Metinsel Değişiklikler
5742 (2008) md: Ek 4. 3520 (1989) md: Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7, Ek 8, Ek 9, Ek 10, Ek 11. KHK 291 (1987) md: Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7, Ek 8, Ek 9, Ek 10, Ek 11. 3807 (1940) md: Ek 11. 3579 (1939) md: Ek 11. 2597 (1934) md: Ek 4. 977 (1927) md: Ek 8, Ek 9, Ek 10. 958 (1927) md: Ek 2. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 5742 sayılı İSTİKLAL MADALYASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (RG: 06.03.2008)
195
İSTİKLAL MADALYASI KANUNU

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
Madde 1 - 525(1920) (Değişik: 4/12/1924 -525/1 md.)
İstiklal madalyası bilfiil kıta başında, cephede veya dahili isyanları teskinde hamaset ve fedakarı asarı gösteren erkan, ümera ve zabitan ve efrat ve milli kahramanlara ve cephe gerisinde ulvi maksadın husulü için mesai ibraz edenlere ve istiklali milli uğrunda fedayı hayat eden şehitlerin büyük oğluna, yoksa büyük kızına, yoksa pederine, o da yoksa validesine, o da yoksa zevcesine verilir(1).
Madde 2 -
Davayı muhik ve meşruumuzu ihzar ve bunu müdafaa eden Büyük Millet Meclisi azalarına birer madalya verilir.
Madde 3 -
Birinci madde mucibince madalya ahzine kesbi istihkak edenlerin esbabı mucibesini gösterir inhalar Heyeti Vekiliye gönderilir. Heyetçe muvafık görüldükten sonra Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdikı halinde ita olunur(2).
Madde 4 -
Büyük Millet Meclisinin munakit bulunduğu mahalde Meclis huzurunda ve Meclis Reisi tarafından taşralarda en büyük kumandan ve mülkiye memuru huzuriyle merasimi mahsusa ile madalyaya kesbi istihkak eden asker ise kumandan ve mülkiyeden ise mülkiye memuru tarafından talik olunur.
Madde 5 -
Büyük Millet Meclisi azalarına verilecek madalyanın şeridi yeşil ve cephede bulunanların kırmızı ve cephe gerisinde olanların beyaz olacak. Şu kadar ki mebus olup ta aynı zamanda cephede bilfiil hidematı mesbuk ve birinci madde mucibince de madalyaya kesbi istihkak edenlerin şeridi nısfı yeşil ve nısfı diğeri kırmızı olacaktır ve bu bapdaki teklifin Meclis Reisinin inhasiyle Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdikı lazımdır.
(1) Bu madde ile ilgili olarak 1,2,4,5,6,7 ve 11 inci ek maddelere bakınız. (2) Bu hükmün uygulanmasında ek 8 inci maddeye bakınız.
196
Madde 6 - 607(1925) (Değişik: 8/4/1925 - 607.)
İşbu madalya sağ meme üzerine ve her gün talik edilebilir.
Madde 7 -
Hukuku medeniyeden ıskat ve cinayetle mahkum olanların hakkı talikı olamaz. Fakat madalya hatıra olarak veresesine intikal eder.
Madde 8 -
Yalnız bir nevi olan işbu madalyanın şekli ve şeritleri bir numaralı levhada gösterilmiştir.
Madde 9 -
Efrat ile zabitan ve küçük zabitan müstesna olmak üzere madalya harcı olarak üç lira alınır.
Madde 10 -
İşbu madalya ashabına memurini mülkiye ve askeriye ile bilumum zabıta ve saire tarafından hürmeti mahsusada bulunulacaktır.
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987), 381(1923) (12/12/1923 tarih ve381 sayılı Kanunun numarasız maddesi olup ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)
Hidematı fevkalede ve fedakaraneleri görülenlere verilecek olan İstiklal Madalyası, İstiklal mücadelat ve muharebatının mebdei olan 15 Mayıs 1335 ten seferberliğin tarihi hitamı olan 1 Teşrinisani 1339 tarihine kadar sebkeden hidemata mukabil ita kılınır.
Ek Madde 2 - 3520(1989), KHK 291(1987), 958(1927), 525(1920) (4/12/1924 -525 sayılı Kanunun 2 inci maddesi hükmü olup ek madde haline getirilmiştir.)
İstiklal madalyasını hamil olanlardan vefat edenlerin istiklal madalyası erkek oğullarının en büyüğüne, erkek oğlu yoksa kız çocuklarının büyüğüne,yoksa pederine, o da yoksa validesine, o da yoksa zevcesine intikal eyler. Bunların vefatından yine bu suretle intikal eder. Bunlardan biri vefat edipte tertip dahilinde varis bulunmadığı halde diğer tabakada bulunanlara veya onların veresesine aynı suretle intikal eyler.

(Ek fıkra : 15/1/1927-958/1 md.) Muteveffanın madalyasının bu madde mucibince intikal edeceği mirasçısı, İstiklal Madalyası ile taltif olunmuş ise,madalya,bu maddedeki sıra mucibince İstiklal Madalyası olmıyan mirasçıya intikal eder.
Ek Madde 3 - 3520(1989), KHK 291(1987), 525(1920) (4/12/1924 -525 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup ek madde haline getirilmiştir.)
17 Rebiyülevvel 1339 ve 29 Teşrınisani 1336 tarihli kanunun yedinci maddesindeki intikal dahi ikinci maddeye göre cereyan eder.(1)
Ek Madde 4 - 5742(2008), 3520(1989), KHK 291(1987), 2597(1934), 869(1926) (30/5/1926 tarih ve869 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
15 Mayıs 1335 tarihinden İzmir'in tarihi istirdadı olan 9 Eylül 1338 tarihine kadar milli orduda vazife almış berri, bahri, havai ve jandarma erkan,ümera ve zabitaniyle mensubin ve memurin ve efradı askeriyeden elyevm müstahdem bulunan veyahut tekaüt istifa veya terhis suretiyle ordudan infikak etmiş olanlardan şimdiye kadar İstiklal madalyası almamış bulunanlara ve şehadet veya vefat suretiyle üful eylemiş bulunanların ailelerine kırmızı şeritli İstiklal madalyası verilir. (Değişik ikinci cümle: 26/2/2008-5742/1 md.) Millî istiklal uğrunda hayatını kaybeden şehitler ile madalyaya hak kazandığı halde madalya almadan vefat edenlerin erkek çocuklarının en büyüğüne, erkek çocuğu yoksa büyük kızına, yoksa babasına, o da yoksa annesine, o da yoksa eşine, o da yoksa sıralı mirasçıların belirtilen sırası dahilindeki çocuklarına, o da yoksa diğer tabakada bulunanlara veya onların sıralı mirasçılarına müracaatı dahilinde madalya verilir.
(1)Bu maddede sözü edilen 2 nci madde ek madde 2 haline getirilmiştir.
197
(Ek fıkra: 15/2/1934 -2597/1 md.; Değişik ikinci fıkra: 26/2/2008-5742/1 md.) Bu Kanun uyarınca madalyaların verilmesi ile mirasçısına intikal işlemleri Milli Savunma Bakanlığınca yapılır.
Ek Madde 5 - 3520(1989), KHK 291(1987), 869(1926) (30/5/1926 tarih ve869 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
İkinci maddede muharrer tarihler zarfında Anadoluya gelerek Milli Mücadeleye iştirak etmiş ve şimdiye kadar beyaz şeritli İstiklal madalyasiyle taltif edilmiş olan ordu mensubininin madalya şeritleri kırmızıya tahvil edilir (1).
Ek Madde 6 - 3520(1989), KHK 291(1987), 869(1926) (30/5/1926 tarih ve869 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu kanun mucibince yapılacak teklifat Riyaseticumhurun tasdikından sonra İstiklal madalyaları vesaikı Müdafaai Milliye Vekaletince imla ve imza olunarak sahibine ita olunur.
Ek Madde 7 - 3520(1989), KHK 291(1987), 869(1926) (30/5/1926 tarih ve869 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
Hukuku medeniyeden iskat veya cinayetle mahkum olanlarla casusluk yapan ve ordudan firar edenler ve alelıtlak 25 Eylül 1339 tarihli kanunun birinci maddesine tevfikan nisbeti askeriyesi kat'edilenler, ikinci madde hükmünden istifade edemezler (1).
Ek Madde 8 - 3520(1989), KHK 291(1987), 977(1927) (26/2/1927-977 sayılı ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)
İstiklal Madalyası Kanununun üçüncü maddesinde, musarrah inha ve istida ve müracaatlar makamatı aidesince 1 Teşrinisani 1926 tarihine kadar kabul olunur.
Ek Madde 9 - 3520(1989), KHK 291(1987), 977(1927) (26/2/1927-977 sayılı ek Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)
Büyük Millet Meclisince yapılacak tetkikat zamana tabi değildir.
Ek Madde 10 - 3520(1989), KHK 291(1987), 977(1927) (26/2/1927-977 sayılı ek Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)
Milis efradından veyahut efradı ahaliden olup da ordu kadrosu haricinde istiklali milli uğrunda hayatını feda etmiş olanların ailelerine verilecek olan kırmızı şeritli İstiklal Madalyası muamelesini ifaya, 30 Mayıs 1926 tarih ve 869 numaralı kanun mucibince, Müdafaai Milliye Vekili mezundur. (2)
Ek Madde 11 - 3520(1989), KHK 291(1987), 3807(1940), 3579(1939) (26/1/1939 tarih ve3579 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
15 Mayıs 1335 tarihinden İzmir'in istirdat tarihi olan 9 Eylül 1338 tarihine kadar milli orduda vazife alan numara ve adları bağlı listede yazılı muhtelif sınıf alay sancaklarına birer istiklal madalyası verilir.
(1) Bu madde metninde sözü edilen 2 nci madde teselsül nedeniyle ek madde 4 olmuştur. (2) 30 Mayıs 1926 tarih ve869 sayılı Kanun, 66 sayılı kanunun 1 inci maddesini değiştiren 4/12/1924 tarih ve525 sayılı kanuna ek olduğundan bu kanuna ek madde olarak eklenmiştir.
198
 

199
 

Madde 11 -
İşbu kanunun icrayı ahkamına Büyük Millet Meclisi memurdur.
Madde 12 -
İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.
200
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  66 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE

                                                                                                              

  Kanun No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      Yürürlüğe giriş tarihi

  __________________________________________________________

  381                                                –                                              12/12/1923

  525                                                –                                              29/11/1924

  607                                                –                                                  8/4/1925

  869                                                –                                                20/6/1926

  958                                                –                                                24/1/1927

  977                                                –                                                  8/3/1927

  2597                                                –                                              11/12/1934

  3579                                                –                                                  7/2/1939

  3807                                                –                                                30/4/1940

                              

   Değiştiren Kanun No.                           66 sayılı Kanunun değişen maddeleri                     Yürürlüğe  giriş tarihi

  ________         ___________________________________          ___________

  5742                                        Ek Madde 4                               6/3/2008

  202-204

   

  
  
  66 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (11)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul