7/7/2018 tarih ve 30471(Mükerrer) tarihli Resmi Gazete ile yapılan değişiklikler aşağıdaki metne henüz işlenmemiştir.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3067
SINIR, KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE EMNİYETİ VE KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKÂLETİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 -
Sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyetiyle gümrük bölgesinde kaçakçılığın men'i ve takibi ve tahkiki vezaifi Dahiliye Vekaletine devredilmiştir. Bu vezaif Vakaletçe Jandarma Umum Kumandanlığı vasıtasiyle ifa olunur.

Ancak, kara hudutlarımızdaki gümrük kapılariyle pasavan kapılarında ve gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında ve serbest bölge ve çeşitli antrepo ve iç gümrük sahalarında ve Marmara Denizi ile Çanakkale ve Karadeniz boğazlarında ve bu yerlerdeki gümrük bölgesinde gümrük muhafaza vazifeleriyle kaçakçılığın men'i, takip ve tahkiki Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine ait olup ayrıca gümrük ve kaçakçılık kanunlarındaki Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti ve teşkilatının salahiyetleri mahfuzdur.
Madde 2 -
Hudut koruma vazifesiyle mükellef olan seyyar jandarma birliklerinin sefer görevleri ve birlik numaraları Milli Müdafaa Vekaletince, teşkilat ve konuşları Milli Müdafaa ve Dahiliye Vekaletlerince müştereken tesbit ve tayin olunur.

Bu kuvvetler doğruca Jandarma Umum Kumandanlığına bağlı olup barışta munhasıran hudut koruma ve kaçakçılığı önleme vazifesinde istihdam edilirler.
Madde 3 -
1615 sayılı kanunun ikinci ve
   3944 sayılı kanunun 6
   ncı maddelerinde ve 5215 sayılı kanunda Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine verilmiş olan vazife ve salahiyetler Dahiliye Vekaletine ve Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına verilmiş olan vazife ve salahiyetler de Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunmuştur. 
 
Ancak, bu kanunla muhafaza görevi Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine bırakılmış olan yer ve teşkiller hakkında 1615, 2825, 3944 ve 4632 sayılı kanunlardaki Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına ait vazife ve salahiyetler Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine aittir.
   3944 sayılı kanunun 11
   nci maddesinde yazılı inzibat komisyonlarının vazife ve salahiyetleri Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti İnzibat Komisyonunca yürütülür.
  
(1) a - Bu kanun ile ihdas edilmiş olan kadrolar 31/7/1970 tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 9 uncu maddesi ile kaldırılmış bulunduğundan kanunun ekindeki cetveller metne alınmamıştır. b - Bu kanunun 10/11/1988 tarihli ve 3497 sayılı Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmıyacağı söz konusu Kanunun 5 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
3068
Madde 4 -
Kaçakçılığın men'i ve takibi maksadı ile Dahiliye Vekaletince istihbarat teşkilatı kurulur ve her yıl bütçesine lüzumlu tahsisat konur.
Madde 5 - KHK 700(2018)
Bu kanunun birinci maddesinde yazılı vazifelerin ne suretle görüleceği ve subayların ne suretle yetiştirilip istihdam edilecekleri en geç altı ay zarfında çıkarılacak bir nizamname ile tesbit olunur.
Madde 6 - KHK 700(2018)
Bu kanunla Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunan sivil memur ve müstahdemler hakkında disiplin ve yargılama hususunda jandarmanın tabi olduğu kanun ve nizamname hükümleri tatbik olunur.
Madde 7 -
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı karargahı ve bu kumandanlığa bağlı kara ve deniz birlik ve teşkillerinden Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunanlar birinci jandarma tümen kumandanlığı adı ile Jandarma Umum Kumandanlığı emrine girer.
Madde 8 -
Gümrük muhafaza ve muamela sınıfı memurları teşkilatı hakkındaki
   3944
   sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline dair olan
   4632
   sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 4644 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı) kısmındaki kadrolardan ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilenler ve Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı askeri kadrolarında bulunan subay, askeri memur, astsubay, erat ve diğer bilümum memur ve müstahdemler Dahiliye Vekaletine bağlı Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunmuş ve ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilenler de Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine ait kadrolara eklenmiştir.
  
Geçici Madde 1 -
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı teşkilatının devri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) 1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kısmındaki kadrolardan ilişik (3) sayılı cetvelde gösterilenler aynı cetvelin Jandarma Umum Kumandanlığı kısmına nakledilmiştir.

b) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına bağlı birlik ve teşkillerde bulunan her çeşit esliha, mühimmat ve melbusat ve vesaik ve teçhizat ve malzeme ve demirbaş aşyadan ve Devlete ait veya kiralı bina ve tesislerden gümrük muhafaza sınıfı amir ve memurlarının ve Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinde kalan muamele memurlarının ihtiyacına ait olanlardan maadası Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunur.

c) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına bağlı birlik ve teşkillerde bulunan deniz vasıtaları ile motorlu kara vasıtalarından ve telsiz cihazlarından ve deniz ve kara tamir atelyelerinden Jandarma Umum Kumandanlığına devrolunacaklar ile Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinde kalacaklar ilişik (4) sayılı cetvelda gösterilmiştir.

d) Akdolunmuş mukavelat ve taahhüdatın askeri ihtiyaçlara taallük edenleri Jandarma Umum Kumandanlığınca ve bunun dışında kalanlar Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince tatbik olunur.
Geçici Madde 2 -
1956 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerin Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti kısmının fasıl ve maddelerindeki tahsisattan bu kanunun tatbikatı dolayısiyle lüzum görülecek miktarları, aynı cetvellerin Jandarma Umum Kumandanlığı kısmında mevcut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelere Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin teklifi ile nakletmeğe Maliya Vekili salahiyetlidir.
3069
Geçici Madde 3 -
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı karargah ve teşkillerinin jandarmaya intikal şekli Dahiliye va Gümrük ve İnhisarlar Vekaletlerince müştereken tesbit olunur.
Geçici Madde 4 -
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Gümrük Muhafaza teşkilatında fiilen hizmette bulunan eratın bu vazifede kaldıkları müddetçe
   1841 sayılı kanunun 17
   nci maddesinin (c) fıkrasındaki hakları mahfuzdur.
  
Geçici Madde 5 -
Cenup ve şark hudutlarındaki muhafaza hizmetlerinin kanununun neşrini mütaakıp ve diğer hudut ve kıyılardaki hizmetlerin en geç 1956 mali yılı sonuna kadar devralınması lazımdır.
Ancak, hudut birlikleri ile gümrük muhafaza sivil teşkilatının bulundukları mıntakalarda jandarma kıtaları fiilen vazife alıncaya kadar birinci maddede zikredilen hizmetlerin ifasına bu birlikler tarafından devam olunur.
Madde 9 -
Gümrük muhafaza memurlarının askeri teşkilata göre tensikı hakkındaki
   1841
   sayılı kanun (17 nci maddesinin "c" fıkrası hariç) ve bu kanuna müzeyyel
   1917
   sayılı kanun ve gümrük muhafaza kıtalarında takım kumandanlarına birer miri binek hayvanı verilmesi hakkındaki
   2449
   sayılı kanun ve Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı emrindeki deniz teşkilatının askerileştirilmesi hakkındaki
   3015
   sayılı kanun (Bu kanunun 22 nci maddesinin erat maaşlarına mütaallik son bendi hariç) ile gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurları teşkilatı hakkındaki
   3944
   sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair
   4632
   sayılı kanunun 3 üncü maddesi ve bu kanuna muhalif bilümum hükümler kaldırılmıştır.
  
Madde 10 -
Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 11 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
3070
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  6815 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  6815 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (4)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (3)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul