(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
281
HARİTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1) (2)

Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 - KHK 703(2018), 2895(1983)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)
 
Madde 2 - KHK 703(2018), 2895(1983)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)
 
Madde 3 - KHK 703(2018), 2895(1983)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)
 
Madde 5 - KHK 703(2018), 2895(1983)
Belediyeler, idarei hususiyeler ve bilumum müessesat ve eşhas tarafından hususi vesaitle yaptırılacak her türlü plan ve haritaların birer nüshası vesaiki lazimesiyle Harita Genel Müdürlüğüne tevdi edilir. (3)
Madde 7 - KHK 703(2018), 2895(1983), 6245(1954)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)
 
Madde 8 - KHK 703(2018), 2961(1983), 2895(1983)(Değişik: 18/11/1983 -2961/1 md.)
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu harita mühendislerini yetiştirmek için Kara Harp Okulu mezunu harita subaylarına, harita bilimi alanında eğitim ve öğretim, uygulama, bilimsel inceleme ve araştırma yaptırmak, harita ve harita mühendisi subayların tekamülünü sağlamak üzere, Harita Genel Müdürlüğüne bağlı "Harita Yüksek Teknik Okulu" kurulmuştur. Harita Yüksek Teknik Okulunun normal öğretim süresi iki yıl olup teşkilatı Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir.(4)
(1) Bu Kanunun adı "Harita Müdüriyeti Umumiyesi Kanunu" iken 22/9/1983 tarihli ve 2895 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile "Harita Genel Komutanlığı Kanunu" şeklinde, daha sonra 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 22/9/1983 tarihli ve 2895 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanunda geçen “Harita Müdüriyeti Umumiyesi veya Harita Genel Müdürlüğü” ibareleri “Harita Genel Komutanlığı," Müdüriyet veya Müdürü ibareleri "Komutanlık veya Komutanı" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “Harita Genel Komutanlığına” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Harita Genel Komutanlığına” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir.
283
Harita Yüksek Teknik Okulunun ve organlarının görevleri ve işleyişi, eğitim ve öğretim ilkeleri, azami öğrenim süresi, öğretim elemanlarıyla ilgili hususlar, bu yükseköğretim kurumuna kabul edileceklerde aranan nitelikler, sınıf geçme, sınav, değerlendirme ve disiplin esasları, başarısız olanlara yapılacak işlemler, yabancı öğrencilere ilişkin esaslar ve diğer hususlar Genelkurmay Başkanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak yönetmelikle düzenlenir.
Madde 9 - KHK 703(2018), 2895(1983)(Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)
 
Ek Madde 1 - 5668(2007), KHK 291(1987), 2895(1983), 1463(1929)(28/5/1929 - 1463 sayılı Kanunun 1 nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 24/5/2007-5668/12 md.)
Ek Madde 2 - KHK 703(2018), KHK 291(1987), 3225(1985), 2895(1983), 203(1961)(2/1/1961 - 203/2 md. ile gelen numarasız ek md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)
 
Ek Madde 3 - KHK 703(2018), 5837(2009), 2895(1983)(Ek: 5/2/2009-5837/17 md.)
Ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki haritaların üretiminin ve kullanımının önlenmesi maksadıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt içinde üretilecek, ithal edilecek veya yayımlanacak olan basılı ve sayısal her türlü kara ve hava haritaları, atlas, küre ile benzeri harita ve harita bilgisi içeren her türlü doküman için, Harita Genel Müdürlüğünden uygunluk onayı alınır.(1)

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarının kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilmiş harita yapma görevlerine istinaden ürettikleri veya ürettirdikleri haritalar için Harita Genel Müdürlüğünden uygunluk onayı alınmaz. Bu haritalarda, ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki hususların yer almaması, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun sorumluluğundadır.(1)

Harita Genel Müdürlüğü, lüzum gördüğü takdirde tarihî, kültürel, siyasi ve benzeri bilgileri ihtiva eden haritalar ve diğer dokümanlar için, ilgili kamu kurum ve kuruluşundan da görüş alır.(1)

Uygunluk onayı alınmadan harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı basanlar, dağıtanlar veya yayımlayanlar adli para cezası ile cezalandırılır.
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Harita Genel Komutanlığından” ibareleri “Harita Genel Müdürlüğünden” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Harita Genel Komutanlığı” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğü” değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “kanunlarla” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle” ibaresi eklenmiştir.
284
Uygunluk onayı alınmadan basılan, dağıtılan veya yayımlanan dokümanlar; Türk millî menfaatlerini, Türk varlığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Türklüğün tarihî ve manevi değerlerini tehlikeye düşürecek nitelikte ise bu harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı basanlar, dağıtanlar veya yayımlayanlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu şekildeki harita ve dokümanlardan basılan veya dağıtılanlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 54 ve 55 inci madde hükümleri uygulanır.

Beşinci fıkradaki suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında, bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler; basım, dağıtım veya yayımı konusunda uygunluk onayı aldıkları her türlü kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanı;

a) Üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan beş yıl kullanabilirler,

b) Tekrar basmak, dağıtmak veya yayımlamak istediklerinde, üzerinde bir değişiklik yapıldığında veya Harita Genel Müdürlüğünce bir değişiklik bildirildiğinde, değişikliği müteakiben; değişiklik yapılmadığında uygunluk onayı alınan tarihi takip eden her beş yılın bitiminde, yeniden Harita Genel Müdürlüğüne göndererek uygunluk onaylarını almak zorundadırlar. (1)
Coğrafi Veri Merkezi
Ek Madde 4 - KHK 703(2018)(Ek: 15/8/2016-KHK-674/43 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/39 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)
 
Düşey engel bilgileri
Ek Madde 5 - KHK 703(2018), KHK 691(2017)(Ek: 5/6/2017-KHK-691/1 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7069/1 md.)
Uçuş emniyetini etkileyebilecek nitelikte ülke sınırları içinde yapılmış, yapılacak ve/veya kaldırılacak olan yapı, tesis ve benzeri tüm düşey engellere dair bilgiler; bu yapı ve tesisleri yapan, yaptıran, kaldıran, yapımına veya kaldırılmasına izin veren kurum ve kuruluşlar tarafından doğruluğu teyit edilerek Harita Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu kurum ve kuruluşlar, kendilerine ait bilgilerin güncelliğinin sağlanmasından ve Harita Genel Müdürlüğüne gönderilmesinden sorumludur. Harita Genel Müdürlüğü bu bilgileri elektronik ortamda yayınlar.(2)

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.
Geçici Madde 1 - KHK 703(2018), 3520(1989), KHK 291(1987), 2895(1983)(657 sayılı Kanunun kendi numarasız muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)
 
Geçici Madde 2 - KHK 703(2018), 3520(1989), KHK 291(1987), 3225(1985), 2895(1983), 203(1961)(2/1/1961 - 203/4 md. ile gelen numarasız geçici md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/73 md.)
 
Geçici Madde 3 - (Ek: 15/8/2016-KHK-674/44 md.; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/40 md.)
Coğrafi Veri Merkezi ve destekleyecek diğer birimler için ihtiyaç duyulacak kadrolara açıktan ve naklen yapılacak atamalar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi değildir.
Madde 10 -
İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.
Madde 11 -
İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Harita Genel Komutanlığınca” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğünce” şeklinde ve “Harita Genel Komutanlığına” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 73 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Harita Genel Komutanlığına” ibareleri “Harita Genel Müdürlüğüne” şeklinde ve “Harita Genel Komutanlığı” ibaresi “Harita Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.
285
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

  657 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş

  Tarihi

  1463

  Ek Madde 1

  1/6/1929

  6245

  7

  1/3/1954

  203

  4, 6, Ek Madde 2, Geçici Madde 2

  9/1/1961

  2895

  Kanunun Adı, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2

  24/9/1983

  2961

  8

  22/11/1983

  3225

  1/1/1984

  KHK/336

  6

  5/8/1988

  3612

  6

  16/2/1990

  3615

  4, 6

  15/3/1990

  5668

  Ek Madde 1

  1/1/2008

  5837

  Ek Madde 3

  13/2/2009

  KHK/674

  4, Ek Madde 4, Geçici Madde 3

  1/9/2016

  6758

  4, Ek Madde 4, Geçici Madde 3

  24/11/2016

  KHK/691

  Ek Madde 5

  22/6/2017

  7069

  Ek Madde 5

  8/3/2018

  KHK/703

  Kanunun Adı, 1 ila 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek Madde 5,

  Geçici Madde 1, Geçici Madde 2

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)


   

  
  
  657 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (17)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul