Metinsel Değişiklikler
2530 (1981) md: 2. 335 (1961) md: 4, 7, 8, Ek 1, Ek 2, Ek 3.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3277
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KANUNU

Kuruluş
Madde 1 -
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi unvanı altında bu kanun ve hususi hukuk hükümlerine tabi olmak üzere bir Anonim Şirket kurulması için İcra Vekilleri Heyetine yetki verilmiştir.

Şirket, bu kanun ve Türk Ticaret Kanununun bu kanuna mugayir olmıyan hükümlerine göre hazırlanacak esas mukavelenin imzalanmasını mütaakıp yapılacak tescil ve ilan ile hükmi şahsiyet iktisabeder.
Sermaye
Madde 2 - 2530(1981) (Değişik birinci fıkra: 2/10/1981 - 2530/1 md.)
Şirketin sermayesi 600 000 000 (Altıyüz milyon) liradır. Şirket sermayesi, şirket Genel Kurulunun kararı üzerine Bakanlar Kurulunca artırılabilir. (1)

Türk Ticaret Kanununun ani ve tedrici teşekküle ve ayni ve nakdi sermayesinin vaz'ına mütaallik hükümleri bu Şirkete tatbik edilmez. Bu hususlar Şirket Esas Mukavelenamesi ile tanzim olunur.
Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden istisnalar
Madde 3 -
Türk Ticaret Kanununun 329,368 ve 422 nci maddeleri ile 374 üncü maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri bu Şirket hakkında tatbik olunmaz. Bu hususlar Şirket Esas Mukavelenamesi ile tesbit olunur.
Hisse senedine çevrilecek tahvil ihracı
Madde 4 - 335(1961)
Şirket, çıkardığı tahvillere bilahara hisse senedi ile mübadele edilmek hakkı bahşedebilir

(Ek: 20/7/1961 -
   335/2
   md.) Hisse senedi iktisap hakkı, tahvil sahipleri tarafından müstakilen başkalarına devredilebilir.
  
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan istifade
Madde 5 -
Şirketin yabancı sermaye yatıran hissedarları ile Türkiye haricinde sattığı tahvillerin hamilleri 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun bahşettiği haklardan istifade ederler. Birinci fıkradaki mezkür hissedarlar ve tahvil hamilleri namına Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun icabettirdiği her türlü muameleleri takip ve intaca Şirket yetkilidir.
Temettü garantisi
Madde 6 -
Şirketin elde edeceği safi kar, hisse senetleri sahiplerine ödenmiş sermayelerinin senede % 6 sı nispetinde kar dağıtılmasına müsait olmadığı takdir-
(1) Bu maddede yeralan şirket sermayesi 22/8/1989 tarih ve 89/14473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2.500.000.000.-TL.'sına yükseltilmiştir.(Bkz.R.G.: 18/9/1989 - 20286)
3278
de, Maliye Vekaleti kar noksanını Şirketin kuruluş tarihinden itibaren beş yıl müddetle ikmal eder. Bu kar noksanları, mezkür Vekaletçe Şirkete avans olarak ödenir. Şirket bu avansları mütaakip senelerde kanuni ihtiyatlar ve ödenmiş sermayeye % 10 temettü hissesi ayrıldıktan sonra kalacak kar bakıyelerinden Maliye Vekaletine iade eder.
İstimlak
Madde 7 - 335(1961) (Değişik: 20/7/1961 - 335/3 md.)
6830 sayılı kanuna istinaden Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü tarafından yapılacak istimlaklerle iktisap edilmiş olan gayrimenkullerin bu şirkete devri halinde istimlak gayesi sakıt olmıyacağı gibi, gerek istimlak yoluyle gerek sair suretle edinilen gayrimenkullerin şirkete devir muamelesi de her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Demir ve Çelik tesisleriyle bunların müştemilatının, tamamlayıcı tesisler ve teferruatının ihtiyacı için gereken gayrimenkuller veya irtifak hakları,şirketin müracaatı üzerine Sanayi Bakanlığınca verilecek karara müsteniden umumi hükümler dairesinde istimlak veya tesis olunur. Bu madde hükümleri, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinin sermayesinin yarıdan fazlasının Devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine veya kamu iktisadi teşebbüslerine ait bulunduğu süre içinde uygulanır.
Şirketin faydalanacağı vergi, resim,harç ve ücretlerle ilgili muaflık ve istisnalar
Madde 8 - 335(1961)
a) Şirketin kuruluş safhasına ait iştirak taahhütnameleri,kurucular mukavelesi ile Esas Mukavelenamenin tanzim, tasdik, tescil ve ilanı, hisse senedi ve tahvilleri harç,damga resmi ve belediye ilan resmi ile şirket ticaret ve sanayi odaları kaydiye ücretlerinden muaftır.

b) Şirketin kuracağı ve maden cevheri izabesinden başlıyarak ham demir ve mayi maden gibi yarı mamul istihsal ve bunlardan demir ve çelik mamulleri imal edecek olan entegre demir ve çelik tesisinin kuruluş ve tersi projelerinin tahakkuk ettirilmesi için ithal olunacak makina, teçhizat, malzeme ve bunların aksam ve teferruatı, projelerine uygunluğu ve ihtiyaca yeter derecede bulunduğu Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve Sanayi Vekaletlerince müştereken kabul ve tasdik edilmek şartiyle her türlü ithal vergi ve resimleri (Damga Resmi dahil) ile belediye hissesinden muaftır.

c) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 1 numaralı bendi hükmü,Şirketin Türk tabiiyetli ortakları hakkında mezkür bendin birinci fıkrasında yer alan iştirak nispeti ve zamanına mütaallik şartlar nazara alınmaksızın tatbik olunur.

Şirketten elde edilen temettü hisseleri üzerinden, iştirakçi şirketler 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesine müsteniden ayrıca Gelir Vergisi tevkifatı yapmazlar.

d) (Ek: 20/7/1961 -
   335/4
   md.) Demir ve Çelik Fabrikalarının projesinde beyan olunan birinci tesis kapasitesi kademesinin finansmanına ve kuruluşuna mütaallik olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,Amerika Birleşik Devletleri Kalkınma İkraz Fonu, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi, Koppers Associates S. A., Koppers İnternational C. A. ve bunların kurucuları olan şirketler arasında akdedilmiş ve bundan böyle aynı birinci tesis kapasitesi kademesinin finansmanı ve kuruluşuna mütaallik olarak sair yabancı müessese ve firmalarla ak-
  
3279
dolunacak mukavele ve anlaşmalar,sair mutabakat ve bağlantılar ile bunlara müsteniden tanzim olunacak bonolar, senetler, diğer kıymetli evrak ve sair bilcümle vesaik her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Şirketin tabi olmıyacağı kanunlar
Madde 9 -
Şirket sermayesinde resmi sektörün hissesi ne nispette olursa olsun Şirket 1050, 2490 ve 3460 sayılı kanunlarla ek ve tadillerine Divanı Muhasebatın vize ve murakabesine tabi olmadığı gibi memur ve müstahdemleri de 3656, 3659, 6245 ve 7244 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri hükümlerine tabi değildir.
Ek Madde 1 - 335(1961) (Ek: 20/7/1961 - 335/5 md.)
8 inci maddenin (b) fıkrasında bahis konusu edilen makina, teçhizat ve malzeme ile bunların aksam ve teferruatı, nakliyelerinde olduğu gibi,ithal limanına varışından tesisatın tamamının montajının ikmaline ve ticari işletmeye açılmasına kadar geçecek süre içinde her türlü rizikoya karşı yabancı sigorta şirketlerine de sigorta ettirilebilir. Hasar halinde tazminat olarak tahassul ede- cek dövizler, memlekete getirilmeksizin şirket tarafından ikame olunacak malzemenin bedeli karşılığında kullanılabilir.
Ek Madde 2 - 335(1961) (Ek: 20/7/1961 - 335/5 md.)
Şirketin Ereğli'deki fabrika sahasında kendi faaliyetine tahsis etmek üzere Bayındırlık Bakanlığınca tasdik olunacak projesine uygun surette inşa edeceği liman, bu bölgede müesses her hangi bir inhisarla mukayyet olmaksızın hizmet ve nakliyatını yapmaya mezundur.
Ek Madde 3 - 335(1961) (Ek: 20/7/1961 - 335/5 md.)
Şirket merkeziyle tesisler arasında sürekli haberleşmeyi sağlamak için şirkette 3222 sayılı Telsiz Kanununun 7035 sayılı kanunla değişen 5 nci maddesinin (a) fıkrasına göre verici telsiz kurma ve kullanma müsaadesi verilebilir
Madde 10 -
Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Madde 11 -
Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
3280
3281
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  7462 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

         335                                                           –                                                               27/7/1961

       2530                                                           –                                                               6/10/1981


  3282

  
  
  7462 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  7462 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (4)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul