3105
RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU HAKKINDA KANUN (1)

Madde 1 -
Maarif Vekaletine bağlı Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasının adı (Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası) olarak değiştirilmiş ve müessese aşağıdaki hükümlere göre yeniden teşkilatlandırılmıştır.
Madde 2 -
Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının vazifeleri; memlekette sanat kültürünün inkişafı bakımından lüzumlu faaliyetlerde bulunmak, milletlerarası değerdeki milli sanat çalışmalarında memleketimizdeki benzeri müesseselerle işbirliği yapmak, ücretsiz halk konserleri tertip ve icra etmektir.
Madde 3 -
Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası;

1. Orkestra şefi ve üyeleri,

2. Orkestra yönetim kurulu,

3. Müdür,

4. Memurlar,

dan terekkübeder.
Madde 4 -
Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının teknik bünyesi aşağıdaki unvanları taşıyan elemanlardan ibarettir. Bu teknik bünyede hizmet gören sanatkarlara orkestra üyesi denir.

Şef.

Şef muavinleri.

Birinci, ikinci, üçüncü konsertmaisterler ve çello solisti.

Konsertmaister muavinleri.

İkinci keman grup şefi.

Viyolo grup şefi.

Çello grup şefi.

Kontrbas grup şefi.

Flüt grup şefi.

Obua grup şefi.

Klarnet grup şefi.
(1) 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı kanunun Ek Geçici 14 üncü maddesi gereğince, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna göre teknik kuruluşuna dahil olan personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, mezkur 6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu Kanunun atıfta bulunduğu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
3106
Fagot grup şefi.

Korno grup şefi.

Trompet grup şefi.

Trombon grup şefi.

Bateri grup şefi.

Arp grup şefi.

Enstrüman üyeleri.
Madde 5 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/161 md.)
 
Madde 6 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/161 md.)
 
Madde 7 -
Orkestranın her türlü sanat işleri, orkestra şefinin idaresi ve mesuliyeti altında yürütülür.
Madde 8 - KHK 703(2018)(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/161 md.)
 
Madde 9 -
Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası üyelerinden teknik unvanları aşağıda yazılı olanların tayinleri; orkestra şefinin başkanlığında, alakalı sazların 4 üncü maddedeki teknik kuruluşa göre en ileri kademelerini işgal eden üyelerinden teşekkül edecek bir heyetin seçim kararı ve orkestra şefinin inhası üzerine Maarif Vekaletince yapılır.

Konsertmaisterler ile çello solisti.

Konsertmaister muavinleri.

Grup şefleri ve muavinleri.

Birinci derecede keman üyeleri.

Çift saz çalanlar ve enstrüman üyeleri.
Madde 10 -
Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının her türlü idari işleri, orkestra şefinin başkanlığında orkestra üyelerinin kendi aralarından bir yıl süre ile seçecekleri beş üyeden müteşekkil yönetim kurulu tarafından düzenlenir.
Madde 11 -
Onuncu madde gereğince yönetim kuruluna seçilecek üyeler arasından Maarif Vekaletince bir Orkestra Müdürü ve Müdür Muavini tayin edilir. Orkestranın idari işleri, orkestra müdürünün mesuliyeti altında yürütülür. Bu vazifeleri ifa edeceklere verilecek olan ek görev ücretleri bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Orkestra şefinin bulunmadığı zamanlarda yönetim Kuruluna Orkestra Müdürü başkanlık eder.
Madde 12 -
Orkestra konserlerinde solist olarak yerli ve yabancı sanatkar istihdamı caizdir. Bunlara, yapılacak anlaşmalarla tesbit edilecek ücretler verilir.
3107
Madde 13 -
Orkestra şefliğinde yabancı uzman istihdamı halinde; orkestra Şefi için tesbit edilen vazifeler aynı salahiyetle yabancı şef tarafından da ifa edilir.
Madde 14 -
Orkestra çalışmaları her yıl bir Eylül'den, bir Haziran tarihine kadar devam eder. Orkestra şef ve şef muavinleri ile üyeler, bu müddetler dışında kalan üç ay zarfında mezun sayılırlar. Ancak, izinli sayıldıkları bu müddetler içinde hizmete çağrılmaları halinde mezunen bulundukları mahalden Ankara'ya celbedileceklere yalnız yol parası, diğer mahallere çağırılacaklara ise Harcırah Kanunu esasları dahilinde muvakkat vazife harcırahı verilir.
Madde 15 -
Orkestranın mukaveleli olmıyan şefleri ile bilümum üyeleri hakkında 6211 sayılı kanun ve 788 sayılı kanunun 8 ve 84 üncü maddeleri, 3656 sayılı kanunun 18 inci maddesi, 4598 sayılı kanunun 9 uncu maddesi ile 4489 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. 3656 sayılı kanunun 18 ve 4598 sayılı kanunun 9 uncu maddeleri ile 4489 sayılı kanun hükümlerinin tatbikinde üyelerin emekliliğe esas ücret tutarları nazara alınır.
Madde 16 -
Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası üyeleri orkestra kuruluşunun gayesi ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri dışında resmi ve hususi hiçbir iş alamazlar. Bu hükme aykırı hareket eden üyenin orkestradaki işine nihayet verilir.
Madde 17 -
Orkestra tarafından verilecek ücretsiz halk konserlerinden maada ne gibi ahvalde ücretli konserler verilebileceği ve bu takdirde giriş ücretlerinin azami ve asgari miktarları, amme menfaatlerine hadim cemiyetlere tahsis edilecek konserlerin giriş ücretleri Maarif Vekaletince tayin olunur.
Madde 18 -
Orkestra mensuplarına iki yıl müddetle bir takım elbise (Veston, frak veya simokin), bir çift rugan iskarpin ve üç yıl müddetle de bir siyah pardesü verilir.
Madde 19 -
Orkestranın sanat ve idare işlerine, çalışma tarz ve zamanlarına, yönetim kurulunun seçimine ve görevlerine, tatil aylarında tertip edilecek konser faaliyetlerine, hizmete alınışa ve çıkarılışa, terfie ve tecziyeye, 12 nci madde mucibince ödenecek solist tazminatına ve bu kanunda zikredilmiyen diğer hususlara ait esaslar, Maarif Vekaletince yapılacak bir talimatname ile belirtilir.
Madde 20 -
Bu kanun hükümlerine göre orkestra mensuplarına verilecek ücretlerin tediye şekli, Devlet memurları maaşlarının tediye şekline tabidir.
Madde 21 -
11 Mart 1954 tarihli ve6388sayılı kanunun birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri hükümleri, Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının yabancı olmıyan şef ve üyeleri hakkında da aynen tatbik olunur.
Madde 22 -
Orkestranın teknik bünyesine dahil şef ve üyelerin adedleri ile bunlara verilebilecek ücretler bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı hadler dahilinde orkestra üyelerinden her birine bir yıl müddetle verilecek ücret miktarları mali yılbaşlarında Orkestra Yönetim Kurulunca tesbit edilerek Maarif Vekilinin tasvibine arzolunur.
Madde 23 -
Maarif Vekaleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğüne bağlı kurumlar başlığı altındaki Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası kadroları kaldırılmış ve yerine, bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.
Madde 24 -
4926 sayılı kanuna ilişik (2) sayılı cetvelin Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü başlığı altındaki Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasına ait ek görev kadroları kaldırılmış ve yerine, bağlı (3) sayılı cetveldeki kadrolar konulmuştur.
3108
Madde 25 -
1602, 2021, 3045 ve4701sayılı kanunlarla,3942sayılı kanunun Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası ile ilgili hükümleri ve5441 sayılı kanunun 16ncı maddesi kaldırılmış ve3829 sayılı kanunun 10uncu maddesinde geçen (Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası) sözü (Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası) olarak değiştirilmiştir.
Geçici Madde 1 -
İşbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasında vazife görmekte olan orkestra üyelerinin bu kanuna bağlı kadrolardaki vazifelere tayinleri halinde bunlara verilecek ücretlerin tesbitinde, Devlet hizmetinde geçmiş olan hizmet süreleri, almakta oldukları maaşları ve icra ettikleri vazifeler ve başarıları nazarı dikkate alınır.
Geçici Madde 2 -
Bu kanunla kabul edilen orkestra üyelerine ait ücretler de 1957 Bütçe yılı zarfında Maarif Vekaleti Bütçesinin maaşlar faslının alakalı maddesinden ödenir.
Madde 26 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 27 -
Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
3109
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  6940 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  6940 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  1327 

  31/7/1970

  KHK/703

  5, 6, 8

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

   

  
  
  6940 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  6940 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (4)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul