Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak:Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3301
MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA, MİLLİ KORUNMA TEŞKİLAT, SERMAYE VE FON HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER İHDASINA DAİR KANUN

Madde 1 -
3780 sayılı Milli Korunma Kanunu ile ek ve tadillerine aykırı hareketlerinden dolayı haklarında tahkikat ve takibat yapılanlarla,mahküm edilmiş bulunanların suçları ve cezaları cezai neticeleriyle birlikte affedilmiştir. Milli Korunma Kanununun 64 üncü maddesinde zikredilen vazife ve salahiyetlilerle memur, müstahdem ve bunlar gibi cezalandırılacakları yazılı olanlar aftan istifade edemezler. Bunlar hakkında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda muayyen olan cezalar aynen hükmolunur.
Madde 2 - (Mülga: 10/10/1983 - KHK 115/15 md.)
Madde 3 -
K/1024 sayılı kararla kurulmuş olan Milli Korunma Dairesi ve K/1146 sayılı kararla kurulup 1 Haziran 1960 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5/5 sayılı kararla Ticaret Bakanlığına bağlanmış bulunan Tahsis ve Tevzi Dairesi lağvedilmiştir. Bu daireler memur ve müstahdemlerinden: a) Ekli (3) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvele eklenmiştir. 3656 sayılı kanuna tabi dairelerden kaldırılan dairelere intisap etmiş olanlar, müktesep hakları veya bir derece aşağısı ile Ticaret Bakanlığı kadrolarındaki münhallerle bu defa verilen kadrolara en geç 1960 mali yılı sonuna kadar tayin edilirler. b) Mukavele ile müstahdem bulunanlar mukavelelerinin sonuna kadar Ticaret Bakanlığı emrinde istihdam olunurlar. c) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Milli Korunma Muhasebe Bürosunda çalışmakta bulunan memurlar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kadrolarındaki münhallere müktesap haklariyle tayin olunurlar. d) Milli Korunma Kanununun tatbikten kaldırıldığı tarihte adı geçen dairelerde bulunan diğer bütün vazifelilerin, bu kanunun neşrini takip eden aydan başlamak üzere üçüncü ayın sonuna kadar Ticaret Bakanlığı emrinde istihdamlarına devam olunur. Yukarıda gösterilen memur ve müstahdemlerin istihkakları ile müddetleri sonuna kadar ihtiyar edilecek sair masraflar, 2 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı Ticaret Bakanlığı emrindeki hesaptan ödenir.
3302
Bu maddenin (b) ve (d) bentlerinde yazılı olanların istihdam müddetlerinin sonunda vazifeleri ile ilişikleri kesilir ve kendilerine bundan sonra geçecek zaman için her hangi bir tediye yapılmaz.
Madde 4 -
Mülga Milli Korunma Dairesi ile Tahsis ve Tevzi Dairesinin bilümum malzeme, demirbaş, matbu evrak ve kırtasiyesi Hazineye devredilir.

Her iki teşkilat için kiralanmış bulunan gayrimenkuller, kira mukavelelerinin sonuna kadar bu Bakanlığın emrinde kalır.
Madde 6 -
Hükümet kararı ile iş yerlerinde gündüz ve gece çalışmalarında tatbik edilmek üzere, günlük iş saatleri, işlerin mahiyetine ve ihtiyaç derecesine göre üçer saate kadar artırılabilir ve zaruret halinde Hafta Tatili Kanunu ile Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanun hükümleri kısmen veya tamamen tatbik edilmiyebilir. Bu gibi hallerde ücretler iş Kanununun 37 nci maddesine göre ödenir. Kadınların ve 12 yaşından yukarı kız ve erkek çocukların sanayi işlerinde ve 16 yaşından yukarı erkek çocukların maden işlerinde çalışmaları hakkındaki 151, 1593 ve 3008 numaralı kanunlarda mevcut tahdidi hükümler Hükümetçe görülecek lüzum ve zarurete binaen tatbik edilmiyebilir. Milli Korunma Kanununun 19 uncu maddesine istinaden evvelce alınan kararlardan bu kanunun neşri tarihinde mer'i olanlarının tatbikına devam olunur.
Madde 7 - (Değişik: 18/7/1963 - 295/1 md.)
3828, 4040, 4178, 4226, 4367, 4455, 4876 ve 7043 sayılı kanunların tatbik edilmekte olan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Madde 8 - 4634(2001) (Mülga: 4/4/2001 - 4634/13 md.)
Madde 9 -
İthal edilmiş ve edilecek otomobil ve benzeri nakil vasıtalarından (Station Wagon dahil) gerek ithalleri, gerek satışları sırasında prim almaya ve bu primin miktar ve şartlarını tesbit etmeye Hükümet yetkilidir.
3303
Madde 10 - (Değişik: 25/12/1978 - KHK 20/1 md.; aynen kabul: 24/5/1983 - 2831/1 md.)
K/5, K/964, (...) (1) K/1164, K/1180 sayılı kararların uygulanmasına devam olunur. 5/20 sayılı Kararın 11 inci maddesine göre borsalarda yapılacak her türlü hububat satışlariyle sınırlı olmak üzere K/1051 sayılı Karar hükümleri uygulanır. K/1164 sayılı Kararla oluşturulan fona yatırılacak paralar Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre alınır.
Geçici Madde 1 -
K/1269 sayılı Koordinasyon kararı gereğince 1959 mahsulü ekici tütünleri piyasalarında Devlet nam ve hesabına destekleme mubayaası ile vazifelendirilmiş bulunan Tekel Genel Müdürlüğü mezkür piyasaların sonuna kadar bu vazifesine devam eder.

Bu yetkiye dayanılarak mubayaa edilen tütünler, Gümrük ve Tekel Bakanlığının muvafakatı ile piyasaya icaplarına göre Tekel Genel Müdürlüğünce satılır.
Geçici Madde 2 -
Milli Korunma Kanununa istinaden kurulmuş olan Petrol Ofisi ile Et ve Balık Kurumu için hususi birer teşkilat kanunu yürürlüğe konuluncaya kadar bunlar; kuruluşlarına, işleyişlerine ve vazifelerine ait kararlar ve bu kararların alakalı bulunduğu Milli Korunma Kanunu hükümlerine göre faaliyetlerine devam ederler.

Bu teşekküllerin suç işleyen memur ve müstahdemleri Devlet memurları gibi cezalandırılır.
Geçici Madde 3 -
a) Milli Korunma Kanununa göre alınmış bulunan Koordinasyon Heyeti kararları ve bunlarla ilgili muamelelerin; b) K/744 sayılı kararla tesis olunup, K/1242 sayılı kararla idame ettirilen ve 10 milyon lirası bu kanunun 5 inci maddesine istinaden tesis olunacak fon ile birleştirilen akaryakıt fiyat istikrar fonu hesap bakiyesinin; c) Milli Korunma Kanununun 43 üncü maddesindeki sermayeden muhtelif daire, teşekkül ve müesseselere yapılan tahsisler ve verilmiş bulunan paralarla açılan kredilerin ve mezkür kanunun 26 ncı maddesine istinaden yapılan müdahale ve destekleme mübayaası ile ilgili işlerin ve hesapların ve bu mübayaalar için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında temin edilen reeskont kredileri bakiyelerinin; d) Aynı kanunun 27 nci maddesine göre muhtelif kararlarla tesis edilmiş bulunan fonların; e) Milli Korunma Kanunu şümulüne giren ve yukarıda tadat edilenler haricinde kalan her türlü hak ve vecibelerle borç alacakların; Tasfiyesi 3460 sayılı kanunun şümulüne giren müesseselerin bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki tarihinden başlamak üzere Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünce beş kişiden az olmamak üzere seçilecek bir heyet tarafından üç ay içinde yapılır. Milli Korunma sermayesi ile fon ve kredilerinden faydalanmış olan müessese ve teşekküllerin tasfiye dolayısiyle karşılaşacakları güçlükler, Bakanlar Kurulunca alınacak kararlarla giderilir. Petrol Ofisi ve Et ve Balık Kurumu hariç olmak üzere, alakalı müesseselerin bu kanunla ilgili hesaplarının tasfiyesi ve neticesinin Tasfiye Heyetince tevdi muameleleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.
(1) Bu arada yer alan "K/1089" ibaresi, 10/6/1994 tarih ve 4002 sayılı Kanunla madde metninden çıkarılmış ve bu husustaki "K/1089" sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
3304
Tasfiyenin icap ettirdiği bilcümle masraflar, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdindeki ikinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hesaptan ödenir.

Bu geçici maddenin b, c, d, e bentlerinde belirtilen tasfiyelerin neticeleri Hazineye devredilir. Vukuu tesbit olunacak zararlar, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak tahsisatla mahsup edilir.
Geçici Madde 4 -
Milli Korunma Kanununun muaddel 43 üncü maddesinin II nci bendine istinaden tahsil edilip Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılan ve Ticaret Bakanlığı emrinde bulunan hesaptan yapılacak sarfiyat tamamlandıktan sonra kalacak bakiye Hazineye devredilir.
Geçici Madde 5 - (Ek: 27/l2/1960 - 184/1 md.)
Migros Türk Ticaret Anonim Şirketinin K/1082 ve K/1253 sayılı kararların tatbikinden mütehassil zarar ve kredi borçlarından bu kanunun neşri tarihinde mevcut (154 sayılı kanunla Hazineye intikal edenler hariç olmak üzere) azami 16 milyon liralık kısmı Milli Korunma hesaplarına zarar kaydedilmek suretiyle tasfiye olunur.

Bu suretle tasfiye olunacak miktarlar; Migros Türk Ticaret Anonim Şirketi tarafından yıllık (Amortismanlar ayrıldıktan sonra kalacak) karlarının en az 1/2 si Hazineye ödenmek suretiyle itfa edilir. Bu borç için şirketçe Hazineye faiz ödenmez. İtfa ile ilgili diğer hususlar şirketle Maliye Bakanlığı arasında kararlaştırılır.

Birinci fıkra gereğince Milli Korunma hesabına geçirilecek miktar; bilahara, Maliye ve Ticaret Bakanlıkları Müfettişleri ile Hesap Uzmanlarından Hükümetce teşkil edilecek heyet tarafından şirketin durumu ve hesapları incelenmek suretiyle tesbit edilecek hakiki miktara göre (16 milyon lirayı tecavüz etmemek şartiyle) tashih olunur.
Madde 11 -
Bu Kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 12 -
Bu Kanunun hükümlerini icraya Bakanlar Kurulu memurdur.
* * *
10/9/1960 TARİHLİ VE 79 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:
1) 18/7/1963 tarih ve 295 Sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde -
Birinci maddede yazılı kanunların 16/9/1960 tarihinde tatbik olunan hükümlerinin, bu tarihten sonra uygulanmasına aralıksız devam olunur.
3305
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  79 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN

                             YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ

                                                                GÖSTERİR LİSTE

   

                                                                                                  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

                          Yürürlükten Kaldırılan

              Kanun veya Kanun Hükümleri                       Tarihi         Sayısı               Maddesi

  79 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi                                           10/10/1983      KHK/115          15

   

  2/3/1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin

  ikinci fıkrasının (b) bendi

   

  7/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin

  ikinci fıkrasının (g) bendi ile 13 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrası

   

  29/5/1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin

  birinci fıkrasının (g) bendi

   

  7/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun, 3418sayılı Ka-

  nunun 40 ıncı maddesi ile eklenen Geçici 1 inci maddesi         14/6/1989           3571              16

   

   

   

  3306

   

                   79 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                   YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                        Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

        184                                                                                                                           30/12/1960

   

        295                                                                                                                             27/7/1963

   

  KHK 20                                                                                                                             1/3/1979

   

  2831                                                                                                                  1/3/1979 tarihinden geçerli

                                                                                                                      olmak üzere 27/5/1983

   

  KHK 115                                                                                                                       28/10/1983

   

        3571            a) 3,5 ve 8 inci maddeler                                                                  1/1/1989 tarihinden geçerli

                                                                                                                                        olmak üzere 20/6/1989

   

                           b) 11,12,13 ve 14 üncü maddeler                                                             1/7/1989

   

                           c) Diğer maddeler                                                                                   20/6/1989

   

        4002                                                       –                                                                  18/6/1994

        4634                                                                                                                           19/4/2001

       4684                                          15 inci maddesi                                                           1/1/2002

       5015                                                       –                                                                20/12/2003

   

  
  
  79 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (17)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (7)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul