Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 

MADDE 1 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

a) Ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Müsteşarlığı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı” ibaresi, aynı fıkranın (a) bendine “ait kadrolarda yer alanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanuna göre tazminat alanlar” ibaresi, ikinci fıkrasına “göre yapılan ödemeler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Kanunun ek 21 inci maddesinde öngörülen ödeme,” ibaresi eklenmiştir.

b) Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “kurumların” ibaresi “kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Ek 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) Geçici 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mevzuatta mülga ek 3 üncü maddeye yapılmış olan atıflar ek 9 uncu maddeye yapılmış sayılır.”

d) Geçici 16 ncı maddesine “izinde bulunanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile idari görevlerde bulunanlardan daha önce bulundukları kadrolara yeniden atananlar” ibaresi eklenmiştir.

e) Eki (II) sayılı cetvelin 3 numaralı sırasında yer alan “Toplu Konut İdaresi Başkanı,” ve 5 numaralı sırasında yer alan “, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı” ibareleri cetvelden çıkarılmıştır.

MADDE 2 – 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanununun;

a) 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan pilot ve pilot adaylarına kıstas aylığının uçuş hizmet yılı 15 yıl ve daha yukarı olanlar için % 95’i, uçuş hizmet yılı 15 yıldan az olanlar için kıstas aylığın % 83’ü, uçuş ekibi personeline kıstas aylığın % 71’i, kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarına kıstas aylığın % 67’si üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen nispette aylık uçuş veya dalış tazminatı ödenir.”

b) 6 ncı maddesinin (f) fıkrasında yer alan “% 4’ü” ibaresi “% 5,5’i” şeklinde, “120” ibaresi “80” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Ancak, görev ve hizmet ihtiyaçları nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen ve İçişleri Bakanlığınca onaylanan bilfiil uçuş gerektirmeyen kadro görev yerlerine atanan veya bu kadro görev yerlerinde görevlendirilenlerden, 10’uncu uçuş hizmet yılını tamamlamış ve toplam uçuşu 1000 saatten fazla olan pilot ve uçuş ekibi personeline (a) fıkrasında belirtilen zorunlu uçuş saatlerini tamamlamaları şartı ile 80 saatlik uçuş karşılığının % 80’i yıllık uçuş tazminatı olarak ödenir. Bu şekilde ödenen tazminat damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaz.”

c) 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“h) Emniyet Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığının onayı alınmak kaydıyla bu maddede belirtilen yıllık zorunlu uçuş süreleri malzeme, araç ve teknik zorunluluk veya imkânsızlıklar nedeniyle veya olağanüstü durumlarda azaltılabilir. 20 uçuş hizmet yılı veya 2500 saatten fazla uçuşu olan pilot ve uçuş ekibi personeli için statü ve hakları saklı kalmak üzere 3 yıla kadar yıllık zorunlu uçuş süre ve miktarları aranmayabilir.”

ç) 8 inci maddesinde yer alan “binde üçü” ibareleri “binde altısı” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 11 inci maddesinin (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Şehit olanların kanuni mirasçılarına kıstas aylığın 100 katı,

b) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malul olanlara kıstas aylığın 200 katı, diğerlerine ise vazife malulü olanlar hakkında esas alınan 13/7/1953 tarihli ve 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamnamede gösterilen sakatlık derecelerine göre (a) bendinde belirtilen tutarın;

1 inci dereceye % 75’i,

2 nci dereceye % 65’i,

3 üncü dereceye % 55’i,

4 üncü dereceye % 45’i,

5 inci dereceye % 35’i,

6 ncı dereceye % 25’i,”

MADDE 3 – 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanunun;

a) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “% 73’ü” ibaresinden sonra gelmek üzere “denizaltıcı uzman erbaşlara kıstas aylığın % 65’i,” ibaresi,

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendine “sözleşmeli astsubaylar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile uzman erbaşlar” ibaresi,

c) Eki ek cetvelde yer alan “B- Hizmet Grubu” sırasına “Denizaltıcı Astsubay,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Denizaltıcı Uzman Erbaş,” ibaresi,

eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri 15/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Maddeye git
  
  
  Kanun Tasarısının Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul