(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3705-3709
<txt>19 EKİM 1960 TARİHLİ VE</txt> 105 <txt>SAYILI KANUNUN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN</txt>

Madde 1 -
19 Ekim 1960 tarihli ve
   105
   sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
  
Madde 2 -
19 Ekim 1960 tarihli ve
   105
   sayılı kanun uyarınca tasfiye komisyonları tarafından el konulan menkul mallar ve aynı şekilde el konulan gayrimenkuller ile 4753 sayılı kanuna göre kamulaştırılmış bulunan gayrimenkullerden beşbin dönüme kadarı (Beşbin dönüm dahil) halihazır durumları ile sahiplerine iade olunur.

19 Ekim 1960 tarihli ve 105 sayılı kanunun uygulanmasında toprakları 4753 sayılı kanuna göre kamulaştırılanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren doksan gün içinde, kamulaştırma muamelelerine ve bedeline yürürlükteki kanun hükümlerine göre itiraz edebilirler.
  
Madde 3 -
Kanun ve tüzük hükümleri dairesinde tasfiye edilmiş bulunan menkul ve gayrimenkul mallar iade edilmez.
Madde 4 -
Haklarında 19 Ekim 1960 tarihli ve
   105
   sayılı kanunun uygulanmış olduğu kimselerden yetkili merciden yazı ile talepte bulunanlara, bu kanunun 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz; ancak, menkul malları ile 4753 sayılı kanun gereğince çiftçiye dağıtılması bahis konusu olmayan neviden gayrimenkullerinden kamu yararına tahsis edilmemiş bulunanlar hakkında 2 ve 3 üncü maddeler hükümleri saklıdır.

1 inci fıkra uyarınca talepte bulunanlar, kendilerine Devletçe iskan yardımı olarak verilen sermaye ile gayrimenkulleri ve yapılan sair yardımları uhdelerinde muhafaza ederler.

1 inci fıkra uyarınca talepte bulunmadıklarından haklarında bu Kanunun 2 nci maddesi uygulanan şahıslar, kendilerine Devletçe iskan yardımı olarak yapılan - yiyecek, giyecek ve yol masrafları hariç - masrafları ile verilen gayrimenkulleri derhal; verilen sermayeyi ise, hüküm almaya lüzum olmaksızın, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde her ay eşit taksitlerle iade ederler.
  
Madde 5 -
Bu Kanuna göre eski yerlerine dönmek isteyenlerin yol masrafları, İmar ve İskan Bakanlığınca (Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü) ödenir.
Madde 6 -
Bu Kanuna göre yapılan işlemlerden dolayı hiçbir harç, vergi ve resim alınmaz.
Madde 7 -
Bu Kanuna göre Hazineye geri verilecek olan gayrimenkullerin tapu kayıtları, İmar ve İskan Bakanlığınca bildirilmesi üzerine, vali ve kaymakamlarca düzeltilir.
Madde 8 -
Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 9 -
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
3710
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  81 nolu kanunun TBMM Oturum Bilgisi
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  81 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  Söz Konusu Mevzuatın İptal İsteminin Konu Edildiği Mahkeme Kararı (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul