Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2697
LİCE KASABASINDA KAYALARIN TEHDİDİNE MARUZ MAHALLERİN YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
a) Lice kasabası Belediye hudutları dahilinde kayaların tehdidine maruz bulunduğu için nakli icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılan mahallelerde, kendileri veya henüz intikali yapılmamış olarak mirasçıları uhdesinde tapu kaydı mucibince meskenleri bulunanlara,
b) Tapu kayıtları bulunmıyanlardan mahalle ihtiyar heyeti raporu ve belediye encümeninin tasdikı ile mesken sahibi oldukları anlaşılanlara,
Meskenler yaptırılması için yıllık ödeme miktarı iki milyon lirayı geçmemek üzere altı milyon liraya kadar 1956-1958 yıllarına sari taahhütlere girmeye Nafıa Vekili salahiyetlidir.
Ancak bu meskenlerde hak sahibi varislerin taaddüdü halinde, bunlar için yaptırılacak binalar birden fazla olamaz.
Madde 2 -
Bu kanuna göre üzerine mesken yapılacak arsalardan belediyeye ait olanlar, 6188 sayılı kanunun belediyeye ait veya devredilecek arazinin ihtiyaç sahiplerine devri hakkındaki hükümleri de nazarı dikkate alınmak üzere 2490 sayılı kanunun 66 ncı maddesine göre bedel takdiri suretiyle Hazinece satınalınır. Bu arsalar, üzerinde yapılan binalarla birlikte, birinci madde gereğince kendilerine mesken yapılacaklara satılmak üzere Türkiye Emlak Kredi Bankasına devir ve temlik olunur. Üzerine mesken yapılacak arsalar bu kanun gereğince kendilerine mesken yapılacak şahıslara ait ise, arsa sahiplerinin inşaata başlamadan önce arsalarının üzerine Hazinece bina yapılmasına muvafakat ettiklerini ve inşaattan sonra bu binaları maliyet bedelleri üzerinden satın alacaklarını noter senediyle taahhüt etmeleri lazımdır. İnşaattan sonra, kendilerine mesken verilmiş kimselerdeki Hazine alacağı bu binaların tapu kayıtlarına maliyet bedelleri üzerinden re'sen ipotek konmak suretiyle karşılanır ve Hazinenin bu alacağı Türkiye Emlak Kredi Bankasına devir ve temlik olunur.
Madde 3 -
Yeni Lice Kasabasında inşa edilecek binalara ait ikinci madde hükümlerine göre temin edilecek olan arsalar ihtiyacı karşılamadığı takdirde hususi eşhasa ait arsaların belediye hudutları içerisinde olanlar için 3710 numaralı kanuna ve belediye hududu dışındaki arsalar için de 1295 tarihli Menafii Umumiye için İstimlak Kararnamesi hükümleri tatbik olunur.
2698
Madde 4 -
Bankaca satılacak gayrimenkullerin bedelleri bankaya devir ve temlik olunan Hazine alacağının tahsilinde, Hazinenin banka sermaye iştirak hissesine mahsubolunur.
Madde 5 -
İmar sahası, binaların tip ve adedleri ve kendilerine mesken yaptırılacak olan talipler arasında gözetilecek sıra esasları İcra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilan olunur.
Madde 6 -
Bu meskenler Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından beşinci maddedeki esaslar dahilinde taliplerine, bedeli faizsiz olarak 20 yılda ve 20 müsavi taksitte tahsil edilmek üzere satılır.İlk taksit bedeli satıştan bir sene sonra başlar. Her hangi bir taksitin ödenmemesi halinde bu taksit için % 5 faiz alınır. Bunu takibedecek yılda da aynı şekilde ödenmezse her iki taksit için % 5 faiz yürütülür.
Bunu takibedecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse borcun tamamı muacceliyet kesbeder ve tahsiline kadar % 5 faize tabi tutulur.
Bankanın bu binalardan mütevellit alacağı kendi kanunlarındaki usuller dairesinde takip ve tahsil olunur. Faizin muamele vergisi ve gayrimenkulün sigorta masrafları borçluya ait olup tahsillerine kadar % 5 faiz yürütülür.
Madde 7 -
Bu binalardan elli adedi Türkiye Emlak Kredi Bankasına devredilmiyerek Hazine namına tescil edilir. Bu binaları Devlet memurlarına kira ile vermeye veya lüzum görülecek bir amme hizmetine tahsise Maliye Vekili salahiyetlidir.
Madde 8 -
Maliye Vekaleti ile Türkiye Emlak Kredi Bankası arasında kararlaştırılacak esaslar dairesinde tesbit olunacak tahsil masrafları Maliye Vekaleti Bütçesinden ödenir.
Madde 9 -
Bu kanun gereğince yapılan evlerin 6188 sayılı kanunun 13 üncü maddesindeki muafiyetten istifade edebilmeleri için beyanname verilmesi şarttır.
Ancak bu beyannameler binaların hak sahiplerine teslimi tarihinden itibaren üç ay zarfında bankaca verilir.
Madde 10 -
Bu kanuna göre yapılacak devir, temlik, ferağ, ipotek ve tescil muameleleriyle mukavele, taahhütname ve beyannameler her türlü harç ve vergiden muaftır.
Madde 11 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 12 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  6610 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul