En son güncellemeler 27 Ocak 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Geçici 1. KHK 291 (1987) md: Geçici 1.
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2567
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇUKUROVA ELEKTRİK TÜRK ANONiM ORTAKLIĞI ARASINDA SEYHAN BARAJI HİDROELEKTRiK TESİSLERİNİN DEVRİNE MÜTAALLİK OLARAK AKTEDİLEN MUKAVELENİN TASDİKI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı arasında Seyhan barajı hidroelektrik tesislerinin devrine mütaallik olarak 23/12/1953 tarihinde aktedilmiş olan ekli mukavele tasdik edilmiştir.
Madde 2 -
Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığından bu Mukavele mucibince her yıl alınacak inşaat masrafı karşılığı olan meblağ Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne yardım olarak verilmek üzere bir taraftan cari yıl bütçesine irat ve Maliye Vekaleti Bütçesinin ilgili faslına tahsisat kaydedilir.
Baraj işletme masrafları karşılığı olan meblağ ise Hazine adına doğrudan doğruya Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne ödenir.
Madde 3 -
Tesislerin Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığına devrini mütaakıp yapılacak sermaye tezyidi dolayısiyle çıkarılacak hisse senetleri, sermayesine mahsuben Etibank'a devredilir.
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)
(6236 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) 1953 mali yılında Çukurova Elektrik Türk Anonin Ortaklığından alınacak meblağ 1953 bütçesine gelir ve Bayındırlık Vekaleti Bütçesinin ilgili faslına tahsisat kaydolunur.
Madde 4 -
Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 5 -
Bu kanun hükümlerini icraya Bayındırlık ve Maliye Vekilleri memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  6236 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul