(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2611
ÇAVUŞ VE UZMAN ÇAVUŞ KANUNU (1) (2)

BİRİNCİ BÖLÜM
Çavuş yetiştirileceklerin seçilmesi
Seçme ve yetiştirme
Madde 1 - 5770(2008) Değişik: 11/6/2008-5770/1md.)
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birlik ve kurumlarına katılan muvazzaf erlerden, temel eğitimlerinden sonra bölük, tabur veya eşidi komutanlıklarca çavuş olmaya elverişli bulundukları anlaşılanlar, alay veya eşidi komutan veya makamlarca da yeterlikleri onanmak şartı ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek esaslara göre çavuş yetiştirilirler.
Çavuş olamıyacaklar
Madde 2 -
1 inci madde gereğince çavuş adaylığına ayrılmamış olan erler onbaşıdan yukarı çıkamazlar.
Kursta başarı gösteremiyenler
Madde 3 -
Öğretim ve eğitimleri sonunda çavuş olamıyanlar birlik ve kurumlarına geri gönderilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Uzman çavuşluk esasları ve şartları
Uzman çavuşluk
Madde 4 -
Kıta ve teknisyen çavuşlarından aşağıdaki maddelerde tesbit edilen süre ve esaslar dairesinde ordu hizmetinde kalmaya istekli olup kabul edilenler muvazzaflık hizmetinin bitiminden itibaren "uzman çavuş" olurlar.

Bunlardan birlik ve kurumların astsubay kadrolarında görevlendirilenler (Kıta uzman çavuşu), teknik hizmetlerde görevlendirilenler de (Teknik uzman çavuşu) olurlar.
Uzman çavuşluk şartları
Madde 5 -
Kıta ve teknik uzman çavuşu olabilmek için en az ilkokul mezunu bulunmak ve muvazzaflık hizmetinden başka 1 ila 5 yıl hizmet taahhüdünde bulunmak şarttır.
(1) Bu Kanunun, uzman çavuşlarla ilgili hükümleri; 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı "Uzman Erbaş Kanunu"nun 20 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış ve bu kanuna göre,uzman çavuş olarak istihdam edilenlerin,mezkür kanun hükümlerine tabi olacakları aynı kanunun geçici maddesinde hükme bağlanmıştır. (2) Bu kanunun; aylık ücret miktarları ile ilgili hükümleri, 31/7/1970 tarih ve1323 sayılı Kanunun 19uncu maddesinin (f) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
2612
Uzman çavuşluk sürelerinin uzatılması
Madde 6 -
Kıta ve teknik uzman çavuşluğunda taahhüt edilen süreler Milli Savunma Vekaletince tesbit edilecek esaslar dairesinde uzatılabilir.
Uzman çavuşların astlık, üstlük münasebetleri ve cezai muameleleri
Madde 7 -
Uzman çavuşlar, çavuş rütbesini taşıyan asker sayılırlar ve diğer askerlerle aralarında astlık ve üstlük münasebetleri caridir.

Uzman çavuşların cezai muameleleri Askeri Ceza ve Askeri Muhakeme Usulü kanunlarına tabidir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman çavuşların aylık ücretleri, sair hakları, terfileri, bakım ve ikramiyeleri, astsubaylığa geçirilmeleri
Uzman çavuşların aylık ücretleri ve bununla ilgili diğer hususlar
Madde 8 - 1323(1970)
Uzman çavuşların aylık ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

Lira

1 inci senede 125

2 nci senede 150

3 üncü senede 175

4 üncü senede 200

5 inci ve mütaakıp senelerde de 225

Ortaokul öğretimini tamamladıktan sonra en az iki yıllık meslek öğretimini veren sanat okullarından mezun uzman çavuşların ücretleri (175) liradan başlar.
Tank, denizaltıcılık ve dalgıçlık tazminatı
Madde 9 - 223(1963)
Tank sınıfı uzman çavuşlarına tank hizmetlerinde çalıştıkları müddetçe aylık ücretlerinden başka maaşlarının % 15, denizaltıcı ve dalgıçlara ise % 25 i nispetinde tazminat verilir. (1)
Terfi
Madde 10 -
Bir ücret kademesinde fiilen bir seneyi tamamlıyan uzman çavuşlar yetkili sicil amirlerinin verecekleri sicile göre terfi ederler.
Uzman çavuşların yiyim, giyim, bakım işleri
Madde 11 -
Uzman çavuşların yiyim, giyim, bakım, tayin, tahvil ve nakilleri halinde sevk işleri erat gibi Devlet tarafından sağlanır
Tedavi
Madde 12 -
Uzman çavuşlardan hastalananların tedavileri askeri hastanelerde parasız yapılır. Sağlık durumları hava tebdilini icabettirenler hava tebdiline yollanır.

Ancak tedavi ve hava tebdili süresinin toplamı iki ayı geçemez.Bu süre zarfında ücretlerini tam olarak alırlar. Tedavi ve hava tebdili süresi daha fazla devam edenlerin ordu ile ilişkileri kesilir.
(1) Bu maddenin denizaltıcı ve dalgıç tazminatına ait hükmü, 18/4/1963 tarih ve 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Tazminat Kanununun 12 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır
2613
İzin
Madde 13 -
Her uzman çavuşun senede bir ay izin hakkı vardır. İzin esnasında ücretine ve sair hukukuna halel gelmez. Bu süreye, gidiş ve geliş müddeti dahil değildir.
Başarı gösteremiyenlerin terhisi
Madde 14 -
Sicillerine göre uzman çavuşlukta kalmaları caiz olmadığı anlaşılanların barışta taahhüt sürelerine bakılmaksızın vazifelerine son verilir.
İkramiye
Madde 15 -
Kendi kusurları olmaksızın müddetlerinin temdit edilmemesi sebebiyle terhis edilenlere her hizmet yılı için bir aylık ücretleri miktarında ikramiye verilir. Bu ikramiye hiç bir suretle beş aylık ücret toplamını geçemez.
Kıyafet
Madde 16 -
Uzman çavuşların kıyafetleri kıyafet kararnamesine göre düzenlenir
Astsubay sınıfına geçirilme
Madde 17 -
Kıta uzman çavuşlarından orta veya muadili okullar mezunu olanlarla teknisyen uzman çavuşlardan, istekliler gerekli şartları haiz oldukları takdirde kurslara tabi tutularak muvaffak olmaları halinde astsubay sınıflarına ücretlerinin tekabül ettiği rütbe ile naklolunabilirler. Bunların uzman çavuşlukta geçen hizmetleri astsubaylık mecburi hizmetlerine ve nakil sırasında almakta oldukları ücret kademesinde geçen müddetleri de nakledildikleri astsubaylık rütbelerindeki terfi sürelerine eklenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve son maddeler
Geçici Madde 1 -
I-Bu kanunun neşri tarihinden evvel ve5430sayılı kanun hükümlerine göre uzman çavuş olanların almakta bulundukları maaş dereceleriyle kıdemleri mahfuzdur.

Bunlardan dört yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra daha dört yıl hizmeti taahhüt eden ve kabul olunanlar bulundukları derecelerin bir üst derece maaşına yükselirler. Sekiz yıl fazla görevden sonra ayrılanlara hiç bir vergi kesilmeksizin 300 lira ikramiye verilir. Sair hususlarda bu kanuna tabidirler.

II - Bu kanunun neşri tarihinden evvel ve5430sayılı kanuna göre uzman çavuş olanlardan birinci fıkra hükmüne tabi bulunmak istemiyenlerin talepleri üzerine hizmet müddetleri nazara alınarak bu kanun hükümlerine göre intibakları yapılır ve haklarında bu kanun hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 2 -
Bu kanuna göre alınacak olan uzman çavuşlar 1954 yılı temditli uzman çavuş kadrolarında bu namla istihdam olunurlar.
Geçici Madde 3 -
   5430sayılı kanunla orduda istihdam edilen sanat enstitüsü mezunu uzman çavuşlar da bu kanunun 17 nci maddesi hükümleri gereğince astsubay sınıfına geçirilebilirler
Kaldırılan kanunlar
Madde 18 -
   1059sayılı Piyade Küçük Zabit Kanunu ile5430sayılı Uzman Çavuş Yetiştirilmesi hakkındaki Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 19 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 20 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdaafa ve Maliye Vekilleri memurdur.
2615
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  6320 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  Değiştiren Kanun                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                           6320 Sayılı Kanunun Değişen Maddeleri                          giriş tarihi

       223                                                            —                                                               1/5/1963

      1323                                                           —                                                              14/8/l970

      3269                                                           —                                                             25/3/1986

      5770                                                             1                                                               24/6/2008

   

   

   

  2616

   

  
  
  6320 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  6320 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul