Metinsel Değişiklikler
7194 (2023) md: Geçici 3, 34. Karar 3469 (2021) md: 39. 7194 (2019) md: 33. 7161 (2019) md: 29. KHK 700 (2018) md: 33, 39. 7061 (2018) md: 29, 39. 6728 (2016) md: 29, 31. 6655 (2016) md: 29. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3057
GİDER VERGİLERİ KANUNU (1)

BİRİNCİ KISIM
Madde 1 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 2 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 3 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 6 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 8 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 9 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 10 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 11 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 12 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 18 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 19 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 20 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 21 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 22 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 23 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 25 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 26 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
İKİNCİ KISIM
Hizmet Vergileri
BİRİNCİ BÖLÜM
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
I - Mevzu, vergiyi doğuran olay
Madde 28 - 6009(2010), 3297(1986), 2447(1981) (Değişik birinci fıkra: 3/6/1986 -3297/16 md.)
Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

(Değişik ikinci fıkra: 17/4/1981 -2447/6 md.) Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım-satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz veya benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve manfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir.

(Değişik üçüncü fıkra: 23/7/2010-6009/1 md.) 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraşması banker sayılmasını gerektirmez.
(1) Bu Kanunun, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine ilişkin hükümleri dışında kalan diğer hükümleri 25/10/1984 tarih ve3065 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
3058
II - İstisnalar
İstisnalar:
Madde 29 - 7161(2019), 7061(2018), 6728(2016), 6655(2016), 6456(2013), 6009(2010), 5838(2009), 5615(2007), 5582(2007) ... >>
Aşağıda yazılı muameleler dolayısiyle alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır:

a) Merkezleri Türkiye'de bulunan bankaların kendi şube ve ajansları ile veya bu şube ve ajansların birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısiyle tahakkuk eden paralar,
	
b) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bankaların Türkiye'de mevcut şube ve ajanslarının birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısiyle tahakkuk eden paralar,
	
c) Hususi kanunlarla her türlü vergiden istisna edilmiş olan esham ve tahvillerin, faiz, temettü ve ikramiyeleri ile Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinden elde edilen faiz gelirleri ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kira gelirleri ve vade sonunda lehe alınan paralar, (1)(2)

ç) (Ek:17/1/2019-7161/2 md.) Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,

d) Bankaların müşterileri nam ve hesabına başka şahıs ve müesseselere yaptırdıkları hizmetler mukabili olarak aldıkları ve aynen mezkür şahıs veya müesseselere ödedikleri paralar,

e) (Değişik: 3/6/1986 - 3297/17 md.) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine ait veya iştirakleri bulunan sınai işletmelerden sağladıkları karlar,                       

f) (Değişik: 4/1/1961 210/4 md.) Bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin sermayelerine iştirak ettikleri banka, banker ve sigorta şirketlerinin bu kanuna göre banka ve sigorta muameleleri ver-gisine tabi muamelelerden mütevellit karları,

g) 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununun 6,7 8,9, 10 ve 11 inci maddeleri ile 12 nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarında zikrolunan işler dolayısiyle Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine tahakkuk edecek paralarla aynı kanunun 2 nci ve 13 üncü maddeleri gereğince, bankanın veya kuracağı ortaklıkların, yukarda sayılan işlerin görülmesine veya tesislerin işletilmesine dair hakiki veya hükmi şahıslarla yaptıkları anlaşmalar dolayısiyle elde edecekleri paralar ve bankanın veya kuracağı ortaklıkların anlaşmalar yaptıkları hakiki ve hükmi şahıslar lehine aynı işler dolayısiyle tahakkuk edecek paralar,

h) 6266 sayılı kanuna göre kurulan kan bankalarının mezkür kanunda yazılı işler dolayısiyle elde edecekleri paralar,
	
i) (Değişik : 21/2/2007-5582/30 md.) Emeklilik sözleşmeleri, hayat sigortaları (hayat sigortala-rında ferdi kaza, hastalık sonucu maluliyet ve tehlikeli hastalıklar teminatlarının da ek teminat olarak verildiği sözleşmeler dahil) ve sağlık sigortaları ile ihracata ait nakliyat sigortalarında ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsa-mında yapılan sigortalarda sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralar,
	
j) Mükerrer sigorta muameleleri ile retrosesyon muameleleri dolayısiyle alınan prim, komüsyon vesair paralar,
(1) 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bende "ikramiyeleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Merkez Bankasınca ihraç edilen likidite senetlerinden elde edilen faiz gelirle-ri," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 3/4/2013 tarihli ve 6456 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu bende “faiz gelirleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzen-lenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kira gelirleri ve vade sonunda lehe alınan paralar,” ibaresi eklenmiştir.
3058-1
k) (Ek: 25/6/1964 - 482/6 md.) Biçilmemiş veya toplanmamış her türlü tarım mahsulleri ile tarım hayvanları için akdolunan zirai sigortalar dolayısiyle alınan paralar,

l) (Ek: 25/6/1964 - 482/6 md.)Nükleer rizikolara karşı yapılan sigortalar dolayısiyle alınan paralar,

m) (Ek: 25/6/1964 - 482/6 md.; Değişik : 22/7/1998 - 4369/63 md.) Türkiye Halk Bankasının, ihtisas kredileri kapsamında küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine verdiği krediler ya da bu işletmelerin dış ticaret işlemlerine yaptığı aracılık hizmetleri dolayısıyla aldığı paralar ile Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti altında esnaf ve sanatkarlara verdiği krediler dolayısıyla alınan paralar ve bu kooperatiflerin ortaklarından masraf karşılığı adıyla aldığı paralar,

n) (Ek : 17/4/1981 - 2447/7 md.) Mevduat toplamayan bankaların açmış oldukları yatırım kredileri dolayısıyla kendi lehlerine aldıkları paralar.

o) (Ek : 24/6/1994 - 4008/35 md.) Bankaların,yetkili müesselerin, özel finans kuruluşlarının ve PTT'nin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kararlar ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan tebliğlere göre Merkez Bankasına yapacakları zorunlu, döviz ve efektif devirleri,

p) (Ek : 24/6/1994 - 4008/35 md.) Arbitraj muameleleri ile (…)(2)vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar.(1)(2)

r) (Ek : 22/7/1998 - 4369/63 md.) Kooperatifler aracılığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve bankalar tarafından açılan konut kredileri dolayısıyla lehe alınan paralar.

s) Ek : 20/6/2001 - 4684/20 md.) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemlerinden doğan kazançlar.

t) (Ek : 28/6/2001 - 4697/12 md.; Değişik: 15/7/2016-6728/9 md.) Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının, girişim sermayesi yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının para ve sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,

u) (Değişik : 21/2/2007-5582/30 md.) Bankalar, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve ipotek finansmanı kuruluşlarının kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları hisse senetlerinin itibarî değerlerinin üzerinde elden çıkarılması sonucu kendi lehlerine kalan paralar,

v) (Ek: 30/12/2004 – 5281/39 md.) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar,

y) (Ek: 21/2/2007-5582/30 md.) İpotek finansmanı kuruluşlarının, konut finansmanı kuruluşlarının ve konut finansmanı fonlarının, 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler dolayısıyla lehe alınan paralar.

z) (Ek: 25/12/2015-6655/1 md.)17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.).
(1) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle bu bentte yer alan “Arbitraj muameleleri” ibaresi 1/8/2010 tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere “Arbitraj muameleleri ile Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen” ibaresi madde metninden çıkarılmış olup aynı Kanunun 123 üncü maddesi uyarınca söz konusu değişiklik 7061 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 5/12/2017 tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girmiştir.
3059
III - Mükellef, matrah, nispet
Mükellef:
Madde 30 - 5766(2008) (Değişik: 4/6/2008-5766/25 md..)
Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder. Sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi sigorta şirketleridir.
Matrah:
Madde 31 - 6728(2016), 5766(2008), 5615(2007)
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin matrahı 28 inci maddede yazılı paraların tutarıdır.
	
Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur.
	
(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/25 md..) Sigorta işlemlerinde verginin matrahı, bu işlem dolayısıyla poliçede yer alan prim tutarıdır. Prim tutarının hesabında, sigorta işlemi dolayısıyla komisyon ve benzeri adlarla sigorta aracılarına yapılan ödemeler indirim konusu yapılamaz.
	
Vergi matrahından gider ve vergi adı altında indirim yapılamaz. Bu kanunla alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi matraha dahil edilmez.
	
(Değişik beşinci fıkra: 15/7/2016-6728/10 md.) Sigorta şirketleri, iptal ettikleri sigorta muamelelerine ilişkin vergileri (yalnızca iptal tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı), iptalin gerçekleştiği dönemde; bankalar ve finansman şirketleri, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince tüketicilere iade ettikleri ücret, komisyon ve benzeri adlarla tahsil ettikleri tutarlara ilişkin vergileri, iadenin gerçekleştiği dönemde hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisinden indirebilirler. Bu dönemde indirilemeyen vergiler, sonraki dönem beyannamelerinde indirim konusu yapılabilir.
       
(Ek fıkra: 28/3/2007-5615/17 md.) Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Yabancı para ile olan muameleler:
Madde 32 -
Yabancı para üzerinden yapılmış olan muamelelere müteallik vergi matrahlarının tayin edilmesinde Maliye Vekaletince her altı ayda bir tesbit edilecek kurlar nazara alınır.
Nispet:
Madde 33 - 7194(2019), KHK 700(2018), 5615(2007), 4761(2002), 4369(1998), 3239(1985), 2447(1981), 1318(1970), 186(1963)(Değişik : 17/4/1981 -2447/8 md.)
Banka ve sigorta muameleleri vergisinin nispeti % 15 (binde iki) dir. Kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde ikisidir.(1)(4)

(Değişik: 12/6/2002 – 4761/5 md.) Cumhurbaşkanı, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir.(2)(3)(4)
(1) Bu fıkrada yer alan vergi nisbeti, 28/8/1998 tarih ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile işlem türüne göre yeniden tespit edilmiş olup, daha sonra bu nisbetler, 30/9/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (binde iki) olarak değiştirilmiştir. Bu fıkrada daha önce ve sonra yapılan değişiklikler için bu Kanunun sonundaki "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız. (2) 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan "bankalar arası kambiyo muamelelerinde" ibaresi "kambiyo muamelelerinde" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 36 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan “binde biridir” ibaresi “binde ikisidir” şeklinde ve ikinci fıkrada yer alan “yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir” ibaresi “kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkilidir” şeklinde değiştirilmiştir.
3059-1
İKİNCİ BÖLÜM
Konaklama Vergisi (1)
Konaklama vergisi
Madde 34 - 7194(2023), 3065(1985), 1318(1970), 210(1961)(Başlığı ile Birlikte Yeniden Düzenleme:5/12/2019-7194/9 md.)
Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez.

Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlardır.

Vergiyi doğuran olay, birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelir.

Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Konaklama vergisinin oranı % 2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:

a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.

b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
(1) 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle, bu bölümün mülga başlığı “Konaklama Vergisi” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
3060
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi(1)
Özel iletişim vergisi(2)(4)(5)(7)(8)
Madde 39 - Karar 3469(2021), KHK 700(2018), 7061(2018), 6518(2014), 6322(2012), 5904(2009), 5838(2009), 5779(2008), 5335(2005) ... >>
(Değişik: 16/7/2004-5228/38 md.)
406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);(3)

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 7,5,(6)(7)(8)

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 7,5, (7)(8)

c) (Değişik: 18/2/2009-5838/14 md.) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 7,5, (7)(8)

d) (Ek: 18/2/2009-5838/14 md.) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri % 7,5, (7)(8)

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir.
(1) Bu bölümün başlığı “PTT Hizmetleri Vergisi” iken, 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle “Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu madde başlığı, maddeyi yeniden düzenleyen 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle düzenlenmiş ve metne işlenmiştir. (3) Bu fıkrada bulunan “hizmeti sunan işletmecilerin (görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);” ibaresi, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle, “hizmeti sunan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (4) 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan yer alan “Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin” ibaresi “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (5) 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde yer alan “telekomünikasyon” ibareleri “elektronik haberleşme” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (6) 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu bentte yer alan “(ön ödemeli kart satışları dâhil)” ibaresi “(ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir. (7) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “%25”, (b) ve (d) bentlerinde yer alan “%15”, (c) bendinde yer alan “%5” ibareleri “%7,5” şeklinde değiştirilmiş olup aynı Kanunun 123 üncü maddesi uyarınca söz konusu değişiklikler 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (8) 30/1/2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesine göre; bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b). (c) ve (d) bentlerinde belirtilen oranlar % 10 olarak uygulanır.
3060-1
(Değişik ikinci fıkra: 6/2/2014-6518/3 md.) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi ile ön ödemeli hat kullanıcıları tarafından yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması hâlinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilir.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu şekilde tespit edilen tutarı % 50'sine kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir.(1)(2)(3)

Verginin mükellefi; birinci fıkrada sayılan elektronik haberleşme hizmetlerini sunan işletmecilerdir. Verginin matrahı, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder. Bir aya ait özel iletişim vergisi, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. Bu verginin beyan ve ödenmesine ilişkin olarak 47 ve 48 inci madde hükümleri uygulanmaz.(2)

Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri uygulanır. İlgili mevzuatına göre yetkilendirilen elektronik haberleşme işletmecilerinin, Hazineye ödeyecekleri payın hesaplanmasında özel iletişim vergisi dikkate alınmaz. Özel iletişim vergisi, düzenlenecek faturalarda ayrıca gösterilir.(4)

Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider kaydedilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez. (Mülga cümle: 2/7/2008-5779/8 md.)(5)

(Değişik yedinci fıkra: 6/2/2014-6518/3 md.) Birinci fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, vergiye ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması hâlinde fazla tahsil edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi koşuluyla mükellefe iade ettirmeye, verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.(6)
(1) 30/12/2022 tarihli ve 32059 2. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) Seri No: 21 sayılı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile; bu fıkrada geçen maktu vergi tutarının 1/1/2023 tarihinden itibaren 260,00 TL olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. (2) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “(operatör değişiklikleri hariç)” ibaresi “(iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç)” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 36 ncı maddesiyle, bu fıkralarda yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle; dördüncü fıkrada yer alan “telekomünikasyon” ibaresi “elektronik haberleşme”, beşinci fıkrada yer alan “Telekomünikasyon işletmecilerinin; imtiyaz veya görev sözleşmeleri, ruhsatlar veya genel izinler uyarınca” ibaresi “İlgili mevzuatına göre yetkilendirilen elektronik haberleşme işletmecilerinin,” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (5) 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle; bu fıkrada bulunan "Tahsil edilen vergiden, 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez" cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. (6) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile bu fıkrada yer alan “Birinci fıkradaki %25 ve %15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte %5’e, %5 oranını ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya” ibaresi “Birinci fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya” şeklinde değiştirilmiş olup aynı Kanunun 123 üncü maddesi uyarınca söz konusu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
3060-2
Şans oyunları vergisi
Madde 41 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 42 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÜÇÜNCÜ KISIM
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Dahilde Alınan Gider Vergilerinin Tarhı
Teklif yeri:
Madde 44 - 3065(1985), 1137(1969)
İthal sırasında alınan istihsal vergisi haricindeki gider vergileri, vergiye tabi olayların vuku bulduğu yer vergi dairesince tarh olunur.

Bu Kanunun, beyannamenin bir merkezden verilmesini tecviz ettiği hallerde vergi, beyannamenin verildiği yer vergi dairesince tarh olunur.

(Üç, dört ve beşinci fıkralar mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Beyan esası:
Madde 45 - 3065(1985), 2351(1980), 1318(1970)
Dahilde alınan gider vergileri, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh olunur.

(Son fıkra mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Beyanname:
Madde 46 - 3065(1985)
Gider vergileri beyannamelerinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

A) Genel olarak:

a) Mükellefin adı, soyadı veya unvanı,

b) İkametgah adresi veya iş merkezi,

c) İşi,

d) İş yerinin adresi,

e) Gider vergilerine ait hesap numarası,

f) Gelir ve kurumlar vergileri bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

g) Vergi matrahı (Tablo numaralarına, tablolardaki pozisyon sırasına ve hizmet nevilerine muvazi olarak),

h) Matrahlar üzerinden hesap olunan vergiler ve tutarı (Madde veya hizmet nevilerine göre).

B) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Beyanname verilme zamanı ve yeri:
Madde 47 - 5766(2008), 5035(2004), 3065(1985), 2589(1982), 2351(1980), 1318(1970), 1137(1969)
a) Aşağıdaki (c) fıkrası hükmü mahfuz kalmak kaydı ile her mükellef, bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini bir beyanname ile ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar istihsal vergisinde (Aşağıdaki (b) fıkrasında yazılı olanlar hariç) istihsalin yapıldığı yer, nakliyat vergisinde taşıyanın iş yeri veya merkezinin bulunduğu mahal, PTT hizmetleri vergisinde PTT Genel Müdürlüğünün bulunduğu yer, banka ve sigorta hizmetleri vergisinde muamelelerin yapıldığı yer vergi dairesine bildirmek mecburiyetindedir.(Ek hüküm: 4/6/2008-5766/25 md.) Sigorta muamelelerine ilişkin beyanname sigorta şirketlerinin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir.      
3061
b) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md.)
	 
c) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md.)
       
d) (Mülga : 25/12/2003 -5035/49 md.)
       
e) Her hangi bir vergi döneminde, vergiye tabi muameleleri bulunmıyan mükellefler de, keyfiyeti aynı müddetler içinde, vergi beyannamesi ile bildirmeye mecburdurlar.
       
f) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
       
g) (Mülga : 21/1/1982 -2589/5 md.)
İKİNCİ BÖLÜM
Dahilde Alınan Gider Vergilerinin Ödenmesi
Ödeme süresi:
Madde 48 -
Mükellefler, beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergileri, beyanname verme süresi içinde ödemeye mecburdurlar.
İşin devri:
Madde 50 - 3065(1985)
İşin devri, devreden için işin terkini, devralan için işe başlamayı ifade eder.

(Diğer hükümleri mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 51 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Madde 52 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 53 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 55 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Madde 56 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 57 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 58 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 59 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Madde 61 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 62 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 63 - 3065(1985) (Mülga: 25/10/1984 -3065/61 md.)
Madde 64 - 213(1961) (Mülga: 4/1/1961 -213/415 md.)
Madde 67 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Muvakkat ve son hükümler:
Geçici Madde 1 - 210(1961)(Mülga : 4/1/1961 -210/16 md.)
Geçici Madde 2 - 3065(1985) (Mülga : 25/10/1984 -3065/61 md.)
Geçici Madde 3 - 7194(2023)(Ek:5/12/2019-7194/42 md.)
Bu Kanunun 34 üncü maddesinde yer alan konaklama vergisi oranı 31/12/2020 tarihine kadar % 1 olarak uygulanır.
Yürürlük tarihi:
Madde 68 -
Aşağıdaki hususlar müstesna olmak üzere bu kanun 1/3/1957 tarihinde mer'iyete girer.

I - Pirinç imalatı bu Kanunun neşri tarihinden itibaren muamele vergisinden müstesnadır.

II - Bu Kanunun 33 üncü maddesi ile banka ve sigorta muameleleri için kabul edilen nispetler, bu kanunun neşredildiği ayı takiben aybaşından itibaren banka, banker ve sigorta şirketlerinin3843 sayılı kanuna göre ödedikleri muamele vergisi nispetleri yerine kaim olmak üzere aynen tatbik olunur.

III - Bu Kanuna bağlı III işaretli cetvelin 1 inci pozisyonunda yazılı maddelere ait vergi haddi kahveden alınan istihlak vergisine müteallik4950 sayılı kanun hükümlerine göre bu kanunun neşri tarihinden itibaren uygulanır.

Bu tarihte henüz gümrükten çekilmemiş kahveler için de bu hüküm tatbik olunur.
İcra salahiyeti:
Madde 69 -
Bu Kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
3062-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  KARARNAMELER İLE YAPILAN

  DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ

                                                                                

  Değişiklik Yapan Kararnamenin

  Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

   

  Tarihi

  Numarası

  Tarihi

  Sayısı

  16/12/1983

  83/7504

  19/12/1983

  18256

  8/4/1986

  86/10563

  19/4/1986

  19083

  30/12/1987

  87/12471

  31/12/1987

  19681

  6/12/1988

  88/13608

  28/12/1988

  20033

  12/8/1991

  91/2072

  16/8/1991

  20962

  26/12/1991

  91/2563

  31/12/1991

  21098 Mük.

  22/12/1992

  92/3901

  31/12/1992

  21452

  13/12/1993

  93/5095

  28/12/1993

  21802

  15/12/1994

  94/6299

  27/12/1994

  22154

  15/12/1995

  95/7594

  30/12/1995

  22509

  9/12/1996

  96/8952

  29/12/1996

  22862

  7/10/1997

  97/10021

  14/10/1997

  23140

  28/8/1998

  98/11591

  1/9/1998

  23450

  7/10/1998

  98/11795

  15/10/1998

  23494

  9/7/2007             

  2007/12392

  18/7/2007

  26586

  24/8/2009           

  2009/15398                      

  5/9/2009

  27340

  20/12/2010           

  2010/1182                     

  29/12/2010

  27800

  Değişiklik Yapan Cumhurbaşkanı Kararının

  Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

   

  Tarihi

  Sayısı

  Tarihi   

  Sayısı

  23/5/2020

  2568

  24/5/2020

  31136

  29/9/2020

  3031

  30/9/2020

  31260

  29/1/2021

  3469

  30/1/2021

  31380

  6/7/2023

  7345

  7/7/2023

  32241

               


  3063

   

  6802 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

                       YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

                                                              GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                                                                                                                                                         

                          Yürürlükten Kaldırılan

                    Kanun veya Kanun Hükümleri                            Tarihi          Sayısı        Maddesi

  23/7/1956 tarih ve 6802 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (f) fıkrası II numaralı tablosunun 8 inci pozisyonu ile geçici 1 inci maddesi                                                     4/1/1961           210             16

   

  4 üncü maddenin (h) işaretli fıkrası                                          25/6/1964           482             16

   

  4 üncü maddenin (k) fıkrası                                                      15/7/1965           664               7

   

  28/2/1957 tarih ve 6933 sayılı Kanun                                       15/7/1965           664               8

  24/12/1958 tarih ve 7179 sayılı Kanun                                     15/7/1965           664               8

   

  6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 üncü maddesinin (1) fıkrasının III numaralı bendinden sonra gelen parantez içi hüküm ile (j) fıkrasının sonundaki parantez içi hükmü, (m) fıkrası, 5 nci maddesinin (c) fıkrası, 65 nci maddesi hükmü ile III sayılı tablonun 5 nci pozisyonunun (D) fıkrası, 8/6/1942 gün ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 14 ncü maddesinin tarh, tahakkuk ve tahsile ilişkin hükümleri              17/4/1981                                                                              2447             27


  3064

   

  6802 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

  MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin  Numarası

   

  6802 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen

   maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  210

  9/1/1961

  186

  20/2/1963

  187

  28/2/1963

  482

  6/7/1964

  664

  28/7/1965

  756

  6/4/1966

  851

  10/4/1967

  903

  4 ve 5 inci maddeler

  Diğer Maddeler

  1/3/1968

  24/7/1967

  1137

  31/3/1969

  1267

  11/6/1970

  1318

  10/8/1970

  1544

  10/12/1971 tari hinden geçerli  olmak üzere 2/3/1972

  2351

  11/12/1980

  2380

  1/3/1981

  2447

  1/5/1981

  2471

  11/12/1980 tarihinden geçerli olmak üzere 6/6/1981

  2586

  1 ve 2 nci maddeler

  3 ve 4 üncü maddeler

  5 inci maddesi

  1/2/1982

  1/5/1981 tarihinden geçerli olmak üzere 26/1/1982

  11/12/1980 tarihinden geçerli olmak üzere 26/1/1982


  3065

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin  Numarası

   

  6802 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen

  maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  3065

  Bakanlar Kurulu ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki veren hükümleri

  Diğer hükümleri

  2/11/1984

   

  1/1/1985

  3239

  Birinci bölümünün araziye ait, asgari ölçüde birim değer tesbiti için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ve arazi ile ilgili diğer hükümleri ve yoklamadan maksat ve yoklama memurlarına ilişkin hükümleri,

  Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tesbiti için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ile ilgili hükümleri

  Beşinci bölümünün, 96, maddesiyle 492 sayılı kanunun 8 sayılı tarifesine eklenen telsiz harçlarına ait hükümleri (Yıllık Harçlara ait hükümleri hariç)

  107,115,119,126,132,133,134,135 ve geçici 2,3 ve 4. maddeleri Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki veren hükümleri

  Diğer hükümleri

   

  11/12/1985

   

   

  1/3/1986

   

  7/10/1983 tarihinden geçerli olmak üzere 11/12/1985

   

  11/12/1985 tarihinden geçerli olmak üzere 11/12/1985

  1/1/1986

  4008

  a) 2,4,9,10,11,13,14,15,16,20,21,22,24 ve 25 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 7 numaralı bent ve 27 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 12 numaralı bent

  b) 8 inci maddesi,25 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 numaralı bent ve 27 nci maddesi ile Kurumlar Ver gisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent

  c) 35 inci maddesi

  d) Diğer hükümleri,

  1/1/1995

   

   

   

   

   

   

  1/1/1996

  yayımını izleyen aybaşında,

  6/7/1994

  4369

  a) 63 üncü maddesi

  b) 64 üncü maddesi

  yayımı izleyen aybaşında

  29/7/1998


  3066

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin  Numarası

   

  6802 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen

  maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  4684

  20 nci  maddesi

  3/7/2001

  4697

  a) 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (11) numaralı bendinde yapılan değişiklik hükmü, 10 uncu maddesi, 12 nci maddesiyle Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesine eklenen (u) bendi, 13 üncü maddesi ve Geçici 2 nci maddesi,

  b) Diğer hükümleri,

  10/7/2001

   

   

   

   

  7/10/2001

  4761

  ­_

  22/6/2002

  5035

  39,40

  2/1/2004

  5228

  39

   

   

   

   

   

  40

  31/7/2004 tarihini izleyen aybaşında

  Milli Piyango Genel Müdürlüğünün şans oyunlarına ilişkin işletme hakkını devrettiği işletici firmanın şans oyunlarını oynatmaya başladığı tarihte

   

  29

   

   

  39

   

  40

  1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004

  31/12/2004

  23/7/2004  tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004

  5335

  39 

  27/4/2005


  3066-1

   

  Değiştiren Kanunun/ KHK’nin  Numarası

   

  6802 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

   

  Yürürlüğe Giriş  Tarihi

  5582

  29

  6/3/2007

  5602

  40

  21/3/2007 tarihini izleyen aybaşında

  5615

  29, 33

  31

  4/4/2007

  4/4/2007 tarihini izleyen aybaşında

  5766

  30, 31, 47

  1/8/2008

  5779

  39

  1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 15/7/2008

  5838

  29, 39

  28/2/2009 tarihini izleyen aybaşında

  5904

  34

  10/5/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 3/7/2009

  6009

  28

   

  29

  1/8/2010

  1/8/2010 tarihini izleyen aybaşında

  6322

  39

  15/6/2012 tarihini izleyen aybaşında

  6456

  29

  29/6/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 18/4/2013

  6518

  39

  19/2/2014 tarihini izleyen aybaşında

  6655

  29

  1/1/2016

  6728

  29, 31

  9/8/2016

  7061

  29

  5/12/2017 tarihini izleyen ay başında

  39

  1/1/2018

   

   

  KHK/700

  33, 39

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  7161

  29

  18/1/2019

  7194

  33

  7/12/2019

  İkinci Kısmının İkinci Bölümünün Başlığı, 34, Geçici Madde 3

  1/1/2023(1)

  _________________

  (1) 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen “1/4/2020” tarihi 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle “1/1/2021” olarak, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle “1/1/2022” olarak, daha sonra 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Kanunun 61 inci maddesiyle bu tarih “1/1/2023” olarak belirlenmiştir.

  
  
  6802 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  6802 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Kaynak Metin
  Mevzuat Versiyon (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (347)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (38)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (12)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (9)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (54)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (237)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (2)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul