(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
12719
YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 30/11/2017 tarihli Genel Kurul itibariyle, tasarının 5,10 ve 13 üncü maddeleri önerge ile değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler aşağıdaki metne işlenmiş olup, önerge gerekçelerini dosyalar bölümündeki "Gerekçe (Önerge ile Değişenler)" dokümanımızdan inceleyebilirsiniz.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Kanunun amacı, Yüksek Seçim Kurulunun kuruluşu, teşkilatı,
görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Tanımlar
Madde 2 -
(1)Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını, 

b) Başkanvekili: Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekilini, 

c) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu, 

ç) Üye: Yüksek Seçim Kurulu üyesini, 

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Bağımsızlığı, Oluşumu ve Görevleri

Kurulun bağımsızlığı ve tarafsızlığı
Madde 3 -
(1) Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurula emir ve talimat veremez.
Kurulun oluşumu
Madde 4 -
(1) Kurul, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçilir. 

(2) Üyelerin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. 

(3) Başkan ve Başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçilir. 

(4) Başkan ve Başkanvekili seçimi yapıldıktan sonra, Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye belirlenir. Başkan ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler.
12720
(5) Kurulun görev süresi biten üyeleri yerine, yenilerinin belirlenmesi için üç yılda bir ocak ayının ikinci yarısında seçim yapılır ve üyelerin görev süresi, seçilme tarihlerine bakılmaksızın bu ayın son gününden itibaren hesaplanır. Yeni üyelerin tamamının seçilmelerine kadar eski üyeler görevlerine devam ederler. Her yenileme seçiminden sonra dördüncü fıkrada öngörülen usule göre yedek üyeler belirlenir. 

(6) Başkan veya Başkanvekilinin Kurul üyeliğinden ayrılmadan görevlerini bırakmaları hâlinde, bu görevler için seçim yapılır. Başkan veya Başkanvekilliğinden ayrılan üye, bu göreve yeni seçilen üyenin yerini alır. 

(7) Başkan veya Başkanvekilinin Kurul üyeliğinden ayrılmış olması durumunda önce üye seçimi yapılır. Seçilen yeni üyenin de katılımıyla Başkan veya Başkanvekili seçimi yapıldıktan sonra, bu seçimin sonucuna ve altıncı fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen esasa göre yeni üyenin yeri belirlenir. 

(8) Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan herhangi bir sebeple üyeliklerinin sona ermesi hâlinde, bu üyelerin yerine yeni üye seçimi yapılır. 

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralar uyarınca yeni seçilen üye, yerine seçildiği Başkan, Başkanvekili veya üyenin görev süresini tamamlar. 

(10) Başkan ve Başkanvekili, görevleri süresince; üyeler ise ihtiyaç duyulması hâlinde Kurulca belirlenen süre zarfında kurumlarından izinli sayılırlar. Ancak kurumlarındaki aylık, ödenek ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer özlük haklarından aynen yararlanmaya devam ederler.
Karar verme usulü
Madde 5 -
(1) Kurul, kararlarını salt çoğunlukla verir.Oyların eşitliği hâlinde Başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş olur. 

(2) Kurulun prensip kararları on beş gün içerisinde Resmî Gazete’de yayımlanır; seçime ilişkin diğer kararları ise Kurulun resmî internet sitesinde yayımlanır.
Kurulun görev ve yetkileri
Madde 6 -
(1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etmek. 

c) Cumhurbaşkanı seçimi tutanaklarını kabul etmek ve seçilen Cumhurbaşkanı adına seçildiğine dair tutanak düzenlemek. 

ç) Seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, yönetilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek. 

d) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin konular ile görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlarda prensip kararları almak ve diğer düzenlemeleri yapmak. 

e) Seçim sürecinde, seçmenlerin hak ve yükümlülükleri ile seçim iş ve işlemlerinin anlatılması amacıyla radyo ve televizyonlarda zorunlu yayın kapsamında yayınlanmak üzere tanıtım programları hazırlamak veya hazırlatmak. 
12721
f) Seçmen kütüğünün önemi ve düzenlenme yöntemleri ile seçmenlerin görev ve sorumlulukları hakkında tanıtım programlarıyla vatandaşları bilgilendirmek. 

g) Engelli seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak her türlü tedbiri almak. 

ğ) Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak tedbirleri almak. 

h) Görev alanıyla ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak. 

ı) Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat ve Personel
Teşkilat
Madde 7 -
(1) Kurul teşkilatı, merkez ve taşra birimlerinden oluşur. 

(2) Merkez teşkilatı; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünden oluşur. 

(3) Taşra teşkilatı; ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim müdürlüklerinden oluşur. Kurul, gerekli görülen illerde, il seçim kuruluna bağlı seçim müdürlüğü kurabilir.
Başkan
Madde 8 -
(1) Başkan, Kurulun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Bu sorumluluk; Kurul çalışmalarının düzenlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuoyuna duyurulması görev ve yetkilerini kapsar. 

(2) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Kurulun toplantı gündemini belirlemek ve Kurul toplantılarına başkanlık etmek. 

b) Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlamak. 

c) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanları ile diğer personeli atamak. 

ç) Kurulun görev alanına giren konularda yapılacak düzenlemelerin hazırlanması amacıyla gerektiğinde komisyon kurulmasını Kurula teklif etmek. 

d) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

(3) Başkan, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak Başkanvekiline devredebilir. 

(4) Başkana, yokluğunda Başkanvekili, onun da yokluğunda en yaşlı üye vekâlet eder.
Hizmet birimleri ve görevleri
Madde 9 -
(1) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Seçmen kütüğünü oluşturmak ve güncellemek. 

b) Seçmen kütüğünün oluşturulması ve güncel tutulması için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarından temin etmek. 

c) Seçmenleri eksiksiz belirlemek ve mükerrer seçmen kaydını önlemek. 

ç) Seçmenin kolay, doğru ve hızlı oy vermesini sağlamak. 

d) Mükerrer oy kullanan seçmenleri tespit etmek. 

e) Seçimin çabuk sonuçlanmasını sağlayacak tedbirleri almak. 

f) Kurul kararlarının gereklerini yerine getirmek. 
12722
g) Kurulun bilgi işlem hizmetlerini yürütmek. 

ğ) Kurulun bilişim sisteminin işletimi ve bakımını yapmak veya yaptırmak, teknolojik yenilikler doğrultusunda geliştirilmesine yönelik politika ve ilkeleri belirlemek.

h) Bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunda gerekli önlemleri almak. 

ı) Kurulca belirlenecek ilkeler doğrultusunda ihtiyaç duyulan yıllık programları hazırlamak ve Kurulun onayına sunmak. 

i) Kurulca belirlenen ilke ve yöntemler çerçevesinde belirli aralıklarla seçmen kütüğünü denetlemek. 

j) Seçmenlerin hak ve yükümlülükleri ile seçim iş ve işlemlerinin anlatılması amacıyla tanıtım programları hazırlamak veya hazırlatmak. 

k) Seçime yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek. 

l) Kurulca onaylanan programa uygun olarak, üç aylık raporlarla çalışmalarını Kurula sunmak.

m) Kanunlarda gösterilen veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

(2) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Yurt içi ve yurt dışı seçim iş ve işlemlerine ilişkin hazırlıkları yapmak ve seçim çalışmalarını yürütmek. 

b) Kurul kararlarının gereklerini yerine getirmek. 

c) Kurulun yazışmalarını yapmak. 

ç) Seçim araç ve gereçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlerini yürütmek; temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak. 

e) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. 

f) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek. 

g) Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. 

ğ) Kanunlarda gösterilen veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

(3) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Personelin atama, nakil, performans, terfi, disiplin, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek. 

b) Personelin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek. 

c) Kurulun personel politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak. 

ç) Kanunlarda gösterilen veya Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(4) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) 5018 sayılı Kanun ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde ve diğer mevzuatla mali hizmetleri yürüten birimlere verilen görevleri yapmak. 

b) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
12723
Personele ilişkin hükümler
Madde 10 -
(1) Kurul personeli, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir. Kurulda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli ve seçimlerle ilgili hizmetleri yürütmek üzere aynı maddenin (C) fıkrası uyarınca geçici personel çalıştırılabilir.

(2) Kurul merkez teşkilatında, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi çerçevesinde seçim uzmanı ve seçim uzman yardımcısı istihdam edilebilir. 

(3) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcıları, Kurul personeli arasında yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre Başkan tarafından atanır. 

(4) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılığına atanacaklarda, hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranır. 

(5) Kurul kadrolarına ilk defa atanacak diğer personel Kamu Personel Seçme Sınavında, yönetmelikte belirlenen puan türünde asgari puanı almış olanlar arasından, yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Başkan tarafından atanır. Sınava, ilan edilecek kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır. 

(6) Kurulda görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi personel, Başkanın teklifi üzerine, yılı merkezî yönetim bütçe kanunundaki atama izni sınırına tabi olmaksızın mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığınca, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilir. 

(7) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcıları, nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamazlar; geçici görevde geçen süreler de dâhil aynı yerde altı yıldan fazla çalışamazlar. Ancak bu süreyi dolduranlar, ihtiyaç duyulması hâlinde Başkanın kararıyla en fazla bir yıl daha aynı yerde çalışabilirler. 

(8) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılarının görev süreleri bölge esasına göre belirlenir. Bölgeler ile bu bölgelerde geçirilecek süreler, coğrafi şartlar ile sosyal ve ekonomik imkânlar dikkate alınarak Kurulca belirlenir. 

(9) İlçe seçim kurulu başkanı, ihtiyaç duyulması hâlinde seçim müdürlüğünde görevli personelin, o yerdeki adalet hizmetlerinde kadrolarına uygun görevlerde geçici olarak çalıştırılmasına müsaade edebilir. 

(10) Seçim kurulu başkanları kendilerine bağlı seçim müdürü ve diğer personelin disiplin amiridir. Kurul merkezinde, tüm personel için disiplin kurulu oluşturulur. 

(11) Başkan ile il ve ilçe seçim kurulu başkanları, Kurulun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde; hâkimler, Cumhuriyet savcıları, vali ve kaymakamlar, asker kişiler, kolluk amir ve memurları hariç kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve iktisadi devlet teşekküllerindeki bütün memur,işçi ve hizmetlileri seçim iş ve işlemlerinde görevlendirebilir, bunlar dışında da gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. 

(12) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Kurul tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
12724
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetim, denetim ve giderler
Madde 11 -
(1) İl ve ilçe seçim müdürlükleri, seçim kurulu başkanlarınca bu Kanun ile 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yönetilir. 

(2) Seçim müdürlükleri, seçim kurulu başkanlarınca yılda en az bir defa denetlenir. Bu denetim, geçen bir yıllık işlemlere şamil olmak üzere her yıl ocak ayı içinde yapılır. Denetim sonucunda düzenlenecek raporların bir örneği seçim müdürlüklerinde saklanır, bir örneği de en geç o ayın sonuna kadar Kurul Başkanlığına gönderilir. 

(3) Seçim müdürlükleri, seçim kurulu başkanları tarafından ve seçim iş ve işlemleri dışında Kurulun görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre adalet müfettişleri vasıtasıyla denetlenir. 

(4) Kurul merkez ve taşra teşkilatının giderleri ile her türlü seçim giderleri, 298 sayılı Kanunun 181 inci maddesi uyarınca karşılanır.
Değişiklik yapılan ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar
Madde 12 -
(1) 657 sayılı Kanunun; 

a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendine “Adalet Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Seçim Uzman Yardımcıları,” ibaresi ve “Adalet Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Seçim Uzmanlığına,” ibaresi, 

b) 152 nci maddesinin “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendine “Savunma Sanayii Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Seçim Uzmanları,” ibaresi,

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) bendine “Adalet Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Seçim Uzmanları,” ibaresi, 

eklenmiştir. 

(2) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yüksek Seçim Kurulu,” ibaresi eklenmiştir. 

(3) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde yer alan “Danıştay Başkanı” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir. 

“Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 1 Binek 5 Yıl” 

(4) 298 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin başlığı “Tanımlar:” şeklinde ve 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “İlçe seçmen kütük büroları ve il seçim kurulları” ibaresi “Seçim müdürlükleri” şeklinde değiştirilmiştir. 

(5) 298 sayılı Kanunun 181 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Seçmen Kütüğü Genel Müdürüne devredebilir, Genel Müdürün de diğer görevlilere devretmesine izin verebilir.” ibaresi “devredebilir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

(6) 298 sayılı Kanunun 11 inci, 12 nci, 13 üncü maddeleri, 28 inci maddesinin (A) fıkrası, 29 uncu maddesi, 30 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası hariç diğer fıkraları ve 31 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

(7) Mevzuatta 298 sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümlerine yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili hükümlerine yapılmış sayılır. 

(8) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait bölümden çıkarılmış, ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek anılan cetvelin Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına ait bölümüne eklenmiştir.(1)
Geçiş hükümleri
Geçici Madde 1 - 7159(2018)
(1) Mevcut Başkan ve Başkanvekili ile üyeler kalan görev sürelerini tamamlar. (Değişik cümle: 27/12/2018-7159/10 md.)
Kurul üyelerinden; 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine 2020 yılı Ocak ayında, 2022 yılında görevi sona ereceklerin yerine ise 2023 yılı Ocak ayında yenileme seçimi yapılır.
(1) Bu fıkrada yer alan kadrolarla ilgili olarak 12/12/2017 tarihli ve 30268 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.
12725
(2) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve düzenleyici işlemler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, 10 uncu madde uyarınca çıkarılması öngörülen atama ve nakile ilişkin yönetmelik ise en geç iki ay içinde çıkarılır. Yeni yönetmelik ve düzenleyici işlemler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut düzenleyici işlemlerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

(3) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ve bilgi işlem merkezi müdürü kadrolarında bulunanların görevi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu tarihten itibaren en geç on beş gün içinde, görevleri sona eren personel arasından mevcut veya ihdas edilen kadrolara Başkan tarafından atama yapılabilir. Ataması yapılmayan personel aynı süre içinde Başkan tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu personel Devlet Personel Başkanlığınca 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilir ve altıncı fıkrada belirtilen üç yıllık süre bildirim tarihinden itibaren başlar. Personel, nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar Kurul bünyesinde çalışmaya devam eder ve bu kişilerin her türlü sosyal ve mali hakları Kurul tarafından ödenmeye devam olunur. 

(4) Üçüncü fıkra uyarınca nakledilen personele ilişkin kadrolar, Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakledildikleri tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas ve tahsis edilmiş sayılır. İhdas edilmiş sayılan memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç on beş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

(5) Kurulun teşkilât yapısı bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye kadar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mevcut olan kadroların kullanımına devam olunur. Bu Kanuna göre yeniden düzenleme ve atamalar yapılıncaya kadar teşkilatın değişen veya yeniden kurulan birimlerine verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yerine getirilir. 

(6) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcılığı kadrolarına 10 uncu madde hükümlerine göre öncelikle görevde yükselme suretiyle atama yapılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara beş yıl süreyle, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki şartları taşıyan ve imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Başkan tarafından atama yapılabilir. Ancak bir takvim yılı içinde bu fıkra uyarınca açıktan yapılacak atamalar, bu kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılan atamaların üç katını geçemez. 

(7) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte seçim müdürü kadrosunda bulunanlar, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenim şartı aranmaksızın görevlerine devam ederler. 

(8) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapan seçim müdürleri ile bulundukları yerde altı yıldan fazla görev yapmış seçim müdürleri, ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, 10 uncu madde hükümlerine uygun olarak bölgeler arası yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulurlar. 
12726
(9) Kurulun merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan ve sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk beş yaşını doldurmamış personel, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren açılacak ilk seçim uzman yardımcılığı sınavına diğer şartları taşımaları kaydıyla girebilir. 

(10) Yüksek Seçim Kuruluna ait kadrolara, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi ile yılı merkezî yönetim bütçe kanunundaki atama sınırlamalarına tabi olmaksızın atama yapılabilir.
Yürürlük
Madde 13 -
(1) Bu Kanunun;

a) 10 uncu maddesinin birinci ve onbirinci fıkraları ile 12 nci maddesinin altıncı fıkrasının 298 sayılı Kanunun 31 inci maddesini yürürlükten kaldıran hükmü 1/1/2018 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 -
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   (1) SAYILI LİSTE

   

  KURUMU          : YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

  TEŞKİLATI       : MERKEZ

  İPTAL EDİLEN KADROLARIN

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  SERBEST

  KADRO

  ADEDİ

  TOPLAMI

  GİH

   İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı

  1

  1

  1

  GİH

   Bilgi İşlem Merkezi Müdürü

  1

  1

  1

  TOPLAM

  2

  2

   

   

  (2) SAYILI LİSTE

   

  KURUMU          : YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

  TEŞKİLATI       : MERKEZ

   

  İHDAS EDİLEN KADROLARIN

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  SERBEST

  KADRO

  ADEDİ

  TOPLAMI

  GİH

  Seçim Hizmetleri Genel Müdürü

  1

  1

  1

  GİH

  Genel Müdür Yardımcısı

  1

  2

  2

  GİH

  İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı

  1

  1

  1

  GİH

  Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

  1

  1

  1

  GİH

  Daire Başkanı

  1

  12

  12

  GİH

  Seçim Uzmanı

  3

  6

  6

  GİH

  Seçim Uzmanı

  5

  9

  9

  GİH

  Seçim Uzman Yardımcısı

  8

  15

  15

  GİH

  Mali Hizmetler Uzmanı

  5

  3

  3

  GIH

  Şube Müdürü

  1

  7

  7

  GİH

  Şube Müdürü

  2

  5

  5

  GİH

  Şube Müdürü

  3

  4

  4

  GİH

  Bilgi İşlem Müdürü

  1

  3

  3

  GİH

  Bilgi İşlem Müdürü

  2

  3

  3

  GİH

  Bilgi İşlem Müdürü

  3

  3

  3

  GİH

  Şef

  3

  3

  3

  GİH

  Şef

  4

  3

  3

  GİH

  Şef

  5

  3

  3

  GİH

  Bilgisayar İşletmeni

  5

  2

  2

  GİH

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

  3

  5

  5

  GİH

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

  4

  5

  5

  GİH

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

  5

  5

  5

  GİH

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

  6

  7

  7

  GİH

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

  7

  7

  7

  GİH

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

  8

  10

  10

  GİH

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

  9

  10

  10

  GİH

  Arşiv Memuru

  9

  3

  3

  GİH

  Santral Memuru

  7

  3

  3

  GİH

  Sekreter

  7

  5

  5

  GIH

  Sekreter

  8

  5

  5

  GİH

  Şoför

  8

  5

  5

  GİH

  Şoför

  9

  5

  5

  TH

  Çözümleyici

  5

  6

  6

  TH

  Çözümleyici

  8

  7

  7

  TH

  Programcı

  7

  6

  6

  TH

  Programcı

  5

  2

  2

  TH

  Programcı

  3

  2

  2

  TH

  Mühendis

  5

  2

  2

  TH

  İstatistikçi

  4

  2

  2

  TH

  İstatistikçi

  7

  4

  4

  TH

  Teknisyen

  8

  5

  5

  YH

  Hizmetli

  7

  5

  5

  YH

  Hizmetli

  8

  5

  5

  YH

  Hizmetli

  9

  5

  5

  YH

  Hizmetli

  10

  5

  5

  YH

  Dağıtıcı

  10

  2

  2

  YH

  Bekçi

  10

  6

  6

  TOPLAM

  225

  225

  (3) SAYILI LİSTE

  KURUMU          : YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

  TEŞKİLATI       : TAŞRA

   

  İHDAS EDİLEN KADROLARIN

  SINIFI

  UNVANI

  DERECESİ

  SERBEST

  KADRO

  ADEDİ

  TOPLAMI

  GİH

  Seçim Müdür Yardımcısı

  1

  25

  25

  GİH

  Seçim Müdür Yardımcısı

  3

  25

  25

  GİH

  Seçim Müdür Yardımcısı

  5

  50

  50

  GİH

  Seçim Müdür Yardımcısı

  7

  100

  100

  GİH

  Zabıt Kâtibi

  7

  60

  60

  GİH

  Zabıt Kâtibi

  8

  60

  60

  GİH

  Zabıt Kâtibi

  9

  80

  80

  TH

  Teknisyen

  5

  40

  40

  TH

  Teknisyen

  9

  50

  50

  TOPLAM

  490

  490

   

  
  
  Gerekçe (Önerge İle Değişen Maddeler)
  Gerekçe (Önerge İle Değişen Maddeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni - 12/12/2017 (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (4)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul