3177
MUNZAM DEĞERLİ POSTA PULLARI ÇIKARILMASINA DAİR KANUN

Madde 1 -
Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesince dahili ve harici posta maddelerinde kullanılabilecek değerlerde olmak ve ilave bir değer ihtiva etmek üzere senede iki defa hatıra pulları bastırılır ve ihtiyari olarak kullanılır.

Bu pullardaki munzam değerler posta ücretlerine ait değerleri geçemez.
Madde 2 -
Yukardaki madde mucibince çıkarılacak pulların munzam değerlerinden elde edilecek gelirin % 75 i Kızılay'a, % 25 i Çocuk Esirgeme Kurumuna tevzi olunur.
Madde 3 -
1947 ve 2391 sayılı kanunlarla 2459 sayılı kanunun 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Madde 4 -
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
Madde 5 -
Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalat Vekilleri memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  7127 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  7127 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul