ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU (1) (2) (3) (4)

Madde 1 - 4947(2003), 3146(1985) Değişik: 16/7/2003-4947/31md.
Bu Kanunun amacı; çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, araştırma, inceleme, yayın, dokümantasyon ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin kurulmasına, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Madde 2 - 5763(2008), 4947(2003)
Çalışma Eğitim ve Araştırma Merkezinin vazife ve gayeleri aşağıda gösterilmiştir:

a) (Değişik: 15/5/2008-5763/33md.) Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, işçi işveren ilişkileri, istihdam, verimlilik, toplam kalite yönetimi, iş piyasası etütleri, ergonomi, çevre, ilk yardım, iş istatistikleri ve benzeri konular ile işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilecek işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerektiğinde Bakanlık birimleri veya ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte, eğitim programları hazırlamak, eğitim vermek veya eğitim hizmeti satın almak, sertifikalandırmak, bu konularla ilgili araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

b) (Değişik: 15/5/2008-5763/33md.) Bakanlık, bağlı kuruluşları ile ilgili kuruluşlarının personeli ile özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren işyerlerindeki işçi, işveren veya yönetici personel için eğitim, seminer ve konferanslar tertip etmek veya bu konularda tertiplenmiş eğitim, konferans ve seminerlere iştirak etmek,

c) Çalışma meseleleri üzerinde Milli ve milletlerarası bölge seminerleri tertip etmek;

d) Çalışma mevzuları ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak ve bu mevzularda vesaik toplamak;

e) Alakalıların talebi veya muvafakati ile iş yerlerinin çalışma mevzuları ve iş verimi ile ilgili meselelerini inceliyerek istişare ve tavsiyelerde bulunmak;

f) İmkanları nispetinde istatistikler hazırlamak;

g) Türkçe ve yabancı dillerde gayesi ile alakalı derleme ve neşriyat yapmak.
(1) Bu Kanunda yer alan Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsünün adı, 9/1/1985 tarih ve3146 sayılı Kanunun 40ıncı maddesinin ikinci fıkrasıyla "Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu Kanunda geçen “Eğitim Merkezi Müdürlüğü” ibaresi, “Eğitim Merkezi Başkanlığı”; “Eğitim Merkezi Müdürü” ibaresi, “Eğitim Merkezi Başkanı” ve “Eğitim Merkezi Müdür Muavini” ibaresi, “Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı” olarak, 24/8/2000 tarihli ve 618 sayılı KHK’nin 34 üncü maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Ancak, 618 sayılı KHK, Ana. Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.: 2000/62, K.: 2000/35 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve iptal Kararı 8/5/2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. (3) Bu Kanunun adı "Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Teşkilat Kanunu" iken, 16/7/2003 tarihli ve4947 sayılı Kanunun 30uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (4) Bu Kanunda geçen "İcra Vekilleri Heyeti" ibaresi "Bakanlar Kurulu", "Çalışma Vekaleti" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı", "Çalışma Vekili" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı", "Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezi" ibaresi "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi", "Eğitim Merkezi" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi", "Öğretmenler Kurulu" ibaresi "Danışma Kurulu", "Eğitim Merkezi Müdürü" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı" ve "Eğitim Merkezi Müdür Muavini" ibaresi "Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı" olarak değiştirilmiş 16/7/2003 tarihli ve4947 sayılı Kanunun 30uncu maddesiyle değiştirilmiş; 41 inci maddesiyle Kanunda geçen "öğretmen" ve "öğretmen yardımcıları" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
3272
Madde 3 -
Eğitim ve Araştırma Merkezi, bu kanunda yazılı vazife ve gayelerini tahakkuk ettirmek için memleket içinde ve dışındaki resmi ve hususi daire ve müesseselerle temas ve iş birliği mevzularında vekaletin muvafakatini istihsal etmek kaydiyle re'sen muhabere ve temaslarda bulunabilir.
Madde 4 - 4947(2003) (Mülga: 16/7/2003-4947/41md.)
 
Madde 5 -
Eğitim ve Araştırma Merkezinin idare organları Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı ile Danışma Kurulundan müteşekkildir.
Madde 6 - 4947(2003)
Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı, Eğitim ve Araştırma Merkezinin amiri olup Çalışma Vekili tarafından tayin edilir. Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı aşağıda yazılı vazifeleri ifa eder:

a) Eğitim ve Araştırma Merkezinin işlerini bu kanunun hükümleri dairesinde yürütmek ve idari, mali ve diğer her türlü muamelatını tedvir etmek;

b) Sekizinci maddede yazılı Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek ve bu Kurul tarafından alınan kararlar hakkında gerekli muameleyi yapmak;

c) (Mülga: 16/7/2003-4947/41md.)

d) (Mülga: 16/7/2003-4947/41md.)
Madde 7 -
Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından tayin olunur. Müdürün gaybubetinde kendisine vekalet eder. Müdür tarafından verilen vazifeleri ifa eyler.
Madde 8 - 4947(2003) (Değişik: 16/7/2003-4947/33md.)
Danışma Kurulu, Bakanın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Başkan, Çalışma Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer temsilci, İş Teftiş Kurulu Başkanının görevlendireceği bir baş iş müfettişi, Bakanlık Personel Dairesi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Koordinasyon Daire Başkanı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ile üniversitelerin iş hukuku, sosyal politika, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dallarında çalışanlar arasından Yükseköğretim Kurulunca görevlendirilecek iki öğretim üyesinden oluşur.

Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları Eğitim ve Araştırma Merkezinin teklifi ve Bakanlığın onayı ile çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
Madde 9 - 4947(2003) (Değişik: 16/7/2003-4947/34md)
Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve Araştırma Merkezi ile ilgili yönetmelikler hakkında görüş bildirmek.

b) Eğitim ve Araştırma Merkezinin eğitim, araştırma, danışmanlık, yayın ve diğer faaliyetlerini yönlendirmek.

c) Eğitim ve Araştırma Merkezinin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek.

d) Eğitim ve Araştırma Merkezinin çalışmalarının etkinliğini artırıcı önerilerde bulunmak.
Madde 10 -
Danışma Kurulu üyelerinin ekseriyeti ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir.

Reylerin müsavatı halinde kurul reisinin bulunduğu tarafın reyi muteberdir.
3273
Madde 11 - 4947(2003)
Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı ile Başkan Yardımcısının üniversite veya yüksek mektep mezunu olmaları, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini bilmeleri şarttır.

(Mülga: 16/7/2003-4947/41md.)
Madde 12 - 4947(2003)
Eğitim ve Araştırma Merkezinin idari ve teknik personeli, müdürün teklifi üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tayin edilir.

(Ek fıkra: 16/7/2003-4947/35md.) Eğitim ve Araştırma Merkezinde çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanı çalıştırılabilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip, merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve sınavın açıldığı tarihte otuzbeş yaşından gün almamış olanlar arasında yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda başarılı bulunanlar çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar.

(Ek fıkra: 16/7/2003-4947/35md.) Çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılarında aranacak nitelikler, seçilme usul ve esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
Madde 13 -
Eğitim ve Araştırma Merkezi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının muvafakati ile, Türk veya yabancı profesör, konferansçı, mütehassıs ve teknik elemanlar istihdam edebilir.
Madde 14 -
İkinci maddede yazılı gayelerle tertip edilecek seminerler için, bu kanunun ikinci maddesinin (a) fıkrasında gösterilen yerler ile bunlara mümasil yabancı daire, müessese ve iş yerlerinden Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığınca lüzum görülen sayıda stajyer talep edilebilir.
Madde 15 - 5763(2008) (Değişik: 15/5/2008-5763/34md.)
Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen eğitim ve seminerlere katılanlar, gerektiğinde sınava tabi tutulurlar ve başarılı olanlara sertifika veya katılım belgesi verilir.
Madde 16 -
Eğitim ve Araştırma Merkezi haricinden getirtilecek yabancı profesör,mütehassıs, konferansçı ve teknik elemanlara verilecek ücret,yevmiye ve yolluklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tasvip edilecek bir mukavele ile tesbit olunur.

Eğitim ve Araştırma Merkezi haricinden muvakkat olarak tavzif edilecek Türk mütehassıs ve konferansçılara verilecek ücretler talimatname ile tesbit edilir. Üniversite ve yüksek okullar öğretim üyelerinin 3656 sayılı kanunun 4609 sayılı kanunla değiştirilen 18 inci maddesi hükümleri dahilinde Eğitim ve Araştırma Merkezinde bir vazife almış olmaları, mahsus kanunlar ile almakta oldukları tazminatlarına halel getirmez.
Madde 17 -
Türkiye'deki iş yerleri ile resmi daire ve müesseselerden seminerlere iştirak edecek stajyerlerin, staj müddetince çalıştıkları yerler ile olan alakaları devam eder ve bunların kanundan ve akitten doğan her türlü hakları mahfuz tutulur.
Madde 18 -
Eğitim ve Araştırma Merkezinde tertip edilecek seminerlere gönderilecek Türk tabiyetindeki stajyerlere yol parası ile zaruri masrafları ve Eğitim ve Araştırma Merkezinde kaldıkları müddete ait yevmiyeleri, muvakkat vazife ile gönderilen memurlar misillu, harcırah kanunu hükümleri dairesinde, ödenir.
Madde 19 -
Eğitim ve Araştırma Merkezinin aylıklı kadroları ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu kadrolar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki4841sayılı kanunun 6050 sayılı kanunla değiştirilen (1) sayılı cetvelinin vilayetler kuruluşu kısmına eklenmiştir.
3274
Geçici Madde 1 -
1960 mali yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin 203 üncü ve 416 ncı tertiplerindeki tahsisattan Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Eğitim ve Araştırma Merkezinin maaş, ücret ve diğer masraflarını karşılamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca lüzumlu görülecek miktarlarını mezkür bütçenin alakalı tertiplerine aktarmaya Maliye vekili mezundur.
Geçici Madde 2 -
Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1960 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili kısımlarına eklenir.
Geçici Madde 3 - An. M. K. 2000/35(2001), KHK 618(2000) (Ek : 24/8/2000 - KHK- 618/35 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/62, K.:2000/35 sayılı Kararı ile)
 
Geçici Madde 3 - 4947(2003) Geçici Madde 3- (Ek: 16/7/2003-4947/36md.)
A) Yakın ve Orta-Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdürü ile Yakın ve Orta-Doğu Çalışma ve Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı kadro unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Kurumca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî hakları toplamının net tutarı, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yakın ve Orta-Doğu Çalışma Eğitim Merkezinde en az beş yıl fiili hizmeti bulunan ve eğitim durumları ile diğer koşulları uygun personel, Eğitim ve Araştırma Merkezince açılacak ilk çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzman yardımcılığı yarışma sınavlarına, sınavın açıldığı tarihte kırk yaşını doldurmamış olmaları kaydıyla girebilirler. Açılacak ilk yarışma sınavlarına başvurmayanlar veya başvurdukları halde her ne sebeple olursa olsun girmeyenler bu haklarını kaybederler.

C) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadro ve görev unvanları değişmeyenler, yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.
Madde 20 -
Bu kanun 29/2/1960 tarihinde mer'iyete girer.
Madde 21 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Bakanlar Kurulu memurdur.
3275
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  7460 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

       3146                                                           –                                                               18/1/1985

  KHK/618                                                        –                                                               4/10/2000

       4947                                                           –                                                               24/7/2003

   

  Değiştiren Kanun                                                                                                       Yürürlüğe

       No.                               7460 sayılı Kanunun değişen maddeleri                       giriş tarihi

  5763                                                            2, 15                                                               26/5/2008

  
  
  7460 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  Esas Komisyon Raporu
  ​Komisyon Raporu (Tasarı/teklif metni, Gerekçeler) (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Yapan Yargı Kararı (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul