En son güncellemeler 23 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4297
1965 KALKINMA İSTİKRAZI HAKKINDA KANUN

Madde 1 -
Hasılı 1965 bütçe yılında yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere (400) milyon liraya kadar 1965 kalkınma istikrazı adı ile uzun vadeli iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir.
Madde 2 -
Bu kanun gereğince yapılacak istikraz için hamiline yazılı tahvil ihraç olunur.
Bu istikrazın yıllık faiz nisbeti Bakanlar Kurulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şartları Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olunur.
Madde 3 -
Tahvillerin itfası, borsada başabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müddetçe buradan satınalma yolu ile, başabaşı bulmuş veya aşmış bulundukları takdirde kur'a çekmek suretiyle yapılır.
Madde 4 -
Bu tahviller ihraç tarihlerinden itibaren 10 yıl geçmedikçe erken ödemeye veya konversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay önce ilan edilmek suretiyle herhangi bir faiz vadesinde tedavülde kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir kısmı için başabaş erken ödeme veyahut konversiyon yapılabilir.
Madde 5 -
Tahvillerin faiz ve bedelleri, geçici ve kesin tahviller ve bunların kuponları ile ödemelerine ait evrak ve senetler, ilan ve istikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaftır.
Madde 6 -
Bu kanun gereğince çıkarılacak olan tahviller; Genel ve Katma Bütçe ile idare olunan daire ve kurumlarla il özel idareleri; belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yapacakları artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden kabul olunur.
Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden önce vadesi gelmiş faiz kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine ait olur. Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak olan milli emlak bedellerinin ödenmesinde dahi başabaş kabul olunur.
Madde 7 -
Bu istikraza ait faiz kuponlarının bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarihten itibaren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi lazım geldiği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine zamanaşımına uğrar.
Madde 8 -
Bu kanun gereğince yapılacak istikrazın her türlü ihraç giderleri, Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili bölümünden ödenir.
4298
Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teşvik maksadiyle hazırlatılacak afiş, pankart ve diğer giderleri 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi değildir.
Madde 9 -
Bu Kanunun akdine izin verdiği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer giderlerini karşılıyabilecek ödenek, her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesinin Devlet Borçları bölümüne konulur.
Madde 10 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11 -
Bu Kanunun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  717 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul