Metinsel Değişiklikler
3520 (1989) md: Ek 1, Ek 2. KHK 291 (1987) md: Ek 1, Ek 2.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2725
GERZE YANGININDAN, LÜLEBURGAZ VE İNECE'DE SU BASKININDAN ZARAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIM HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Gerze Belediyesi hudutları içinde kendileri veya murisleri adlarına tapuda kayıtlı binaları 1956 yılının Şubat ayındaki yangında yanmış olanlarla bunlardan mesken olanlarda kiracı bulunanlara satılmak üzere mesken ve diğer binaları yaptırmak veya bunları kendileri yapacaklara borçlandırmak üzere yardım etmek için yıllık ödeme miktarı beş milyon lirayı geçmemek üzere 14 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye Nafıa Vekili ve faizleriyle birlikte bu miktarları geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili yetkilidir.
Yüklenme bedelleri Bütçe Kanunlarına bağlı masraf cetvellerinin Nafıa Vekaleti kısımlarında açılacak özel bölümlerdeki ödeneklerden karşılanır.
Bu paralar Maliye ve Nafıa Vekaletlerince müştereken hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince kabul olunacak esaslar dairesinde sarfolunmak üzere Türkiye Emlak Kredi Bankasında açılacak bir hesaba yatırılır.
Bu tahsisattan iki milyonu geçmemek üzere Lüleburgaz ve İnece nahiyesi belediye hudutları içinde su baskınından evleri yıkılmış veya hasar görmüş olanlara 18 inci madde gereğince yardım yapılır.
Madde 2 -
Belediye hudutları içinde malik oldukları meskenlerin tapu kaydı mevcut olmıyanlar da mahalle ihtiyar heyetleri tarafından verilmiş ve belediye encümenince tasdik edilmiş mazbatalarla bu kanundaki haklardan faydalanırlar.
Madde 3 -
Yanan ev ve dükkanlara ait arsalarla yangın sahası içinde veya bitişiğindeki arsa ve yanmamış binaların kıymetleri belediyece, 3710 sayılı Belediye İstimlak Kanununun 8 inci maddesindeki komisyonlar marifetiyle takdir ettirilir.
Mezkür gayrimenkullerin basit krokileriyle, yüz ölçülerini, beher metre karesine takdir edilen fiyatı ve bedeli ihtiva eden cetveller on gün müddetle ilan olunur.
Belediyece takdir ettirilen kıymetlere ilan müddetinin hitamından itibaren yedi gün içinde belediye encümenine itiraz olunabilir. Belediye Encümeni itirazları bir hafta zarfında karara bağlar.
Belediye encümeninin nihai olarak tayin edeceği kıymet hakkında ilgililer tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde asliye hukuk mahkemesine dava açabilirler. Dava dilekçesinin mahkemeye kaydedildiği günden itibaren sekiz gün içinde taraflar, diğer davalara tercihan mahkemeye çağırılırlar. Bu davalar basit muhakeme usulüne tabidir. Kıymete ait davanın açılması ve temyiz talebi bu kanuna göre belediyelerce yapılacak muameleleri ve inşaat ameliyesini hiç bir surette durdurmaz.
Bu davalar dolayısiyle mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı verilemez.
2726
Madde 4 -
5762 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle 5 inci maddesinin (D) fıkrası hariç olmak üzere diğer maddeleri hükümlerini Gerze kasabasının yeniden ihyası hususunda da tatbik etmeye Nafıa Vekili yetkilidir.
Madde 5 -
Bu kanuna göre bina yapılacak arsa ve araziden Hazineye, özel idareye, belediyeye, katma bütçeli dairelere (Vakıflar Genel Müdürlüğü gayrimenkulleri hariç) ait olanlar amme hizmetine tahsis edilmiş bulunmamak şartiyle Nafıa Vekaletinin talebi üzerine bedelsiz olarak bu işe terkolunur. Bu yerlerin imar ve parselasyon planları Nafıa Vekaletince yaptırılır.
Madde 6 -
Bu kanuna göre yapılacak binalar, maliyet bedelleri üzerinden birinci derece ve sırada Hazine lehine ipotek tesis edilmek suretiyle Hazinece bu kanundan faydalanacak taliplerine temlik edilir.
Bu maddeye göre temlik edilen binalardan doğan Hazine alacakları Türkiye Emlak Kredi Bankasına devrolunur. Yanan kısımlarda şuyulu gayrimenkulü olanların bu kanun hükümlerinden istifade edebilmeleri için müştereken müracaatları ve taahhütte bulunmaları ve yanan evde oturmakta olmaları şarttır.
Yanan evde oturan hissedarlar birden fazla aile teşkil etmekte iseler her aile ayrı ayrı bu kanun hükümlerinden faydalanırlar.
Madde 7 -
Yaptırılan binaların bedelleri faizsiz olarak ve 20 yılda ve 20 eşit taksitte tahsil olunur. İlk taksit temlik tarihinden bir yıl sonra başlar. Her hangi bir taksitin zamanında ödenmemesi halinde bu taksit için yüzde beş faiz alınır. Bunu takip edecek yıl içinde de ödenmezse bu taksit ve gerek onu takip eden yıla ait taksit için yüzde beş faiz yürütülür. Bu yılı takip edecek üçüncü yıl taksiti de ödenmezse borcun tamamı muacceliyet kesbeder. Bankanın bu binalardan doğan alacağı kendi kanunundaki usullere göre takip ve tahsil olunur.
Yaptırılan evlerin temliki sırasında, temlik edileceği şahısların geçim durumu ve bakmaya mecbur olduğu aile efradının sayısı göz önünde tutularak maliyet bedellerinden yüzde ellisini geçmemek üzere bir kısmının tenziline İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir.
Madde 8 -
Bu kanuna göre yapılacak binaların yapılma şartları, yerleri, adedi, maliyet bedeli üzerinden isteklilere temlik edilmesi ve kiracılardan hangi şartları haiz olanlara ev verileceği ve istekliler arasında gözetilecek sıra esasları, binaların teslim tarihleri ve diğer hususları Nafıa Vekaletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit olunur.
Bu binaların inşa tarzları, tipleri, kat adedi, muhtelif aksamının ebadı lüzum ve ihtiyaca göre Nafıa Vekaletince tesbit olunur.
Madde 9 -
Yanan evde birlikte oturan aile efradı için bu kanuna göre birden fazla ev verilemiyeceği gibi Gerze'de kendine veya eşine ait müstakil başka bir evi olanlara da ev verilmez. Varislerin taaddüdü halinde dahi bunlar için birden fazla bina yaptırılamaz.
Madde 10 -
Bu kanuna göre yapılacak binalara lüzumlu her cins kereste Nafıa Vekaletinin isteği üzerine, civar orman işletmelerince maliyet bedelleri üzerinden verilir.
Madde 11 -
Bu kanunun neşri tarihinden itibaren azami üç ay zarfında yeniden yapılacak imar planı tasdik edilinceye kadar Gerze Belediyesi Nafıa Vekaletinin muvafakatiyle gerekli gördüğü yerlerde yapı yapılmasını menetmeye yetkilidir.
Aynı müddet içinde izinsiz veya izne aykırı yapılmış yapılar belediyece yıktırılır.
Madde 12 -
Bu kanun gereğince yapılan binaların 6188 sayılı kanunun 13 üncü ve 1837 sayılı kanunun 4 üncü maddelerindeki muafiyetten istifade edebilmeleri için
2727
mezkür maddeler mucibince beyanname verilmesi şarttır. Ancak bu beyannameler binaların hak sahiplerine teslimi tarihinden itibaren üç ay içinde verilir.
Madde 13 -
Maliye Vekaletiyle Türkiye Emlak Kredi Bankası arasında kararlaştırılacak esaslara göre tesbit olunacak tahsil giderleri Maliye Vekaleti Bütçesinden ödenir.
Madde 14 -
Bu kanun hükümlerine göre yapılacak işlerle gerekli istimlakleri, kasabanın yol, su, kanalizasyon ve elektrik tesislerini yaptırmak için lüzumlu her türlü masrafları 1 inci maddede yazılı ödenekten yapmıya Nafıa Vekili yetkilidir.
Madde 15 -
Gerze'nin kadastrosu mahalli belediye tarafından seçilecek üç ehlivukuf ile mahalli tapu memuru ve bunlara katılacak lüzumu kadar fen elemanından müteşekkil bir heyetçe ve diğer işlere tercihan süratle yaptırılır.
Bu heyetin yapacağı tesbit ve tanzim edeceği haritalar tapu siciline esas teşkil eder.
İhtilaflar mahalli mahkemelerde hallolunur.
Madde 16 -
Yangından zarar görenlere yardımda bulunmak üzere kurulan Gerze Felaketzedeleri Milli Yardım Komitesiyle mahalli yardım komitelerine 1956 takvim yılı içinde makbuz mukabilinde yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olduğu gibi bunların gelir ve kurumlar vergileri mükellefleri tarafından masraf kaydı da caizdir.
1956 yılında bu yangından zarar görenlere tahsis edilmek üzere tertip edilen temsil, konser ve spor eğlenceleri de her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulur.
Madde 17 -
1956 mali yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelin Nafıa Vekaleti kısmındaki 741 inci faslında yer alan tahsisattan temin olunacak tasarruflarla Gerze'de 1956 mali yılında bir hükümet konağı inşa olunur.
Madde 18 -
1 inci maddede kabul edilen ödenekten iki milyon lirayı geçmiyecek bir kısmını, Lüleburgaz ve İnece belediye sınırları içindeki su baskınından evleri yıkılmış veya hasar görmüş mülk sahiplerine borçlandırılmak veya hasarları tamir ettirilmek üzere Nafıa ve Maliye Vekaletlerince müştereken hazırlanacak esaslar dahilinde sarfetmiye Nafıa Vekaleti yetkilidir.
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987) (10/9/1957 - 7048 sayılı ek kanunun 1. maddesi hükmü olup ek madde haline getirilmiştir.)
6683 sayılı kanunun birinci maddesine tevfikan yapılacak mesken ve diğer binalar ile aynı kanunun 14 üncü maddesi gereğince, Gerze, Lüleburgaz ve İnece kasabalarında yapılacak bilcümle işlerle, gerekli istimlak ve yeniden yaptırılacak yol, su, kanalizasyon ve elektrik tesisleri için lüzumlu masrafları karşılamak üzere yıllık ödeme miktarı (11 000 000) lirayı geçmemek şartiyle mezkür kanunun birinci maddesiyle verilen sari taahhüt salahiyeti (26 000 000) liraya çıkarılmıştır.
Ek Madde 2 - 3520(1989), KHK 291(1987) (10/9/1957 - 7048 sayılı ek kanunun 2. maddesi hükmü olup ek madde haline getirilmiştir.)
Bu salahiyetlere dayanılarak Gerze, Lüleburgaz ve İnece kasabalarında yeni meskenlerin inşa edileceği yerlerde yapılan yol, su, kanalizasyon, elektrik tesisleri ve imar planına göre yeşil saha, meydan, park ve otopark gibi amme hizmetleri için tefrik edilen sahalar mezkür belediyelere bedelsiz olarak devredilir.
Madde 19 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.
Madde 20 -
Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
2728
2729
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  6683 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul