(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2673
TAVAS KAZASININ HEYELÂNA MARUZ KALE NAHİYESİNİN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
A) Eski Kale hudutları içinde kendileri veya henüz intikali yapılmamış olarak murisleri uhdesinde tapu kaydı mucibince meskenleri bulunanlara,
B) Tapu kayıtları olmıyanlardan mahalle ihtiyar heyeti raporu ve belediye daimi encümeninin tasdikiyle mesken sahibi oldukları anlaşılanlara,
Meskenler yaptırılması için yıllık ödeme miktarı bir milyon lirayı geçmemek şartiyle üç buçuk milyon liraya kadar gelecek yıllara sari taahhütlere girmeye Bayındırlık Vekili salahiyetlidir.
C) Varislerin taaddüdü halinde bunlar için yaptırılacak binalar birden fazla olamaz.
Madde 2 -
Bu kanuna göre üzerine mesken yapılacak arsalardan belediyeye ait olanlar 6188 sayılı kanunun belediyeye ait veya devredilecek arazinin ihtiyaç sahiplerine devri hakkındaki hükümleri de nazarı dikkate alınmak üzere, 2490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine göre bedel takdiri suretiyle Hazinece satınalınır.Bu arsalar üzerlerine yapılan binalarla birlikte 1 inci madde gereğince kendilerine mesken yapılacaklara satılmak üzere Türkiye Emlak Kredi Bankasına devir ve temlik olunur. Üzerine mesken yapılacak arsalar bu kanun gereğince kendilerine mesken yapılacak şahıslara ait ise arsa sahiplerinin inşaata başlanmadan önce arsalarının üzerine Hazinece bina yapılmasına muvafakat ettiklerini ve inşadan sonra bu binaları maliyet bedelleri üzerinden satınalacaklarını noter senedi ile taahhüdeylemeleri lazımdır. İnşaattan sonra bu kimselerdeki Hazine alacağı bu binaların tapu kayıtlarına maliyet bedelleri üzerinden re'sen ipotek konmak suretiyle karşılanır ve Hazinenin bu alacağı Türkiye Emlak Kredi Bankasına devir ve temlik olunur.
Madde 3 -
Yeni Kale kasabasında inşa edilecek binalara ait 2 nci madde hükümlerine tevfikan temin edilecek olan arsalar ihtiyacı karşılamadığı takdirde hususi eşhasa ait arsaların belediye hududu içerisinde olanlar için 1710 numaralı Kanun ve belediye hududu haricindeki arsalar için de 1295 tarihli Menafii Umumiye İstimlak Kararnamesi hükümleri tatbik olunur.
Madde 4 -
Bankaca satılacak gayrimenkullerin bedelleri bankaya devir ve temlik olunan Hazine alacağının tahsilinde, Hazinenin banka sermaye iştirak hissesine mahsubedilir.
2674
Madde 5 -
Binaların tipleri, adedi ve kendilerine mesken yaptırılacak olan talipler arasında gözetilecek sıra esasları İcra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilan olunur.
Madde 6 -
Bu meskenler Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından 5 inci maddedeki esaslar dahilinde taliplerine bedeli faizsiz olarak yirmi yılda yirmi müsavi taksitte tahsil edilmek üzere satılır. İlk taksit bedeli satıştan bir sene sonra başlar. Her hangi bir taksitin ödenmemesi halinde bu taksit için yüzde beş faiz alınır. Bunu takipedecek yılda da aynı şekilde ödenmezse her iki taksit için yüzde beş faiz yürütülür. Bunu takip edecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse borcun tamamı muacceliyet kesbeder ve tahsiline kadar yüzde beş faize tabi tutulur. Bankanın bu binalardan mütevellit alacağı kendi kanunlarındaki usuller dairesinde takip ve tahsil olunur.
Faizin Muamele Vergisi gayrimenkulün sigorta masrafları borçluya ait olup tahsillerine kadar % 5 faiz yürütülür.
Madde 7 -
Bu binalardan yirmi beş adedi 5 inci maddede yazılı Türkiye Emlak Kredi Bankasına devredilmez. Hazine namına tescil edilir. Bunlardan bir kısmını amme hizmeti gören müesseselere tahsise, geriye kalanlarını da ihtiyaca göre Devlet memurlarına kiralamaya Maliye Vekili salahiyetlidir.
Madde 8 -
Yukardaki şartlar dairesinde meskenlerini yaptırmayıp kendileri inşa etmek isteyenlere Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından kendi şartları dairesinde muamele tatbik olunur.
Madde 9 -
Maliye Vekaleti ile Türkiye Emlak Kredi Bankası arasında kararlaşacak esaslar dairesinde tesbit olunacak tahsil giderleri Maliye Vekaleti bütçesinden ödenir.
Madde 10 -
Bu kanun gereğince yapılan evlerin 6188 sayılı kanunun 13 üncü maddesindeki muaflıktan istifade edebilmeleri için beyanname verilmesi şarttır. Ancak bu beyannameler binaların hak sahiplerine teslimi tarihlerinden itibaren üç ay zarfında Bankaca verilir.
Madde 11 -
Bu kanuna göre yapılacak devir, temlik, ferağ ve teferruğ, ipotek ve tescil muameleleri ile mukavele, taahhütname ve beyanname her türlü harç ve resimden muaftır.
Madde 12 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 13 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  6409 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul