Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 01.05.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi sistemi)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
667
İPEK BÖCEĞİ VE TOHUMU YETiŞTiRiLMESİ VE MUAYENE VE SATILMASI HAKKINDA KANUN

*
Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
yönetmelik için, " Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
*
Madde 1 - Bilgi Butonu
Türkiye dahilinde İpek böceği tohumu yetiştirilmesi veya yetiştirilip satılması, bilmübadele veya meccanen verilmesi veya muayenesi Ziraat Vekaletinden mezuniyet istihsaline mütevakkıf olup işbu muamelat mezkür vekaletin her daim teftiş ve murakabesi altındadır.
Madde 2 - Bilgi Butonu
Birinci maddede zikrolunan mezuniyet ancak Türkiye veya ecnebi ipek böcekçilik veya ziraat mekteplerinden başahadetname neş'et edip komisyonu mahsus huzurunda isbatı liyakat eyliyenlere ita olunur.
Madde 3 - Bilgi Butonu
Bu kanunun neşrinden mukaddem ipek böceği tohumu yetiştiren eşhas veya müessese müdürlerinin hamil oldukları şahadetnamelerini iki sene zarfında komisyonu mahsusa tasdik ettirmeleri mecburidir.
Madde 4 - Bilgi Butonu
Türkiye'de pastör yani kese usulünden gayrı bir tarzda ipek böceği tohumu istihsali memnudur.
Madde 5 - Bilgi Butonu
İpek böceği tohumu yetiştirmek üzere böcekçilik edecek olanların veya ikinci maddede zikrolunan müessese müdürlerinin her sene nisan iptidasına kadar şahadetnamelerinin nevi, tarih ve numarasını ve açacakları tohum miktarını ve kimden ve nereden aldıklarını ve böcekhanelerinin adreslerini müş'ir bir beyanname tanzim edip mahallin ziraat müdür veya memurlarına vermeleri ve memuriyeti mezküreden birer ilmühaber almaları meşruttur. Tohumculara, koza satmak isteyenler dahi aynı mecburiyete tabidirler.
Madde 6 - Bilgi Butonu
İhtiyacatı zatiyesi için tohum istihsal edenler yukarıda zikrolunan mevat ahkamından müstesnadırlar.
668
Madde 7 - Bilgi Butonu
Ziraat müdür veya memurluğunca tescil edilip beyanname almamış olanlardan alınan kozalardan tohum istihsal ve füruhtu memnudur.
Madde 8 - Bilgi Butonu
Tohumcular kelebeklerin muayenesine nerede ve ne tarihte başlayacaklarını on beş gün evvel ziraat müdür veya memurlarına bildirmeğe mecburdurlar.
Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi Butonu210(1963)
İstihsal olunan tohumların satılığa çıkarılabilmeleri veya herhangi bir suretle ita edilebilmeleri için yirmi beşer gramdan ibaret birer onsluk delikli kutular içerisine vazolunmaları lazımdır.
Bu kutular üzerlerine de tohumun nevi, siklet ve evsafiyle müstahsilinin ismi, adresi ve alameti farikası vazolunur.
Harice ihraç olunacak kutular muhteviyatının yirmi beşer gramlıktan aşağı ve ellişer grama kadar olmak üzere yukarı olabilmesi caizdir.
(Son fıkra Mülga : 21/2/1963 - 210 /6 md.)
Madde 10 - Bilgi Butonu
Mezuniyet istihsal ve beyanname alan eşhasın böcekhanelerinde baygınlık veya karataban hastalığının mevcudiyeti fennen tahakkuk ettikte o mahal kozalarından tohum istihsali menedilir.
Madde 11 - Bilgi Butonu
Memaliki ecnebiyeden Türkiyeye her ne nam tahtında olursa olsun ipek böceği tohumu ithali memnudur.
Ziraat Vekaletince görülecek lüzuma mebni memaliki ecnebiyeden celp ve ithal edilecek olan ipek böceği tohumları bu kayıttan müstesnadırlar.
Madde 12 - Bilgi Butonu
Ziraat Vekaletince münasip görülen mahallerde mıntıkanın ihtiyacatına kifayet edecek miktarda dut fidanlıkları ihdas olunur.
Madde 13 - Bilgi Butonu
Mahalli ziraat müdür veya memurlarının inhası üzerine beş yaşına dahil olmuş beher 400 dikili dut ağacı için yalnız bir defaya mahsus olmak üzere Ziraat Vekaletince yüz lira mükafat ita olunur. Şu kadar ki bir zata verilen mükafatın yekünu beş yüz lirayı tecavüz etmez.
Madde 14 - Bilgi Butonu
Müçtemi bir halde ve asgari on dönüm miktarında yeniden ihdas olunan dut bahçeleri tarihi ihdasından itibaren on sene müddetle arazi vergisinden muaftırlar.
Madde 15 - Bilgi Butonu
Senevi iki bin kilo yaş koza istihsal eyliyen eşhas ile ipek böcekçilik kooperatif veya şirketlerine mecmu bedeli biner lirayı tecavüz etmemek şartiyle Ziraat Vekaleti tarafından alat ve edevat ve levazımı fenniye ita olunur. Miktarı istihsalat son iki senenin vasatisine göre tayin ve takdir edilir.
Alat ve edevat ve sairenin tevdiinden itibaren beş sene zarfında hüsnü istimal eyliyenlere alat ve levazımı mezküre kati olarak terk ve tahsis kılınır.
Madde 16 - Bilgi Butonu
Ziraat Vekaleti tarafından dahil ve hariçten tedarik ve celbolunan ipek böceği tohumlarının tohumculara berayı ıslah ve teşvik meccanen tevzii caizdir .
Madde 17 - Bilgi Butonu
Ziraat Vekaleti münasip gördüğü mahallerde ipek böceği tohumlarının kışlakları olmak üzere soğuk hava mahzenleri inşa ve idare eder. Bu mahzenlerde üç ay müddetle tohumcular veya tohum ticaretiyle iştigal edenler tohumlarını meccanen muhafazaya mecburdurlar. Kışlatılan tohum kutuları üzerlerine Ziraat Vekaletince ayrıca birer etiket yapıştırılır.
Madde 18 - Bilgi Butonu
İpek böceği hastalığı zuhur eden mahallerde Ziraat Vekaletince tamimen veya ilan suretiyle tavsiye edilecek olan tedabiri fenniyeyi böcek besleyenler tamamen tatbika mecburdurlar.
669
Madde 19 - Bilgi Butonu
İpek böceği besleyenler her sene nihayet ağustosun on beşine kadar açmış oldukları tohumların miktar, nevi ve mahreçleriyle istihsa eyledikleri yaş koza miktarını ve bu kozaların rengini ve beher onstan alınan miktarı ve nerede ve kaça sattıklarını ve sair malümatı ihsaiyeyi kendilerine tevzi edilen cetvel mucibince imla ve mahalli ziraat müdür veya memurluklarına tevdi ve irsale mecburdurlar.
Madde 20 - Bilgi Butonu
Bu kanunun mevat ve ahkamına mugayir olarak tohum istihsal edenlerin yedlerinde veya sattıkları mahallerde tutulan tohumlar bir kıta zabıt varakaları tanzim edilerek zapt ve müsadere olunurlar. İkisi idare heyeti azasından ve biri ziraat müdür veya memur veya ipek böceği müfettişinden ibaret olmak üzere üç zattan müteşekkil komisyon huzurunda bu gibi tohumlar ihrak edildiği gibi müstahsilleri de birinci defasında mezkür komisyon marifetiyle ve gayri kabili temyiz olmak şartiyle yüz liradan beş yüz liraya kadar ve tekerrürü halinde ise iki misli ceza ile tecziye olunurlar. İşbu cezanın nısfı muhbirine ita olunur.
Madde 21 - Bilgi Butonu
Ziraat Vekaletince münasip görülen mahallerde nümune böcekhaneleriyle bir aded ipek böceği laboratuvarı inşa ve berveçhi ati kadro mucibince de mezkür müesseseler idare olunur:
A) Laboratuvar kadrosu
 1 Müdür
2 Asistan
Miktarı kifayede müstahdemin
B) Bir nümune böcekhanesi kadrosu
1 Müdür
1 Muallim
Miktarı kifayede müstahdemin
Madde 22 - Bilgi Butonu
Müessesatı hususiye ve saireyi teftiş ve murakabe etmek üzere münasip miktarda ipek böceği müfettişleri tayin ve istihdamına Ziraat Vekaleti mezundur
Madde 23 - Bilgi Butonu
İşbu kanunun ahkamının sureti tatbikıyesi için Ziraat Vekaletince bir talimatname tanzim kılınır.
Madde 24 - Bilgi Butonu
10 mayıs 1322 tarihli nizamname mülgadır.
Madde 25 - Bilgi Butonu
İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.
Madde 26 - Bilgi Butonu
İşbu kanunun ahkamının icrasına Ziraat, Maliye, Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur.
859 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
GÖSTERİR LİSTE
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
Yürürlükten Kaldırılan
Kanun veya KHK Hüküm Tarihi Sayısı Maddesi
____________________________________________ ___________ __________ _________
26/5/1926 tarih ve 859 sayılı Kanunun
9. maddesinin son fıkrası 21/2/1963 210 6
672-694
859 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
________________________________________________________________________________
210 –28/2/1963
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul