Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2691
AZINLIK OKULLARI TÜRKÇE VE TÜRKÇE KÜLTÜR DERSLERİ ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN

* * *
Madde 1 -
Azınlık okullarının Türkçe ve Türkçe kültür dersleri, Maarif Vekaleti Teşkilat kanunlariyle muayyen kadrolara, memurin ve barem kanunlarına göre tayin edilen öğretmenler tarafından tedris olunur.
Madde 2 -
10 Haziran 1946 tarihli ve 4926 sayılı kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair olan 9 Mart 1954 tarihli ve 6331 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cetvelin (V) işaretli "Lise ve Ortaokullar Öğretmen ve Memurları" başlığı altındaki kısmına ilişik (1), aynı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin "İlkokul Öğretmen ve Yardımcı Öğretmenleri" başlığı altındaki kısmına, ilişik (2) sayılı cetvellerde gösterilen kadrolar eklenmiştir.(1)
Geçici Madde 1 -
Bu kanunun neşri tarihinde azınlık okullarında çalışan ücretli öğretmenlerden, üniversite ve yüksek okullar mezunlariyle bilfiil öğretmenlik yapabilecek kanuni vasıfları haiz olanlar, öğrenim derecelerine göre ilk veya orta öğretim kadrolarına asıl öğretmen olarak alınırlar.

Bunlardan, usulü dairesinde başarısızlıkları tesbit edilmiş olanlar kadroya alınmazlar.
Geçici Madde 2 -
Muvakkat birinci maddede zikredilen öğretmenlerin, 3656 sayılı kanunun mer'iyete girdiği tarihten önceki hizmet müddetlerinin üçte ikisinin her beş yılı ile, 3655 sayılı kanunun mer'iyete girdiği tarihten sonraki hizmet müddetlerinin her beş yılı için tahsil derecelerine göre barem kanunlarının kabul ettiği derece üzerine birer derece ilave edilmek suretiyle maaş dereceleri tesbit edilir. Ancak, bu hizmet müddetleri içersinde başarısız geçen yıllarla, ulaştıkları maaş derecesinde artan müddetlerin iki yıldan fazlası nazarı itibara alınmaz.
Geçici Madde 3 -
Bu kanunun neşri tarihinde azınlık okullarındaki hizmet müddeti 5 yıl olup da öğretmenlik evsafını haiz bulunmıyanlar tahsil durumlarına göre alabilecekleri maaşlarla öğretmen kadrolarına namzet olarak tayin edilirler. Tayinleri tarihinden itibaren iki yıl zarfında öğretmenlik evsafını ihraz edenlerin aylıkları muvakkat ikinci madde hükümleri dairesinde tesbit edilecek miktarlara çıkarılır. Bu evsafı ihraz edemiyenlerin görevlerine son verilir.
Madde 3 -
Bu kanun 30 Eylül 1955 tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 4 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(1) 31/7/1970 tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 9 uncu maddesiyle sözü edilen kadrolar kaldırılmış olduğundan cetveller metne alınmamıştır.
2692
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  6581 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  6581 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul