(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: 6215 sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (RG: 12.04.2011)
3179
TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT KANUNU (1) (2)

I - Teşkilat ve vazifeleri
Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Amme İdaresinin muasır telakkisine göre gelişmesine yararlı çalışmalar yapmak suretiyle idare sanatında eleman yetiştiren ve memurların idari sahada olgunlaşmasını sağlamayı hedef tutan ve 6139 sayılı kanunla musaddak Teknik Yardım Anlaşması gereğince kurulmuş olan Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ilmi, idari ve mali muhtariyeti ve hükmi şahsiyeti haizdir.
Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Enstitünün başlıca vazifeleri şunlardır:

A) Ögretim ve yetiştirme:

1. Amme İdaresine mütaallik öğretimin inkişafına çalışmak;

2. Amme İdaresi görevlilerinin modern idare prensipleri ve tekniğine göre bilgilerini artıracak ve tekamülünü sağlıyacak tedbirler almak ve bu gibi tedbirleri teşvik etmek ve desteklemek;

3. Amme İdaresi sahası için öğretim elemanları yetiştirilmesine yardım etmek;

B) Araştırma ve yardım:

1. Amme İdaresi ile ilgili meseleler üzerinde araştırma ve anket ve incelemeler yapmak; 

2. Amme İdaresi öğretimi yapan müesseselere yararlı öğretim malzemesi meydana getirmek;

3. İlgililerin talepleri üzerine Amme İdaresini ıslaha yararlı tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunmak ve bu hususta mütehassıslarını görevlendirmek; Amme İdaresiyle ilgili meseleler hakkında mütalaa ve rey beyan etmek;

C) Derleme ve neşriyat:

1. Amme İdaresi sahasında gerek yurt içindeki gerek başka memleketlerdeki hadise ve emsalleri, inkişafları, tatbikat ve hal tarzlarını, araştırma, inceleme ve neşriyatı devamlı olarak takibetmek ve derlemek;
1) 11/10/1983 tarih ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 19 uncu maddesi gereğince, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi), öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da mezkür kanun hükümleri uygulanır. 2) Bu Enstitü, 27/11/2002 tarihli ve 24949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26/11/2002 tarihli ve D-1-2002-792 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresiyle İçişleri Bakanlığı ve sonrasında 31/8/2007 tarihli ve 26629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/8/2007 tarihli ve D-1-2007-544 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresiyle Başbakanlık ile ilgilendirilmiştir.
3180
2. Araştırma, inceleme ve derlemelerini her türlü kitap, dergi, bülten bibliyografiler vasıtasiyle devamlı olarak neşretmek; enstitü neşriyatının artışına ve dağılışına nezaret etmek;

3. Amme İdaresiyle ilgili mühim eser ve araştırmaları Türkçeye veya yabancı dillere tercüme ederek neşretmek ve bu çeşit neşriyatı desteklemek;

D) Öğretim, araştırma ve inceleme yardımları:

1. Enstitüde öğrenim ve araştırma yapacaklara çeşitli kaynaklardan verilecek bursların idare ve tevziine iştirak etmek;

2. Enstitü öğrencilerinden ve enstitü dışındaki elemanlardan ehliyet ve kabiliyeti görülenlere ve Amme İdaresiyle ilgili diğer ilim müesseselerinin öğretim ve araştırma üye ve görevlilerine, dış memleketlerde tahsil, araştırma veya staj yapmaları için her türlü imkanlardan faydalanarak burs ve sair kolaylıklar sağlamak;

E) Türkiye ve Orta - Doğu memleketlerinde Amme İdaresi sahasında yapılan araştırma ve öğretim faaliyetlerinin koordinasyon merkezi olmak.
Madde 3 - Bilgi Butonu
Enstitü, 2 nci maddede yazılı görevlerini başarabilmek için idare ve ilim müesseseleriyle iş birliği yapar. Yurt içindeki bütün mütehassıslardan faydalanır; ilgili milletlerarası kurumlarla ilmi münasebet ve temaslarda bulunur.
II - Organlar ve teşkilat
Madde 4 - Bilgi Butonu
Enstitünün organları şunlardır:

1. İdare Heyeti,

2. Umum Müdür,

3. Umum Müdür Muavini,

4. İcra Komitesi,

5. Şube Müdürleri,

6. Umumi Katip.

Amme İdaresi Enstitüsünün, ikinci maddenin (A), (B) ve (C) bentlerindeki görevleri yapmak üzere şubeleri şunlardır:

1. Öğretim - Yetiştirme Şubesi,

2. Araştırma - Yardım Şubesi,

3. Derleme - Yayım Şubesi.
Madde 5 - Bilgi Butonu
İdare Heyeti aşağıdaki kimselerden terekküp eder:

1. Enstitü öğretim üyesi bulunan profesör ve doçentler,

2. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden 3, Ankara Hukuk Fakültesinden 2, Ankara Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan 1,

3. Yukardaki bentlerde gösterilen azalarla istişare etmek suretiyle Başvekalet, Maarif, Dahiliye, Hariciye, Maliye, Sanayi, Milli Müdafaa, İmar ve İskan,Basın - Yayın ve Turizm Vekaletlerinden birer, İktisadi Devlet Teşekkülü erkanı arasından alakalı vekaletler tarafından tayin edilecek bir aza,

4. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından teknik yardım mütehassısı gönderildiği müddetçe Enstitüye resmen aza olarak tayin edilen Birleşmiş Milletler mütehassıslarından üç zat,
3181
1 ve 3 üncü bentlerdeki azalar iki sene için seçilir. Müddeti biten azanın yeniden seçilmesi caizdir. İlgili müesseseden ayrılmak gibi bir sebeple bir kimsenin azalık sıfatı sona erdiği takdirde, yerine aynı usullerle yeni bir aza seçilir.

İdare Heyeti, tesbit edeceği belli zamanlarla Umum Müdürün lüzum gösterdiği sair hallerde toplanır. İdare Heyeti, lüzum gördüğü hallerde müzakere konusu olan meselelerle ilgili kimseleri istişare maksadiyle davet edebilir.

İdare Heyetine Umum Müdür riyaset eder. Heyet ekseriyetle toplanır ve toplantıya iştirak edenlerin ekseriyetiyle karar alır. Reylerin müsavatı halinde Umum Müdürün katıldığı taraf ekseriyeti kazanmış sayılır.
Madde 6 - Bilgi Butonu
İdare Heyeti Enstitünün en yüksek merciidir ve Enstitünün işleyişini sağlamak ve murakabe etmekle vazifelidir. Başlıca vazifeleri şunlardır.

a) Umum Müdür, Umum Müdür Muavini ve Şube Müdürlerini seçmek;

b) İcra Komitesince hazırlanan, Umum Müdür tarafından sunulan bütçe ve kadro teklifini tetkik ederek karara bağlamak;

c) Enstitü şubelerinden her birinin öğretim ve çalışma programlarını ve İcra Komitesi tarafından talimatnamesi gereğince yapılacak profesör ve öğretim ve araştırma mütehassısları tayinlerini tasvip etmek;

d) Enstitüye yapılacak para yardımları ile hibe, vasiyet edilecek menkul ve gayrimenkul malların kabulü hakkında karar ittihaz etmek;

e) Enstitüye ait dahili talimatnameleri ve ezcümle Enstitüye kabul şartlarına, imtihanlara, öğretim sonunda verilecek sertifika, diploma ve belgelere, disipline, icra komitesinin çalışma, usullerine mütaallik talimatnameleri kabul etmek;

f) İcra Komitesi tarafından öğrenciler hakkında verilecek ihraç kararları aleyhindeki itirazları inceliyerek bu hususta kesin ve nihai kararlar vermek;

g) Enstitünün faaliyetleri, staj, burs ve yardım konuları ile ilgili olup da bu kanunla başka mercie verilmemiş işler hakkında gerekli kararları almak ve uygun gördüğü organları vazifelendirmek.
Madde 7 - Bilgi Butonu
Umum Müdür, İdare Heyetince Üniversite profesörleri arasından üç yıl müddetle seçilir. Müddeti biten Umum Müdürün yeniden seçilmesi caizdir. Umum Müdür Enstitüyü sevk ve idare, kazai ve idari merciler nezdinde ve üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Şubeler, profesörler ve öğretim ve araştırma mütehassısları arasında iş birliğini sağlar. Tayinleri Enstitünün başka organlarına bırakılmamış olan personelin seçim ve tayinlerini yapar.
Madde 8 - Bilgi Butonu
İcra Komitesi; Umum Müdur, Umum Müdür Muavini, Birleşmiş Milletler tarafından bir mütehassıslar heyeti gönderildiği müddetçe bu heyetin başkanı, şube müdürleri ve idare heyetinin seçeceği iki mümessilden terekküp eder. İcra Komitesinin Reisi Umum Müdürdür.                        

İcra Komitesinin vazifeleri şunlardır:

a) Profesör ve öğretim ve araştırma mütehassısları tayinini teklif ve asistanlık jürilerini tesbit etmek;

b) Umum Müdürün inhası üzerine Enstitü umumi katibini tayin etmek;

c) İdare Heyetinin tasvibine sunulmak üzere Enstitü bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak;                               

d) Dahili talimatnameler hükümlerini ve İdare Heyeti kararlarını icra etmek;

e) Öğrencilere mütaallik her türlü işlemleri incelemek ve bunlardan yazılma, çıkarılma, disiplin, öğretim ve İmtihanlara ait hususları ve Umum Müdürün tevdi edeceği işleri inceliyerek karara bağlamak;
3182
f) Enstitü neşriyatı ile ilgili meseleleri karara bağlamak.

İcra Komitesinin öğrencilere ait kararları kesindir. Ancak, Enstitüden çıkarılma hakkındaki kararlarına karşı, tebellüğ tarihinden başlayarak 10 gün içinde İdare Heyetine itiraz olunabilir. İdare Heyeti ile İcra Komitesinin kararlarına karşı idari hiçbir mercie başvurulamaz.
Madde 9 - Bilgi Butonu
Umum Müdür Muavini, Umum Müdürün vereceği vazifeleri ifa ve gaybubetinde ona vekalet eder.
Madde 10 - Bilgi Butonu
Umum Müdür Muavini, şube Müdürleri İdare Heyeti tarafından üç yıl için seçilirler. Gerekli hallerde daha kısa bir müddet için şube Müdürü seçilebileceği gibi, müddeti biten kimsenin yeniden seçilmesi de caizdir.

Şube Müdürleri şubenin faaliyetlerini dahili talimatnameler ve İcra Heyeti kararlarına göre düzenlemek ve yürütmekle görevli ve Umum Müdüre karşı mesuldürler.
Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Umumi Katip, Umum Müdürün teklifi üzerine İcra Komitesi tarafından tayin edilir ve vazifesine aynı şekilde son verilir

Umumi Katip; Enstitünün mesul tahakkuk memurluğunu yapar, gerekli hesapları ve demirbaş kayıtlarını tutar, daire işlerinin teşkilatlandırılmasından, öğrenci kayıtlarının ve başka dosyaların tutulmasından idare ve büro personelinin çalışmasından mesuldür.
Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Enstitünün idari personeli, imtihanla ve Umumi Katibin teklifi üzerine Umum Müdür tarafından tayin olunur.
Madde 13 - Bilgi Butonu
Enstitü asistanları yüksek tahsil yapmış olanlar arasından jürinin yapacağı müsabaka imtihanının neticesinde Umum Müdür tarafından tayin olunur.
Madde 14 - Bilgi Butonu
Öğretim ve araştırma mütehassısları:

Beş yıl muvaffakiyetle Enstitüde asistanlık yapanlar arasından doktorasını başarı ile verdikten sonra eserleriyle tanınıp 5 kişilik bir jüri marifetiyle imtihanla çalıştığı sahada olgunluğu tesbit edilenlerden veya Enstitü dışından eserleri ve amme idaresiyle ilgili sahalardaki çalışmalariyle tanınmış kimseler arasından 5 kişilik bir jürice seçilenler Enstitüdeki öğretim ve araştırma işlerinde mütehassıs olarak vazife görürler.
III - Giriş şartları
Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Amme İdaresi Enstitüsünün giriş müsabakasına katılabilmek için üniversite veya yüksek okul mazunu olmak şarttır. Bu şartı haiz bulunan kimseler arasından, idare heyetinin tesbit edeceği esaslar dairesinde yapılacak müsabaka imtihanını kazananlar Türkiye ve Orta Doğu Amme Enstitüsüne devam edebilirler.

Yukardaki evsafı haiz olup da Devlet dairelerinde, mahalli idarelerde, İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışanlardan müsabaka imtihanını kazananlara tahsil süresince izin verilir. Bu kimseler bütün özlük haklarından faydalanmakta, maaş ve ödeneklerini kendilerine izin veren daire, müessese ve teşekküllerden almakta devam ederler. Enstitüdeki tahsillerini başarı ile bitirenlerin Enstitüde geçirdikleri müddet kıdemlerine sayılır ve bu müddetin bir katı (1 seneden az olmamak üzere) kıdemlerine eklenir.

Kendi hükümetleri tarafından Enstitüye adaylığı teklif edilecek yabancılar, tesbit edilecek esaslar dairesinde İcra Komitesince öğrenci olarak kabul edilebilir.
3183
IV - Özlük hakları
Madde 16 - Bilgi Butonu
Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruluş kadroları (1) sayılı ve ek görev tazminat kadrosu da bağlı (2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.
Madde 17 - Bilgi Butonu
Enstitü; 2 nci maddede yazılı görevlerini başarabilmek için; umumi, mülhak ve hususi bütçe ile idare olunan daire ve müesseselerde çalışanlar arasından tecrübe ve eserleriyle amme idaresi alanında tanınmış olup İdare Heyetince seçilecek olan kimseleri, çalıştıkları daire ve müesseselerin muvaffakatlerini, almak şartiyle, Enstitü öğretim, araştırma veya sair faaliyetlerinde en çok 3 yıl müddetle görevlendirebilir. Bu suretle görevlendirilmiş olanlar çalıştıkları daire ve müesseselerdeki kadro, unvan ve her türlü haklarını muhafaza ederler ve Enstitüdeki çalıştıkları müddet terfi ve kıdemlerine sayılır.

Enstitüce bu suretle görevlendirilmiş olanlara, muhafaza ettikleri kadrolarından almaya devam edecekleri ve bu kanun ile saklı tutulan her türlü maaş ve sair mali haklardan başka ayda 250 - 300 lira tazminat ödenir.
Madde 18 - Bilgi Butonu
Enstitüde mesleki veya idari vazife alacak üniversite öğretim üyesi veya yardımcılarına 3656 sayılı kanunun 4609 sayılı kanunla değiştirilen 18 inci maddesine göre ücret veya tazminat verilir.

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 32 ve 38 inci maddeleri hükmü mahfuzdur.
Madde 19 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1765(1973), 1187(1969) (Değişik : 27/10/1969 - 1187/3 md.; Mülga : 25/6/1973 - 1765/gecici 7-c)
Madde 20 - Bilgi Butonu
Asıl vazifeleri uhdelerinde kalmak şartiyle öğretim, araştırma ve derleme çalışmalarına geçici olarak katılanlara beher ders veya konferans saati veya inceleme veya araştırma için ödenecek ücretler her yıl enstitü bütçesi ile birlikte İcra Vekilleri Heyetince yeniden tesbit olunur.
Madde 21 - Bilgi Butonu
Enstitü bütçesi Başvekalet içinde yer alır. İta amiri Umum Müdür ve tahakkuk amiri Umumi Katiptir.(1)
Madde 22 - Bilgi Butonu
Enstitünün gelir kaynakları şunlardır:

1. Her yıl Başvekalet bütçesine konulacak tahsisat,

2. Mülhak bütçeli idarelerle, özel idareler ve belediyeler, İktisadi Devlet teşekkülleri ve buralara bağlı müesseseler bütçelerinden yapılacak yardımlar,

3. Enstitüye yaptırılacak araştırma, danışma ve ekspertizler ve her türlü hizmetlerden alınacak ücretler,

4. Her türlü neşriyat gelirleri,

5. Her türlü hibe, vasiyet, yardımlar ve menkul ve gayrimenkul mallar ve haklar ve bunların gelirleri.
Madde 23 - Bilgi Butonu
Enstitü; Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları hükümlerine ve Divanı Muhasebat vize ve murakabesine tabi değildir. Artırma, eksiltme ve ihale işleriyle hesap ve sarf işlerinin ne suretle yürütüleceği ve müsbit evrakın şekli ve çeşitleri Maliye Vekaletinin de mütalaası alınarak idare heyetince yapılacak bir talimatname ile tesbit olunur. (1)
(1) Bu maddelerin uygulaması ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine bakınız.
Madde 24 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Enstitü bütçesinin kesinhesabı icra komitesince hazırlanır ve idare heyeti tarafından tasvip edilir. Bu kesinhesap ve muhasibin hazırlıyacağı zamanı idare hesabı mali yıl sonundan itibaren 4 ay içinde ikisi Maliye Vekaleti, biri Ankara Üniversitesi ve diğeri Divanı Muhasebatça seçilip, görevlendirilecek 4 üyeli bir heyetçe incelenerek tasdik edilir. İlgililerin ibrasına veya muhasip hakkında zimmet ve tazmin hükümlerine bu heyet karar verir.

Muhasibin zamanı idare hesabının tetkikinde Divanı Muhasebat Kanununun muhasiplerin zamanı idare hesaplarının incelenmesine mütaallik hükümleri tatbik olunur. Muhasip hakkında verilecek zimmet ve tazmin kararlarına karşı Divanı Muhasebat Kanunu hükümlerine göre Divanı Muhasebat Umumi Heyetinde itiraz ve temyiz olunabilir.

Enstitü hesapları her zaman Maliye müfettişlerine teftiş ettirilebilir.(1)
3184
Madde 25 - Bilgi Butonu
Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne yapılacak her türlü hibe ve vasiyetler, vergi, resim ve harçlardan muaftır.

2 nci ve 22 nci maddelerde zikredilen derleme ve neşriyat faaliyetinden elde edilecek kazançlar Kurumlar Vergisine tabi değildir.
V - Müteferrik hükümler
Madde 26 - Bilgi Butonu
Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü mensuplarının her türlü disiplin işleri, idare heyetince yapılacak bir talimatname ile belirtilir.
Madde 27 - Bilgi Butonu
Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitü mensuplarının Enstitüdeki görevleri dolayısiyle veya görevlerini yapma sırasında işledikleri suçlar üzerine, Memurin Muhakemat Kanununun gerektirdiği ilk tahkikat, Umum Müdürün gereğine göre tayin edeceği bir veya iki muhakkik tarafından yapılır. Umum Müdür hakkında yapılacak tahkikat muhakkiklerini Başvekil tayin eder.

Tahkikat evrakı ve fezleke, Başvekil tarafından Devlet Şürasına gönderilir. Maznun hakkında muhakemenin lüzumuna, Devlet Şürasının ilgili dairesince karar verilir. Bu kararlara karşı, ilgililer veya Başvekil tarafından yapılacak itirazlar Devlet Şürası Umumi Heyetinde incelenerek nihai karara bağlanır.
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3520(1989), KHK 291(1987)
(7163 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden diploma ve sertifika alanlar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.
Madde 28 - Bilgi Butonu
Bu kanun 1/3/1959 tarihinde mer'iyete girer.
Madde 29 - Bilgi Butonu
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
7163 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1- 29/3/2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu
25/6/1958 tarihli ve 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununa dayalı olarak eğitim-öğretim yapan Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde lisansüstü öğrenim görmekte iken terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, 25 Temmuz 2011 tarihine kadar Enstitüye başvuruda bulunmaları halinde 6111 sayılı Kanunun 173 üncü maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 58 inci madde ile tanınan haklardan Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yararlandırılırlar.

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Sevk ve İdare Yüksekokulu öğrencisi iken terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerin de bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumu belirlenerek bu Kanunla verilen hakların kullanılması sağlanır.
3184-1
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  7163 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                               YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanun                                                                                                        Yürürlüğe

       No.                               7163 sayılı Kanunun değişen maddeleri                          giriş tarihi

       1187                                                           —                                                             5/11/1969

       1765                                                           —                                                               8/7/1973

       6215                                                           İşlenemeyen Hüküm                                12/4/2011

     

   

  
  
  7163 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  7163 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (10)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (3)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (18)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul