En son güncellemeler 30 Eylül 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 07.02.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Adalet Bakanlığı)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 5378 sayılı ENGELLİLER HAKKINDA KANUN (RG: 07.07.2005)
4107
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız “Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı” Cilt : 1 Sayfa : 783
Madde 1 - 5378(2005), 3035(1984) (Değişik: 11/7/1984 - 3035/1 md. )
Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzelkişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler tarafından açılan okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüd eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, biçki dikiş yurtları ve benzeri kurumların kurum açma, öğretime başlama, eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi konularındaki hükümleri kapsar.(1)
Madde 2 - 3035(1984)
Özel öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altındadır.
(Ek: 11/7/1984 – 3035/2 md.) Bu kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler.
Madde 3 - 5228(2004), 3035(1984), 2843(1983) (Değişik: 16/6/1983 - 2843/2 md. )
Özel öğretim kurumu açmak için Milli Eğitim Bakanlığından “Kurum açma izni” alınır. Yeni açılacak özel öğretim kurumlarının; Türk Milli Eğitiminin ve kalkınma planlarının hedef ve ilkelerine uygun olup olmadığı, branşı, eğitim-öğretim seviyesi ve açılacakları bölgeler, Milli Eğitim Bakanlığınca kararlaştırılır ve buna göre kurum açma izni verilir. Kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak özel okullar ile özel meslek teknik okullarına öncelik tanınır. (Değişik ikinci fıkra: 16/7/2004 - 5228/42 md.) Eğitimle ilgili olarak bu Kanuna göre yapılacak yatırımlar, kalkınma plân ve programlarında uygun görülen teşvik araçlarından yararlandırılır. Kurum açma izni için gerekli diğer şartlar yönetmelik ile belirlenir.
(1) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “öğrenci etüd eğitim merkezleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
4108
(Değişik üçüncü fıkra: 11/7/1984 - 3035/3 md.) Askeri okullar, din eğitimi ve öğretimi yapan özel öğretim kurumları ile emniyet teşkilatına bağlı okulların aynı veya benzeri özel öğretim kurumu açılamaz.
(Dördüncü fıkra mülga: 11/7/1984 - 3035/3 md.)
Özel öğretim kurumları, isimlerinde; resmi ve diğer özel öğretim kurumlarında kullanılan ad ve ünvanları her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar.
Madde 4 - 3035(1984) (Değişik: 11/7/1984 - 3035/4 md. )
Özel Öğretim Kurumu açacak gerçek ve tüzelkişilerden istenecek en az ödenmiş sermaye ve diğer mali teminat şartları, yönetmelikle tespit edilir.
Madde 5 - 3236(1985) (Değişik: 5/11/1985 - 3236/1 md. )
Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği milletlerarası öğretim kurumu (Yükseköğretim hariç); yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişiler tarafından, doğrudan veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun izni ile açılabilir. Türk vatandaşları ve tüzelkişiler de kendi adlarına aynı maksatla milletlerarası mahiyette öğretim kurumu açabilirler. Bu öğretim kurumlarında Türk Devletinin güvenliğine ve menfaatlerine aykırı ve Türk milleti ve milli değerleri aleyhinde eğitim ve öğretim yapılamaz. Bu öğretim kurumlarının, müfredat programları, Türk Devletinin milli güvenliğine ve menfaatlerine aykırı olmamak kayıt ve şartıyla kurum idaresince hazırlanarak Bakanlığın onayına sunulur. Bu hususta Bakanlığın denetim hakkı saklıdır. Bu okullarda idare, eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci, öğretmen ücretleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler kurum idaresince hazırlanan esaslara göre yürütülür.
Madde 6 - 2843(1983) (Değişik: 16/6/1983 - 2843/5 md. )
Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kurumlarının taşınmaz malları, kurucularının veya yetkililerinin önerisi ile yalnız Milli Eğitim Bakanlığına devredilebilir. Devredilen bu kurumların yönetim, eğitim ve öğretim özellikleri dikkate alınarak korunması yararlı görülenler Bakanlıkça tespit olunur.
Bu kurumlar kapatılsalar da üçüncü şahıslar tarafından mülk edinilemezler.
Madde 7 -
Özel bir öğretim kurumunu açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcilerinde şu şartlar aranır:
1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
2. Ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette, yahut kasdi bir cürümden dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olmak.
3. Ahlakan kötü bir şöhrete sahip bulunmamak.
Madde 8 - 2843(1983) (Değişik: 16/6/1983 - 2843/6 md. )
Özel öğretim kurumu açma izni belgesinin verilebilmesi için; kurumun bina veya binalarının tapu ile maliki veya sözleşme ile kullanma hakkına sahip olduğu,
4109
kullanılış amaçlarına her bakımdan uygun ve yeterli olduğu ve belli bir öğrenci sayısı esas olmak suretiyle kurumun ihtiyacını karşılayabileceği Milli Eğitim, İçişleri, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yetkili kuruluşlarınca tespit olunur.
Özel öğretim kurumlarının dershanelerinin öğrenci sayısı, Milli Eğitim Bakanlığının izni olmadan artırılamaz.
Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas teşkil eden hususlardan herhangi birinde değişiklik yapılması, Milli Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır. (1)
Madde 9 - 5002(2003), KHK 254(1986) (Değişik: 12/11/2003 - 5002/2 md. )
Özel öğretim kurumları binalarının nitelikleri, bu binalarda açılabilecek kurumlar ile her tür tesis ve donanıma ilişkin standartlar yönetmelikle belirlenir.
Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında bu zorunluluk aranmaz. Ancak söz konusu özel öğretim kurumlarıyla yukarıda belirtilen türdeki işyerleri aynı binada bulunamaz.
Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleri ile okullar arasında 100 metre şartı aranmaz.
Bunlarla ilgili esaslar İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir.
Madde 10 - 2843(1983) (Değişik: 16/6/1983 - 2843/8 md. )
Bir özel öğretim kurumunda öğretime başlayabilmek için “öğretime başlama izni” alınır. Bunun için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı başından üç ay önce Milli Eğitim Bakanlığına başvurulur. Öğretime başlama izni alınmadıkça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz.
Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kurucuya Milli Eğitim Bakanlığınce verilmesi, aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlıdır.
a) Bu kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, laboratuvarların, kitaplığın ve beden eğitimi imkanlarının amaç ve ihtiyaca yeterli görüldüğünün kesin teftiş raporuna bağlanması.
b) Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlilerinin sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunması ve bu kurumda çalışacakları hususunun usulüne göre belgelendirilmesi.
c) Kurumun yönetmelikleriyle müfredat programının Bakanlıkça incelenip onanmış olması.
İlköğretim ve ortaöğretim okulları için öğretim yılının 15 inci gününden sonra verilen öğretime başlama izinleri ertesi ders yılından itibaren geçerlidir.
Yeni öğretime başlama izni verilen özel okulların kayıt - kabul süreleri, gerektiğinde 15 gün uzatılabilir.
Madde 11 - 2843(1983) (Değişik: 16/6/1983 - 2843/9 md. )
İleri sınıfların öğretimini kademeli olarak başlatacak kurucunun 10 uncu maddede aranan şartları, açılacak her sınıf için, öğretim yılı başından en az üç ay önce yerine getirmesi gerekir.
(1) Bu maddenin uygulanmasında Ek 4 üncü maddeye bakınız.
4110
Madde 12 - 2843(1983) (Değişik: 16/6/1983 - 2843/10 md. )
Öğretime başlama izni verilmekle ilköğretim ve ortaöğretim okullarının denkliği de tanınmış olur. Bu okullar öğretime başlandığı yıl içinde genel teftişe tabi tutulurlar.
Bakanlıkça öğretim, eğitim veya yönetim bakımından özel yönetmeliğine göre veya gerek görülecek hallerde yaptırılacak teftiş sonucunda, çalışmaları ve durumu yeterli görülmeyen okullar önce uyarılır. Yöneticileri hakkında gerekirse, 45 inci madde hükümleri uygulanır. Daha sonra yapılan teftişte durumunu düzeltmediği anlaşılan okulların denkliği, öğretim yılı sonunda kaldırılır. Ertesi yıl yapılacak teftişte de çalışmalarının yeterli olmadığı tespit olunan okullar, öğretim yılı sonunda kapatılır. Bu durumda, o yılki sınavlar Bakanlıkça özel olarak yaptırılır.
Madde 13 - (İptal: Ana. Mah. nin: 12/1/1971 tarihli ve E. 1969/31, K. 1971/3 sayılı kararı ile.)
Madde 14 - 2843(1983)
Kurum açma izni belgesini alıp da 3 yıl içinde öğretime başlama iznini almıyan kurucunun kurum açma izni geri alınır.
(Değişik: 16/6/1983 - 2843/11 md.) Öğretime başlama izni almış olan bir kurum, iki yıl içinde öğretime başlamazsa veya öğretime başladıktan sonra ara verirse veya iznin alınış amacından başka amaçlarla kullanıldığı teftiş raporlarıyla anlaşılırsa öğretime başlama izni geri alınır.
(Ek: 16/6/1983 - 2843/11 md.) Bir yıl içinde yeniden öğretime başlama izni almayan kurum kapatılır.
Madde 15 -
Kanun, tüzük ve yönetmeliklere veya umumi emirlere aykırı hareketi veya aykırı harekette ısrarı tesbit edilen özel öğretim kurumu, hareketinin ağırlık derecesine göre, geçici veya sürekli olarak Milli Eğitim Bakanlığınca kapatılabilir.(1)
Madde 16 - 2843(1983) (Değişik birinci fıkra: 16/6/1983 - 2843/12 md. )
Bir özel okulun kurucusu; Bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere, en az altı ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde, öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. Ancak kapatma gerekçesinin Bakanlıkça uygun görülmemesi halinde, bu gibi okullar devletleştirilebilir.
Bunun dışında bir özel okul kurucusu tarafından öğretim yılı için de hiçbir şekilde kapatılamaz.
Yukardaki şartlara uymadan okulunu kapatan bir kurucuya tekrar bir özel okul açma veya ortak olma izni verilemez. Öğrenci velilerinin kurucular aleyhine umumi hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak şartı ile ayrıca kurucu, öğrencilerden o yıl için aldığı taksitleri aynen iade eder.
Madde 17 -
Kapanan veya kapatılan kurum mühürlerini, yönetici öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim etmeye mecburdur. Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklıyan kurucu veya temsilcileri hakkında Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesiyle birlikte bu kanunun 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası da uygulanır.
(1) Bu madde Ana.Mah.nin 15/2/2006 tarihli ve E.:2002/40, K.:2006/20 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, iptal hükmünün, Kararın Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 13/7/2006 tarihinden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.
4111
Madde 18 -
Açma ve öğretime başlama izinlerinin verilmesi, kurumun kapanma veya kapatılması veya denkliğinin kaldırılması ile ilgili kararlar Milli Eğitim Bakanlığınca ve ilgili öğretim kurumu tarafından Bakanlıkça uygun görülecek şekilde ilan olunur.
Madde 19 -
Özel öğretim kurumlarının yerleri, binaları, tesis ve müştemilatı ile ilgili standartlar, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, İmar ve İskan Bakanlıklarının mütalaaları alınmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit ve ilan olunur.
Madde 20 - 3035(1984) (Değişik: 11/7/1984 - 3035/7 md. )
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının, üzerinde kuruldukları arazileri genişletilmemek şartı ve Bakanlığın izni ile, mevcut arazi üzerindeki bina, öğrenci ve teçhizat kapasiteleri en çok bir mislini geçmemek üzere artırılabilir veya yenilenebilir. Yeni arazi edinmeleri ve kapasitelerini en fazla beş misline kadar artırabilmeleri Bakanlar Kurulunun kararına bağlıdır. Bunun dışında binaları genişletilemez, çoğaltılamaz, şubeleri açılamaz, mevcut binalarının yerine kaim olmak üzere yeniden binalar inşa edilemez, herhangi bir suretle mülk edinilemez veya kiralanamaz.
Mevcut binalarda ihtiyaç halinde yapılacak tamirat ve tadilat Bakanlığın iznine bağlıdır.
Madde 21 - 4817(2003), 3035(1984), 2843(1983) (Değişik: 16/6/1983 – 2843/13 md. )
(Değişik: 11/7/1984 - 3035/8 md.) Özel öğretim kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır. Gerektiğinde uzman ve usta öğreticiler geçici veya sürekli olarak bu kurumlarda çalıştırılabilirler. (Değişik: 11/7/1984 - 3035/8 md.) Bir özel okulun mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin; kuruluşundan beş yıl sonra da en az üçte ikisinin, asıl görevi bu okulda olan öğretmenler tarafından okutulması zorunludur. Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi resmi öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmi dengi bulunmayan özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde ise, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir. (Dördüncü fıkra mülga: 11/7/1984 - 3035/8 md.) (Ek: 27/2/2003-4817/29 md.) Bu Kanun kapsamında çalışacak yabancılar, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümlerine tâbidirler. Kurumların özellikleri gözönünde tutularak, yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelik ve şartlar yönetmelikte belirtilir. (Değişik: 11/7/1984 - 3035/8 md.)İhtiyaç halinde, resmi öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla, aylığı karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar, ilgili bakanlıkların izni ile ücretli ders verilebilir. Öğretmenin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati geçemez. Öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına da, haftada sekiz saati geçmemek üzere ücretle ek ders görevi verilebilir. (Değişik: 11/7/1984 - 3035/8 md.)Resmi ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine özel okul, öğrenci etüt eğitim merkezi ve kurslar dışındaki özel öğretim kurumlarında görev verilemez. Buna aykırı hareket eden kurum hakkında Kanunun 15 inci maddesi, görev alanlar hakkında da 47 nci ve 48 inci maddelerine göre işlem yapılır.
4112
Madde 22 - 3035(1984)
Her özel öğretim kurumu Milli Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu bir müdür tarafından yönetilir. Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir; fakat müdürü olamaz.
Gerekli vasıfları taşıyan kurucu kurumun müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucular temsilcisi kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz.
(Ek fıkra: 11/7/1984 - 3035/9 md.) Bünyesinde birden fazla özel öğretim kurumu bulunduran kurumlara, yöneticilik yapma şartlarını haiz bir genel müdür atanabilir.
Madde 23 - 2843(1983) (Değişik: 16/6/1983 - 2843/14 md. )
Özel öğretim kurumlarının müdürleri, kurucuları tarafından diğer yönetici ve öğretmenleri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve istihdamları, Milli Eğitim Bakanlığının iznine sunulur. Bakanlığın iznine sunulmadan önce, müdür ile diğer yönetici ve öğretmenler işe başlatılamazlar.
Gerekli şartları taşıyan yönetici ve öğretmenler için Bakanlıkça çalışma izni düzenlenir. Çalışma izninin iptali yine Bakanlıkça yapılır.
İzin talebinin reddi halinde tebliğ tarihinden itibaren adaylara vazife gördürülemez.
Madde 24 - 2843(1983) (Değişik: 16/6/1983 - 2843/15 md. )
Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan özel okulların müdürleri, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına önerir.
Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğretmeni bulunamaması halinde, okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş Türk asıllı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir.
Bu öneriyi, uyarmaya rağmen bir ay içinde yapmayan okulların Türk müdür başyardımcılarını, yukarıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından Milli Eğitim Bakanlığı seçer ve işe başlatır.
Madde 25 - 3035(1984) (Değişik birinci fıkra: 11/7/1984 - 3035/10 md. )
Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olup, 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı Kanuna bağlı Andlaşmanın 40 ve 41 inci maddeleriyle ilgisi bulunan okulların özellik göstermesi gereken hususları yönetmelikle tespit edilir. (Değişik: 11/7/1984 - 3035/10 md.) Yönetmelik, ilgili memleketlerin bu konulardaki mütekabil mevzuat ve uygulamaları dikkate alınmak suretiyle hazırlanır. Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda resmi okullar mevzuatı uygulanır. Bu okullarda yalnız Türk vatandaşlarının çocukları okuyabilirler.
Madde 26 - 2843(1983) (Değişik: 16/6/1983 - 2843/16 md. )
Özel okullarda yönetim, eğitim-öğretim aynı derecedeki Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak düzenlenir. Özel öğretim kurumlarının, yönetmelikleri ve müfredat programları Milli Eğitim Bakanlığınca onanır. Bu yönetmelik ve müfredat programlarında, gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığınca değişiklik yapılabilir.
Madde 27 - 3035(1984) (Değişik: 11/7/1984 - 3035/11 md. )
Özel öğretim kurumları, eğitim, öğretim ve yönetim bakımlarından bu Kanunla ve kurumlarla ilgili olarak çıkarılacak yönetmeliklerle tespit edilen esaslar
4113
içinde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca lüzum görülecek tedbirleri alırlar. Bakanlık, bu tedbirlerin yerine getirilmesini belirli bir süreye bağlı tutabilir.
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Özel öğretim Kurumlarında Bakanlık Danışmanı (Rehberi) görevlendirebilir. Bakanlık Danışmanlarının hangi özel öğretim kurumlarında görevlendirileceği, bunların nitelikleri, görevleri özel öğretim kurumlariyle ilişkileri ve özel öğretim kurumlarında koordinasyon ve işbirliğinin esasları yönetmelikle düzenlenir.
Madde 28 -
Bir özel okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenciler sayısı, o okulda okuyan Türk vatandaşı öğrencilerin yüzde yirmisini aşmamak kaydiyle, Milli Eğitim Bakanlığınca tayin olunur.
Madde 29 -
Özel öğretim kurumlarında okutulacak olan ders kitapları ile her türlü yardımcı kitapların ve kullanılacak araçların seçilmesi, resmi okullarda uygulanan usuller dairesinde, Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır.
Madde 30 - 3035(1984) (Değişik: 11/7/1984 - 3035/12 md. )
Özel Öğretim Kurumları ancak tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler.
Özel öğretim kurumları reklam ve ilanlarının birer örneğini yayımından en az onbeş gün önce valiliğe vermek zorundadır. Reklam ve ilanın tanıtıcı mahiyette olduğuna valilik karar verir. Bu kurumlar reklam ve ilanlarında gerçeğe aykırı beyanlarda bulunamazlar, televizyonda reklam ve ilan yapamazlar.
Madde 31 - KHK 326(1988) (Değişik: 15/1/1998 - 4322/3 md. )
Özel Öğretim Kurumlarının ücretleri, her yıl mayıs ayında tesbit ve ilan olunur. Bu ücretlerin hangi esaslara göre tesbit,tayin,ilan ve tahsil edileceği yönetmelikte belirlenir.
Madde 32 - 2843(1983) (Değişik birinci fıkra: 16/6/1983 - 2843/19 md. )
Özel öğretim kurumlarında grev yapılamaz, bu kurumlarda çalışan öğretmenler, sendika kuramazlar ve sendikalara üye olamazlar. Özel öğretim kurumlarında çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenler ile kurumların kurucuları veya kurucular temsilcisi arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydıyla yazılı olarak yapılır. Yazılı sözleşmede görevin türü, süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders saati başına verilecek ücret miktarı, terfi süreleri, zam oranları, sözleşmenin uzatılması, feshi şartları belirtilir. Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülecek geçici mazeretleri nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda bulunan öğretmenlerin yerine alınacak olan öğretmenlerle, bir yıldan daha az bir süre için de sözleşme yapılabilir.
Bu şartlarda değişiklik ancak, yeni bir sözleşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurumlarında olan yönetici ve öğretmenlerle yapılacak sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzenlenir.
Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantı yardımlarından faydalanma imkanlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü önleyici şartlar hükümsüzdür.
4114
Süresi öğretim yılı içinde sona, eren sözleşmeler öğretim yılı sonuna kadar kendiliğinden yenilenmiş sayılır.
(Son fıkra Mülga: 16/6/1983 - 2843/19 md.)
Madde 33 - 3035(1984) (Değişik: 11/7/1984 - 3035/14 md. )
Özel okullarda yöneticilik ve eğitim - öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.
Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler Bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak özel okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden vergi kesilmez.
Özel öğretim kurumlarındaki birim ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen miktardan az olamaz.
Madde 34 -
Özel okul kurucuları veya kurucu temsilcileriyle müdür, diğer yönetici ve öğretmenler arasında yapılan yazılı sözleşmeler örnekleri ilgililerin atanmalarına izin verilmesine esas olacak evrak ile birlikte tescil edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderilir.
Madde 35 - 3035(1984) (Değişik: 11/7/1984 - 3035/15 md. )
Yazılı sözleşmede kararlaştırılan ücret, bordro ile her ay sonunda verilir. Yönetici ve öğretmenlere ücretlerini zamanında ödemeyen kurumlar, bu ücretleri gün başına aylık ücretin % 1 fazlasıyla ödemek zorundadırlar. Yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmeliklere göre yükümlü bulundukları görevleri yapmaları şartıyla, ders yılı içindeki tatil günlerinde imtihan ve tatil aylarında da ödenir.
Madde 36 -
Özel okul kurucuları veya kurucu temsilcileri ile müdür, diğer yönetici ve öğretmenler arasında yapılacak sözleşmelere 33 ve 35 inci maddeler ile verilen hakları düşürecek hükümler konulamaz.
Madde 37 -
Muvazzaf askerlik devresi hariç, başka suretlerle askerlik hizmeti için silah altına alınan özel okul yönetici ve öğretmenlerinin askerlik hizmeti karşılığı aldıkları aylık, kurumlarından aldıkları aylık ücretten az ise aradaki fark, iki aya kadar kendilerine kurumlarınca ödenir.
Madde 38 - 3035(1984) (Değişik: 11/7/1984 - 3035/16 md. )
Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve diğer personele, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre tevsik edilen hastalıkları ve iş kazaları için Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen iş göremezlik ödenekleri, bu kişilerin özel öğretim kurumlarından almakta oldukları ücretten eksik ise, aradaki fark özel öğretim kurumunca tamamlanır.
Madde 39 -
Kadın yönetici ve öğretmenlerin hamilelikleri halinde doğumdan önce ve sonra Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre izin verilir.
Madde 40 -
Özel okul yönetici ve öğretmenlerinin ölümü halinde eşine ve çocuklarına, bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine bağlı ailesi fertlerine mütevefanın aylık ücretinin üç katından az olmamak üzere özel okulca ölüm tazminatı verilir.
Madde 41 -
Özel okulların yönetici ve öğretmenleri, tören ve teşrifatta benzeri resmi okullar yönetici ve öğretmenlerinin haklarını haizdirler.
4115
Madde 42 - 3035(1984)
Tesisler veya kamu yararına çalışacak dernekler tarafından ticaret gayesi gözetilmeksizin kurulmuş bulunan özel öğretim kurumlarına Devletçe mali yardımda bulunulabilir. Bu maksatla Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde (Özel Öğretim Kurumlarına yardım) adı altında bir fasıl açılır.
(Değişik ikinci fıkra: 11/7/1984 - 3035/17 md.) Bu yardımların esas, şekil ve şartları yönetmelikte belirtilir.
Madde 43 - 2843(1983)
Her derece ve nitelikteki özel öğretim kurumları eğitim, öğretim ve yönetim bakımından Milli Eğitim Bakanlığınca özel yönetmeliğine göre teftiş ve denetlemeye tabi tutulur.
(Değişik : 16/6/1983 - 2843/21 md.) Özel okulların teftiş ve denetlenmeleri, okulların özellik ve seviyeleri ile 8 inci maddeye göre belirlenen şartları koruyup korumadığı da dikkate alınarak yapılır.
Madde 44 -
Amaç ve faaliyetleri arasında özel öğretim kurumu işletmeciliği bulunan tesislerin teftiş makamı Milli Eğitim Bakanlığıdır. Bu gibi tesis, dernek ve şirketlerin işletmecilikle ilgili her nevi işlem, karar, faaliyet ve evrakını teftiş ve denetlemeye ve bu kurumların toplantılarında Hükümet komiseri bulundurmaya Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir.
Madde 45 -
Sözleşmesi yürürlükte olan yönetici ve öğretmenlerden yetersizliğine iki teftiş ve denetleme raporuna dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilenlerle hizmete devamında sakınca görülenlerin Bakanlıkça verilmiş olan çalışma izni iptal olunur. Ve bu durum ilgili kuruma bildirilir. Bu bildiriş sözleşmenin feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeter sebep teşkil eder.
Madde 46 -
Özel öğretim kurumunun teftiş ve denetlemesi sırasında, zaruret görülen durumlarda, Milli Eğitim Bakanlığı o kurumun müdürü ve öğretmenlerine işten el çektirebilir. Bu takdirde Milli Eğitim Bakanlığı geçici olarak sorumlu bir müdür ve öğretmen atanması hususunda, kurumun mütalaasını da gözönünde bulundurmak suretiyle, gerekli tedbiri alır.
Madde 47 - 2843(1983) Değişik: 16/6/1983 - 2843/22 md.
Özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri hakkında, kurumun bünyesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunda yazılı olan ve bu kurum öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulanabilen ödül ve ceza hükümleri uygulanır.
Madde 48 - 2843(1983) Değişik: 16/6/1983 - 2843/23 md.
47 nci maddede yazılı ödül ve cezalar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayalı yönetmeliklerle yetkili kılınan amir ve mercilerce verilir.
Madde 49 - 2843(1983) Değişik: 16/6/1983 - 2843/24 md.
Özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri suç işlemeleri halinde veya görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı 765 sayılı Türk Ceza Kanununun uygulanması ve ceza kovuşturması bakımından memur sayılır.
4116
Ek Madde 1 - 2843(1983) (Ek: 26/10/1971 - 1495/1 md.; Mülga: 16/6/1983 - 2843/25 md. )
Ek Madde 2 - 2843(1983) (Ek: 26/10/1971 - 1495/1 md.; Mülga: 16/6/1983 - 2843/25 md. )
Ek Madde 3 - 2843(1983) (Ek: 16/6/1983 - 2843/26 md. )
Bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda, resmi öğretim kurumları için geçerli olan kanunlar uygulanır.(1)
Ek Madde 4 - 3035(1984) (Ek: 11/7/1984 - 3035/19 md. )
Özel Öğretim Kurumları, öğrenci kapasitelerinin % 2 sinden aşağıya düşmemek üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler.
Bakanlık ücretsiz okutulacak öğrencilerin miktarı, seçimi ve kurumlara kabul şartlarını yönetmelikle düzenler, ücretsiz öğrenci miktarını yüzde ona kadar artırabilir.
Ek Madde 5 - 3520(1989), KHK 291(1987), 3035(1984) (11/7/1984 - 3035/20 md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanunun 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 10 uncu, 11 inci, 13 üncü ve 17 nci maddelerinde ve ek madde 4'de sözü edilen yönetmelikler, Bakanlıkça yürürlüğe konur. (2)
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987)
(8/6/1965-625 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurumlarının, bu kanuna intıbak, şekil, şart ve müddeti tüzükle belirtilir. Bu Kanuna ait tüzük ve yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır.
Geçici Madde 2 - 5378(2005) (Ek: 1/7/2005- 5378/18 md. )
24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümleri gereği izin almış olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 31.12.2007 tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak açılış izinlerini yenilerler.
Madde 50 -
Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 51 -
Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
8/6/1965 TARİHLİ VE 625 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER
1 - 16/7/2004 tarih ve 5228 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
Geçici Madde 1 - 5228(2004)
1.1.2004 tarihinden önce faaliyete geçen özel kreşler, anaokulları ve meslek teknik okulları ile kalkınmada öncelikli yörelerde açılan özel okullarla ilgili olarak, 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesinin bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükmü uygulanır. Bu işletmelerden elde edilen kazançlar hakkında Gelir Vergisi Kanununun 20 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bent hükümleri uygulanmaz.
(1) Bu maddeye 16/6/1983 tarih ve 2843 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile “Ek Madde 1” numarası verilmiş; daha sonra 11/7/1984 tarih ve 3035 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile madde numarası “3” olarak değiştirilmiştir. (2) Bu maddede zikredilen 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 ve 17 nci maddeler, 11/7/1984 tarih ve 3035 sayılı Kanunun çerçeve maddeleri olup değiştirilen 8/6/1965 tarih ve 625 sayılı Kanunun bunlara tekabül eden maddeleri sırasıyla 3, 4, 5, 9, 25, 27, 31 ve 42 nci maddeleridir.
4117
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

    625 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                 

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

   

  1495 Sayılı Kanun                                                                      16/6/1983         2843            25

  Sayfa 11

  4118-4120

   

  625 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

       1495                                                           –                                                               7/11/1971

       2843                                                           –                                                               18/6/1983

       3035                                                           –                                                               28/7/1984

       3236                                                           –                                                               9/11/1985

  KHK - 254                                                      –                                                               19/3/1986

  KHK - 326                                                      –                                                                 2/6/1988

       4322                                                           –                                                               18/1/1998

       4817                                                           –                                                                 6/3/2003

       5002                                                           –                                                             21/11/2003

       5228                                                           3, İşlenemeyen hüküm                               1/1/2004

       5378                                                           Madde 1 ve Geçici Madde 2                      7/7/2005

  
  
  625 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  625 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  625 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  625 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (6)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (121)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (13)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul