Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 1615 sayılı GÜMRÜK KANUNU (RG: 01.08.1972)
2693
ECNEBİ DEVLETLERE ANKARA'DA SEFARETHANE VE KONSOLOSHANE İNŞA ETMEK ÜZERE MECCANEN ARSA TAHSİSİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Ecnebi Devletlere Ankara'da sefarethane ve konsoloshane inşa eylemek üzere Hazinece bedelsiz arsa tahsis ve temlik edilebilir.
Madde 2 -
Gerek bu arsaların, gerekse bu arsalar üzerine inşa olunacak sefarethane ve konsoloshanelerin tapuya tescillerinde harc ve resim alınmaz.
Madde 3 - 1615(1973) (Mülga: 19/7/1972 - 1615/181 md. )
Madde 4 -
Yukarki maddelerle kabul edilen bedelsiz arsa tahsis ve temliki, tapu harcı ve Gümrük Vergisi muafiyeti, bunlardan istifade edecek yabancı Devletlerin Türkiye Cumhuriyetine mütekabiliyet esasına göre aynı hakları tanınmasına bağlıdır.
Madde 5 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 6 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
2694
2695-2697
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

       6593 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

                             YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

                                                                GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                  ____________________________

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  ______________________________________________________________________________

  20/5/1955 tarih ve 6593 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi          19/7/1982          1615          181/4

   

  2698

   

               6593 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  _____________________________________________________________________

             1615                                                 —                                                            1/2/1973

   

  
  
  6593 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  6593 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul