların bankaya iştirak hisseleri çıktıktan sonra geri kalanı Vakıflar Umum Müdürlüğü ile mülhak vakıflar namına tevdiat kayıt veya Vakıflar Umum Müdürlüğünün göstereceği şekilde tenmiye edilir.

Vakfedilmiş olan bu paralarla hisse senedi alınması mecburidir.

Vakıfparalar Müdürlüğü adına tescil edilmiş olan ayni hakların Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı adına devir ve tescili muamelelerinden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere hiç bir vergi, resim ve harç alınmaz.
Geçici Madde 2 -
Bankanın kadrolarına alınmıyan Vakıfparalar Müdürlüğünün maaşlı ve ücretli memurlarla hizmetlilerinden, maaşlı memurları hakkında 3335 sayılı kanunun 2 nci maddesi tatbik olunur. Ücretli memurlara her hizmet senesi için almakta oldukları ücretin bir aylığı ve hizmetlilere yarım aylığı nispetin de, banka tarafından bir tazminat verilir. Bu tazminat defaten verilmeyip ay sonlarında hizmet yıllarına göre birer aylık olarak ödenir. Bunlardan Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerle, mülhak ve hususi bütçeli dairelerde ve belediyelerde veya bunlara tabi müessese ve teşekküllerde ve 3659 sayılı kanun hükümlerine tabi daire ve müesseselerde veya bu bankada maaşlı veya ücretli bir vazifeye tayin olunanların tazminatları tayinlerinin tebliği tarihindan itibaren kesilir.

Tazminata esas olacak hizmet yıllarının hesabında (6) ay ve daha fazla kesirler seneye iblağ olunur (6) aydan az kesirler nazara alınmaz.
Geçici Madde 3 - 3520(1989), KHK 291(1987), 3272(1986) (3/4/1986 -3272 Sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren İdare Meclisi Üye sayısı sekize çıkarılır ve bir ay içinde üç üyelik için, Anasözleşme tadiline gerek kalmadan İdare Meclisi tarafından atama yapılır. Atamalar ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun tasvibine sunulur.
Geçici Madde 4 - 6111(2011) (Ek: 13/2/2011-6111/98 md.)
6219 sayılı Kanunun değişik 18 inci maddesi, 1/1/2004 tarihinden itibaren geçerli olup, Banka ve ortaklıkları hakkında yargı mercilerine açılmış davalar ve icra takipleri hakkında da uygulanır.
Geçici Madde 5 - 7079(2018), KHK 696(2017)(Ek: 20/11/2017-KHK-696/11 md. Aynen kabul: 1/2/2018-7079/11 md.)
Sermayesindeki kamu payı %50’nin altına düşünceye kadar, kredi alacaklarının tahsili amacıyla Banka tarafından açılmış veya açılacak dava veya takiplerde 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci, 23 üncü ve 29 uncu maddeleri ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi Banka hakkında uygulanmaz. Bankanın her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz.
Madde 23 -
Bu kanunun kaldırılan hükümlere mütaallik 22 nci maddesi Bankanın kati kuruluş tarihinden, diğer hükümleri kanunun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.
Madde 24 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
2549
11/1/1954 TARİHLİ VE 6219 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER :
1) 3/4/1986 tarihli ve 3272 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde . -
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren İdare Meclisi Üye sayısı sekize çıkarılır ve bir ay içinde üç üyelik için, Anasözleşme tadiline gerek kalmadan İdare Meclis tarafından atama yapılır. Atamalar ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun tasvibine sunulur.
2) 16/11/2000 tarihli ve 4604 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
Geçici Madde 1 -
Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan Genel Müdür, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren dört yıl süreyle yeniden atanmış sayılır.
Geçici Madde 2 - 4604(2000)– (Mülga: 20/11/2017-KHK-696/135 md.; Aynen kabul: 1/2/2018- 7079/123 md.)
 
2550 / 2554-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  6219 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  6219 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  979

  2, 8, 9, 14

  29/12/1967

  2444

  5

  3/4/1981

  3272

  3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, İşlenemeyen Hüküm

  9/4/1986

  3807

  9, 15

  1/1/1992

  KHK/606

  4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2

  26/7/2000

  4604

  4, 5, 6, 15, 16, Ek Madde 1, Ek Madde 2, İşlenemeyen Hüküm

  22/11/2000

  4684

  Ek Madde 2

  3/7/2001

  4969

  16

  12/8/2003

  5411

  6, 15

  1/11/2005

  6111

  3, 8, 14, 18 ve Geçici Madde 4

  25/2/2011

  KHK/696

  2, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Ek Madde 2, Geçici Madde 5, İşlenemeyen Hüküm

  24/12/2017

  7079

  2, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Ek Madde 2, Geçici Madde 5, İşlenemeyen Hüküm

  8/3/2018

  KHK/703

  6,19

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7247

  18

  26/6/2020

   

  
  
  6219 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  6219 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (17)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (7)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul