(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3283
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GİYECEK VE TEÇHİZATI KANUNU(1)(2)(3)(4)

Madde 1 - 6586(2015) (Değişik Madde: 22/1/2015-6586/18 md.)
Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri personele ilk nasıp istihkakı hariç istihkak olarak verilecek veya tahsis edilecek giyecek ve teçhizatına ilişkin hususları belirlemektir.

Bu Kanun; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri personeli ve bu personele giyecek ile teçhizatını istihkak olarak verecek veya tahsis edecek birlik, karargâh ve kurumları kapsar.

Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını,

b) Askeri personel: Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, askeri öğrenci, sözleşmeli erbaş ve erler ile bunların adayları, erbaş ve erler ile yedek personeli,

c) İstihkak: Askeri personel tarafından kullanılmasına ve ilgili mevzuatı kapsamında sarfına yetki verilen giyecek ve teçhizatının cins ve miktarını,

ç) Tahsis: Askeri personel tarafından bir hizmetin ifası amacıyla veya hizmetin devamı süresince kullanılmasına ve ilgili mevzuatı kapsamında sarfına yetki verilen giyecek ve teçhizatının cins ve miktarını,

ifade eder.
Madde 2 - 6586(2015), 5144(2004), 3612(1990), KHK 336(1988) (Değişik Madde: 22/1/2015-6586/19 md.)
Askeri personele, yönetmelikle tespit edilen giyecek ve teçhizatı istihkak olarak; hizmetin özelliğine göre, ihtiyaç duyulan giyecek ve teçhizatı ise tahsis olarak verilir.

İstihkak veya tahsis olarak kullanılmak üzere verilecek giyecek ve teçhizatının cins, miktar ve miadını gösteren istihkak veya tahsis listelerini belirlemeye; tespit edilen giyecek ve teçhizatına yenilerini ilave etmeye veya ihtiyaç kalmayanları iptal etmeye, miktar ve miatlarında değişiklik yapmaya Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
(1) Bu Kanunda geçen erat tabiri, 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı Kanunun 118 inci maddesi ile "Erbaş ve Er" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) Bu Kanunda yeralan "kıyafet kararnamesi" ibaresi, 22/11/1990 tarih ve 3683 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle "kıyafet yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu Kanunun adı, “Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askeri Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanun“ iken, 21/4/2004 tarihli ve 5144 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (4) Bu Kanunun adı, “Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubayların Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanun“ iken, 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
3284 (3284/1-2)
Madde 3 - 6586(2015), KHK 346(1988) (Mülga Madde: 22/1/2015-6586/110 md.)
 
Madde 4 - 6586(2015), KHK 346(1988) (Mülga Madde: 22/1/2015-6586/110 md.)
 
Geçici Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987) (6/5/1960 tarih ve 7471 sayılı Kanunun kendi numarasız muvakkat maddesi olup, teselsül için numaralandırılmıştır.)
Muhtelif sebepler ile 6801 sayılı kanun gereğince subay sınıfına geçmiyen askeri memurlar ile 6744 sayılı kanunda tasrih edilen astsubaylıktan subay muadilliğine geçirilen bando öğretmenleri ve gedikli subaylar da yukarıdaki maddelere göre eğitim ve hizmet giyeceğinden faydalanırlar.
Madde 5 -
   4108 sayılı kanunla 5802 sayılı kanunun bu kanuna muhalif hükümleri kaldırılmıştır.
  
Madde 6 -
Bu kanun 1 Mart 1960 tarihinde mer'iyete girer.
Madde 7 -
Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa ve Dahiliye Vekilleri memurdur.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  7471 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                               YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                         giriş tarihi

  KHK/336                                                                                                                          5/8/1988

  KHK/346                                                                                                                      25/10/1988

  5144                                                             Madde 2                                                   28/4/2004

     6586                                                        Başlık, 1, 2,3, 4                                              3/2/2015

  
  
  7471 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  7471 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul