(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2717
YABANCI MEMLEKETLERLE MUVAKKAT MAHİYETTE MODÜSVİVENDİLER VE TİCARET ANLAŞMALARI AKDİ VE BUNLARIN ŞÜMULÜNE GİREN MADDELERİN GÜMRÜK RESİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE ANLAŞMAYA YANAŞMIYAN DEVLETLER MUVAREDATINA KARŞI TEDBİRLER ALINMASI HUSUSUNDA HÜKÜMETE SALAHİYET VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

Madde 1 - Bilgi Butonu (Mülga: 31/5/1963 - 244/8 md.)
Madde 2 - Bilgi Butonu (Mülga: 31/5/1963 - 244/8 md.)
 
Madde 3 - Bilgi Butonu (Mülga: 31/5/1963 - 244/8 md.)
 
Madde 4 - Bilgi Butonu
Türkiye Cumhuriyeti ile ticari anlaşmalar akdetmemiş olan veya böyle bir anlaşma için müzakerelere başlanması yolunda Türkiye Hükümeti tarafından yapılmış teklif ve teşebbüsleri neticelendirmiyen yahut ticaret anlaşmaları veya modüsvivendiler akdine yanaşmıyan veyahut mevcut mukaveleleri vaktinden evvel tek taraflı olarak kısmen veya tamamen hükümsüz bırakan yabancı memleketlerin mamullerine, mahsullerine ve deniz vasıtalarına karşı umumi veya kısmi memnuiyet, tahdit ve takyitler koymağa veya farklı muamaleler tatbik etmeğe Hükümet salahiyettardır.
Madde 5 - Bilgi Butonu
Bu kanun neşri tarihinden mer'iyete girer.
Madde 6 - Bilgi Butonu
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
2718
2719
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

      6653 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

                             YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

                                                                GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                  ______________________________

                          Yürürlükten Kaldırılan

                   Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi         Sayısı       Maddesi

  ________________________________________________________________________________

  1/2/1956 tarih ve 6653 sayılı Kanunun

   1, 2 ve 3 üncü maddeleri                                                           31/5/1963           244                 8

   

  2720

   

               6653 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  _____________________________________________________________________________

         244                                                                                                                          11/6/1963

   

  
  
  6653 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  6653 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul