Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2681
D. D. T. MÜTEDAVİL SERMAYESİ KANUNU

Madde 1 -
D.D.T. ve D.D.T. tesir ve evsafını haiz maddelerle bunların müstahzarlarını tedarik ederek muayyen fiat ve şekillerde satışa çıkarmak ve gereken stokları vücuda getirmek üzere Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti emrine (3 000 000) lira mütedavil sermaye verilmiştir.
Madde 2 -
Mütedavil sermayenin kaynakları şunlardır:
A) 3631 ve 3943 sayılı kanunlarla Devlet kinini ve milhleri için verilmiş olan mütedavil sermaye,
B) Umumi bütçeden ayrılacak tahsisat,
C) Mütedavil sermaye (3) milyon liraya baliğ oluncaya kadar elde olunacak karlar.
Sermaye bu miktara baliğ olduktan sonra hasıl olacak karlar her bilanço senesi sonunda Hazineye yatırılır.
Madde 3 -
Satışa çıkarılacak D.D.T. ve D.D.T. tesir ve evsafını haiz maddelerle müstahzarlarının fiatı, bunların şatışa çıkarılmasına kadar geçireceği safhalara ait masraflarla sair bilümum masraflar ve verilecek beyiyeler de hesaba katılmak şartiyle tesbit edilecek maliyetine fiat değişiklikleri karşılığı olmak üzere % 5 e kadar yapılan ilavesiyle tayin olunur ve bayiler eliyle yapılan satışlarda, bayilerine % 10 Beyiye Resmi indirilmek suretiyle verilir.
Madde 4 -
Mütedavil sermayenin hesap usulleri, alım satım muameleleri, malların gönderilmesi, hesaplarının tanzim ve ita esas ve şekilleri Maliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletlerince müştereken tayin ve tesbit olunur.
Madde 5 -
Mütedavil sermayenin idare bütçesi ile daimi ve muvakkat kadroları Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletince tasdik ve istihdam edileceklerin tayini adı geçen Vekalet tarafından icra edilir.
Mütedavil sermaye kadrolarına uhdelerinde asli bir vazife bulunanların ilavei vazife olarak tayinleri halinde kendilerine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tensibiyle ayda 30 liradan 100 liraya kadar ücret verilebilir.
Madde 6 -
Mütedavil sermaye ticari usullere idare olunur. Sarfiyatı Umumi Muhasebe, Müzayede ve Münakasa ve İhale Kanunları hükümlerinden ve Divanı Muhasebatın kablessarf vizesinden müstesnadır.
2682
Mali yıla ait bilanço ve kar ve zarar hesapları her mali yılın hitamından itibaren en geç (3) ay içinde tanzim ve bir nüshası Divanı Muhasebata ve bir nüshası da Maliye Vekaletine tevdi olunur.
Madde 7 -
Fevkalade stoklar tesisine lüzum görüldüğü takdirde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin teklifi, Maliye Vekaletinin muvafakati ve Vekiller Heyeti karariyle (3 000 000) liraya kadar krediler teminine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti salahiyetlidir.
Madde 8 -
3631 ve 3943 sayılı kanunlar kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Devlet kinini mütedavil sermayesine ait mevcut kinin, ampül kinin ve sair bilümum sıtma ilaçları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince mubayaa ve icabederse maliyeti mukabilinde Kızılay Umumi Merkezine devrolunur.
Madde 9 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 10 -
Bu kanun hükümlerini icraya Maliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul