• Kabul Tarihi: 12.09.1960
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte Değil (26.03.2010 tarih 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5957 sayılı kanun uyarınca 01.01.2012 tarihi itibariyle yürürlükten kalkacaktır.) ( 5957 (01.01.2012) Kanun Tarafından)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3307/3308-1
1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNİN 58 İNCİ BENDİNE TEVFİKAN BELEDİYELERCE KURULAN TOPTANCI HAL’LERİNİN SURETİ İDARESİ HAKKINDA KANUN (1)

Madde 2 -
Hal'de toptan satışlar, kooperatif veya kooperatif birlikleri, müstahsiller ve komüsyoncular tarafından yapılabilir ve ancak bunlar, birbirlerinden mal alıp satamazlar.
Madde 4 - 5728(2008), 4128(1995)
Bu Kanun ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan yönetmelik esaslarına aykırı hareket edenler hakkında belediye encümenlerince;

a) Bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasına,

b) Üç seneye kadar hal dahilinde faaliyetten men’e,
karar verilir.

Hal dahilinde bir aydan fazla faaliyetten men edilenlerin hal’deki yerleri geri alınarak başkalarına tahsis edilebilir. Satış mevzuu malların ne suretle tasfiye edileceği yönetmeliklerde gösterilir.
Madde 5 -
Haklarında, hal'deki yerlerinin geri alınmasına karar verilenler bu yeri verilen mühlet içinde tahliye ile belediyeye teslim etmeye mecburdurlar. Aksi halde tahliye, herhangi bir hüküm istihsaline hacet kalmaksızın belediye zabıtasınca yerine getirilir.

Hal'deki yerleri geri alınmıyanların, bu yerleri, kapalı kalacağı müddetçe ne şekilde kullanacağı yönetmelikte gösterilir.
Madde 7 -
Hal'de icrayı faaliyet edecek komüsyoncuların, satış bedeli üzerinden alacakları komüsyon miktarı kabın komüsyoncu tarafından temini hali dahil % 8 i tecavüz etmemek şartiyle belediye encümenince tayin olunur.
Madde 8 -
Bu kanunun uygulanmasında, belediye görevlileri tarafından işlenen suçlar hakkındaki cezalar iki kat olarak verilir.
Geçici Madde 1 -
Evvelce yapılmış olan kira akitleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hükümsüzdür.
Geçici Madde 2 -
Bu kanunda yazılı yönetmelik ve tarifeler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmak üzere belediyelerce hazırlanır.
Madde 9 -
Bu kanun yayımı tarihinden 1 ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 10 -
Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
(1) Bu Kanunun 5 inci ve 8 inci maddeleri hariç diğer hükümlerinin, 24/6/1995 tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yaş sebze ve meyveler konusuna münhasıran uygulanmayacağı anılan Kararname ile hükme bağlanmıştır.
3308-2
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  80 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

  Değiştiren Kanun                                                                                                        Yürürlüğe

       No.                               80 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri                        giriş tarihi

        552                                                              1, 3, 6                                                   27/6/1995                  

      4128                                                                –                                                          7/11/1995

      5728                                                               4                                                           8/2/2008

  
  
  80 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  80 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (26)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul