(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2569
LİMANLAR İNŞAATI HAKKINDA KANUN

Madde 1 - 7305(1959)
Yurt kıyılarındaki şehir ve kasabalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, iskele, rıhtım, mendirek, barınak ve limanlar inşaatı ile tesisat, teçhizat ve onarımlarının, buralarda ve kıyılarımızın icabeden mahallerinde tarama ameliyatının ve bunlara ait etüd ve projelerin yaptırılması ve bu işlere lüzumlu makine ve vasıta satın alınması, bakım ve onarımları ve buna müteferri depo ve atelyelerin kurulması ve işletilmesi ve diğer her türlü giderler için yıllık ödeme miktarı (30) milyon lirayı geçmemek üzere (300) milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye Bayındırlık Vekili ve faizleri ile birlikte bu meblağın % 50 sini geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili salahiyetlidir. Bu suretle girişilecek taahhütler karşılığı her yıl bütçekanunlarına bağlı cetvellerin Bayındırlık Vekaleti kısımlarında bu maksatla açılacak bölümlere konur.(1)
Madde 2 - KHK 700(2018)
Birinci maddede sayılan işler ve bunların inşa sıraları Cumhurbaşkanınca kararlaştırılır.(2)
Madde 3 -
Bu kanun mevzuunu teşkil eden iş ve hizmetleri, avans teminatına ait hükümler mahfuz kalmak suretiyle 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinin (h) fıkrası ile 2490 sayılı kanunla ek ve tadillerine tabi olmamak ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesindeki nispet % 50 ye çıkarılmak şartiyle toplu ve kısımlar halinde tanınmış, yerli veya yabancı uzman firmalar arasında muvafık görülerek silecek birine veya bir kaçına pazarlıkla yaptırmaya Bayındırlık Vekili salahiyetlidir.
Madde 4 - KHK 700(2018), 5737(2008)
Yaptırılan tesisler inşaları tamamlandıkça ilgisine göre ve Cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak esaslar dairesinde işletme teşekküllerine, özel idare veya belediyelere veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne(3) devrolunur.(3)(4)
Madde 5 -
Mevcut ve hususi kanunları ile inşa edilmekte olanlarla bu kanun gereğince ele alınacak tesislerin bakım ve iyi halde bulundurulmaları bunları işleten teşekküllere aittir.

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olanların esaslı tamirleri kendilerine aittir. Belediye ve mahalli idarelere ait olanların esaslı tamirleri Bayındırlık Vekaletince yapılır. Tamirleri Bayındırlık Vekaletince yaptırılacak tesisleri işleten teşekküller devredilmiş ve devredilecek tesislerin devrinden sonra yapılacak esaslı tamir karşılığı olarak her yılın gayrisafi iradından % 10 nispetinde bir meblağı Hazineye yatırmaya mecburdurlar.
(1) Bu maddede sözü edilen taahhüt ve bono çıkarma yetkisi ile ilgili olarak bakınız Ek Madde: 1, 2, 3. (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle; bu maddede yer alan "belediyelere" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne" ibaresi eklenmiştir. (4) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “İcra Vekilleri Heyetince” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
2570
Madde 6 -
Yapılacak tesisleri devralacak belediye, özel idare, köy hükmi şahsiyeti ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Denizcilik Bankası ve işletmelerine ait arazi ve arsalarda taş, kum ve çakıl ocaklarını tesislerin inşası sırasında muvakkaten Bayındırlık Vekaleti bedelsiz olarak işgal eder.

İşletmesi kendilerine devredilecek daire ve müesseselere ait arazi ve diğer gayrimenkullerin istimlaki halinde istimlak bedeli ödenmez. Devirden önce ödenmiş ise devir sırasında geri alınır. Muvakkat işgallerde özel idare, belediye ve köy hükmi şahsiyetine resim, harç ve ücret namı ile bir şey verilmez. Bu kanuna göre yapılacak işgal ve istimlak işlerinde merciince takdir edilen bedele vakı itiraz işi durdurmaz. Ancak itiraz, takdir edilen bedele yapılmış olup, hak sahibi bedeli almaz veya birden fazla kişilere ait olur veya hak sahibi bulunamazsa takdir edilen bedelin tutarı % 20 fazlasiyle milli bir bankaya yatırılır.
Madde 7 -
Bu kanunla yapılacak işler için lüzumlu makine ve aletlerle her türlü inşaat malzemesi şantiye sahası içinde veya dışında olup şantiyeye, Denizcilik Bankası, İktisadi Devlet Taşekkülleri, özel idare ve belediyelere ait bulunan tesislerden faydalanılarak sahile çıkarıldığı veya yüklendiği takdirde bunlardan liman, iskele, rıhtım, resim ve ücretleriyle belediye, özel idare ve köy hükmi şahsiyetine ait vergi, resim, harç ve ücretler alınmaz.
Madde 8 -
Hakiki ve hükmi şahıslara ait olup inşaata başlama sırasında henüz çıkarılmamış bulunan gemi enkaz ve eşyası hakkında 618 sayılı Limanlar Kanununun 7 nci maddesini tadil eden 2829 sayılı kanun mucibince muamele yapılır. Ancak adı geçen kanunla liman idareleri ve Ulaştırma Vekaletine verilmiş olan salahiyetler Ulaştırma ve Maliye Vekaletleriyle mutabık kalınarak Bayındırlık Vekaleti tarafından kullanılır.
Madde 9 -
   5414sayılı kanun mer'iyetten kaldırılmıştır. Mezkür kanuna göre girişilmiş taahhütler bu kanun hükümleri dairesinde tamamlanır.
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987), 7305(1959) (27/5/1959 - 7305 sayılı ek kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)
Limanlar İnşaatı hakkındaki 6237 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle verilen 300 milyon liralık sari taahhüt salahiyeti (500) milyon liraya, yıllık ödeme miktarı (50) milyon liraya çıkarılmış ve bono ihracı salahiyeti de faizleriyle birlikte (150) milyon lira olarak ipka edilmiştir.
Ek Madde 2 - 3520(1989), KHK 291(1987), 7305(1959) (27/5/1959 - 7305 sayılı ek kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)
İktisadi ve teknik zaruretlerle deniz itikallerine karşı korunması gereken kıyıların müdafaası ve kum hareketlerinin tevkifi ve buna mümasil ihtiyaçlar için gerekli imalatın yapılması, gemi yapım limanı etüd ve projesi, bakım ve tamirlerine muktazi imalat ve tesislerle bu hizmetlerle ilgili tamir ve bakım işleri de 6237 sayılı kanunun birinci maddesi şümulü içine alınmıştır.
Ek Madde 3 - 3520(1989), KHK 291(1987), 7305(1959) (27/5/1959 - 7305 sayılı ek kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek madde alarak numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu kanun hükümleri dairesinde aşağıda yazılı işlerin emaneten yapılmasına Nafia Vekili salahiyetlidir:

a) İnşaat, tevsiat ve tarama için batıkların çıkarılması, hedim, enkaz kaldırılması, nakil ve temizlenmesi işleri,

b) 500 bin liraya kadar inşaat, tamirat ve bakım işleri,

c) Tarama ve imla işleri,

d) Vekalete ait inşa makina ve vasıtalarının bakım ve tamiratı ile montaj ve demontaj ve nakliye işleri.
Madde 10 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 11 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
2571
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  6237 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  6237 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  7305

  -

  4/6/1959

  5737

  4

  27/2/2008

  KHK/700

  2, 4

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

   

  
  
  6237 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  6237 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (7)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul