(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4369
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KURULUŞU HAKKINDA KANUN

Madde 1 - 5034(2003), 4313(1997), 3523(1989), 2903(1983), 2503(1981) (Değişik: 25/12/2003-5034/1md.)
23.5.1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Mer'iyet Tarihi Hakkında Kanunda sayılan basım ve dağıtım işlerini yapmak üzere Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş bulunan Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi, kendi kaynaklarından ve kurum kârından karşılanmak kaydıyla 15 (onbeş) trilyon liraya yükseltilmiştir. Bu miktar ihtiyaç halinde Bakanlar Kurulunca bir katına kadar artırılabilir.
Madde 2 - 5034(2003)
Basımevi işletmesi, genel ve katma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyelerden, kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel ve tüzel kişilerden basım işleri ile ilgili siparişler almaya ve bu siparişler dolayısiyle her türlü işlemlere girişmeye yetkilidir.

(Ek fıkra: 25/12/2003-5034/2md.)Basımevi işletmesi, işletme için gerekli olan yatırımları yapabilir.
Madde 3 - 5034(2003), 4313(1997), 3523(1989), 2903(1983), 2503(1981)
Basımevi işletmesinin döner sermayesi:

a) Başbakanlık bütçelerinde özel bir bölüme konulacak ödeneklerden,

b) Halen Başbakanlık Basımevinde mevcut olan ve bu basımevine ait bulunan makine, demirbaş eşya ve malzeme, basılmış kitap, kıymetli kağıt ve her türlü ilkel maddelerle bu işletmeye devrolunacak taşınır ve taşınmaz Hazine mallarının bir Komisyon tarafından takdir ve tespit olunacak halihazır değerleri tutarlarından,

c) Döner sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlardan,

d) Her türlü ayni ve nakdi bağış ve yardımlardan,
terekkübeder.

(Değişik son fıkra: 25/12/2003-5034/3md.)Bu sermaye 15 (onbeş) trilyon liraya veya Bakanlar Kurulunca artırılacak miktara tamamlandıktan sonra, kârlar Hazineye yatırılır.
Madde 4 -
Döner sermayede çalıştırılacak ücretli personelin kadroları, Maliye Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle Başbakanlıkça tespit olunur. Bu personele ait ücretlerle işçilerin fazla mesai ücretleri döner sermayeden ödenir.
Madde 5 -
Döner sermayenin hesap usulleri, alım - satım ve işletme işlemleri ile abone ve sipariş işleri Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.
Madde 6 -
Döner sermaye işleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay'ın sarftan önce vizesine tabi değildir.

Ancak döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için bütçe yılı sonundan iti
4370
baren en geç 3 ay içinde düzenlenecek bilanço ve ekleri, gider ve gelir belgeleri ile birlikte Sayıştay Başkanlığına verilir. Bilanço ve eklerinin tasdikli birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına
gönderilir.(1)
Madde 7 -
1322 sayılı kanunun bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce mal sandıklarına yatırılmış olan abone bedelleri, bütçeden döner sermayeye tahsis edilen meblağdan işletme fonuna aktarılmak suretiyle hesaben tasfiye edilir.
Geçici Madde 2 -
Çeşitli bütçelerden satınalınmış olup halen Başbakanlık Basımevinde kullanılmakta bulunan makina, alet ve malzeme, bir komisyon tarafından takdir edilecek halihazır değerleri tutarları ödenmemiş sermayeye mahsup edilmek üzere, bedelsiz olarak işletmeye devrolunur.
Madde 8 -
Bu Kanun yayımını takibeden mali yılbaşında yürürlüğe girer.
Madde 9 -
Bu Kanun hükümlerini Başbakan ve Maliye Bakanı yürütür.
(1) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine ve 28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesine bakınız.
4371
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  852 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  2503                                                           –                                                               30/7/1981

  2903                                                           –                                                               29/9/1983

  3523                                                           –                                                               28/2/1989

  4313                                                                                                                          1/1/1997

  4314                                                         

  4315                                                                

  4316                                                                                                                                                        

  4317                                                                                                                                                        

                                                                                                                                     14/12/1997

  5034                                                           –                                                             30/12/2003

   

   

   

  4372

  
  
  852 nolu kanunun TBMM Komisyon Raporu
  TBMM Bilgileri (Kaynak: TBMM resmi web sitesi)
  852 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul