En son güncellemeler 23 Eylül 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3223
MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ İLMİ İSTİŞARE VE ARAŞTIRMA KURULU TEŞKİLİNE DAİR KANUN

* * *
* * *
Madde 1 -
Milli Müdafaa faaliyetlerini ilmin ve tekniğin yardımı ile geliştirmek ve rasyonelleştirmek için alınması muktazi tedbirler hususunda mezkür Vekaletçe istenilecek istişari mütalaaları vermek ve ayrıca lüzumlu göreceği teklif ve tavsiyelerde bulunmak üzere bir İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu teşkil edilmiştir.
Madde 2 -
İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun teşekkülü ve faaliyete başlıyabilmesi için asgari beş azanın seçilmiş olması lazımdır. Aza adedi otuzu geçemez.
Kurulun ilk teşekkülünde beş aza, Milli Müdafaa Vekaleti kadrolarında vazifeli bulunmıyan ve ilmi eser veya araştırmaları ile temayüz etmiş şahıslardan Milli Müdafaa Vekilinin inhası üzerine İcra Vekilleri Heyetince dört sene için seçilirler.

Mütebaki azalar lüzum hasıl oldukça, Üniversite Senatolarının göstereceği namzetler de dahil olmak üzere ikinci fıkrada yazılı evsafı haiz şahıslardan İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun teklifi ve Milli Müdafaa Vekilinin inhası üzerine İcra Vekilleri Heyetince yine dört sene için seçilirler.
Aza sayısı beşten aşağıya düştüğü veya diğer azalıklar inhilal ettiği takdirde ikinci ve üçüncü fıkralardaki usule ve şartlara tevfikan dört sene için yeniden aza seçilir.

Müddeti dolan azanın yeniden seçilmesi caizdir.

İlmi İstişare ve Araştırma Kuruluna seçilen azalar, Kurul azalıklarından ayrıldıkları takdirde (Milli Müdafaa Vekaleti İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu Fahri Azası) unvanını hayatta oldukları müddetçe taşırlar.

Azalardan vazifeleri ile telifi kabil olmıyan hareketleri görülenler müddetlerinin hitama ermesi beklenmeksizin Milli Müdafaa Vekilinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile azalıktan affolunurlar. Bu suretle azalıktan affolunanlar fahri azalık unvanını ihraz edemezler.
Madde 3 -
Milli Müdafaa Vekili İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun tabii Reisidir.
3224
İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun azaları ayrıca gizli rey ile kendi aralarında bir reis ve bir reis vekili seçerler. Reis, Kurulu temsil, idari işlerin tedvirine nezaret ve Kurul toplantılarına riyaset eder. Reisvekili reisin yardımcısıdır. Reisin mazereti halinde kurulun toplantılarına Riyaset eder.

Reis veya Reis vekilliği müddeti iki yıldır. Bu müddetin hitamında veya Riyasetin veya Reis vekilliğinin inhilali halinde inhilal eden makam için aynı usuller dahilinde yeniden seçim yapılır.
Madde 4 -
Erkanı Harbiyei Umumiye Reis ve İkinci Reisi, Milli Müdafaa Vekaleti Müsteşarı, Kuvvetler Kumandanları, Milli Müdafaa Vekaleti Araştırma ve Geliştirme Başkanı ve Milli Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreteri, Kurulun toplantılarına iştirak edebilirler.

Milli Müdafaa Vekaletine bağlı teşekküllerdeki mütehassıs elemanlar da Kurulun istişare ve çalışma programlarının mevzularına göre Kurulu tenvir etmek ve müşahidi olmak üzere vazifelendirilebilirler.
Madde 5 -
Kurulun Genel Sekreterlik görevini Milli Müdafaa Vekaleti Araştırma ve Geliştirme Başkanı yapar.
Madde 6 -
Kurul Umumi Heyeti üç ayda asgari bir defa toplanır.

İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun toplanabilmesi için mevcut aza adedinin üçte ikisinin hazır bulunması şarttır.
Madde 7 -
İlmi İstişare ve Araştırma Kurulu azalarına her sene yapılan toplantılarının devamı müddetince İcra Vekilleri Heyetinin tesbit edeceği miktarda hakkı huzur verilir.

Kurulca görülecek lüzum üzerine istişare için Kurul dışında ve Milli Müdafaa Vekaleti mensubu olmıyan mütehassıslardan celbedilecek olanlara Kurulun teklifi üzerine Milli Müdafaa Vekilince tesbit edilecek miktarda bir ücret verilir.

Toplantılara katılacaklara Harcırah Kanununa göre yol masrafları ile yolda geçen günlere ait yevmiyeleri ve tetkikatta bulunmak veya müşahitlik etmek üzere herhangi bir mahalle gönderilenlere harcırahları verilir.
Madde 8 -
Bu kanun gereğince İlmi Araştırma ve Geliştirme hizmetlerinin icabettirdiği umumi masraflar, Milli Müdafaa Vekaleti bütçesinde İlmi Araştırma ve Geliştirme namiyle yeniden açılacak bir fasla konacak tahsisat ile karşılanır.
Madde 9 -
Milli Müdafaa Vekaleti İlmi İstişare ve Araştırma Kurulunun faaliyeti, daimi veya muvakkat olarak teşkil edilecek komiteler ile bunlara bağlı grupların çalışma tarzları Kurul Genel Sekreterinin vazifeleri ve kurulun çalışması ile ilgili sair hususlar İcra Vekilleri Heyetince tanzim edilecek bir talimatname ile tanzim ve tesbit olunur.
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987), 83(1960) (l5/9/1960 - 83 sayılı Kanunun numarasız ek maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) (1)
7279 sayılı kanunla tahmil edilen vazifelerin ifası için yabancı memleketlerden ithal olunacak veya memleket dahilinden satınalınacak malzeme ve teçhizatın veya yaptırılacak hizmetlerin bedeli olarak, bu mevzuda yabancı Devletler ile yapılmış veya yapılacak olan anlaşmalar gereğince bu Devletler veya onlar namına hareket edecek teşekküller tarafından bilahara ödenecek kısma tekabül eden miktarı karşılamak ve vürudunda irat kaydedilerek mahsubu yapılmak üzere Hazinece avans verilir.

Bu kanunla verilecek avans ile yapılacak her türlü satınalma muamelelerinde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
Madde 10 -
Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 11 -
Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız.
3225
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

         7279 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                  giriş tarihi

         83                                                             –                                                              21/9/1960

   

  3226

   

  
  
  7279 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  7279 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul