(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4291-4297
ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HİZMETLERİNİN OLAĞANÜSTÜ HALLERDE VE SAVAŞTA NE SURETLE YÜRÜTÜLECEĞİNE DAİR KANUN

Madde 1 -
Ulaştırma ve haberleşme işleri ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlükleri ile Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat, Türk Havayolları Anonim Ortaklıkları ve bunların bu hizmetleri görmek için sermayesinin yarısından fazlasına iştirak etmek suretiyle kurdukları müessese ve ortaklıklarla ulaştırma ve haberleşme hizmetleri yapmak için Devletin sermayesinin yarısından fazlasına iştirak etmek suretiyle kurulmuş bulunan veya kurulacak olanlar, aşağıdaki maddelerde yazılı esaslara göre bu hizmetleri Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koordinatörlüğünde olağanüstü haller ve savaşta da yapmaya devam ederler.
Madde 2 -
Olağanüstü hallerde ve savaşta uygulanacak ulaştırma ve haberleşme planları Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları önceliğe alınmak suretiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Başkanlığınca, diğer Devlet daire ve müesseseleri ile halk ihtiyaçları bakımından Genelkurmay Başkanlığının mütalaası alınmak ve ilgili makamlarla işbirliği yapılmak suretiyle Ulaştırma Bakanlıklarınca ve müştereken barıştan itibaren hazırlanır.
Madde 3 -
Yukarıdaki maddeye göre hazırlanan planların aksatılmadan yürütülebilmesini sağlamak için, lüzumlu görülecek araç, malzeme, tesis, fabrika ve atelyelerin bu kanun kapsamına giren daire, teşekkül, müessese ve ortaklıklar elinde bırakılması veya lüzumlu görülecek araç, malzeme, tesis, fabrika, atelye ve personelin bunların emrine tahsisi için yapılacak işlem Genelkurmay Başkanlığının mütalâası alınmak şartı ile Milli Savunma, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığınca müştereken tesbit olunur.
Madde 4 - KHK 700(2018)
Olağanüstü hallerde ve savaşta kritik harekat alanlarının bir kısmının veya tamamının ulaştırma ve haberleşme harekat kontrolu veya gereğinde özel birlikler vasıtası ile işletme yetkisi, Genelkurmay Başkanlığının istemi üzerine Ulaştırma Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetlerine verilir.

Barışta askeri icaplardan dolayı ulaştırma ve haberleşme tesis ve yerlerinden Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhurbaşkanı kararı ile faydalanır.(1)
Madde 5 -
Bu Kanun kapsamına giren daire, teşekkül, müessese ve ortaklıklar olağanüstü hallerde ve savaşta, 2 nci maddedeki planlara göre yürütecekleri hizmetlerin gerektirdiği masrafları kendi kaynaklarından karşılarlar. Ancak bu teşek-
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 54 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
4298
küllerin mali durumları hazırlanan planları yürütmeye kafi gelmediği takdirde: O yıl planın karşılanmıyan kısımları için gerekli ödenek genel bütçeden karşılanır. Bu ödeneğin sarf şekli Milli Savunma, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tesbit edilir.
Madde 6 - KHK 700(2018)
Olağanüstü hallerde ve savaşta mevcut ödenek yetmediği ve yeni ödenek alınmasına da vakit müsait olmadığı takdirde Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koordinatörlüğündeki ulaştırma ve haberleşme işlerinin durmaksızın görülebilmesini sağlamak üzere Muhasebei Umumiye Kanununun 58 inci maddesi hükmünü uygulamaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1)
Madde 7 - KHK 700(2018)
Bu Kanunun uygulanmasına ait esaslar Cumhurbaşkanınca tesbit edilir.(2)
Madde 8 -
4655sayılı Kanun ve bu kanuna aykırı diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 9 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 10 -
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  697 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE 

  Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

  697  sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

  Yürürlüğe Giriş Tarihi

  KHK/700

  4, 6, 7

  24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

  (1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 54 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

  (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 54 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

   

   

  
  
  697 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  697 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (5)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul