En son güncellemeler 27 Ocak 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 Aşağıdaki metinde yer alan 20 inci maddesinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan önerge ile metinsel değişiklik yapılmış olup, bu değişiklik aşağıdaki metne işlenmiştir. Önerge ve gerekçesi için sayfanın sonunda yer alan 'Dosyalar' kısmında yer alan 'Gerekçe (Önerge ile Değişen Maddeler)' başlıklı dokümanı inceleyebilirsiniz.
Madde 1 -
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40’ıncı maddesinin (ç) fıkrasının ikinci paragrafının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Yukarıdaki (ç) fıkrasının (I) işaretli bendinin (15) numaralı alt bendinde gösterilenlerin yaş hadleri ilgisine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu veya 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda belirtilen esaslara göre 60 yaşını geçmemek kaydıyla uzatılabilir.”
Madde 2 -
10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “illerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen” ibaresi “iller ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca tespit edilen birinci derece kritik iller ve ilçelerde terörle mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici görevlendirilen Milli Savunma Bakanlığı (Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları dâhil),” şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 3 -
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Harp Akademileri tahsili, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi,” ibaresi “Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Eğitimi, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık eğitimi,” şeklinde, (d) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bendin ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü paragrafında yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde” ibaresi “ilgili yönetmeliklerde” şeklinde değiştirilmiştir.

“Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitülerinde karargâh subaylığı eğitimini tamamlayanlara bir yıl, bunlardan komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ayrıca bir yıl, bunlardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ilave bir yıl;”
Madde 4 -
926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “8 inci hizmet yılını bitirmemiş olmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “yedek astsubaylar için eğitim durumuna göre bu bentte belirtilen yaş koşulunu taşımak;” ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “meslek yüksekokullarını bitirenlerden” ibaresi “meslek yüksekokullarını bitirenler ile yedek astsubaylık hizmetlerini yapmakta iken istekli bulunanlardan muvazzaf” şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 5 -
926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “, yaş hadleri de dâhil” ibaresi “ve” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle ve buna bağlı tablo eklenmiştir.

“Ancak bu personel hakkında aşağıda belirtilen yaş hadleri uygulanır.


Madde 6 -
926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasına dördüncü paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında bulunan tabip ve diş tabipleri ile sınırlı olmak üzere bu personel için rütbe ve dereceleri itibarıyla belirlenmiş olan sağlık hizmetleri tazminatı oranları 200 puan artırılmak suretiyle uygulanır. Bunlardan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca belirlenen birinci derece kritik iller kapsamındaki yerler ile görev yerinin özellikleri ve hizmet şartları dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen diğer yerlerde ve yüzer birliklerde fiilen görev yapan tabip ve diş tabiplerine orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının %200’ünü geçmemek üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca belirlenen birinci derece kritik illerde terörle mücadele harekâtına iştirak eden birliklerde fiilen görev yapan sağlık astsubaylarına orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının %50’si sağlık hizmetleri tazminatı olarak ödenir.”
Madde 7 -
926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 37- Emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90’ının (dâhil) üzerinde olan istekli astsubay kıdemli başçavuşların yaş haddi; ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen Millî Savunma Bakanı tarafından, ilk olarak iki yıl ve müteakip yıllarda da aynı esaslarla 60 yaşına kadar uzatılabilir.”
Madde 8 -
926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 46- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a) Komutanlık ve karargâh subaylığı öğrenimini bitiren ve bir yıl kıdem alan subaylara karargâh subaylığı eğitimi nedeniyle; kapatılan Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun olan ve bir yıl kıdem alan subaylara ise müşterek komuta ve kurmay eğitimi nedeniyle ayrıca kıdem verilmez.

b) Kapatılan Kuvvet Harp Akademileri öğrenimini tamamlayıp kurmaylığı onaylanan subaylardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara yalnızca ilave bir yıl kıdem verilir.”
Madde 9 -
926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 47- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte,

a) 3713 sayılı Kanun kapsamında icra edilen görevlerde yaralanarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malulü kabul edilen ve ilgili mevzuata göre göreve devam etmesi uygun görülen astsubaylardan, müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla kırk yaşını bitirmemiş olanlara, hizmet yılı hariç 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına,

b) Yedinci hizmet yılını tamamlamış ve on dördüncü hizmet yılını bitirmemiş olan bu Kanun kapsamında istihdam edilen astsubaylardan müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 40 yaşını bitirmemiş olanlara, 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk iki astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına,

c) Sekizinci hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını bitirmemiş olan uzman erbaşlara, 3269 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk iki astsubaylığa geçiş sınavına,

ç) On ikinci hizmet yılını tamamlamış olan sözleşmeli subay ve astsubaylara, 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 7 nci ve 11 inci maddelerindeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk iki muvazzaf subay veya astsubaylığa geçiş sınavına,

müracaat hakkı verilir.

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce astsubaylıktan subay olanlara 109 uncu maddedeki yaş hadleri uygulanır.”
Madde 10 -
31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askeri öğrencilerin harçlıkları aşağıda gösterilmiştir.

a) Harp okullarında, üniversite ve yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrencilere (10.200) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın;

Hazırlık sınıfında %45’i,

Birinci sınıfta %47’si,

İkinci sınıfta %49’u,

Üçüncü sınıfta %51’i,

Dördüncü sınıfta %53’ü,

Beşinci sınıfta %55’i,

Altıncı sınıfta %57’si,

Yedinci sınıfta %59’u,

b) Astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerine, (5.475) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın;
Hazırlık sınıfında %75’i,

Birinci sınıfta %80’i,

İkinci sınıfta %82’si.”
Madde 11 -
9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 14- Emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90’ının (dâhil) üzerinde olan istekli astsubay kıdemli başçavuşların yaş haddi, Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya resen İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilir.”
Madde 12 -
10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 18- Emsalleri arasında temayüz etmiş, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90’ının (dâhil) üzerinde olan istekli astsubay kıdemli başçavuşların yaş haddi, Jandarma Genel Komutanlığının teklifi üzerine veya resen İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilir.”
Madde 13 -
7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- Savunma Sanayii Başkanlığında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu fıkra kapsamındaki personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu personelin, net ücretleri 1 inci dereceli savunma sanayii uzmanı kadrosunda bulunanlara ödenen net maaş tutarını aşmamak üzere belirlenecek brüt sözleşme ücretleri ile kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Savunma Sanayii Başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından veya yetki devri yapılan komite üyesi tarafından onaylanan projelerde, ücretleri doğrudan Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanmak üzere; konsept oluşturma, AR-GE, tasarım, prototip üretme, geliştirme, modernizasyon, imalat, kabul ve muayene, doğrulama, test, sertifikasyon, lojistik ve benzeri modern savunma sanayii ürün ve hizmetleri geliştirmek amacıyla, özel bilgi ve ihtisas sahibi, kamu personeli olmayan kişiler, üç yılı geçmemek şartıyla istihdam edilebilir. İlgili projenin bu süre içerisinde sonuçlanmaması durumunda Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından birer yıllık sürelerle istihdam uzatılabilir. Bu personelin istihdamına dair hususlar ile bunlara verilecek her türlü ödemeler dâhil net ücretler, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının yedi katını aşmamak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi veya yetkilendireceği Komite üyesi tarafından, ilgililerin yürüteceği görevler göz önüne alınarak tespit edilir. Bu fıkra kapsamındaki personel, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Bu fıkra kapsamındaki istihdam için diğer mevzuatta yer alan pozisyon ihdası ve atama iznine ilişkin hükümler uygulanmaz. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu statüde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.”
Madde 14 -
3238 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli personel olarak çalışanların istihdamlarına, mali ve sosyal haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemeler saklı kalmak kaydıyla, ek 2 nci maddenin ilgili fıkraları kapsamında devam olunur.

Ek 2 nci madde kapsamında istihdam edilen personele, aynı maddede belirtilen kararlar yayımlanıncaya kadar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Savunma Sanayii Başkanlığında sözleşmeli personel olarak çalışanlara uygulanan Hizmet Sözleşmesi Esasları ile Savunma Sanayii İcra Komitesi Kararı ve mevzuatı ilgisine göre uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilana çıkılmış sınavlar, bir defaya mahsus olmak üzere, pozisyon ihdası ve atama izni aranmaksızın bu fıkra hükümlerine göre tekemmül ettirilir.”
Madde 15 -
10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak sözleşmeli erbaş ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilir.”
Madde 16 -
31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 17 -
6413 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığında teşkil edilecek” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, cümlede yer alan “verilir ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “bu kararlar Cumhurbaşkanının onayı ile” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanı veya” ibaresi madde metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
“Kuvvet komutanlıklarında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları; kurmay başkanının başkanlığında personel, istihbarat, harekât, lojistik ve savunma planlama ve proje yönetim başkanları, tayin dairesi başkanı, hukuk hizmetleri başkanı ile yüksek disiplin kurulu işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu şube müdüründen oluşur. Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personel hakkında karar vermek üzere teşkil edilecek Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Bakan Yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısından oluşur. General ve amiraller hakkında karar vermek üzere Milli Savunma Bakanlığında teşkil edilecek Yüksek Disiplin Kurulu; Milli Savunma Bakanının başkanlığında, Genelkurmay Başkanı, ilgili Kuvvet Komutanı, Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Personel Başkanı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile Personel Genel Müdüründen oluşur.”

“(9) Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmiş olanlar hakkında, ilişikleri kesilmeden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri nedeniyle 39 uncu maddedeki zamanaşımı süresi dolmadan önce, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilir.”
Madde 18 -
6413 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “disiplin amirleri tarafından” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “disiplin kurulları” ibaresinden önce gelmek üzere “disiplin amirleri veya” ibaresi eklenmiştir.
Madde 19 -
6413 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin başlığı “Verilen disiplin cezalarının yerine getirilme şekilleri” şeklinde, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “yedi” ibaresi “on beş” şeklinde, “on beş” ibaresi “otuz” şeklinde ve “süre dâhil” ibaresi “süre dâhil veya disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre” şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 20 -
6413 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin başlığı “Disiplin cezalarının idari etkileri” şeklinde, birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Disiplin kurulları” ibaresi “Disiplin amirleri veya disiplin kurulları” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, seferberlik ve savaş zamanı hariç, disiplin amirleri tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezaları nedeniyle askerlik hizmet süresine eklenecek toplam süre otuz günü geçemez.”
Madde 21 -
6413 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 22 -
6413 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, mevcut birinci cümlesinde yer alan “ile Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve dördüncü fıkrasında yer alan “Üst komutanlık disiplin kurulu” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı veya üst komutanlık disiplin kurulları” şeklinde değiştirilmiştir.
 
“Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazı, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında kurulan disiplin kurulu inceler.”
Madde 23 -
6413 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “yirmi” şeklinde ve “yirmi” ibaresi “kırk” şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 24 -
6413 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı Disiplin Amirlerinin Ceza Yetkilerini Gösteren Çizelgeye aşağıdaki sütun eklenmiştir.


Madde 25 -
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinde yer alan “yararlanamayanlara” ibaresi “yararlanamayanlar ile 6191 sayılı Kanuna tabi personele” şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 26 -
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 27 -
Bu Kanunun;

a) 9 uncu maddesi ile 926 sayılı Kanuna eklenen geçici 47 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 1/9/2020 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.
Madde 28 -
Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Gerekçe (Önerge İle Değişen Maddeler)
  Gerekçe (Önerge İle Değişen Maddeler)
  Kanun Teklifi Metni
  Kanun Teklifi Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler)
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (10)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul