En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
An. M. K. 2022/117 (2023) md: Ek 39. 7417 (2023) 7415 (2022) md: 49, 93, 109, 137, Geçici 49. 7417 (2022) md: Ek 40. 7329 (2021) md: 50, 94, Ek 39, Geçici 48. 7281 (2021) md: 14, 15, 41, 46, 68, 89, 112, 126, 127, 196, 200, 202, 203, 204, Ek 17, Ek 35, Geçici 43, Ek 38, Geçici Ek 99. 7250 (2020) md: 36, 68, 109, Ek 17, Ek 37, Geçici 46, Geçici 47. 7196 (2019) md: Ek 17. ... >>
İlgili Alt Mevzuat
(2022) - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ÖDÜL YÖNETMELİĞİ ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4391
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (1)

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
I – Kapsam:
Madde 1 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6756(2016), KHK 669(2016)
(Değişik birinci fıkra: 25/7/2016-KHK-669/21 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/21 md.) Bu Kanun, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subaylar ve astsubaylara uygulanır.
	
Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler.
II – Amaç: (2)
Madde 2 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6756(2016), KHK 669(2016), 1923(1975)(Değişik: 3/7/1975 -1923/1 md. )
Bu kanun subayların ve astsubayların yetiştirilmelerini, sınıflandırılmalarını, görev ve yükümlülüklerini, terfi ve taltifleri ile her türlü özlük haklarını düzenler.
III – Tarifler:
Madde 3 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017), 6722(2016), 6519(2014), 4902(2003), 4788(2003), 4374(1998), KHK 499(1993), An. M. K. 1992/55(1993)... >>
Bu kanunda yer alan bazı kavramların anlamları aşağıda gösterilmiştir:
(1) a - 7/7/1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle getirilen ek geçici 21 inci madde ile bu Kanun ve değişikliklerinde geçen "kademe terfii" deyimi "kademe ilerlemesi", "yeterlik grupları" deyimi "yeterlik derecesi"; "Layn" sınıfı "Deniz" şeklinde değiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir. b - 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile bu Kanunda geçen "uzman çavuş" tabiri "uzman erbaş" olarak değiştirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir. (2) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin” ibaresi “subayların ve astsubayların” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4392
a) Rütbe: Subayların ve astsubayların ilk subaylığa veya astsubaylığa başlamada ve bekleme süreleri sonunda bu kanun gereğince kazandıkları askeri unvanlardır.
	
b) Nasıp: İlk subaylığa, astsubaylığa ve bir rütbeden sonraki rütbeye terfide yeni rütbenin normal bekleme süresinin başlama tarihidir.
	
c) Kıdem: Belli bir rütbeye nasıp tarihinden itibaren o rütbede hizmet süreleri veya aynı nasıplılar arasında yeterlik bakımından üstünlük sırasıdır.
	
d) Normal bekleme süresi: Subayların ve astsubayların rütbe terfilerine hak kazanabilmeleri için her rütbede bekliyecekleri süredir.
	
e) En az bekleme süresi: Subayların ve astsubayların normal bekleme süresinden noksan bekliyecekleri süredir.
	
f) En çok bekleme süresi: Subayların ve astsubayların bulundukları rütbede en çok kalabilecekleri süredir.
	
g) Terfi yılı: Her yılın 30 Ağustos tarihinden başlayıp ertesi yılın 30 Ağustos tarihine kadar geçen süredir.
	
h) Kademe bekleme süresi: Subayların ve astsubayların kademe ilerlemesi için her kademede bekliyecekleri en az bir terfi yılıdır.
	
i) Kademe ilerlemesi: Kademe bekleme süresi sonundaki maaş artışıdır.
	
j) (Değişik: 11/2/2014-6519/23 md.) Yeterlik: Ahlaki, askerî, mesleki, fiziki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakattir.
	
k) (Değişik: 28/7/1998 -4374/1 md.) Yeterlik Derecesi: Sicil notu ortalamasına göre aynı sınıf ve rütbede olan subayların ve astsubayların kendi aralarındaki derecelenmeleridir.
	
l) (Değişik: 11/2/2014-6519/23 md.) Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve amiral sayısının bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkan miktardır. Yüksek Askerî Şûra kararı ile yıllık kontenjanlarda değişiklik yapılabilir.
	
m) (Değişik: 11/2/2014-6519/23 md.) Sicil notu: Sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması ile general ve amiraller hariç fiziki yeterlik değerlendirme testinden elde edilen notun, sicil yönetmeliğinde belirlenecek esaslar dâhilinde, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca toplanmasıyla tespit edilen nottur.
	
n) (Değişik: 9/1/2003-4788/1 md.) Sicil notu ortalaması : 
	
A) 1. Teğmen rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.
	
2. Üsteğmen rütbesi için; teğmenliğe nasıptan itibaren alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.
	
3. Yüzbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
	
4. Binbaşı rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
	
5. Yarbay rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, yarbay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
4392-1
6. Albay rütbesi için; üsteğmenliğe nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, albay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, yarbay rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 95’i, binbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, yüzbaşı rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, üsteğmen rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
	
B) 1. Astsubay çavuş rütbesi için; bulunulan rütbede alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.
	
2. Kıdemli çavuş rütbesi için; astsubay çavuşluğa nasıptan itibaren alınan muteber sicil notlarının aritmetik ortalamasıdır.
	
3. Üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.  
	
4. Kıdemli üstçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
	
5. Başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.

6. Kıdemli başçavuş rütbesi için; kıdemli çavuşluğa nasıptan itibaren her rütbede alınan muteber sicil not ortalamalarının, kıdemli başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 100’ü, başçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 95’i, kıdemli üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 90’ı, üstçavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 85’i, kıdemli çavuş rütbesindeki sicil notu ortalamasının % 70’i alınarak hesaplanan ortalamasıdır.
	
o) (Değişik: 7/7/1971 -1424/1 md.) Değerlendirme notu: Yüksek Askeri Şüra üyelerinin verdikleri notların ortalamasıdır.
	
p) (Değişik: 28/7/1998 -4374/1 md.) Yeterlik notu:
	
1. General-amiral rütbelerinde; bulunulan rütbedeki sicil notlarının ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır.
	
2. Albay rütbesinde; sicil notu ortalaması ile değerlendirme notunun toplamıdır.
	
r) (Değişik: 11/2/2014-6519/23 md.) Sicil tam notu: Sicil tam notu yüzdür.
	
s) (Ek: 17/4/1975 - 1875/1 md.; Değişik: 26/3/1982 - 2642/1 md.) Lisansüstü öğrenim: Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri, yüksek lisans (bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master) veya doktora öğrenimleri ile tıpta,diş tabipliğinde, veterinerlikte ve eczacılıkta uzmanlık öğrenimine veya doçentlik için yapılan öğrenime bu Kanunun uygulanmasında lisansüstü öğrenim denir. (1)
	
ş) (Ek: 29/9/1988 -3475/1 md.; Mülga: 28/7/1998 -4374/6 md.)
(1) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 12 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Kuvvet Harp Akademileri” ibaresi “Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4392-2
t) (Ek: 29/9/1988 -3475/1 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)
	
u) (Ek: 29/9/1988 -3475/1 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)
	
ü) (Ek: 29/9/1988 -3475/1 md.; İptal: Ana. Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)
	
v) (Ek: 29/9/1988 -3475/1 md.; İptal:Ana. Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)
	
y) (Ek: 9/8/1993 - KHK -499/1 md.) Kadro: Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetlerini etkin bir şekilde yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu personelin rütbe, sınıf ve varsa branşına göre tespit edilen miktarıdır.

z) (Ek: 23/6/2016 - 6722/1 md.) İtibari rütbe: Yurt dışı sürekli veya geçici görevlere atanan ya da görevlendirilen subay ve astsubaylara, özellik arz eden durumlarda, görev süresince rütbesinin bir üst rütbesinde verilen rütbedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
I – Görev ve sorumluluk:
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), 1923(1975)(Değişik: 3/7/1975 -1923/2 md. )
Silâhlı Kuvvetlere mensup subayların ve astsubayların görev ve sorumlulukları Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile diğer mevzuat ve hizmet kadrolarının açıklamalarında gösterilir. (1)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, talimatname” ibaresi “mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir.
4393
II – Mal bildirimi:
Madde 5 - Bilgi Butonu
Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildiriminde bulunurlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Haklar
I – Uygulama isteme hakkı: (1)(2)
Madde 6 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), 6756(2016), KHK 669(2016)
Subaylar ve astsubaylar bu kanuna, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve bunlara dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin kendileri hakkında aynen uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.
II – Güvenlik: (2)(3)
Madde 7 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), 6756(2016), KHK 669(2016)
Kanunlarda ve kanunlara dayanılarak çıkarılan (…)(2) yönetmeliklerde yazılı haller dışında, subaylı-ğa ve astsubaylığa son verilemez; aylık ve diğer hakları elinden alınamaz.
III – Emeklilik: (4)
Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6756(2016), KHK 669(2016), 5758(2008), 4902(2003), 2642(1982), 1923(1975)
Subayların ve astsubayların özel kanununda yazılı belli şartlar içinde emeklilik hakları vardır. (4)

(Ek: 3/7/1975 - 1923/3 md.) Şu kadar ki subay ve astsubaylar bu kanunda belirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emekliliklerini isteyemezler.
	
(Ek: 26/3/1982-2642/2 md.; Değişik son fıkra: 24/4/2008-5758/1 md.) Emeklilik hakkını kazananlar, emekliliklerini Ocak, Şubat, Temmuz veya Ağustos ayları içinde isteyebilir. Bu aylar dışındaki emeklilik istemleri ancak, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.
IV – Çekilme:
Madde 9 - Bilgi Butonu
Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre subaylıktan veya astsubaylıktan çekilebilirler.
V – İzin:
Madde 10 - Bilgi Butonu
Subayların ve astsubayların sıhhi izin sürelerini ve diğer izinleri hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
(1) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 23 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Subaylar, astsubaylar ve askeri öğrenciler” ibaresi “Subaylar ve astsubaylar” şeklinde de-ğiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 23 üncü madde-siyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, 6 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve bu kanuna dayanılarak çıkan tüzük ve” ibaresi “, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve bunlara dayanılarak çıkarılan” şeklinde değiştirilmiş ve 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan “tüzük ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 24 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “subaylığa, astsubaylığa ve askeri öğrenciliğe” ibaresi “subaylığa ve astsubaylığa” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 24 üncü mad-desiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (4) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin” ibaresi “Subayların ve astsu-bayların” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4394
İKİNCİ KISIM
Subaylar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kaynak ve Yetiştirme
I – Kaynak:
Madde 11 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Muvazzaf subay kaynakları:

a) Harp okulları,

b) Fakülte ve yüksek okullardır.
a) Harp okulları:
Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6756(2016), KHK 669(2016), 3565(1989)(Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)
 
b) Fakülte ve yüksek okullarda yetiştirme:
Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017), 6756(2016), KHK 669(2016), 1923(1975)(Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.; Yeniden düzenleme: 2/1/2017-KHK-681/13 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/13 md.)
Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına eğitim göreceklerin lisans ve lisansüstü eğitime gönderilmeleri ile askeri eğitimleri ve bu eğitimleri sırasında yapılacaklara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
II – Fakülte veya yüksek okul mezunlarının muvazzaf subay nasbedilmesi (1)
Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7281(2021), 7071(2018), 7073(2018), KHK 681(2017), KHK 678(2016), 6586(2015), 6519(2014), 6336(2012), 6318(2012)... >>
(Değişik: 22/5/2012-6318/45 md.)
(Değişik birinci fıkra: 26/6/2012-6336/ 12 md.) En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşını, uzmanlığını tamamlamış tabipler için otuzbeş yaşını bitirmemiş olmak, yedek subay olma koşullarını taşımak, yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla (…)(4) harp okullarında yetiştirilemeyen veya yeterince yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa naspedilebilirler. (Ek cümle: 31/10/2016-KHK-678/13 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7071/13 md.) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere subay nasbedilecek olanların yaş ve diğer giriş şartları Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.(2)(3)(4)

(Değişik: 26/6/2012-6336/ 12 md.) En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitirip Türk Silahlı Kuvvetlerinde askerlik hizmetine başladıklarında düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşını bitirmemiş olanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, birinci fıkrada yazılı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa naspedilebilirler. Bunlardan, terhislerini müteakip başvuranlar ile askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitirip başvuranlar da birinci fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa naspedilebilirler.

Bu madde hükümlerine göre subay nasbedilenler, 15 inci maddede öngörülen askeri eğitimi müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tabi tutulurlar. (Ek cümle: 31/10/2016-KHK-678/13 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7071/13 md.) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere subay nasbedilenlerin deneme süresi iki yıldır.
(1) Bu madde başlığı “Fakülte ve yüksekokulu bitirenlerden muvazzaf subay olma, sözleşmeli ve yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme” iken, 28/6/2001 tarih ve 4699 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir (2) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yedek subay olma koşullarını taşımak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak” ibaresi eklenmiştir. (3) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşını” ibaresinden sonra gelmek üzere “, uzmanlığını tamamlamış tabipler için otuzbeş yaşını” ibaresi eklenmiştir. (4) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 14 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4394-1
Temel askerlik eğitiminde veya askeri eğitimde başarı gösteremeyenler, eğitimi başarı ile bitirdikten sonra atandıkları görevde bir yıllık (doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere subay nasbedilenler için iki yıl) deneme süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya subaylığa engel hali görülenler, deneme süresinin sona ermesinden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.(1)(3)

Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip subay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf subaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre tamamlatılır.

Muvazzaf subay adayları sağlık, disiplin, mükafat ve ceza işlemleri bakımından harp okulu öğrencilerinin intibak eğitiminde tabi olduğu kural ve müeyyidelere tabidir.

Temel askerlik eğitimleri, takvim yılının 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanır. Bu kişilerin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay nasbedilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez.(2)
Dış kaynaktan pilot subay temini:
Madde 14/A - Bilgi ButonuBilgi Butonu7146(2018), 6757(2016), KHK 676(2016)(Ek: 15/8/2016-KHK-671/3 md.; Değişik: 3/10/2016-KHK-676/55 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6757/3 md.; Değişik: 26/7/2018-7146/6 md.)
En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar ile ticari pilot lisansı veya havayolu nakliye pilotu lisansı bulunanlar öncelikli olmak üzere en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olan kadın veya erkekler-den muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla azami otuziki yaşını bitirmemek kaydıyla Millî Savunma Bakanlı-ğı tarafından belirlenecek yaş aralığında olmak, yedek subay olma koşulları ile uçuş için gerekli şartları taşımak ve sınavlar ile uygulanacak temel askerlik ve subaylık anlayışını kazandırma eğiti-minde başarılı olmak şartıyla muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılırlar.

Bunlardan pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, Kuvvet Komutanlıklarınca uygun görülen di-ğer sınıflara nakledilirler ve nakledildikleri sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları olmayanlar ise özel askerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı göste-remeyenler sonraki dönem aynı eğitime tekrar alınırlar. İkinci eğitimde de başarı gösteremeyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife malulleri hariç olmak üzere bu madde kapsamında verilen eğitimler süresince herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlerden temel askerlik eğitimine başladıkları tarihten ilişiklerinin kesildiği tarihe kadar aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur. 

Bu madde kapsamında subay nasbedilenler hakkında deneme süresi uygulanmaz. Bunlardan Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile harp ve vazife malulleri hariç olmak üzere ilişiği kesilenler verilen eğitimler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uz-manlık belgesi ile kurs bitirme belgesini kalan yükümlülük süresince kullanamazlar ve bunlara bağlı herhangi bir meslek icra edemezler.

Bu maddede belirtilmeyen hususlarda 14 üncü madde hükümleri uygulanır.
(1) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “bir yıllık” ibaresinden sonra gelmek üzere “(doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere subay nasbedilenler için iki yıl)” ibaresi eklenmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7071 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kararname” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu fıkraya “subaylığa engel hali görülenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, deneme süresinin sona ermesinden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenler” ibaresi eklenmiştir.
4394-2
a) Askeri eğitim:
Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7281(2021), 7071(2018), KHK 696(2017), KHK 678(2016), KHK 499(1993), 2642(1982), 1424(1971)(Değişik: 26/3/1982 - 2642/4 md.)
Silahlı Kuvvetler veya kendi hesabına fakülte veya yüksek okulları bitirenler ile lisansüstü öğrenimi tamamlayanlar subay nasbedildikten sonra nakledildikleri sınıfları ile ilgili bir göreve atanırlar. (Ek cümle: 31/10/2016-KHK-678/14 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7071/14 md.) Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere muvazzaf subaylığa nasbedilenler, doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrine atanırlar.

(Değişik: 9/8/1993-KHK-499/3 md.) Bunlar nasbedildikleri rütbede ilk açılacak sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları temel eğitimine, sınıfları ile ilgili subay sınıf okulları olmayanlar ise özel askeri eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremeyenler görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremeyenler görevlerine iade edilirler ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. 14 üncü maddenin bir ve ikinci fıkralarına göre subay nasbedilenler hariç bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süresi bir yıl uzatılır.

(Ek fıkra: 31/10/2016-KHK-678/14 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7071/14 md.) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere subay nasbedilenler sınıflarına bakılmaksızın Özel Kuvvetler Komutanlığında eğitime tabi tutulurlar. (Değişik ikinci üçüncü ve dördüncü cümleler:18/2/2021-7281/7 md.) Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenlerin, eğitimi tamamlamadan önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya temin aşamasındaki şartları kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Geçici sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde her ne sebeple olursa olsun başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. (Ek cümle:18/2/2021-7281/7 md.) Sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilenlerden aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere subay nasbedilenlerden sonradan Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına atananlar, ayrıca sınıflarına ilişkin eğitimlere tabi tutulurlar.
b) Askeri öğrencilerin özlük ihtiyaçları:
Madde 16 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6756(2016), KHK 669(2016), 2703(1982), 1923(1975)(Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)
 
c) Askeri öğrencilikten çıkarılma:
Madde 17 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6756(2016), KHK 669(2016), 3593(1989)(Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)
 
d) Çıkarılanlar hakkında yapılacak işlem:
Madde 18 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6756(2016), KHK 669(2016), 6000(2010), 3593(1989), 1923(1975)(Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)
 
4395
III – Yedek subaylıktan muvazzaf subaylığa geçme:
Madde 19 - Bilgi ButonuBilgi Butonu2642(1982), 1923(1975) (Mülga: 26/3/1982 -2642/24 md. )
 
IV – Yönetmelikte tesbit edilecek hususlar:
Madde 20 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6756(2016), KHK 669(2016), 6318(2012)(Değişik: 25/7/2016-KHK-669/26 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/26 md.)
Fakülte veya yüksekokul mezunları ile yedek subaylık hizmetini yapmakta iken istekli bulunanlardan muvazzaf subay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınacaklarda ve muvazzaf subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ve diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Subayların Sınıflandırılması
I – Subay Sınıfları: (1)
Madde 21 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017), 4564(2000), 4185(1996), 3282(1986)(Değişik : 19/4/2000 -4564/1 md. )
Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğu Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir ve Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.
	
Subayların sınıfları hizmet ihtiyaçları nedeniyle ilgili kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının onayı ile değiştirilebilir, kaldırılabilir veya yeni sınıflar ihdas edilebilir.
II – Sınıflandırma:
Madde 22 - Bilgi Butonu
Askeri öğrenciler ve subaylar test ve mülakat sonuçlarına, beden kabiliyetlerine, isteklerine ve kadro ihtiyaçlarına göre iki şekilde sınıflandırılırlar:

a) İlk sınıflandırma,

b) Yeniden sınıflandırma.
a) İlk sınıflandırma:
Madde 23 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3593(1989)
Harp okulları öğrencilerinin sınıflara ayrılması, sınıfların kadro ihtiyacına göre ilk sınıflandırma işlemi ile yapılır.

(Ek: 7/12/1989-3593/3 md.) Harp okulu öğrenimi süresince, 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri gereğince yapılacak müteakip sınıflandırmalar da, ilk sınıflandırma kapsamı içinde kabul edilir.
b) Yeniden sınıflandırma:
Madde 24 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017), 4902(2003), 4699(2001), 4564(2000), 3768(1992), KHK 445(1991), 3593(1989), 1923(1975)... >>
Subaylar, aşağıdaki durumlarda yeniden sınıflandırılırlar:

a) Sıhhi sebepler:

Sağlık durumları mensup oldukları sınıfın hizmetine elverişli olmadığı hakkında usulüne göre sağlık kurulu raporu alanlar, sınıflandırma kurullarınca beden kabiliyeti ve sınıflandırma yönetmeliği esasları dahilinde uygun görülen sınıflara geçirilirler.

Beden kabiliyeti yönetmeliği ve sınıflandırma işlemi neticesinde, birden fazla sınıfta hizmet etmesi uygun görülenler bu sınıfların ihtiyacı da varsa, istedikleri sınıflara geçirilirler.
(1) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 15 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ve Genelkurmay Başkanının” ibaresi “üzerine Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4396
 
4397
b) (Değişik: 9/8/1991 - KHK - 445/1 md.; Aynen kabul 23/1/1992 - 3768/1 md.) Uçuştan ayrılanlar:
	
Uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen uçucu subaylar yeniden sınıflandırılırlar. Ancak sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhi sebepler hariç olmak üzere, kara havacılık ve pilot sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbelerdeki uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların uçuculuk statüleri sona erer.
	
c) (Mülga: 19/4/2000-4564/4 md.)
	
d) İkinci bir tahsil yapanlar:
	
Subay iken Silahlı Kuvvetler hesabına üniversite veya yüksek okullardan birini bitirenler tahsilleri ile ilgili sınıflara geçirilebilirler.
	
e) İdarece görülecek lüzum üzerine:
	
1. Sınıflandırma hatası sebebiyle yeterlik düşüklüğü gösterdiği sınıflandırma kurullarının tetkik ve teklifi ile anlaşılan teğmenler,
	
2. Kuruluş ve kadro değişiklikleri sebebiyle veya idarece görülecek lüzum üzerine, sınıflarının değişmesi icabeden subaylar,
	
3. Yeni bir sınıf kurulmasında, bu sınıfı teşkil etmek üzere lüzumlu personel temini için idarece, lüzum görülecek sınıf ve rütbedeki subaylar, yeniden sınıflandırılırlar.
	
f) (Değişik: 3/7/1975 - 1923/9 md.) Birlikçe kuruluş değişikliği üzerine;
	
Kuvvetler arasında birlikçe yapılan kuruluş değişikliklerinde birliğin personeli aynen o kuvvete nakledilebilir. Bu nakil işleminde kuvvetlerin sınıf ve rütbe ihtiyaçlarına göre yapılacak protokol esas alınır. Bundan sonra personelin eski sınıfına geçmek için yapacağı müracaatlar kabul edilmez.

g) (Ek: 7/7/1971-1424/3 md.; Değişik: 2/1/2017-KHK-681/16 md.; Aynen kabul: 1/2/2018- 7073/16 md.) Kuvvet komutanlıklarınca, her yıl subay sınıflandırmaya ilişkin yönetmelikte belirtilen zamanlarda hizmet fazlası veya ihtiyaç duyulan personel sayısı Milli Savunma Bakanlığına bildirilir. 

Milli Savunma Bakanlığınca, ilgili kuvvet komutanlıklarının görüşleri alındıktan sonra bu personelin kuvvetleri değiştirilebilir. 

Bu personel, yeni kuvvetinde, sınıfı görevinde istihdam edilebileceği gibi ihtiyaç duyulan sınıflarda istihdam edilmek üzere, yeniden sınıflandırmaya da tâbi tutulabilir.
	
h) (Ek: 28/6/2001 - 4699/2 md.; Değişik: 2/1/2017-KHK-681/16 md.; Aynen kabul: 1/2/2018- 7073/16 md.) Eşleri farklı kuvvetlere mensup subayların kuvvetleri, aile bütünlüklerinin korunabilmesi amacıyla subay sınıflandırmaya ilişkin yönetmelikte gösterilen usul, esas ve şartlara göre ilgili kuvvet komutanlıklarının da görüşleri alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığınca değiştirilebilir.
III – Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği:
Madde 25 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
İlk sınıflandırma ve yeniden sınıflandırma, sınıflandırma kurulları tarafından yapılır.

Sınıflandırma kurullarının kuruluşları, çalışma usulleri, kararlarını nasıl alacakları, kurul üyelerinin nitelikleri ve sınıflandırmanın ne zaman ve nasıl yapılacağına ait hususlar sınıflandırma yönetmeliğinde gösterilir.
4398
DÖRDÜNCÜ KISIM
Meslek Grupları
I – Meslek programları:
Madde 26 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1923(1975) (Değişik: 3/7/1975 -1923/10 md. )
Subayların yurt içi veya yurt dışında yetiştirilmeleri, her rütbe ve kendi sınıfı içinde yeterliklerinin geliştirilmesi ve sınıf ayrılıklarına göre kıt’a veya diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik derecelerine göre Meslek Programları Yönetmeliği ile düzenlenir.
II – Teğmen - yüzbaşıların kıt’a hizmeti:
Madde 27 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6586(2015), 1923(1975) (Değişik: 22/1/2015-6586/40 md.)
Teğmen-yüzbaşı (dâhil) rütbelerindeki subayların bu rütbelerdeki kıta hizmet süresi yönetmelikle belirlenir. Şu kadar ki, 31 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine dayanarak yapılan indirim, 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendiyle 58 inci madde gereğince verilen kıdem süreleri bu sürelerden düşülür.
BEŞİNCİ KISIM
Subay Terfileri
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
I – Kapsam:
Madde 28 - Bilgi Butonu
Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıpları, rütbe terfii ve kademe ilerlemesi şartları bu kanun hükümlerine tabidir.
II – Rütbeler:
Madde 29 - Bilgi Butonu
Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki subay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir:

Asteğmen

Teğmen

Üsteğmen

Yüzbaşı

Binbaşı

Yarbay

Albay

Tuğgeneral - Tuğamiral

Tümgeneral - Tümamiral

Korgeneral - Koramiral

Orgeneral - Oramiral

Mareşal - Büyükamiral

Mareşal ve Büyükamirallik rütbeleri savaşta olağanüstü yararlıkları görülen hayattaki veya ölmüş orgeneral veya oramirallere kanunla verilir.
III – Bekleme süreleri:
a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri:
Madde 30 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), 4917(2003), 4185(1996), 3909(1993), 3593(1989), 2642(1982), 1923(1975), 1424(1971)(Değişik: 6/5/1993 -3909/1 md.)
Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir. (Ek cümle: 2/7/2018 - KHK/703/127 md.) Bu süreler, Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilir veya kısaltılabilir.
4399
Rütbeler         Normal Bekleme Süreleri

Asteğmen         8 Ay (1)

Teğmen          3 Yıl

Üsteğmen         6 Yıl

Yüzbaşı         6 Yıl

Binbaşı         5 Yıl

Yarbay          3 Yıl

Albay          5 Yıl

Tuğgeneral - Tuğamiral  4 Yıl

Tümgeneral - Tümamiral  4 Yıl

Korgeneral - Koramiral  4 Yıl

Orgeneral - Oramiral   4 Yıl
b) En az bekleme süreleri:
Madde 31 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), 5497(2006), KHK 607(2000), 2159(1978), 1875(1975)
Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

a) (Değişik: 28/6/1978 - 2159/1 md.) Fakülte ve yüksek okulları bitiren subayların Harp Okulu öğrenim süresinden yıl olarak okudukları öğrenim süreleri, rütbe bekleme sürelerinden düşü-lür.

Bu subayların Harp Okulunu bitirmiş emsaliyle nasıpları birleşinceye kadar hangi rütbeler-de ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikle saptanır.
	
b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Cumhurbaşkanı Kara-rı ile barış zamanına ait normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme neticesinde bir yıldan artan miktarlar tam yıla çıkarılır.(2)
	
c) (Değişik: 21/7/2000-KHK-607/1 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/1 md.) Üstün başarı kıdemi alan üsteğmen, yüzbaşı ve binbaşıların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.	
c) En çok bekleme süreleri:
Madde 32 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 499(1993)
Subayların en çok bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Öğrenim süreleri dört yıldan az olan yüksek okul mezunu subayların teğmenlik bekleme süreleri, harp okulu mezunu emsalleri kendilerine yetişinceye kadar devam eder.
	
b) (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/4 md.) Subayların 30 uncu maddede gösterilen normal bekleme sürelerinin dışında rütbelerinde en çok kalabilecekleri süre; teğmen ve üsteğmenlikte o rütbenin yaş haddine kadar, diğer rütbelerde ise yüzbaşılar için subaylıktaki 21 inci, binbaşılar için subaylıktaki 22 nci ve yarbaylar için subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılını dolduruncaya kadar olan süredir. 109 uncu madde hükümlerine göre subay olan ve yüzbaşılığa yükselenlerin en çok bekleme süresi bu rütbenin yaş haddine kadardır. 
IV – Terfi zamanı:
Madde 33 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), 6586(2015), 5497(2006), KHK 607(2000), 2870(1983), 1923(1975)
(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/127 md.)
(1) Asteğmenler için (9) ay olan bekleme süresi, 3/10/1996 tarih ve 4185 sayılı Kanunun 2 nci mad-desiyle (11) ay , daha sonra 3/7/2003 tarih ve 4917 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile (8) ay ola-rak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
4400
(Ek : 21/7/2000 - KHK - 607/2 md.; Değiştirilerek kabul : 10/5/2006-5497/2 md.; Değişik: 22/1/2015 - 6586/41 md.) Kıdem alanlar, kazaî veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınmaları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin teca-vüzünde bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya düşmesine yahut ortadan kaldırılmasına, firar veya izin tecavüzü suçlarından verilecekler hariç olmak üzere hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraatine, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevril-mesine veya cezanın ertelenmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş veya rütbe kıdem-liliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak, bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün veya kararın kesinleşme tarihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez.
	
(Ek fıkra: 21/7/2000-KHK-607/2 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/2 md.) Terfi sırasın-da olup da belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar tamamlayacak olanlar (albaylar hariç) hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Nasıp
I – Subaylığın nasıp ve terfi onayı:
Madde 34 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), 7073(2018), KHK 681(2017), 6519(2014), 4902(2003), 1424(1971), An. M. K. 1968/41(1969)(Değişik: 11/2/2014-6519/25 md.)
(Değişik birinci fıkra: 2/1/2017-KHK-681/17 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/17 md.) Subaylığa nasıp Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır.

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018 - KHK/703/127 md.)

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 - KHK/703/127 md.)
II – Subaylığa nasıp:
Madde 35 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7077(2018), KHK 690(2017), 6586(2015), 6519(2014), 5758(2008), 5497(2006), 4699(2001), KHK 607(2000), 2642(1982)... >>
(Değişik: 3/7/1975 -1923/14 md. )
Harp okullarını veya fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin subaylığa nasıpları aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Harp okullarını bitirenler, aşağıdaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla, o yılın 30 Ağustos’unda teğmenliğe nasbedilirler.

1. Harp okullarını bitirip de teğmen nasbedilmeden önce subaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların teğmenliğe nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebeb olacak şekilde mahkum olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar hariç olmak üzere haklarında mahkumiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, hük-mün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraate veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.(1)

2. Kazai, idari veya sıhhi zorunluluklar nedeniyle harp okullarını 30 Ağustos’tan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

b) (Değişik: 22/1/2015 - 6586/42 md.) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olmak üzere asteğmen nasbedilirler.

c) Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullarda okuyan askeri öğrenciler, fakül-te veya yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan fakülte veya yüksek okulları bitirip de teğmenliğe nasbedilmeden önce durumları bu maddenin (a) bendi (1) ve (2) nci alt bentlerine uyanlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.
(1) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle bu bentte yer alan “kovuşturmaya yer olmadığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,” ibaresi eklenmiştir.
4401
d) (Değişik: 11/2/2014-6519/26 md.) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesaplarına biti-renlerden Türk Silahlı Kuvvetlerinde branşlarıile ilgili muvazzaf subaylığa geçme talebinde bulunan-lar, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıpları onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır ve kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Nasıp düzeltilmesin-den ötürü maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

e) (Değişik: 11/2/2014-6519/26 md.) Askerlik hizmeti esnasında veya terhisini müteakip muvazzaf subaylığa geçirilmesi uygun görülenler, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bunların askerlik hizmetinde geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek bekleme süresinden sayılır ve üst rütbeye terfileri, bu şekilde bulunan nasıplarına ve bu fıkranın (d) bendi ile 31, 32 ve 64 üncü maddelere göre yürütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

f) (Değişik: 11/2/2014-6519/26 md.; Mülga: 17/4/2017-KHK-690/7 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/6 md.)
III – Nasıp düzeltilmesi:
Madde 36 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7250(2020), KHK 703(2018), 6586(2015), 6413(2013), 6336(2012), 5758(2008), 5621(2007), 4699(2001), KHK 499(1993)... >>
(Değişik: 7/7/1971 -1424/7 md.)
Kazai ve idari kararlar neticesi nasıp düzeltilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) (Değişik: 22/1/2015 - 6586/43 md.) Cezası ertelenen veya seçenek yaptırımlara çevrilenler hariç olmak üzere subayların;

1. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyetleri hâlinde, infaz süresinden fazla olmamak üzere gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri,

2. Açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet hâlinde açıkta geçen süreleri,

3. Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı verilse dâhi, firar veya izin tecavüzünde bulundukları (…)(1) mahkeme kararı ile sabit olanların firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri,(1)

kıdemlerinden düşülür.

Bu işlem, firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından hükmün veya kararın kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın kısmen veya tamamen infazını müteakip son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhâl yapılır.

b) Silahlı Kuvvetler hesabına veya izinli olarak yurt içinde veya yurt dışında her çeşit öğrenim, kurs ve staja gönderilen subaylardan, öğrenim, kurs veya stajlarını bu kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelikte gösterilen süre ve şartlar içinde bitiremiyen başarısızlık veya diğer sebeplerle bu yönetmelikte gösterilen sürelerden fazla sınıfta kalmak suretiyle bu süre içerisinde bitirmelerine imkan olmıyan üniversiteler, yüksek okullar veya sınıf okulları yönetmeliklerine göre öğrencilikle ilişikleri kesilen, devamsızlık, başarısızlık, uygunsuz hallerinden dolayı eğitimlerine son verilen veya devre kaybedenlerin öğrenim, kurs veya stajda kaldıkları süreler kadar bekleme süreleri uzatılır. Yurt dışına öğrenim, kurs veya staja gönderilenler için bu süre yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen süredir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “askeri” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
4402
c) Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Eğitimi, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık eğitimi, sıhhi sebeplerle devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nitelik istiyen kurslar ve üç ay dahil daha az süreli kurslar için (b) bendi hükümleri uygulanmaz.(1)(3)

d) (Değişik birinci paragraf:16/7/2020-7250/3 md.) Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitülerinde karargâh subaylığı eğitimini tamamlayanlara bir yıl, bunlardan komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ayrıca bir yıl, bunlardan Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsünde verilen müşterek komuta ve kurmay eğitimini tamamlayanlara ilave bir yıl;

(Mülga ikinci paragraf:16/7/2020-7250/3 md.)

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan bilim dallarında yüksek lisans öğrenimi yapanlardan; yüksek lisans eğitimi bitiriş notu, lisans eğitimi bitiriş notu, sicil notu ortalaması, mükâfatlar ve cezalar ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen diğer şartlar esas alınarak yapılacak sıralamada Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı namına ve kendi namına olmak üzere ayrı ayrı olarak bilim dalı karşılığında tahsisi yapılan kontenjanlara giren subaylara bir yıl, bunlardan doktora yapanlara bir yıl, doğrudan doktora yapanlara iki yıl, doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;(4)

Tıpta uzmanlık belgesi alanlara, diş tabipliğinde, veterinerlikte, eczacılıkta uzman belgesi alanlara veya doktora yapanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam üç yıl;

kıdem verilir.

(Değişik ikinci fıkra: 24/4/2008-5758/3 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak katılmadan önce branşları ile ilgili yukarıda belirtilen öğrenimlerini kendi nam ve hesaplarına yapmış veya subay nasbedildikten sonra bitirmiş olanlar, lisansüstü öğrenimi tamamladığı için sınıfları değiştirilen subaylar ile lisansüstü öğrenimi tamamladıktan sonra astsubaylıktan subaylığa nasbedilenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir.

Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde üç yılı aşamaz.

Yukarıda yazılı nitelikleri haiz olanlara lisansüstü öğrenim kıdemi verilebilmesi için;

1. Müracaat tarihinde sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun % 90'ı ve daha üstünde olması,

2. Lisansüstü öğrenimini kendi nam ve hesabına yapanlar için askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri, genel kültürü, ahlakî ve şahsî nitelikleri bakımından kıdem almaya layık bulunduğuna dair "Lisansüstü Öğrenim Kıdemi Nitelik Belgesi"nin müspet olarak düzenlenmiş olması,

3. Özel kanunlara tâbi olanların, yukarıdaki şartlara ilave olarak bu sıfatlarını kazanmada, kendi kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen usûl ve esasları yerine getirmiş olması,

4. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsalar bile;(2)
(1) 26/6/2012 tarihli ve 6336 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile bu bentte yer alan “Harp Akademileri tahsili,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi,” ibaresi eklenmiştir. (2) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile bu bentte yer alan “para cezasına çevrilmiş” ibaresi “seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 16/7/2020 tarihli ve 7250 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Harp Akademileri tahsili, Gülhane Askeri Tıp Akademisinde tıpta uzmanlık öğrenimi,” ibaresi “Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Eğitimi, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık eğitimi,” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 16/7/2020 tarihli ve 7250 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, bu paragrafta yer alan “Türk Silâhlı Kuvvetleri Lisansüstü Öğrenim Yönetmeliğinde” ibaresi “ilgili yönetmeliklerde” şeklinde değiştirilmiştir.
4402-1
aa) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmaması,

bb) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmaması,

cc) (Değişik: 31/1/2013-6413/45 md.) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm veya cezalandırılmış olmaması,

gerekir.

Açığa alınmayı gerektiren ya da yukarıdaki bentlerde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar, tutuklananlar veya kamu davası açılanlar, haklarındaki yargılama neticesine göre işleme tâbi tutulurlar.

e) (Ek: 17/4/1975 - 1875/3 md.) Nasıp düzeltilmek suretiyle yapılacak terfiler 33 üncü madde hükmüne tabidir.

f) (Ek: 29/9/1988 - 3475/2 md.; Değişik: 9/8/1993 - KHK- 499/5 md.) Bu madde hükümlerine göre nasıpları leh veya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve kıdemlerinin verilme usul, esas ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kıdem
I – Kıdem ve kıdem sırası:
Madde 37 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017), 6519(2014), 6000(2010), 5497(2006), 4902(2003), 4699(2001), KHK 607(2000), 4374(1998)... >>
Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

a) Rütbelerde kıdemler, terfi onayı metninde yazılı tarihten başlar.(1)

Aynı günde subaylığa nasbedilenlerin arasındaki kıdem sırası:

Harp okulları, fakülte ve yüksek okulları bitirenlerin kıdemleri harp okullarında fakülte veya yüksek okullarda kazanılan not ortalamalarına göredir.

Bunlar kendi aralarında sıralanırlar.

b) Aynı rütbe ve aynı nasıplar arasında kıdem sırası:

1. (Değişik: 28/7/1998-4374/2 md.) Her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır.                              

2. (Değişik: 19/6/2010-6000/16 md.) Aynı rütbe ve aynı nasıplı olup değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan subaylar arasında kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir:

aa) Harp okullarından mezun olan subaylar,

bb) Silahlı Kuvvetler adına fakülte ve yüksek okullarda yetiştirilen subaylar,
(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “kararnamesinin” ibaresi “onayı” şeklinde değiştirilmiştir.
4402-2
cc) Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenler,

dd) Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,

ee) Astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,

ff) Sivil kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenler,

gg) Sözleşmeli subaylar,

hh) Yedek subaylar.

3. (Değişik: 7/7/1971-1424/8 md.) Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı subaylar arasında kıdem sırası:

Kadrodaki sınıfı esas olmak üzere bunların dahil bulundukları yeterlik derecelerine, yeterlik dereceleri aynı olanların hizmet sürelerine göre tespit edilir. Hizmet süreleri de aynı olanların bir evvelki rütbelerindeki yeterlik dereceleri esastır.

c) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası:

Yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar yeni sınıfının aynı nasıplarının sonunda sıralanırlar.

d) (Ek: 9/8/1993 - KHK -499/6 md.) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve nasıplı subayların kıdem sırası:

1. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,

2. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş iseler bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,

3. (Değişik: 18/6/2003-4902/20 md.) Bütün şartların aynı olması halinde mensup bulunduğu kuvvete göre sıra ile; kara, deniz, hava, (…) (1)

diğerlerine nazaran kıdemlidir.

(Ek fıkra: 21/7/2000 - KHK -607/5 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/4 md.) Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Terfi Esas ve Şartları
I – Rütbe terfi şartları ve esasları:
Madde 38 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017), 6722(2016), 6519(2014), 5497(2006), 5365(2005), 4902(2003), 4699(2001), KHK 607(2000)... >>
(Değişik: 29/9/1988 -3475/3 md. )
Rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.

a) (Değişik: 11/2/2014-6519/28 md.)Bu Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen durumlar haricinde rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,

b) (Değişik: 21/7/2000 - KHK -607/6 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5497/5 md.) Rütbeye mahsus normal bekleme süresinin binbaşılarda üç, albaylarda iki yıllık, diğer rütbelerde üçte ikisi oranında, kıdem alanlar için fiili bekleme süresinin (albaylar hariç) binbaşılarda iki yıllık diğer rütbelerde üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak,

c) Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde gösterilen kıt'a hizmetlerini yapmış olmak,                                 

d) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak,

e) General ve amiralliğe yükselecek albaylar için üst rütbe kadrosunda 49 uncu maddede yazılı oranlar içinde açık bulunmak.

(Değişik ikinci fıkra: 28/7/1998-4374/3 md.) Birinci fıkrada belirtilen şartlara haiz olan subayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır.
(1) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 18 inci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “jandarma, sahil güvenlik,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4403
a) (Değişik : 21/7/2000 - KHK - 607/6 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5497/5 md.) Yükselme sırasında girmiş bulunan teğmen-yarbayların sicil notu ortalamaları tespit edilir ve sınıfları içerisinde (kurmay subaylar kendi sınıflarında), branşlara ayrılan sınıflarda ise branşları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanırlar. Bilahare bu sıralama esas alınmak suretiyle; teğmen-binbaşılar için sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı, yarbaylar için % 70 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terfi edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. Bu Kanunun 36, 58 ve 65 inci maddelerine göre 30Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.
	
b) (Değişik: 18/6/2003 - 4902/21 md.) Albaylar: Kuvvet Komutanlıklarınca; yükselme sırasına giren albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar tespit edilir. Bunlar, sicil notu ortalamasına göre kendi sınıfları içerisinde; kurmaylar, sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında (Hava Kuvvetlerinde pilot ve hava yer kurmayları ayrı ayrı) sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan albaylardan, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 ve daha yukarısı olanların sicil dosyaları Yüksek Askerî Şûraya gönderilir. Yüksek Askerî Şûra bunları, 54 üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tâbi tutar. (1)	

c) (Değişik: 23/6/2016 - 6722/2 md.) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları: Yüzbaşı ve binbaşıların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun %95 ve daha yukarısında ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun %95 ve daha yukarısında olanlar, yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde (kurmaylar sınıflarına bakılmaksızın kendi aralarında) ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan subaylardan, kendi sınıfı mevcudunun veya mevcudun azlığı sebebiyle birleştirilen sınıfların toplam mevcudunun; muharip sınıflar için %8’ine kadarı, yardımcı sınıflar için %4’üne kadarı ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından bir üst rütbeye yükseltilebilir. 
	
d) (Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/6 md.; Aynen kabül: 10/5/2006-5497/5 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan subaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın (b), (c), ve (d) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır.
	
(Değişik üçüncü fıkra: 28/7/1998 - 4374/3 md.) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf, rütbe ve görevlerin özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, sivil değerlendirme denetleme kurullarının kuruluş ve çalışma esasları ile görevleri (…)(2) Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
(1) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 19 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “Kuvvet Komutanlıkları Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “Kuvvet Komutanlıklarınca” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 23/6/2016 tarihli ve 6722 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle burada yer alan “ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
4404
 
II – Terfide baraj:
Madde 39 - Bilgi ButonuBilgi ButonuAn. M. K. 1992/55(1993), 3475(1988), 1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/10 md.; Yeniden düzenleme: 29/9/1988 -3475/4 md. )
Subayların binbaşı, yarbay ve albay rütbelerine terfiinde kadro durumu, personel mevcudu ve birikim dikkate alınarak aşağıdaki esaslar dahilinde baraj sistemi uygulanır.

a) (İptal: Ana.Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)

b) Her yıl, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (ü) bendinde belirtilen esaslar dahilinde baraj tespit edilir.

c) Kurmay subaylar kendi sınıfları içerisinde değerlendirilirler.

d) Her rütbe ve sınıfta, baraj içinde kalacak subayların belirlenmesi için 50 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmüne göre esasen yetersizlik nedeniyle ayırma işlemine tabi olacaklar sınıflarının yeterlik derecesi sıralamasından çıkarılırlar. Baraj bu işlemden sonra sıralamada yeterlik derecesi en düşük olan subaydan itibaren uygulanır.
III – Yeterlik derecelerinin hesaplanması:
Madde 40 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971)(Mülga: 7/7/1971 -1424/10 md. )
 
IV- Kadroların tespiti, muvazzaf subay kadro oranları ve albayların fiili hizmet süresinin uzatılması:(1)(2)
Madde 41 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7281(2021), 7073(2018), KHK 681(2017), 6722(2016), 4902(2003), 2870(1983), 2497(1981), 1923(1975), 1424(1971)(Değişik: 22/7/1981 -2497/1 md. )
Subay hizmet kadroları aşağıdaki esaslara göre tespit olunur.

a) (Değişik: 18/6/2003 - 4902/22 md.) Her yıl 30 Ağustos tarihinden sonra uygulanacak kadrolar; rütbe, sınıf (varsa branşı) belirtilerek Milli Savunma Bakanlığı tarafından hizmet ihtiyacına göre tespit edilir.(2)(3)

b) (Değişik: 29/7/1983 - 2870/2 md.) Tespit edilen bu kadrolar içindeki albay miktarı her yıl Yüksek Askerî Şuranın tasvibine sunulur ve Yüksek Askerî Şuraca miktar ile ilgili karar alınır. (Özel kanunları gereğince tespit edilen albay kadroları bu miktarlar dışında tutulur.)

c) (Değişik: 23/6/2016 - 6722/3 md.) Albaylardan Yüksek Askerî Şura tarafından o yıl için hizmet kadrosu fazlası olduğu tespit edilen miktar kadarı 50 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler. Ancak bunlardan, aşağıdaki esaslara göre tefrik edilenler, kadrosuzluktan emekliye sevk edilmezler ve (b) bendine göre tespit edilen miktarın dışına çıkarılarak fiili hizmet süreleri iki yıl uzatılır. Bunların müteakip yıllarda da aynı esaslarla hizmet sürelerinin uzatılması için 50 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri saklı kalmak şartıyla bu bentteki esaslara göre ayrıca Yüksek Askerî Şura kararı alınır.

Her yıl 30 Ağustos tarihi itibarıyla hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen toplam albay miktarı ile bunların yıllara, neşetlere, sınıflara, branşlara veya ihtisaslara göre kontenjanları, aşağıda belirtilen oranları aşmamak üzere ve neşet mevcutlarına göre dengeli dağılım çerçevesinde Yüksek Askerî Şura kararı ile tespit edilir. Kuvvet komutanlıkları (…)(2) için ayrı ayrı olmak üzere;

I- İlk defa fiili hizmet süresi uzatılacak albay miktarı, o yıl hizmet kadrosu fazlalığı sebebiyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek toplam albay miktarının %25’ini; bunlar arasından müteakip dönemlerde uzatılacakların miktarı ise bir önceki dönemde uzatma kararı alınmış olanların miktarının %75’ini geçemez.

II- (I) numaralı alt bentte belirlenmiş orana göre hesaplanacak ilk defa fiili hizmet süresi uzatılacak albay miktarı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri insan gücü planında belirlenmiş yıllık subay yetiştirme miktarının %3’ünün altında olması hâlinde bu sayıya kadar artırılabilir.(4)
(1) “IV – Kadroların tespiti ve muvazzaf subay kadro oranları:” olan bu madde başlığı 23/6/2016 tarihli ve 6722 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 20 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının” ibaresi “Kuvvet Komutanlıklarının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (3) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Kuvvet Komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu alt bentte yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca onaylı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.
4405
III- (I) ve (II) numaralı alt bentlerde belirlenmiş oranlara göre bulunacak sayıların küsuratlı değerleri yarıma eşit veya yarımdan büyükse bu küsuratlı değerler tama iblağ edilir.

Yüksek Askerî Şura (I) ve (II) numaralı alt bentlerde belirtilen oranları artırmaya yetkilidir.

Her yıl Yüksek Askerî Şura tarafından, hizmet kadrosu fazlası olarak belirlenen albaylar ile daha önceki yıllarda fiili hizmet süresi uzatılmış albaylara 54 üncü maddede belirtilen esaslara göre değerlendirme notu verilir. Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun %90’ının (dâhil) üzerinde olması ve ilgilinin talep etmesi kaydıyla hizmet ihtiyacı, yeterlik notu ve Yüksek Askerî Şuraca belirlenmiş kontenjanlar esas alınarak tefrik edilecek albayların fiili hizmet süreleri Yüksek Askerî Şura kararı ile bu bentteki esaslara göre yaş haddine kadar uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayanlar ise 50 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler.

Bu bent hükümlerine göre hizmete devam ettirilen albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılmak isteyenler 50 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kadrosuzluktan emekliye sevk edilirler.
V – Çok sınıflı kadrolar:
Madde 42 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/12 md. )
 
VI – Rütbe terfi şartları:
Madde 43 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3475(1988), 3183(1985), 1923(1975), 1424(1971) (Mülga: 29/9/1988 -3475/19 md. )
 
VII – Sonraki yıllarda terfi:
Madde 44 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4374(1998), KHK 499(1993), An. M. K. 1992/55(1993), 3475(1988), 1923(1975), 1876(1975), 1424(1971) (Değişik: 9/8/1993 - KHK -499/8 md. )
Rütbe terfi edemeyen subaylardan:

a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı,

b) Yüzbaşı, binbaşı ve yarbaylardan kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyenler ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun; % 50 (dahil)'den fazla ve % 60'dan az olan yüzbaşı ve binbaşılar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 (dahil)'den fazla ve %70'den az olan yarbaylar,

c) (Değişik: 28/7/1998-4374/4 md.) Yükselme sırasına giren albayların sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 70 (dahil) ve üzerinde olan, ancak Yüksek Askerî Şuraca yapılan değerlendirmede kadrosuzluk nedeniyle tuğgeneral-tuğamiral rütbelerine yükselemeyen albaylar ile sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 70 (hariç)'den az olan albaylar.

Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 38 inci madde esaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar.

Yukarıdaki esaslara göre sonraki yıllarda terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihleridir. Bunlardan diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde kadro açığı olmaması nedeniyle terfi edemeyen yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki 22 nci ve yarbaylar subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılı sonuna kadar her yıl terfi için değerlendirmeye alınırlar. Bunlar terfi edemedikleri müddetçe 45 inci maddedeki esaslara göre kademe ilerlemesi, üç yılda bir de derece ilerlemesi yaparlar.
4406
VIII – Kademe ilerlemesi şartları:
Madde 45 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5497(2006), KHK 607(2000), KHK 499(1993), An. M. K. 1992/55(1993), 3475(1988), 2642(1982), 1923(1975), 1424(1971) (Değişik: 7/7/1971 -1424/15 md. )
Subaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.

a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:

1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,

2. Bulunduğu rütbede ilerleyebileceği bir ileri kademe bulunmak,

3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak,

Yukarıdaki şartları haiz olan subaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.
b) (Değişik: 3/7/1975-1923/20 md.) Rütbelere ve rütbe kıdemliliklerine ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sirayeti subaylar hakkında EK-VI, astsubaylıktan subaylığa geçenler hakkında EK-VII sayılı çizelgede gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşı almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları, Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden subaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden subaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu takdirde aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur.

e) (Değişik: 26/3/1982-2642/9 md.) Liyakatları üstlerince onanmış olan kıdemli üsteğmenler, kıdemli yüzbaşılar ve kıdemli binbaşılar yükseldikleri aylık derecelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.

f) (Değişik: 3/7/1975-1923/20 md.) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre subaylar için EK-VI, astsubaylıktan subay olanlar için EK-VII sayılı cetveldeki kademelere intibakları yapılır.

g) (Mülga: 9/8/1993 - KHK -499/36 md.)

h) (Ek: 21/7/2000 - KHK -607/7 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/6 md.) Kademe ilerlemesi yapacak subaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır.
IX- Hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri: (1)
Madde 46 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7281(2021), 7078(2018), KHK 694(2017), 1611(1972), An. M. K. 1969/31(1970)(Mülga: 17/7/1972 - 1611/2 md.; Yeniden düzenleme: 15/8/2017-KHK-694/31 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/31 md.)
(…) Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kurulacak hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından yürütülür.(2)
(1) Bu madde başlığı “ IX – Askeri hakim ve yardımcıları:” iken, 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK ‘nin 31 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanlığı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
4406-1
Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlığı nezdinde kurulacak hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, başta ceza, disiplin, idare, harekât ve uluslararası hukuk olmak üzere; nezdinde bulundukları kıt’a komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde yardımcısı olarak görev yapar.

Hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, nezdinde kuruldukları komutanlık veya askeri kurum amirliğinde;

a) Komutan veya askeri kurum amirinin askeri hizmetlere ilişkin olarak gerekli gördükleri her türlü hukuki konulardaki isteklerini cevaplandırmak,

b) Lüzum görülmesi halinde harekât, tatbikat ve manevra gibi faaliyetlere iştirak etmek,

c) İhtiyaç duyulan hukuki konularda ders ve konferanslar vermek,

d) Üst yönetici veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü tarafından temsil yetkisi verilmesi halinde adli ve idari davalar ile icra takiplerini Milli Savunma Bakanlığı adına yürütmek,(1)

e) Ülke sınırları dışında işlenen suçlar bakımından Cumhuriyet Savcısının talebi halinde adli kolluk görevlileri tarafından yapılacak işleri yerine getirmek,

f) (Ek:18/2/2021-7281/8 md.) Üst yönetici veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü tarafından yetki verilmesi halinde avukat ya da hukuk müşavirleri yerine 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında idareyi temsilen oluşturulan komisyonda üyelik görevini yerine getirmek,

ile görevlidir.

Hukuk sınıfı subay ihtiyacı; kendi nam ve hesabına hukuk fakültesini bitirenler ile muvazzaf veya sözleşmeli subay nasbedilenlerden hukuk fakültesi mezunu üsteğmen ila binbaşı rütbesinde bulunanlar arasından Millî Savunma Bakanlığınca açılacak sınavla karşılanır. Sınavda başarı gösteren adaylardan dış kaynaktan alınanlar Milli Savunma Üniversitesinde verilecek temel askerlik eğitiminde başarılı olmak şartıyla subaylığa naspedilir, diğerlerinin ise sınıf değişiklikleri yapılır.(2)

Hukuk sınıfı subaylar, Millî Savunma Bakanlığınca meslek öncesi ve meslek içi eğitime alınırlar. Bu eğitimler, Millî Savunma Bakanlığınca talep edilmesi halinde Türkiye Adalet Akademisi tarafından da ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirilebilir. Türkiye Adalet Akademisinde gerçekleştirilecek eğitimlerin plan ve programları, süreleri ve öğretim elemanları Milli Savunma Bakanlığı ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından birlikte belirlenir. Bu eğitimlerden Türkiye Adalet Akademisi tarafından hizmet ücreti alınmaz. Eğitimde başarı gösterenler Millî Savunma Bakanlığınca hukuk hizmetleri kadrolarına (sözleşmeli subaylar muvazzaf subay olarak) atanırlar. Başarı gösteremeyenlerden; muvazzaf veya sözleşmeli subay kaynağından alınanlar eski sınıflarına iade edilirler; sivil kaynaktan alınanlar ise istifa etmiş sayılır ve aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil edilir.(3)

Nezdinde bulundukları komutan veya askeri kurum amiri 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında hukuk sınıfı subayların disiplin amiridir.(4)

Hukuk sınıfına mensup subayların atanma ve yer değiştirmeleri Millî Savunma Bakanlığınca yapılır.

Hukuk hizmetleri başkanlıklarında veya birimlerinde görev yapanların tüm işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yürütülür.

Hukuk sınıfı subaylar hakkında bu maddede hüküm bulunmayan hallerde subaylar hakkındaki mevzuat hükümleri uygulanır.

Hukuk sınıfının kurulması, temini, meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri, sicil üstleri, disiplin amirleri, atanmaları, yer değiştirmeleri, görevlendirmeleri, izinleri, nöbet hizmetleri ile diğer hususlar Millî Savunma Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
(1) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu bentte yer alan birinci hukuk müşaviri” ibaresi “Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkranın ikinci cümlesine “dış kaynaktan alınanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Milli Savunma Üniversitesinde verilecek temel askerlik eğitiminde başarılı olmak şartıyla” ibaresi eklenmiştir. (3) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu” ibaresi “ilgili mevzuat” şeklinde değiştirilmiştir. (4) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “disiplin amirleri değildirler.” ibaresi “disiplin amiridir.” şeklinde değiştirilmiştir.
4406-2
BEŞİNCİ BÖLÜM
General ve Amiral Terfileri
I – Rütbe terfii:
Madde 47 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6519(2014), 3282(1986), 2497(1981), 1424(1971) (Değişik: 7/7/1971 -1424/16 md. )
Rütbe terfii şartları şunlardır:

a) (Değişik: 11/2/2014-6519/29 md.)Bu Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen durumlar haricinde rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,

b) (Değişik: 22/7/1981-2497/2 md.) Rütbeye mahsus en az bir yıllık sicili bulunmak.
c) Üst rütbe kadrosunda 49 uncu maddedeki oranlar içinde açık bulunmak,

d) Yüksek Askeri Şuraca 54 üncü madde esaslarına göre seçilmiş olmak,

e) Subay Sicil Yönetmeliğinde belirtilen kıt’a hizmetini yapmış olmak,

f) (Değişik: 1/5/1986-3282/3 md.) Korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için harp akademileri öğrenimini başarı ile bitirmiş bulunmak ve aynı zamanda Kara Kuvvetlerinde muharip sınıfı general, Deniz Kuvvetlerinde güverte veya deniz sınıfı amiral ve Hava Kuvvetlerinde pilot sınıfı generali olmak.

Yukarıdaki şartları taşıyan general ve amiraller üst rütbeye terfi ettirilirler.
II – Kademe ilerlemesi:
Madde 48 - Bilgi Butonu
General ve amirallerin kademe ilerlemesi yapılmaz.
III – General ve amiral miktarları:
Madde 49 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7415(2022), An. M. K. 1979/19(1979), An. M. K. 1969/31(1970), KHK 703(2018), 7073(2018), KHK 681(2017), 6756(2016), KHK 669(2016), 6519(2014)... >>
(Değişik: 28/6/1978 - 2159/2 md.)
General ve Amiral miktarları aşağıdaki esaslara göre saptanır.
	
a) (Değişik: 2/1/2017-KHK- 681/21 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/21 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerinde general-amiral kadroları (b) bendinde gösterilen rütbe miktarlarına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenir.
4407
b) (Değişik: 29/7/1983 - 2870/3 md.) Barışta Silahlı Kuvvetlerdeki general ve amiral miktarlarına ait rütbe kontenjanları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir.

Rütbeler	     K.K.K.	Dz. K.K. (1)	Hv.K.K.	J.Gn.K.(2)
	                                                                  
Orgeneral - Oramiral	  9(J. Dahil)	  2	         2	  –
Korgeneral - Koramiral	  20	 	  5	         8	  3
Tümgeneral - Tümamiral	  44		  12	         16	  6
Tuğgeneral - Tuğamiral	  96		  28	         32	 18
	                                                                  
T 0 P L A M:	     169		  47	         58	 27

(Değişik son cümle : 19/4/2000 - 4564/2md.) Amiral kontenjanlarından ikisi 2692 sayılı Kanunla eklenen kontenjan miktarıdır.

c) (Değişik: 2/1/2017-KHK- 681/21 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/21 md.) (b) bendindeki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarında her rütbenin yıllık kontenjanlarının eşit olması esastır. Ancak lağv, tensik, teşkilatta vaki olabilecek değişiklik veya hizmet gerekleri nedeniyle Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi ve Yüksek Askerî Şûranın kararı ile yukarıdaki cetvelde gösterilen rütbe miktarlarındaki genel toplam sayısı aynı kalmak kaydı ile tuğgeneral-tuğamiral, tümgeneral-tümamiral ve korgeneral-koramiral rütbelerinde değişiklik yapılabilir. 

Değişiklik yapılan tuğgeneral-tuğamiral, tümgeneral-tümamiral ve korgeneral-koramiral rütbelerine ait yıl kontenjan miktarları buna göre yeniden düzenlenir. Ayrıca her terfi yılı için yıllık kontenjan verilmesi mümkün olmayan orgeneral-oramirallerin yıllık kontenjanlarının hangi yıllarda kullanılacağı kadro ve hizmet gerekleri esas alınarak Yüksek Askerî Şûraca saptanır.

Her yıl terfi sırasına girenlere, terfi edecekleri rütbenin birinci yılına ait kontenjanlar verilmek suretiyle, bir üst rütbeye terfileri sağlanır. Bu şekilde yapılan terfilerde o rütbeye ait general-amiral miktarlarının tamamlanamadığı hallerde birinci yıl kontenjanı artırılabilir. Şu kadar ki yıl kontenjanı artırılarak terfi ettirilen general-amiraller en geç üçüncü yılın sonunda rütbe bekleme süresinin sonuna kadar (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar ve rütbe bekleme süresi sonunda, 47 nci maddenin (f) bendi hükmü saklı kalmak şartıyla 54 üncü madde esaslarına göre değerlendirmeye tabi tutulurlar.

Düzenlenen bu miktarlara göre terfi sırasına giren albaylardan tuğgeneral-tuğamiral olacakların yıl kontenjanının kara, deniz ve hava kuvvetlerindeki sınıflara dağılımı, kadro ve hizmet gerekleri gözetilerek ve Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûraca tespit edilir.
(1) Bu cetvelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sütunu, 19/4/2000 tarihli ve 4564 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir. (2) Bu cetvelin Jandarma Genel Komutanlığı sütunu, 15/1/1998 tarihli ve 4323 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.
4408
d) (Değişik: 2/1/2017-KHK- 681/21 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/21 md.) Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 36 general ve amiral, terfi için yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilirler. 

Bir üst rütbede yıllık kontenjanı olmayan gruplardaki general-amirallerin aynı rütbede bir yıl daha hizmete devam edebilmeleri diğer kuvvetlerden yıllık kontenjanı olan gruplardaki emsalinin terfi veya hizmete devam ederken aldığı yeterlik notu kadar veya daha fazla not alması şartıyla, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre olur. Görev süreleri uzatılanlar 47 nci maddenin (f) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla müteakip yıl 54 üncü madde esaslarına göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulur.

Normal rütbe bekleme süresi sonunda bu bendin birinci ve ikinci fıkralarındaki esaslara göre, görev süresi uzatılarak bir yıl daha hizmete devam edenler, aynı esaslara göre her yıl yeniden değerlendirilmek ve rütbeye mahsus yaş haddini geçmemek şartıyla üç yıl daha bulundukları rütbede hizmete devam ettirilebilirler. Ayrıca bu bentteki hükümlere göre görev süresi uzatılarak hizmete devam ettirilen tabip, yüksek mühendis, mühendis, askeri hakim ve öğretmen sınıflarından olan tümgeneral-tümamiral, tuğgeneral-tuğamirallerden ihtiyaç duyulanlar her yıl yeniden değerlendirilmek kaydıyla Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile rütbesinin yaş haddine kadar hizmete devam ettirilebilirler. 

Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askerî Şûranın kararı ile bu bendin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca hizmete devam ettirilen general ve amiral miktarı 47’ye kadar artırılabilir.

Yukarıdaki fıkralara göre hizmete devamına karar verilen general-amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılırlar.
	
e) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinde görevli general-amiraller ile, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde görevli öğretim üyesi general - amiraller ve Üniversiteler Kanununa göre Doçent ve Profesör unvanını kazanmış olup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer öğrenim kurumlarında görevli general- amiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılarak özel kanunlarına göre hizmete devam ederler.
	
f) (Değişik: 9/8/1993 - KHK - 499/9 md.) Bekleme süreleri sonunda terfi ettirilemeyen general ve amiraller emekliye sevk edilirler.
	
Bunlardan:
	
I – Bekleme ve görev süresi sonunuda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramiraller,
	
II – Bekleme süresi sonunda, kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amiraller,
	
III – Bu maddenin (d) bendi gereğince aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyle, bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amiraller,
	
IV – 47 nci maddenin (f) bendine göre korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamiraller, 
4409
V – Yaş haddinden emekliye ayrılan general-amiral ve albaylar ile,

VI – Kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay, yarbay, bin-başı ve yüzbaşılara, 
	
emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren, orgeneral aylığının (ek gös-terge dahil); yüzbaşılara % 30'u, binbaşılara % 50'si, yarbaylara % 55'i, albaylara % 70'i, tuğgeneral-tuğamirallere % 75'i, tümgeneral-tümamirallere % 80'i, korgeneral-koramirallere % 90'ı, orgeneral-oramirallere % 100'ü oranında kadrosuzluk tazminatı rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere 65 yaşına kadar olan sürede Emekli Sandığınca ödenir. Ancak bu suretle verilecek emekli aylığı ve kadrosuzluk tazminatının toplamı, Silahlı Kuvvetlerde görevli aynı rütbedeki bütün emsalinden en az istihkak, tazminat ve aylık alanın eline geçenden fazla olamaz. (1)

Emekli Sandığı, 3 aylık devreler halinde bu meblağı faturası karşılığında Hazineden tahsil eder.

Bu tazminatlar vergiye tabi değildir ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez.

g) Kazai kararlarla bir üst rütbeye yükselen albay ve general - amirallerden ancak kadrosuzluk nedeniyle (Bekleme süresini doldurmadan) emekliye sevkedilenlere de yeni rütbesi üzerinden (f) bendindeki esas ve usullere göre kadrosuzluk tazminatı verilir.

h) (Değişik: 2/7/2018 – KHK/703/127 md.) Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67’dir. (Ek cümle:30/6/2022-7415/3 md.) Genelkurmay Başkanının yaş haddi birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilir. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen miktarların dışında tutulur. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen miktarların dışında tutulur.

i) (Mülga birinci paragraf: 2/7/2018 - KHK/703/127 md.)

(Mülga ikinci paragraf: 2/7/2018 - KHK/703/127 md.)

Kuvvet Komutanlığı esnasında rütbe bekleme süresi dolan orgeneral-oramiraller (b) bendinde belirtilen miktarlar dışına çıkarılırlar.

j) (Ek: 24/5/1983-2825/1 md.; Değişik: 2/1/2017-KHK-681/21 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/21 md.; Mülga birinci paragraf: 2/7/2018 - KHK/703/127 md.)

(Mülga ikinci paragraf: 2/7/2018 - KHK/703/127 md.)

Bu şekilde hizmete devam ettirilen orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen miktarlar dışına çıkarılır.
(1) 28/8/2000 tarihli ve 629 sayılı KHK ile; bu bentte geçen “ % 9’u” ibaresi “ % 30’u”, “ % 10’u” ibaresi “ % 50’si”, “ % 11’i” ibaresi “% 55’i”, “ % 12’si” ibaresi “ % 70’i”, “ % 15’i” ibaresi “ % 75’i”, “ % 20’si” ibaresi “ % 80’i”, “ % 25’i” ibaresi “ % 90’ı” ve “ % 30’u” ibaresi “ % 100’ü” olarak değiştirilmiş daha sonra söz konusu KHK 5/4/2001 tarihli ve 4635 sayılı Kanun ile kanunlaşmış ve metne işlenmiştir.
4410
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden Ayrılacak Subaylar Hakkında Yapılacak İşlem
Madde 50 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7329(2021), KHK 703(2018), 6586(2015), 6519(2014), 6413(2013), 4699(2001), KHK 499(1993), 2870(1983), 2497(1981)... >>
(Değişik: 7/7/1971 -1424/18 md. )
(Değişik birinci fıkra : 28/6/2001 -4699/7 md.) Kadrosuzluk, yetersizlik, (…)(1)veya (d) bendindeki suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde subaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.(1)

a) (Değişik: 9/8/1993 - KHK -499/10 md.)Kadrosuzluk nedeniyle ayırma:

41 inci maddede öngörülen hizmet ihtiyaç kadrosunu uygulayabilmek amacıyla;

1. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde bir üst rütbede kadro açığı bulunmaması nedeniyle, takip eden yıllarda da terfi edemeyen yüzbaşılar subaylıktaki 21 inci, binbaşılar subaylıktaki 22 nci, yarbaylar subaylıktaki 25 inci fiili hizmet yılını doldurduklarında emekliye sevk edilirler.

Gecikmeli olarak bir üst rütbeye terfi eden yüzbaşılar, binbaşı rütbesinde 22 nci,binbaşılar ise yarbay rütbesinde 25 inci subaylık hizmet yılını doldursalar dahi emekliye sevk edilmezler ve bu rütbelerin normal bekleme süresi sonuna kadar hizmete devam ettirilirler. Bunlar yeni rütbelerinin bekleme süresi sonunda ve izleyen 2 yılda 3 defa değerlendirmeye tabi tutulurlar ve terfi edemedikleri takdirde emekliye sevk edilirler.

Binbaşı ve yarbay rütbelerinde terfi şartlarını haiz oldukları halde terfi edemeyip bekleyenlerin miktarı, 41 inci madde esaslarına göre o rütbenin tespit edilen kadrosunun yüzde 10'unu geçemez; geçtiği takdirde, derece ve kademesine bakılmaksızın en eski nasıplılardan ve yeterlik durumu en düşük olanlardan başlanmak suretiyle yeteri kadarı emekliye sevk edilir.

2. Bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda bir üst rütbeye yükselemeyen albayların subaylığa nasıpları en eski ve aynı nasıplı olanları arasında, öncelikle 38 ve Ek- 1 inci maddelerde belirtilen terfi şartlarını haiz olmayanlardan başlamak üzere yeteri kadarı emekliye sevk edilir.

Bu şekilde emeklilik işlemine; terfi şartlarını taşımayan, Yüksek Askeri Şura'ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilen sınıflarda oldukları ve rütbe terfi şartlarını taşıdıkları halde üst rütbe kadrosunda açık bulunmadığı için terfi edememiş olan, terfi şartlarını taşıdıkları halde Yüksek Askeri Şura’ca tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı verilmeyen sınıflarda oldukları için Yüksek Askeri Şura'ca değerlendirmeye girmeyen albayların, sicil notu ortalaması en düşük olanlardan başlanır.
(1) 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “disiplinsizlik, ahlaki durum” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
4411
b) (Değişik: 17/4/1975 - 1876/2 md.) Yetersizlik nedeniyle ayırma;

1. (Değişik: 11/2/2014-6519/31 md.) Teğmen rütbesi hariç olmak üzere son on yıl içinde, ikisi farklı birinci ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil notu alan subaylar,

2. Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemeyeceği sı-ralı sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılan subaylar;	

3. (Ek: 2/7/2018 - KHK/703/127 md.) Teğmen-Albay rütbesinde bulunanlardan Cumhur-başkanınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılması uygun görülen subaylar;

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygula-nır.

c) (Mülga: 31/1/2013-6413/45 md.) 

d) (Ek : 28/6/2001 - 4699/7 md.) Aşağıda belirtilen suçlardan hükümlü olma nedeniyle ayırma:

Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hali hariç basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan subaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. (Ek cümleler:24/6/2021-7329/12 md.) Mahkeme, bu bentte yazılı suçlardan mahkûmiyet veya kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûmiyet hâllerinde, mahkûmiyet kararıyla birlikte subayların Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmasına karar verir. Bu hususlar mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa da mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektirir. Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma, askerî rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi ile subay, astsubay ve Devlet memuru olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmeme sonuçlarını doğurur. (1)
YEDİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme Kurulları
I – Değerlendirme kurullarının teşkili:
Madde 51 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/19 md. )
 
II – Terfi işlemi:
Madde 52 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/19 md. )
 
III – Değerlendirme kurulları üyelerinin nitelikleri:
Madde 53 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/19 md. )
 
Albaylarla general ve amirallerin terfi işlemleri: (2)
Madde 54 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7073(2018), 7069(2018), 7078(2018), KHK 694(2017), KHK 691(2017), KHK 681(2017), 6755(2016), KHK 668(2016), 6519(2014)... >>
(Değişik birinci fıkra: 18/6/2003 - 4902/23 md.) Yüksek Askerî Şûra; kuvvet komutanlıklarından (…) (2) 38 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince gönderilen ve o yıl tuğgeneral-tuğamiral yıl kontenjanı tespit edilen sınıflardan olan albaylar ile terfi sırasındaki general ve amirallerin şahsî dosyalarını ve rütbedeki sicil belgelerini (albayların, teğmenlikten itibaren; general ve amirallerin, generallik ve amirallik sicil belgelerini) inceleyerek, Yüksek Askerî Şûra Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre değerlendirme notu verir. Tespit edilen yeterlik notuna göre en yüksek yeterlik notu alanlardan başlanmak üzere yeterlik sıralaması yapılır. Yeterlik notu, yeterlik tam notunun % 85 ve daha yukarısı olan albay, general ve amirallerden yeterlik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadar bir üst rütbeye terfi ettirilir. (2)(3)
	
(Değişik: 22/7/1981 - 2497/5 md.) Ancak, bir üst rütbeye yükselecek Tuğgeneral - Tuğ-amiral, Tümgeneral - Tümamiral ile Korgeneral - Koramiral sayısı, yükselecekleri rütbenin birinci yıl kontenjanına eşit veya az ise, bunların üst rütbeye yükseltilme durumları Yüksek Askerî Şura üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır.

(Ek fıkra: 11/2/2014-6519/32 md.) Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da Yüksek Askerî Şûra değerlendirmesine alınırlar. Bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılır. (Ek cümle: 25/7/2016-KHK-668/4 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/4 md.; Değişik üçüncü cümle: 15/8/2017-KHK-694/32 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/32 md.) Ancak albaylar ile rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askerî Şûra Başkanının kararıyla Yüksek Askerî Şûra değerlendirmesine alınabilirler. (Ek cümle: 15/8/2017-KHK-694/32 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/32 md.) Bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılır.

(Ek: 3/7/1975 - 1923/23 md.; Mülga dördüncü fıkra: 2/1/2017-KHK-681/22 ; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/22 md.) (…)
(1) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle, bu bente yer alan “Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş” ibaresi “Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 22 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığından ve Sahil Güvenlik Komutanlığından” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (3) 5/6/2017 tarihli ve 691 sayılı KHK’nin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Subay Sicil” iba-resi “Yüksek Askeri Şûra” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 31/1/2018 tarihli ve 7069 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4412
 
V – Değerlendirme kurullarının çalışmaları:
Madde 55 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/21 md. )
 
VI – Değerlendirme kurul üyelerinin bağımsızlığı:
Madde 56 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/21 md. )
 
Yönetmelik:
Madde 57 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7069(2018), KHK 691(2017), 1424(1971)(Mülga: 5/6/2017-KHK-691/5 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7069/4 md.)
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler
I – Savaş takdirnamesi alanlar:
Madde 58 - Bilgi Butonu
Savaş takdirnamesi alan subaylara bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl kıdem verilir. Savaş takdirnamesine hak kazananlardan ölenlerin kıdemleri verilerek bu kanunda aranan kademe ve rütbe terfii şartlarına bakılmaksızın terfileri yapılır ve yeni duruma göre dul ve yetimlerine emekli maaşı bağlanır.
II – Esir subaylar:
Madde 59 - Bilgi Butonu
Esir düşen subayların esir düştüklerine dair kıt’a ve kurum amirlerince veya bunların yokluğunda üstlerince; yer, tarih ve olay belirtilmek suretiyle tanzim edilecek raporlara göre:

a) Esarette bulundukları sürece suç işledikleri esir subaylar içindeki en yüksek rütbeli veya kıdemli subayın yazılı bildirisi veya esarette bulunanlar tarafından imzalı olarak yapılan ve belgeye dayanan ihbarlar üzerine Millî Savunma Bakanlığınca teşkil edilecek kurul raporuna göre suçlu görülenler askeri yargı organlarına sevk edilir. Yargılama sonucu mahküm olanlar hakkında 36 ncı madde hükümleri uygulanır.

b) Esaretten dönen subaylardan terfie engel halleri olmadığı anlaşılanlarla, isnat olunan suçları sabit olmayanlardan:

1. Esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmış olanlar derhal terfi ettirilerek nasıpları emsal tarihine götürülür.

2. Normal bekleme sürelerini doldurmuş olanlar esir düşmeden evvel terfi şartlarını kazanmamış iseler, 2 yıllık sicili sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamaları ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik gruplamasına girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür.

3. Emsallerinden bir rütbeden fazla geri kalmış olanlar, her rütbede 2 yıllık sicil  sağlanıncaya kadar bekletildikten sonra sicil notu ortalamalarına ve değerlendirme notlarına göre aynı rütbedeki diğer terfi edecek subaylarla yeterlik derecelemesine girer ve terfi işlemine tabi tutulurlar. Terfie hak kazandıkları takdirde terfileri yapılır ve nasıpları emsal tarihine götürülür.

c) Yukarıdaki esaslara göre yapılacak terfilerde kadro münhali aranmaz.
III – Harp gaibi subaylar:
Madde 60 - Bilgi Butonu
Harp gaibi olup da sonradan dönen subaylar 59 uncu maddenin (a) bendi uyarınca askerî yargı organlarına sevk edilirler. Neticede beraat edenlerin terfileri esir subaylar hakkındaki esaslara göre yapılır.
4413
IV – Enterne edilen subaylar:
Madde 61 - Bilgi Butonu
Yabancı devletler tarafından enterne edildiği mahkeme kararı ile sabit olan subaylar hakkında 59 uncu madde hükümleri uygulanır.
V – Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren subaylar:
Madde 62 - Bilgi Butonu
Bulundukları rütbelerde terfi şartlarını tamamlamış ve terfi için gerekli yeterlik derecesine girmiş subayların sıhhi izin sürelerine tabi bulunmaları terfilerine engel teşkil etmez.

Sıhhi izin süreleri bekleme sürelerinden sayılır.
VI – Sınıfı değişen subaylar:
Madde 63 - Bilgi Butonu
Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren subaylarla fakülte ve yüksek okullarda okuyanların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
VII – Fakülte ve yüksek okullardan mezun olanların nasbı:
Madde 64 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4699(2001), 1923(1975), 1424(1971) (Değişik: 28/6/2001 -4699/8 md. )
Silahlı Kuvvetler hesabına fakülte veya yüksek okullardan mezun olup subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihlerde olursa olsun kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları fakülte veya yüksek okullardan mezun oldukları takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Askerlik hizmeti sırasında veya müteakiben muvazzaf subay nasbedilenlerin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde esas olacak nasıpları 35 inci madde gereğince nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir.
VIII – Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan subaylar hakkında yapılacak işlem:
Madde 65 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7079(2018), KHK 696(2017), 6586(2015), KHK 647(2011), 5758(2008), 4699(2001), 2870(1983), 2642(1982), 1923(1975)
Açığa alınan veya tutuklanan subay ve askerî memurlar hakkında aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır:

a) (Değişik: 20/11/2017-KHK-696/20 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/19 md.) Haklarında taksirli suçlar hariç bir suçtan kamu davası açılanlara ilişkin iddianameler, kabulünü müteakip mahkeme tarafından sanığın mensubu bulunduğu kuvvet komutanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis, taksirli suçlar hariç olmak üzere beş yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan veya yüz kızartıcı bir suçtan yahut emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlarından dolayı haklarında kamu davası açılanlar, ilgili kuvvet komutanlığının teklifi üzerine veya resen Milli Savunma Bakanlığı tarafından açığa alınabilirler. 

Milli Savunma Bakanlığınca askeri suçlar yönünden resen açığa alma işlemi tesis edilmeden önce fiilin işleniş şekli, nite-liği ve disiplini ihlal derecesi bakımından açığa alınmayı gerektirip gerektirmediği hakkındaki görüşü ilgili kuvvet komutanlığın-dan sorulabilir.

b) (Değişik: 26/3/1982 -2642/10 md.) (a) bendi gereğince açığa çıkarılanlar yapmakta oldukları görevden alıkonulurlar ve kendilerine başka görev verilmez.

c)(Değişik: 22/1/2015-6586/45 md.)Bunlardan;

1. Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına veya duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine veya kamu davasının reddine veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hükümlülüklerine yahut haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kaldırılır.

2. Soruşturmaya konu olan fiillerin hizmetlerine devama engel olmadığı anlaşılanların açıkları, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir.

3. Açıkta bulunanlar hakkında her üç ayda bir yapılacak değerlendirme sonucunda veya diğer nedenlerle açıklarının kalkması gerektiği değerlendirilenlerin açıkları kaldırılır.
4414
d) (Değişik: 28/6/2001 -4699/9 md.) Hükmün aleyhe bozulması ve mahkemece bu bozulmaya uyulması veya duruşmanın tatiline dair kararın ortadan kalkması veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirecek şekilde hükümlülüklerine karar verilmesi hallerinde de (a) bendi hükmü uygulanır.

e) (Değişik: 26/3/1982 -2642/10 md.) Terfi sırasına girenlerden;

1. Açıkta bulunanların,

2. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum olmaları nedeniyle veya (c) bendinin (2) numaralı alt bendine göre açıkları kaldırılmış olup da henüz hükümleri kesinleşmemiş olanların,

3. (Değişik: 29/7/1983 -2870/6 md.) Tutuklu bulunan ya da tahliye edilmekle beraber kovuşturma veya duruşması devam eden veya hakkında verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bulunanların,

4. Kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç, firar veya izin tecavüzünde bulunmuş olanlar ile firar veya izin tecavüzüne devam edenlerin,

Terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz.

Bu gibilerin terfi ve kademe ilerlemesi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı subay sicil yönetmeliğinde gösterilir.

f) (Değişik: 26/3/1982 -2642/10 md.) Açığa alınan ya da tutuklananlar;

1. Hizmet eri tazminatından ve bu Kanunda öngörülen aile yardım ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği, doğum yardım ödeneği, ölüm yardım ödeneği, tedavi ve cenaze masrafları, yakacak yardımı, giyecek ve yiyecek (tayın bedeli) yardımı, tahsil bursları ve yurttan faydalanma, lojmandan faydalanma hükümlerinden yararlanmaya devam ederler.

2. (Değişik birinci cümle: 18/7/2011 – KHK-647/1 md.) Açığa alınanlara ve tutuklulara (hakim subaylar dahil), bu süreler içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 141 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne göre aylık ödenir. Ancak, bu gibilerden haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, muhakemenin menine, beraate, her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen veya noksan ödenen her türlü özlük hakları ödenir. (Ek cümle: 18/7/2011 – KHK-647/1 md.) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yurtdışı kadrolarında görevliyken açığa alınan veya tutuklananlara da yurtiçinde bir kadroya atanıncaya kadar, bu alt bent uyarınca yurtdışı aylığı ödenir.

g) (Değişik: 3/7/1975 -1923/25 md.) Firar veya izin tecavüzünde bulunanların bu fiillerinin başladığı tarihten itibaren aylık, hizmet ve makamla ilgili ödenek ve tazminatları kesilir. Ancak, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme veya mazerete dayalı olduğu adli mercilerce verilmiş kararlarla saptanan izin tecavüzlerinde kesilen aylık ve makamla ilgili ödenek ve tazminatları geri verilir.

h. (Değişik: 20/11/2017-KHK-696/20 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/19 md.) Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezalarının infazı sırasında subaylara maaş ile hizmet ve makamlarına ilişkin ödenek ve tazminatları verilmez.   

ı) (Ek: 24/4/2008-5758/4 md.) Soruşturma veya kovuşturmasının devamı nedeniyle terfi edemeyen subay ve astsubaylardan; açığa çıkarılan, tutuklanan ya da açıkları kaldırılanlar veya tahliye edilenler hakkında, davaları neticeleninceye kadar, bu Kanunun 32 nci maddesinin (b) bendinde yer alan en çok rütbe bekleme süreleri ile 8/6/1949 tarihli ve5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen rütbe karşılığı yaş hadleri uygulanmaz. Bunların Silahlı Kuvvetlerde kalabileceği azami süre, emsali neşetlilerin Silahlı Kuvvetlerdeki görev süresi kadardır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
I – Genelkurmay Başkanının yaş haddi ve görev süresi:
Madde 66 - Bilgi ButonuBilgi Butonu2159(1978) (Mülga: 28/6/1978 -2159/4 md. )
 
4415
ALTINCI KISIM
Astsubaylar (1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Kaynak ve Yetiştirme
I – Kaynak:
Madde 67 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017), 4861(2003), 1424(1971)(Değişik: 28/5/2003-4861/1 md. )
Türk Silâhlı Kuvvetleri için muvazzaf astsubay kaynakları;
	
a) Astsubay meslek yüksek okulları,

b) (Değişik: 2/1/2017-KHK-681/23 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/23 md.) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulları,

c) (Ek: 2/1/2017-KHK-681/23 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/23 md.) Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına Bakanlıkça belirlenen fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarıdır.
II - Temin ve yetiştirme
Madde 68 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7281(2021), 7250(2020), 7071(2018), 7073(2018), KHK 696(2017), KHK 681(2017), 6756(2016), KHK 678(2016), KHK 669(2016)... >>
(Değişik: 28/5/2003-4861/2 md. )
Muvazzaf astsubay olabilmek için;

a) Astsubay meslek yüksek okullarından mezun olmak veya,

b) (Değişik: 26/6/2012-6336/14 md.) Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını kendi nam ve hesabına bitirmek; dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenimi bitirenler için müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmiyedi yaşını, daha az süreli yükseköğrenimi bitirenler için yirmibeş yaşını bitirmemiş olmak; uzman erbaşlar için 4 üncü hizmet yılını tamamlamış, 8 inci hizmet yılını bitirmemiş olmak; yedek astsubaylar için eğitim durumuna göre bu bentte belirtilen yaş koşulunu taşımak; yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak gereklidir. (Ek cümle: 31/10/2016-KHK-678/15 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7071/15 md.) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedilecek olanların yaş ve diğer giriş şartları Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir.(2)(3)

c) (Ek: 2/1/2017-KHK-681/24 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/24 md.) Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına eğitim göreceklerin önlisans eğitimine gönderilmeleri ile askeri eğitimleri ve bu eğitimleri sırasında yapılacaklara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(Mülga ikinci fıkra: 25/7/2016-KHK-669/28 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/28 md.)

Astsubay meslek yüksek okullarına veya kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksekokullarını bitirenler ile yedek astsubaylık hizmetlerini yapmakta iken istekli bulunanlardan muvazzaf astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar, bunların tâbi tutulacakları seçme sınavlarına ilişkin usul ve esaslar ile temel askerlik eğitimiyle ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.(4)
(1) Astsubaylar için ek 21 inci maddeye bakınız. (2) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 28 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (3) 16/7/2020 tarihli ve 7250 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu bende “8 inci hizmet yılını bitirmemiş olmak;” ibaresinden sonra gelmek üzere “yedek astsubaylar için eğitim durumuna göre bu bentte belirtilen yaş koşulunu taşımak;” ibaresi eklenmiştir. (4) 16/7/2020 tarihli ve 7250 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “meslek yüksekokullarını bitirenlerden” ibaresi “meslek yüksekokullarını bitirenler ile yedek astsubaylık hizmetlerini yapmakta iken istekli bulunanlardan muvazzaf” şeklinde değiştirilmiştir.
4416
Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık (doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedilenler için iki yıl) deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler veya deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ya da bu şartları kaybedenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur. (Ek cümleler: 31/10/2016-KHK-678/15 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7071/15 md.) Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedilenlerin deneme süresi iki yıldır. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere astsubay nasbedilenler sınıflarına bakılmaksızın Özel Kuvvetler Komutanlığında eğitime tabi tutulurlar. (Değişik beşinci altıncı ve yedinci cümleler:18/2/2021-7281/9 md.) Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenlerin, eğitimi tamamlamadan önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya temin aşamasındaki şartları kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Geçici sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde her ne sebeple olursa olsun başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. (Ek cümle:18/2/2021-7281/9 md.) Sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilenlerden aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler kuvvet komutanlıklarınca sınıf ve rütbelerine uygun görevlere atanırlar. Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere astsubay naspedilenlerden sonradan Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına atananlar, ayrıca sınıflarına ilişkin eğitimlere tabi tutulurlar.(1)(2)

Bu şekilde ilişiği kesilenler başka askerî öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.

Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre tamamlatılır.
(1) 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı KHK’nin 15 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “atandıkları görevde bir yıllık” ibaresinden sonra gelmek üzere “(doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere astsubay nasbedilenler için iki yıl)” ibaresi eklenmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7071 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle bu fıkranın ikinci cümlesine “hali görülenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ya da bu şartları kaybedenler” ibaresi eklenmiştir.
4416-1
YEDİNCİ KISIM
Astsubay Sınıflandırması
I – Sınıflar:
Madde 69 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4564(2000) (Değişik : 19/4/2000 -4564/3 md. )
Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup astsubayların sınıfları ve bu sınıflardan hangilerinin muharip, hangilerinin yardımcı sınıflara dahil bulunduğu 21 inci madde esaslarına göre tespit edilir ve Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinde gösterilir.
II - Sınıflandırma:
Madde 70 - Bilgi Butonu
Astsubayların sınıflandırılması hakkında 22 nci madde esasları uygulanır.
a) İlk sınıflandırma:
Madde 71 - Bilgi Butonu
Astsubay adayı öğrencilerin sınıflara ayrılması hakkında 23 üncü madde esasları uygulanır.
b) Yeniden sınıflandırma:
Madde 72 - Bilgi Butonu
Astsubayların yeniden sınıflandırılması hakkında (d) bendi hariç olmak üzere 24 üncü madde esasları uygulanır.
III – Sınıflandırma kurulları ve sınıflandırma yönetmeliği:
Madde 73 - Bilgi Butonu
Astsubay sınıflandırma kurulları ve Sınıflandırma Yönetmeliği hakkında 25 inci madde esasları uygulanır.
SEKİZİNCİ KISIM
Astsubay Meslek İçi Eğitimi
I – Meslek içi eğitimi:
Madde 74 - Bilgi ButonuBilgi Butonu
Astsubayların meslek içi eğitimleri hakkında 26 ncı madde esasları uygulanır.
II – Muharip sınıf astsubayların karargâhta görevlendirilmesi:
Madde 75 - Bilgi Butonu
Muharip sınıf astsubaylar başçavuş olmadan kurum ve karargahlarda idari işlerde görevlendirilemezler.
4417
DOKUZUNCU KISIM
Astsubay Terfileri
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
I – Kapsam:
Madde 76 - Bilgi Butonu
Silahlı Kuvvetlere mensup astsubayların; rütbeleri, bekleme süreleri, nasıpları, rütbe ve kademe terfi şartları bu kanun hükümlerine tabidir.
II – Rütbeler:
Madde 77 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7179(2019)
Silahlı Kuvvetlerdeki astsubay rütbeleri aşağıda gösterilmiştir.

(Ek satır:25/6/2019-7179/62 md.) Astsubay astçavuş

Astsubay çavuş

Kıdemli çavuş

Üstçavuş

Kıdemli üstçavuş

Başçavuş

Kıdemli Başçavuş
III – Bekleme süreleri:
a) Barış zamanına ait normal bekleme süreleri:
Madde 78 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7179(2019), 5837(2009)(Değişik: 5/2/2009-5837/19 md. )
Astsubayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir: 

Rütbeler  	         Normal bekleme süreleri

Astsubay Astçavuş(3)            8 ay

Astsubay Çavuş	              3 yıl

Kıdemli Çavuş	              3 yıl

Üstçavuş	              6 yıl

Kıdemli Üstçavuş	          6 yıl

Başçavuş	              6 yıl

Kıdemli Başçavuş	          6 yıl

b) En az bekleme süreleri:
Madde 79 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), 7073(2018), KHK 681(2017), 4861(2003), 4699(2001), KHK 607(2000), KHK 499(1993), 1923(1975), 1875(1975)(Değişik: 28/5/2003-4861/3 md. )
Savaşta ve milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Cumhurbaşkanı kararı ile normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme sonucunda bir yıldan artan miktarlar, tam yıla çıkarılır.(1)

Üstün başarı kıdemi alan üstçavuş, kıdemli üstçavuşlar ile başçavuşların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.
	
Kendi nam ve hesabına (…)(2)fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdik-ten sonra muvazzaf astsubay olmak için başvuranlardan, temel askerlik eğitimini başarıyla bitirip muvazzaf astsubay nasbedilenlerin, hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmalar hariç olmak üzere astsubay meslek yüksek okullarından yıl itibariyle fazla olan öğrenim süreleri, kıdemlerinden sayılır ve bunların hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte gösterilir.(1)
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 25 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (3) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle çizelgenin birinci satırından önce gelmek üzere bu satır eklenmiştir.
4418
c) En çok bekleme süreleri:
Madde 80 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 499(1993) (Değişik: 9/8/1993 - KHK -499/13 md. )
Astsubayların 78 inci maddede gösterilen normal bekleme süreleri dışında her rütbede kalabilecekleri süre, bu Kanundaki esaslar dahilinde o rütbenin yaş haddine kadar olan süredir.
IV – Terfi zamanı:
Madde 81 - Bilgi Butonu
Astsubayların terfi zamanı hakkında 33 üncü madde hükmü uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Nasıp
I – Astsubaylığa nasıp:
Madde 82 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7179(2019), 7073(2018), 7077(2018), KHK 690(2017), KHK 681(2017), 6519(2014), 4861(2003), 1923(1975), 1424(1971)(Değişik: 28/5/2003-4861/4 md.)
(Değişik birinci fıkra: 2/1/2017-KHK- 681/26 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/26 md.) Astsubaylığa nasıp Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır. 

(Ek fıkra: 11/2/2014-6519/33 md.; Değişik ikinci fıkra: 2/1/2017-KHK- 681/26 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/26 md.) Rütbe terfileri, ilgisine göre İçişleri Bakanının veya Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılır.

(Değişik üçüncü fıkra: 17/4/2017-KHK-690/8 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/7 md.) Fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulu mezunu olup da astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulanlardan başarılı olanlar astsubaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Bu personelin astsubaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıpları için onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır ve kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 79 uncu ve 80 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Nasıp düzeltilmesinden ötürü maaş veya maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez. Astsubay meslek yüksek okullarını başarıyla bitirenler ise o yılın 30 Ağustos tarihinde astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Bunlardan;

a) Astsubay meslek yüksek okullarını bitirip de astsubay çavuş nasbedilmeden önce astsubaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan haklarında kamu davası açılanlar veya herhangi bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların astsubay çavuşluğa nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebep olacak şekilde mahkûm olanlarla okul yüksek disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar verilenler hariç olmak üzere haklarında kovuşturmaya yer olmadığına, ceza verilmesine yer olmadığına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraate veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar astsubay çavuşluğa nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

b) Kazai, idari veya sıhhi zorunluluklar nedeniyle astsubay meslek yüksek okullarını 30 Ağustostan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak astsubay çavuşluğa nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

Astsubay nasbedilenlerin 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre yerine getirdikleri muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir. Nasıp düzeltmesinden dolayı maaş ve maaş farkları ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

(Ek fıkra:25/6/2019-7179/62 md.) Yedek astsubay okullarını bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olmak üzere astsubay astçavuş nasbedilirler.
4418-1
II – Nasıp düzeltilmesi:
Madde 83 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6191(2011), 5906(2009), 3475(1988), 1875(1975)(Değişik: 17/4/1975 -1875/6 md. )
Kazai ve idari kararlar sonucu astsubayların nasıplarının düzeltilmesi hakkında 36 ncı maddenin (a), (b), (e) bentleri hükümleri uygulanır. Ancak sıhhi sebepler ile devamsızlık, yönetmelikte gösterilen özel nitelik isteyen kurslar ve 3 ay (dahil) daha az süreli kurslar için 36 ncı maddenin (b) bendi hükümleri uygulanmaz.

(Ek fıkra: 16/6/2009 -5906/1 md.) Kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara (sözleşmeli erbaşlıktan astsubaylığa geçenler dâhil), 36 ncı maddenin (d) bendinde belirtilen esaslar dahilinde kıdem verilir.(1)

(Ek fıkra: 10/3/2011-6191/10 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitim Merkezi Komutanlığınca düzenlenen ve iki yarı yıllık programı içeren, Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri eğitimini bitiren astsubaylara, bir yıl kıdem verilir.

(Değişik son fıkra: 16/6/2009 -5906/1 md.) Bu madde hükümlerine göre nasıpları leh veya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin ne şekilde olacağı ve kıdemlerinin verilme usul, esas ve şartları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kıdem
I – Kıdem ve kıdem sırası:
Madde 84 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7179(2019), 6519(2014), 5497(2006), 5365(2005), 4861(2003), KHK 607(2000), 1923(1975)(Değişik: 2/7/2000 - KHK -607/10 md.; Değiştirilerek kabul: 10/5/2006-5497/7 md.)
Kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

a) Rütbelerde kıdemler, onay metninde yazılı tarihten başlar.(1)

b) Aynı günde astsubaylığa nasbedilenler arasında kıdem sırası, okullarda kazanılan not ortalamalarına göre tespit edilir ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar.

c) Aynı rütbe ve nasıplılar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır. Aynı rütbe ve nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlik derecesi kıyaslanamayan astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıda belirtilmiştir:

1. Astsubay meslek yüksekokulu mezunları.

2. Uzman jandarmalıktan astsubay olanlar.

3. Uzman erbaşlıktan astsubay olanlar.

4. Kıt'a erbaş ve erlerinden astsubay olanlar.

5. Sözleşmeli astsubaylıktan muvazzaf astsubay olanlar.
(1) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “astsubaylara” ibaresinden sonra gelmek üzere “(sözleşmeli erbaşlıktan astsubaylığa geçenler dâhil)” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.
4418-2
6. Sivil kaynaktan muvazzaf astsubay olanlar.

7. Sözleşmeli astsubaylar.

8. (Ek:25/6/2019-7179/62 md.) Yedek astsubaylar.

d) Çeşitli sınıflara mensup, aynı rütbe ve nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göre;

1. Yeterlik dereceleri,

2. Astsubaylık hizmet süreleri,

3. Bir önceki rütbeye yükselme tarihleri,

4. Bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,

5. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik dereceleri,

dikkate alınarak belirlenir.

e) Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenler, yeni sınıflarındaki yeterlik dereceleri tespit olununcaya kadar, yeni sınıfının aynı nasıplılarının sonunda sıralanırlar.

f) Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve aynı nasıplı astsubayların kıdem sırası;

1. Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,

2. Her ikisi de kıdem alarak yükselmiş ise bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,

3. Bütün şartlar aynı ise mensup olduğu kuvvete göre sıra ile kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik,

diğerlerine nazaran kıdemlidir. 

Yukarıda belirtilen ilkelere göre kıdem ve kıdem sırasının belirlenmesine ilişkin diğer usûl ve esaslar Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “bakanlık onayı” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.
4419
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Terfi Esas ve Şartları
I – Rütbe terfi şartları ve esasları: (1)
Madde 85 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6722(2016), 5837(2009), 5497(2006), 5365(2005), 4699(2001), KHK 607(2000), 4374(1998), KHK 499(1993), An. M. K. 1992/55(1993)... >>
(Değişik: 29/9/1988 -3475/10 md. )
Astsubayların rütbe terfi şartları aşağıda gösterilmiştir.

a) Rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak.

b) (Değişik: 21/7/2000 - KHK -607/11 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/8 md.) Rütbeye mahsus bekleme süresinin üçte ikisi oranında; kıdem alanlardan astsubay çavuş, astsubay kıdemli çavuş, astsubay üstçavuş (üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) ve astsubay kıdemli üstçavuş (üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar) rütbelerinde en az bir yıllık, diğer rütbelerde fiili bekleme süresinin üçte ikisi oranında yıllık sicili bulunmak,

c) Üst rütbe kadrosunda açık bulunmak.

Birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olan astsubayların terfileri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) (Değişik: 21/7/2000 - KHK -607/11 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/8 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubayların, sicil notu ortalamaları tespit edilir ve bunlar sınıfları içerisinde yeterlik derecesine göre sıralanır. Bilahare bu sıralama esas alınmak üzere sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlardan bir üst rütbedeki kadro açığı kadarı en üstün yeterlik derecesinden başlanmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirilir. Diğer terfi şartlarını haiz olduğu halde üst rütbede kadro açığı bulunmadığı için terif edemeyenler derece ilerlemesi yaparlar. 83, 100 ve 106 ncı maddelere göre 30 Ağustos tarihinden sonra terfi etme durumunda olanların, terfi eden emsallerinin şartlarını haiz olmak kaydıyla, kadro açığı şartı aranmadan bir üst rütbeye terfi işlemleri derhal yapılır.

b) (Değişik: 23/6/2016 - 6722/4 md.) Üstün başarılı kıdemli üstçavuş ve başçavuşların terfi esasları: Kıdemli üstçavuş ve başçavuşların bu rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce bu rütbelere ait her yılki sicil notu, sicil tam notunun %95 ve daha yukarısında ve sicil notu ortalaması da sicil tam notunun %95 ve daha yukarısında olanlar, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda rütbelerine göre kendi sınıfları içerisinde ayrı ayrı sıralanırlar. Bu şekilde sıralanan astsubaylardan, kendi sınıfı mevcudunun veya mevcudun azlığı sebebiyle birleştirilen sınıfların toplam mevcudunun; muharip sınıflar için %8’ine kadarı, yardımcı sınıflar için %4’üne kadarı ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı tarafından bir üst rütbeye yükseltilebilir. 

c) (Ek: 21/7/2000 - KHK -607/11 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/8 md.) Yükselme sırasına girmiş bulunan astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanların rütbe terfii ve rütbe kıdemliliği işlemleri; sicil notu ortalamasına göre, birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki şartlar aranmadan yapılır.

Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) bendindeki şart nedeniyle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı (...)(2) Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
(1) 5/2/2009 tarihli ve 5837 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “astsubay üstçavuş” ve “astsubay kıdemli üstçavuş” ibarelerinden sonra gelmek üzere “(üç yıllık rütbe bekleme süresine tabi olanlar)” ibareleri eklenmiş ve metne işlenmiştir. (2) 23/6/2016 tarihli ve 6722 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle burada yer alan “ve ayrıca üstün başarı sebebiyle terfi usul ve şartları” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
4420
II – Terfide baraj:
Madde 86 - Bilgi ButonuBilgi ButonuAn. M. K. 1992/55(1993), 3475(1988), 1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/28 md,; Yeniden düzenleme: 29/9/1988 -3475/11 md. ; İptal: Ana. Mah.'nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)
 
III – Yeterlik derecelerinin hesaplanması:
Madde 87 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/28 md. )
 
IV – Terfi işlemi:
Madde 88 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/28 md. )
 
V – Kadroların bildirilmesi:
Madde 89 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7281(2021), 7073(2018), KHK 681(2017), 4902(2003), 1923(1975), 1424(1971)(Değişik: 2/1/2017-KHK- 681/27 ; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/27 md.)
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait astsubay kadroları, her yıl 30 Ağustos tarihine kadar sınıfı (varsa branşı) belirtilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir.(1)
VI – Çok sınıflı kadrolar:
Madde 90 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/30 md. )
 
VII – Rütbe terfii esas ve şartları:
Madde 91 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/30 md. )
 
VIII – Müteakip yıllarda terfi:
Madde 92 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 676(2016), An. M. K. 1992/55(1993), 3475(1988), 1876(1975), 1424(1971) (Değişik: 29/9/1988 -3475/12 md. )
Rütbe terfi edemeyen astsubaylardan:

a) Astsubay çavuş ve astsubay kıdemli çavuşların tamamı,

b) Sicil notu ortalaması, sicil tam notunun % 50 (dahil)'den fazla ve % 60'dan az olan üstçavuş - başçavuşlar,

c) (İptal: Ana.Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile)

Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartlarını haiz olmak kaydıyla sonraki yıllarda o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 85 inci madde esaslarına göre yeniden terfi işlemine tabi tutulurlar.

Terfi edenlerin yeni rütbelerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye nasıp tarihidir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin bekleme süresine tabidirler.

(Son fıkra iptal: Ana. Mah.’nin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile.)
IX – Kademe terfii esas ve şartları:
Madde 93 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7415(2022), 5497(2006), KHK 607(2000), An. M. K. 1992/55(1993), 3475(1988), 1424(1971)(Değişik: 7/7/1971 -1424/32 md. )
Astsubaylar aşağıda yazılı esaslara göre her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.

a) Kademe ilerleme şartları şunlardır:

1. Bulunduğu kademede bir terfi yılını doldurmuş olmak,

2. Bulunduğu rütbede ilerliyebileceği bir ileri kademe bulunmak,

3. Sicil notu, sicil tam notunun % 60 ve daha yukarısı olmak.

Yukarıdaki şartları haiz olan astsubaylar, her yıl kademe ilerlemesi yaparlar.

b) Rütbelere ait kademeler ve bu kademelerin üst derece maaş kademelerine sırayeti EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Kademe ilerlemesi suretiyle üst rütbe maaşını almış olmak, üst rütbeye terfii gerektirmez.(2)

c) Kademe ilerlemesinin nasıl yapılacağı ve onay makamları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.

d) Bekleme süreleri sonunda üst rütbeye terfi eden astsubaylar, yeni rütbelerinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.

Bekleme süreleri dışında rütbe terfii eden astsubaylar da yeni rütbelerinin birinci kademesine ilerlemiş sayılırlar. Bunların yeni rütbe kademe aylıkları evvelki aylıklarından az olduğu takdirde, aradaki fark kademe ilerlemesi suretiyle giderilinceye kadar evvelki aylıkları ödenmekte devam olunur.
(1) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 30/6/2022 tarihli ve 7415 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “ek-VIII sayılı çizelgede” ibaresi “EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvellerde” şeklinde değiştirilmiştir.
4421
e) Muhtelif sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvellerdeki kademelere intibakları yapılır.(4)

f) (Değişik: 29/9/1988 - 3475/13 md.) Kadrosuzluk (...) (1) sebebiyle rütbe terfi edemeyenlerden (a) bendinde belirtilen şartları haiz olanlar, bulundukları rütbede kademe ilerlemesi yapabilirler.

g) (Ek: 21/7/2000 - KHK - 607/12 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/9 md.) Kademe ilerlemesi yapacak astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanlardan o yıla ait sicil notu olmayanlarda, (a) bendindeki sicil notu şartı aranmaz. Bunların kademe ilerlemeleri sicil notu ortalamasına göre yapılır.
Çeşitli nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak astsubaylar hakkında yapılacak işlem:
Madde 94 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7329(2021), 6586(2015), 6519(2014), 6413(2013), 4699(2001), 2870(1983), 1876(1975), 1424(1971)(Değişik: 7/7/1971 -1424/33 md. )
(Değişik cümle : 28/6/2001 -4699/12 md.) Kadrosuzluk, yetersizlik, (…)(2) veya (c) bendinde belirtilen suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve şartlar dahilinde astsubaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır. (2)
	
a) Yetersizlik sebebi ile ayırma:

1. (Değişik: 11/2/2014-6519/35 md.) Astsubay çavuş rütbesi hariç olmak üzere son on yıl içinde, ikisi farklı birinci ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üçüncü kez sicil tam notunun %60’ından daha düşük sicil notu alan astsubaylar,

2. (Mülga: 11/2/2014-6519/35 md.)

3. Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisinden istifade edilemiyeceği sıralı sicil üstlerinin düzenliyeceği sicil belgesi ile anlaşılanlar;

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

b) (Mülga: 31/1/2013-6413/45 md.)

c) (Ek: 28/6/2001 - 4699/12 md.; Değişik: 22/1/2015-6586/46 md.) Hükümlü olma nedeniyle ayırma: Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ve affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasının az vahim hâli hariç, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan astsubaylar hakkında, hizmet sürelerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. (Ek cümleler:24/6/2021-7329/13 md.) Mahkeme, bu bentte yazılı suçlardan mahkûmiyet veya kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûmiyet hâllerinde, mahkûmiyet kararıyla birlikte astsubayların Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmasına karar verir. Bu hususlar mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa da mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarmayı gerektirir. Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma, askerî rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi ile subay, astsubay ve Devlet memuru olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmeme sonuçlarını doğurur.
Madde 95 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/34 md. ) (3)
 
Madde 96 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/34 md. ) (3)
 
Madde 97 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/34 md. ) (3)
 
Madde 98 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/34 md. ) (3)
 
Madde 99 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1424(1971) (Mülga: 7/7/1971 -1424/34 md. ) (3)
 
(1) Bu benddeki "...ve terfide baraj..." ibaresi Anayasa Mahkemesinin 31/12/1992 tarih ve E: 1992/40, K: 1992/55 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (2) 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “disiplinsizlik, ahlaki durum” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (3) 7/7/1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 33 ve 34 üncü maddeleri ile bu Kanunun V. ve VI. Bölüm başlıkları kaldırılmıştır. (4) 30/6/2022 tarihli ve 7415 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “ek-VIII sayılı cetveldeki” ibaresi “EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvellerdeki” şeklinde değiştirilmiştir.
4422
YEDİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler
1 – Savaş takdirnamesi alanlar:
Madde 100 - Bilgi Butonu
Savaş takdirnamesi alan astsubaylar hakkında 58 inci madde esasları uygulanır.
II – Esir astsubaylar:
Madde 101 - Bilgi Butonu
Esir düşen astsubaylar hakkında 59 uncu madde esasları uygulanır.
III – Harb gaibi astsubaylar:
Madde 102 - Bilgi Butonu
Harp gaibi astsubaylar hakkında 60 ıncı madde esasları uygulanır.
IV – Enterne edilen astsubaylar:
Madde 103 - Bilgi Butonu
Enterne edilen astsubaylar hakkında 61 inci madde esasları uygulanır.
V – Sıhhi izin süresi içinde terfi sırasına giren astsubaylar:
Madde 104 - Bilgi Butonu
Sıhhi izin süresinde bulunan astsubayların terfileri hakkında 62 nci madde esasları uygulanır.
VI – Sınıf değiştiren astsubaylar:
Madde 105 - Bilgi Butonu
Çeşitli sebeplerle sınıf değiştiren astsubayların terfilerinin ne şekilde yapılacağı Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
VII – Açığa çıkarılan, tutuklanan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan, cezası infaz edilmekte olan astsubaylar hakkında yapılacak işlem:
Madde 106 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1923(1975) (Değişik: 3/7/1975 -1923/32 md. )
Astsubayların açığa alınmaları ve açıklarının kaldırılması subaylar hakkındaki hükümlere tabidir. Astsubayların açığa çıkarılmaları, açıkların kaldırılması ve açığa çıkarılan, tutuklanan, cezası infaz edilmekte olan veya firar ve izin tecavüzünde bulunan astsubaylar hakkında 65 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.
VIII – İstifa eden veya emekli olan astsubayların durumları:
Madde 107 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7179(2019), 4699(2001), 3475(1988), 3475(1988), 2703(1982)
(Değişik birinci fıkra 29/9/1988 - 3475/14 md.) Disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyerek sicil yoluyla çıkarılanlar, kamu görevinden çıkarılanlar veya Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilenler hariç olmak üzere istifa eden veya emekliye ayrılan veyahut yetersizlik nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemine tabi tutulan astsubaylar, rütbeleriyle yedek astsubaylığa geçirilirler.(1)

(Değişik : 28/6/2001 - 4699/13 md.) Bunların yedeklik çağları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesi hükümlerine tabidir.

Askerlik hizmetini yedek astsubay olarak yapanlar hariç olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerden her ne sebeple olursa olsun ayrılan astsubaylar muvazzaf olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınamazlar.(1)

Barışta manevra ve tatbikat amaciyle olağanüstü hallerde lüzum ve ihtiyaca göre yeteri kadarının hizmete çağrılması sair yedeklik işlem ve durumları ile meslekten çıkarılmaları Yedek Subay Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

(Ek fıkra: 19/8/1982 - 2703/2 md.; Mülga: 29/9/1988 - 3475/19 md.)
IX - Sicil yolu ile çıkarılanların muvazzaflık hizmetleri:
Madde 108 - Bilgi ButonuBilgi Butonu3475(1988) (Değişik: 29/9/1988 -3475/15 md. )
Disiplinsizlik ve ahlaki durumları sebebiyle sicil yolu ile veya mahkeme kararıyla mecburi hizmetini tamamlamadan astsubaylıktan çıkarılanlardan, muvazzaflık hizmetini tamamlayanlar derhal terhis olunur.

Muvazzaflık hizmetini tamamlamayanlara bu hizmetleri er olarak tamamlatılır.
(1) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle birinci fıkraya “sicil yoluyla çıkarılanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kamu görevinden çıkarılanlar veya Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilenler” ibaresi ve üçüncü fıkraya “Silahlı Kuvvetlerden” ibaresinden önce gelmek üzere “Askerlik hizmetini yedek astsubay olarak yapanlar hariç olmak üzere,” ibaresi eklenmiştir.
4423
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Astsubaylıktan Subay Olma
I – Astsubaylıktan subay olma şartları:
Madde 109 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7415(2022), 7250(2020), 7073(2018), KHK 681(2017), 6586(2015), 6519(2014), 6413(2013), 5837(2009), 5758(2008)... >>
(Değişik: 3/7/2003 -4917/3 md. )
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar; bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askerî hâkim sınıfı hariç olmak üzere öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedilirler :

a) (Değişik: 5/2/2009-5837/21 md.) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak.

b) (Değişik: 24/4/2008-5758/5 md.) Subaylık için sınava müracaat tarihinde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak.

c) Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak.

d) (Değişik: 1/3/2007-5589/1 md.) Yapılacak seçme sınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde başarılı olmak.

Yapılacak seçme sınavlarında başarı gösterenlerin sıralaması, personelin sınav notu ile almış olduğu madalya, ödül, takdir, taltif ve cezalar da dikkate alınmak suretiyle yönetmelikle belirtilen esaslara göre yapılır.

(Değişik üçüncü fıkra: 1/3/2007-5589/1 md.) Bunlardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen esaslar dahilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay nasbedilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez.(1)

(Mülga birinci cümle:30/6/2022-7415/5 md.) (…) Nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar, daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hâle gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar. Astsubaylıktan subay olan personele rütbe, rütbe normal bekleme süreleri ve diğer hususlar için muvazzaf subaylar hakkındaki hükümler uygulanır. (Ek cümle:16/7/2020-7250/5 md.) Ancak bu personel hakkında aşağıda belirtilen yaş hadleri uygulanır. (4)

Astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz olup (…)(2)harekât görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubayların hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.(2)

Astsubaylıktan subay olmaya engel haller aşağıda belirtilmiş olup, bu fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsalar da subay olamazlar :(3)
(1) 11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “kararname” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 28 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeret olarak değerlendirilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (3) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “adlî sicilden çıkarılmış” ibaresinden sonra gelmek üzere “, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş” ibaresi eklenmiştir. (4) 16/7/2020 tarihli ve 7250 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu fıkranın dördüncü cümlesinde yer alan “, yaş hadleri de dâhil” ibaresi “ve” şeklinde değiştirilmiştir.
4424
a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrî tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmak.

b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmak.

c) (Değişik: 31/1/2013-6413/45 md.) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dışındaki suçlardan ve disiplinsizliklerden toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmak.

Açığa alınmayı gerektiren veya yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar ya da tutuklananlar yahut haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince sınava alınmazlar. Bunlar hakkında soruşturma emri verilmemesi veya hazırlık soruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi veya yargılama neticesine göre beraat etmeleri halinde, diğer şartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler.
II – Astsubaylıktan subay olanların rütbeleri:
III – Yönetmelik:
Madde 111 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 499(1993) (Değişik:9/8/1993 - KHK -499/17 md. )
Yukarıda belirtilen hükümlerin tatbik şekli ve karşılığı bulunmayan sınıfların hangi sınıf ve meslek imtihanlarına tabi tutulacakları,sicillerin ne şekilde verileceği ve emsalleri arasında temayüz etmiş astsubayların subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ile seçme sınavlarının yapılma usul, esas ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.
ONUNCU KISIM
Yükümlülük
I – Subayların ve astsubayların yükümlülüğü: (2)
Madde 112 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7281(2021), 7073(2018), KHK 681(2017), 6586(2015), 6318(2012), 5497(2006), An. M. K. 2003/40(2003), 4917(2003), 4861(2003)... >>
(Değişik: 26/3/1982 -2642/15 md.)
Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.(1)(2)

Astsubaylıktan subay olanlar hakkında bu yükümlülük astsubay çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren hesap edilir.

(Değişik: 3/10/1996 - 4185/2 md.) Aşağıdaki hallerde subay ve astsubaylar istifa etmiş sayılırlar;

a) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden, bu evlilikleri yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülmeyenler,(3)
(1) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 47 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “15 yıl” ibaresi “10 yıl” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 29 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “10” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (3) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4425
b) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkarılanlar.

(Mülga: 21/7/2000 - KHK - 607/13 md.; Aynen kabul: 10/5/2006-5497/10 md.)

(Değişik: 21/7/2000 - KHK - 607/13 md.;İptal:Ana.Mah.nin 21/5/2003 tarihli ve E:2003/39, K: 2003/40 sayılı Kararı ile.)

Yabancı memleketlere öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla gitmiş olanlardan durumları yukarıdaki fıkralar hükümlerine uyanlar hakkında o fıkra hükümleri uygulanmakla birlikte orada bulundukları süre içerisinde aldıkları aylık ve Devletçe yapılan masrafların dört katı ayrıca tazminat olarak alınır.

(Ek fıkra: 28/5/2003-4861/7 md.; Değişik: 3/7/2003 – 4917/5 md.) Durumları yukarıdaki fıkralara uyanlar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç), her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak öderler. Öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar; Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir.

(Ek fıkra: 22/1/2015 - 6586/48 md.) Dış kaynaktan muvazzaf tabip olarak temin edilen personel Devlet hizmet yükümlülüğüne tabi tutulmaz. Ancak Türk Silâhlı Kuvvetlerinde iki yıl görev yapmadan her ne şekilde olursa olsun ayrılanlar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.
II – Yurt içinde ve yurt dışında öğrenim, kurs ve staj yapanlar ile yurt dışına sürekli göreve atananların yükümlülükleri: (1)
Madde 113 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7166(2019), 7146(2018), 7073(2018), KHK 694(2017), KHK 681(2017), 6757(2016), KHK 671(2016), 6586(2015), 6519(2014)... >>
(Değişik: 22/5/2012-6318/48 md.)
Subay veya astsubay nasbedildikten sonra öğrenim, kurs, staj ve sürekli görev nedeniyle yurt dışına gidenler ile Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde öğrenim, eğitim ve kurs görenlerin yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra yabancı memleketlere altı ay veya daha fazla süre ile öğrenim, staj, kurs, ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla gidenlerin yükümlülükleri, masrafların ödenme şekline bakılmaksızın, gidiş ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin iki katı kadar uzatılır.

b) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra; Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakül-te ve yüksekokullarda lisans veya lisansüstü öğrenim yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.
(1) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile bu madde başlığı “II – Yurt içinde ve dışında öğrenim, kurs ve staj yapanlar ile yurt dışına sürekli göreve atananların yükümlülükleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
4426
c) (Değişik: 2/1/2017-KHK-681/30 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/30 md.) Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde öğrenim görenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.

ç) (Değişik: 22/1/2015 - 6586/49 md.) Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılır.

d) (Değişik: 2/1/2017-KHK-681/30 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/30 md.) Pilotaj eğitimini (pilot adaylarına verilen uçuş eğitimi) bitirenlerin yükümlülük süresi altı yıl, Deniz Karakol uçaklarında görev yapmak üzere Taktik Koordine ve Seyrüsefer eğitimini bitirenlerin yükümlülük süresi iki yıl daha uzatılır.(1)(6)

e) Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır. (Değişik ikinci cümle: 22/1/2015-6586/49 md.) Ancak, yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile tutuklulardan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi uygulanmaz.

f) (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri gereğince yükümlülüklere eklenecek hizmet sürelerinin başlangıç tarihleri;

1. Yükümlülük süresini tamamlamadan gidenlerin, yükümlülük süresini tamamladıktan sonra,

2. Yükümlülük süresini tamamlayarak gidenlerle, yükümlülüklerini bu süre içinde tamamlayanların,

kadro görevine fiilen katıldıkları tarihten başlar.

g) (Ek: 2/1/2017-KHK-681/30 md.; Değiştirilerek kabul: 1/2/2018-7073/30 md.) Yükümlülük sürelerinin bu madde hükümlerine göre uzatılan kısmı toplamı 8 yılı geçemez.
III – Liseyi bitirdikten sonra yurt dışında öğrenim yapanların yükümlülükleri:
Madde 114 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017), 3282(1986), 1424(1971)(Değişik: 1/5/1986 -3282/6 md.)
Lise mezunlarından öğrenim maksadıyla yabancı memleketlere gönderilenlerin, subay çıktıktan sonra istifaya hak kazanmaları, onbeş yıllık yükümlülük süresine ek olarak öğrenim için yurt dışına çıkış ve dönüş tarihleri arasında geçen sürenin bir katı kadar fazla hizmet etmeleri ile mümkündür.(2)(3)
IV – Askeri öğrencilerin istifa hakları:
Madde 115 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6756(2016), KHK 669(2016), 6318(2012), 6000(2010), 5758(2008), 4861(2003), KHK 499(1993), 1424(1971)(Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)
 
V – İstifaların kabul süresi:
Madde 116 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), 7073(2018), KHK 681(2017), 4902(2003), 2642(1982)
Değişik birinci fıkra: 18/6/2003 - 4902/25 md.) Yükümlülüklerini bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. İstifaların kabulü, müracaat tarihin-den itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. Bu aylar dışındaki istifa istemleri, ancak ilgili kuvvet komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.(4)

Savaş hali ve savaşı gerektirecek durumun başgöstermesi hallerinde subay, astsubay ve as-keri memurların istifa işlemleri, Cumhurbaşkanı kararı ile bu sürelerin sonuna kadar tehir edilebilir.(5)
(1) 26/7/2018 tarihli ve 7146 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile bu bentte yer alan “üç yıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Deniz Karakol uçaklarında görev yapmak üzere Taktik Koordine ve Seyrüsefer eğitimini biti-renlerin yükümlülük süresi iki yıl” ibaresi eklenmiştir. (2) 22/5/2012 tarihli ve 6318 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile bu fıkrada yer alan“15 yıllık” ibaresi “10 yıllık”, “iki katı” ibaresi “bir katı” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “10” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (4) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 32 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ilgili kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının” ibaresi “ilgili kuvvet komutanının” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (5) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (6) 21/2/2019 tarihli ve 7166 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu bentte yer alan “üç yıl” ibaresi “altı yıl” şeklinde değiştirilmiştir.
4426-1
ONBİRİNCİ KISIM
Hizmet Şartları ve Şekilleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Atanmalar
I – Atanmalarda esaslar:
Madde 117 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4699(2001)
Barışta kıta, karargah ve kurumlara kadrosunda gösterilen rütbelerden ast rütbe ile asil olarak kimse atanamaz.

(Ek: 28/6/2001-4699/16 md.) Hizmet ihtiyacının zorunlu kıldığı durumlarda, kadroda yazılı sınıf yerine personelin kurmaylık veya özel niteliğine ilişkin atama kodu esas alınabilir.
II – Atanmalarda dikkate alınacak hususlar:
Madde 118 - Bilgi Butonu
Subayların ve astsubayların atanma ve yer değiştirmeleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına bağlı olarak; memleketin ekonomik, sosyal, iklim ve ulaştırma durumları ile kültür ve sağlık durumları ve bunlara benzer yer ve bölge şartları göz önüne alınarak tespit edilecek bölgelere ve garnizonlara aşağıdaki esaslar da dikkat nazara alınarak sıra ile yapılır:

a) Meslek programları, meslek içi eğitim esasları ve kadro ihtiyacı,

b) Sağlık durumu,

c) İdari, asayiş ve zaruri sebepler,

d) İstekli bulunduğu yerler.
III – Yönetmelik: (1)
Madde 119 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017)
Yukardaki maddede yazılı esaslar dahilinde bölge ve garnizonların tespiti, bölgelerin ve garnizonların değişen şartlara göre yeniden tesbiti, buralarda kalma süreleri, atanma ve yer değiştirmelerde dikkate alınacak sair hususlar Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik ile tespit edilir.
IV – Göreve atanmada başlama süresi:(2)
Madde 120 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017), 6519(2014), 2870(1983)(Değişik: 11/2/2014-6519/38 md.)
Subay ve astsubaylar, ilk ve görev süresi içinde atanmalarında;

a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dâhilinde bulunanlar, ilişik kestikleri günü takip eden 24 saat içinde, bu süre resmî tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde,

b) Belediye hudutları dışında veya başka bir garnizona atanmalarda ilişik kestikleri günden itibaren yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışında 15 gün içinde,

atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.

Bu süreler dâhilinde mazeretsiz göreve katılmayanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem yapılır.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda, izin tecavüzünde olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Ancak birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler, tebligata engel olmayan hâllerin bitiminde başlar.

Atamaya tabi tutulan personelden izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda veya izin tecavüzünde olanlar ile hastanede yatanların ilişik kesme işlemleri, kuvvet komutanlıklarınca uygun görülmesi durumunda gıyaplarında evrak üzerinden yapılabilir. Bu personelin yeni görevlerine katılışları da gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve özlük hakları yeni birlikleri tarafından ödenmeye başlanır. (2)
(1) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 33 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 34 üncü maddesiyle, bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca” ibaresi “kuvvet komutanlıklarınca” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
4427
V – Subayların ve astsubayların atanmaları:
Madde 121 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), 7073(2018), KHK 681(2017), 6756(2016), KHK 669(2016), 4902(2003), 2870(1983), 1424(1971), An. M. K. 1968/41(1969)
(Mülga: 2/7/2018 - KHK/703/127 md.)
	
e) (Mülga: 29/7/1983 - 2870/19 md.) 
	
(Mülga ikinci fıkra: 2/1/2017-KHK-681/35 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/35 md.)
VI – Sayman ve mutemetlerin devir süresi:
Madde 122 - Bilgi Butonu
Bulunduğu görevden başka bir göreve atanan subay ve astsubaylardan; sayman, mutemet veya mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere, bu görevlerine ait hesaplarını ve mallarını devir ve teslim için kendilerine bir aya kadar süre verilir.
VII – Savaş hali ve olağanüstü haller:
Madde 123 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018)
Savaş ve olağanüstü hallerde bu kanunun atanmaya dair hükümleri Cumhurbaşkanı kararınca tatbik edilmiyebilir.(1)
VIII – Silahlı Kuvvetler personelinin hizmet yerleri:(2)
Madde 124 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7161(2019), KHK 703(2018), 7073(2018), KHK 681(2017), 4699(2001)(Değişik: 2/1/2017-KHK-681/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/36 md.)
Muvazzaf subay ve astsubaylar, Milli Savunma Bakanlığı hizmetlerinden başka bir göreve verilemezler. Ancak, zorunlu durumlarda Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesin-den almak şartı ile Milli Savunma Bakanlığı dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumu hizmetlerinde görevlendirilebilirler. Bu personelin görev süresi azami iki yıl olup görevlendirme süresi Cumhurbaşkanı kararında belirtilir. Milli Savunma Bakanlığının teklifi ile bu süre kısaltılabilir veya uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayan personel, yeni bir karara gerek kalmaksızın görev süresinin sonunda Milli Savunma Bakanlığı kadrolarındaki asli görevine iade edilir.(2)(3)

Cumhurbaşkanı kararı veya Cumhurbaşkanı onayıyla atananlar hariç olmak üzere subay ve astsubaylar, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığından almak şartıyla Milli Savunma Bakanı tarafından Milli Savunma Bakanlığının bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarında görevlendirile-bilirler. (2)

(Ek fıkra:17/1/2019-7161/9 md.) Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli tabipler ile sağlık astsubayları Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Sağlık Bakanlığında ilgisine göre Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile görevlendirilebilirler. Bu personelin görev yapacağı yerler, görev süreleri ile buna yönelik usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca birlikte belirlenir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin veya Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyacı olması durumunda görevlendirilen personel ilgisine göre Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile Türk Silahlı Kuvvetlerindeki veya Jandarma Genel Komutanlığındaki asli görevlerine iade edilir.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum ve Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakan-lar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müşterek kararlar” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı veya Cumhur-başkanı onayıyla” şeklinde değiştirilmiştir. (3) 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “ve Genelkurmay Başkanlığı” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.
4428
(Ek fıkra:17/1/2019-7161/9 md.) Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlı-ğında görevli tabipler ve diş tabipleri Türk Silahlı Kuvvetleri veya Jandarma Genel Komutanlığı kadroların-da gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı bulunduğu Bakanlık bütçesinden almak şartı ile üniversitelerde görevlendirilebilir. Görevlendirilen personelin öğretim üyeliği kadrolarında geçirdikleri süreler, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre öğretim üyeliği görevinden sayılır. İhtiyaç duyulduğunda ilgisine göre Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının onayı ile personelin üni-versitedeki görevlendirmesi iptal edilir. Bu personelin görevlendirileceği kadrolar, görev süreleri ile buna yönelik usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunca birlikte belirlenir.

(Ek fıkra:17/1/2019-7161/9 md.) Bu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca görevlendi-rilenlere, bu görevlendirmeler kapsamında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince ödeme yapılmaz. Bunlara, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen ödemeler dışında görev yaptıkları kurumca bu görevlendirmeler nedeniyle ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
İzinler
I – Yıllık izin:
Madde 125 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6586(2015) (Değişik: 22/1/2015-6586/50 md.)
Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakları vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir.

Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir.

Bu Kanun kapsamına giren personele, nasbedildikleri tarihten aynı yılın 31 Aralık tarihine kadar olan süre için yıllık planlı izinleri orantılı olarak verilir. Bu izinlerin ne şekilde verileceği yönetmelikle düzenlenir.
II – Mazeret izinleri:
Madde 126 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7281(2021), 7179(2019), 7073(2018), KHK 681(2017), 6586(2015), 6525(2014), 6318(2012), 5497(2006), 5365(2005)... >>
Subay ve astsubaylara 125 inci maddede yazılı onbeş günlük mazeret izinleri dışında:

a) (Değişik: 22/5/2012-6318/51 md.) Eşinin doğum yapması, eşinin ölümü, çocuğunun ölümü, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine yedi güne kadar,

b) Yangın, zelzele, seylap gibi olağanüstü bir mazeret dolayısiyle bir yıl içinde otuz güne kadar,

Mazeret izni verilebilir.

Verilen mazeret izinleri yıllık izine mahsup edilmez.

c) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl, yıllık izinlerinden ayrı olarak, bir aylık izin verilir. Bu izinlerin verilme şekli, yönetmelikle düzenlenir.

d) (Ek: 7/7/1971-1424/41 md.; Değişik: 2/1/2017-KHK-681/37 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/37 md.) (Değişik:18/2/2021-7281/42 md.) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere ve bu Kanun kapsamına giren diğer personele Milli Savunma Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir.

e) (Ek: 29/7/1998-4376/2 md.; Değişik: 22/1/2015-6586/51 md.) Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu bent hükmü aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Yedek subaylar ve yedek astsubaylara verilen refakat izinleri askerlik hizmetinden sayılmaz.(1)

f) (Ek: 20/2/2014-6525/8 md.) Subay ve astsubaylara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.
(1) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle bu bentte yer alan “Yedek subaylara” ibaresi “Yedek subaylar ve yedek astsubaylara” şeklinde değiştirilmiştir.
4428-1
III – Yurt dışı izinleri:
Madde 127 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7281(2021), 7073(2018), KHK 681(2017), 6756(2016), KHK 669(2016), 6586(2015), 4902(2003), 2642(1982), 1923(1975)(Değişik: 18/6/2003 -4902/27 md. )
(Değişik giriş cümlesi: 2/1/2017-KHK-681/38 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/38 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri personeline Milli Savunma Bakanlığınca;(2)

a) Öğrenim için öğrenim süresi kadar,

b) Meslekî bilgi ve görgüsünü artırmak maksadıyla bir yıla kadar,

c) Seminer, müşahede gezisi ve ziyaretler için lüzumlu görülen süre kadar,

d) Mazeret dolayısıyla yıllık izinle birlikte üç aya kadar,

e) Seyahat maksadıyla yurt dışına gidecek subay ve astsubaylara, 125 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yıllık planlı izin süresi kadar,(1)

f) (Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)

Yurt dışı izni verilebilir.

(Ek fıkra: 22/1/2015-6586/52 md.) (Mülga fıkra:18/2/2021-7281/42 md.)

Bu hallerde özlük hakları aynen verilir.
IV – Sıhhi izin süresi:
Madde 128 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6318(2012), 5499(2006), 4699(2001), 4376(1998), 2870(1983)
Subayların ve astsubayların sıhhi izin süresi aşağıdaki gibidir:

a) (Değişik : 28/6/2001 -4699/19 md.) Barışta ve savaşta hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, hastalıkları geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastanelerde geçen teşhis ve tedavi süreleri hariç, ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tabi tutulurlar. Bu gibiler hakkında raporlar sağlık kurulunca verilir.

b) (Değişik : 28/6/2001 -4699/19 md.) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, verem, kronik böbrek yetmezliği ile akıl ve ruh hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartı ile tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilirler.

c) Sağlık durumundan dolayı (Yurdun alçak veya alçak mutedil bölgelerinde faal görev yapar) veya (Muayyen bölgelere gidemez) veya (Denizin kara teşkillerinde çalışır) şeklinde iklim değiştirme raporları alanlar ile, kıta veya diğer görevlerde çalışması sağlık kurulu raporu ile kayıt ve şarta bağlı olanların bu durumlardaki sıhhi izin süreleri dört yıl olarak hesaplanır. Geçici olarak sağlık durumları sebebiyle uçucuların yer hizmetine verilmeleri ve denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam, sualtı komando birliklerinde ve denizdeki patlayıcı maddeleri zararsız hale getiren personelden hizmetlerini yapamaz kararı alanların diğer görevlere verilmeleri sıhhi izin süresinden sayılmaz.

Sıhhi izin süresini doldurmak durumuna girenler, sıhhi izin sürelerini dolduracakları ayın ilk haftasında haklarında kati işlem yapılmak üzere tekrar muayeneye sevk edilirler. Bunlardan sıhhi arızalarının devam ettiği ve hiçbir sınıfın hizmetinde vücutlarından istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
(1) 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle bu bentte yer alan “yıllık” ibaresi “yurt dışına gidecek subay ve astsubaylara, 125 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yıllık planlı” şeklinde değiştirilmiştir. (2) 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “personelinden general ve amirallere Milli Savunma Bakanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olanlara” ibaresi “personeline” şeklinde değiştirilmiştir.
4429
d) (Değişik: 22/5/2012-6318/52 md.) Kadın personele doğum yapmasından önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta süre eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinden, sağlık durumunun uygun olduğu doktor raporu ile belgelenen personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda personelin isteği halinde doğum öncesinde çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresinin bitim tarihinden itibaren aylıklı izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık izinden kullanılamayan süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumda veya doğum sonrası aylıklı izin süresi içerisinde annenin ölümü halinde, isteği üzerine subay veya astsubay olan babaya, bu fıkrada anne için öngörülmüş olan süre kadar izin verilir.

Doğum yapan personele çocuklarını emzirmeleri için aylıklı izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı personelin tercihine bırakılır.

Ayrıca doğum yapan personele, aylıklı izinlerinin bitiminden itibaren başlamak üzere, en fazla üç yaşında bir çocuğu evlat edinen kadın personele çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren istekleri üzerine oniki aya kadar aylıksız izin verilir. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmaz.

e) (Değişik: 29/7/1983 -2870/11 md.) Barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında, görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalanan subay ve astsubaylar yukarıdaki bentlerde belirtilen sürelerle bağlı olmaksızın iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

(Ek fıkra: 22/5/2012-6318/52 md.) Bu madde kapsamında verilen izinler rütbe bekleme süresinden sayılır.
V – İzinlerin kullanılması:
Madde 129 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6586(2015) (Değişik: 22/1/2015-6586/53 md.)
Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak hizmet, alıkonulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilir. Bu müddet hiçbir suretle toplam altmış günü geçemez.

Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına giren personel izinden geriye çağrılabilir.
VI – İzin sürelerinin hizmetten sayılması:
Madde 130 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6586(2015) (Değişik: 22/1/2015-6586/54 md.)
Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, izin süreleri subay ve astsubayların hizmetlerinden sayılır.
VII – Olağanüstü haller:
Madde 131 - Bilgi ButonuBilgi ButonuKHK 703(2018), 6586(2015)
Savaş ve olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanınca izin süreleri kısaltılabilir veya kaldırılabilir. (Ek cümle: 22/1/2015 - 6586/55 md.) Bu hâllerde, bu Kanun kapsamına giren personel, izinden geriye çağrılabilir.(1)
VIII – Jandarma subay ve astsubaylarına idare amirlerince verilen izinler:
Madde 132 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017)(Mülga: 2/1/2017-KHK-681/39 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7073/39 md.)
 
IX – Yabancı memleket ordularında hizmet etmek için gönderilenler:
Madde 133 - Bilgi ButonuBilgi Butonu4902(2003) (Değişik: 18/6/2003 -4902/28 md. )
Yabancı memleket ordularında hizmet yapmak üzere gönderilecek subaylara, Millî Savunma Bakanlığınca; Jandarma ve Sahil Güvenlik subaylarına, İçişleri Bakanlığınca dört yıla kadar aylıklı izin verilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin aylıkları Millî Savunma, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden ödenir. Bunların yabancı memleketlerde geçen hizmet süreleri, fiilî hizmetlerinden ve kıdemlerinden sayılır.
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 127 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve sıkıyönetim müddetince Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine, Milli Savunma Bakanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalıyacakları ortak kararnameyle” ibaresi “Cumhurbaşka-nınca” şeklinde değiştirilmiştir.
4430
X – Yönetmelik: (1)
Madde 134 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7073(2018), KHK 681(2017)
İzinlerin verilme usulleri, izin vermeye yetkili makamlar ve sair hususlar ile bilgi ve görgülerini artırmak üzere yabancı memleketlere izinli gideceklerin seçilmeleri, yollanma tarzları ve o yerlerdeki yaşama ve çalışmalarının ne yolda takip ve kontrol edilecekleri ve ne gibi hallerde geri çağrılacakları ile ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ile tespit olunur. 
ONİKİNCİ KISIM
Mali Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Aylıklar, Ek Görevler, Yolluk ve Harçlıklar
I – Kapsam: (3)
Madde 135 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6756(2016), KHK 669(2016)
Subay ve astsubayların aylık ve ödenekleri ile hizmetle ilgili her çeşit ödemeler (…) (3) ,özel kanun hükümleri saklı kalmak şartı ile bu kanunda yazılı esaslar dahilinde yürütülür.(2) (3)
II – Tarifler:
Madde 136 - Bilgi ButonuBilgi Butonu6756(2016), KHK 669(2016), 3768(1992), KHK 445(1991), 1933(1976), 1323(1970)
Bu kanunda geçen: 

a) (Değişik: 31/7/1970 - 1323/3 md.) Aylık; Silahlı Kuvvetlere mensup subay ve astsubayların fiili kadrolarına, rütbe, kıdem ve kademe yıllarına göre kendilerine ay itibariyle ödenen parayı,

b) (Mülga: 25/7/2016-KHK-669/32 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6756/32 md.)

c) Temsil giderleri; belirli makamları işgal edenlere görevleri icabı gerçek giderleri karşılamak üzere bütçeye konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümlerine göre ödenen parayı,

d) (Değişik: 9/8/1991 - KHK - 445/5 md.; Aynen kabul 23/1/1992 - 3768/5 md.) Ödül; bu Kanunun ilgili bölümlerinde belirtilen hallerden dolayı verilen nakdi ve ayni armağanı,

e) (Ek: 31/7/1970 - 1323/3 md.; Değişik: 20/1/1976 - 1933/1 md.) (1) İş güçlüğü zammı: Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen parayı,

(2) İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı,

(3) Eleman teminindeki güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı,

(4) Mali sorumluluk tazminatı: Sayıştaya hesap vermekle yükümlü saymanlara ödenen parayı,

İfade eder.(4)
III – Gösterge tabloları:
Madde 137 - Bilgi ButonuBilgi Butonu7415(2022), 6318(2012), 4861(2003), 4699(2001), An. M. K. 1992/6(1994), KHK 499(1993), 3815(1992), KHK 418(1991), KHK 375(1989)... >>
(Değişik: 3/7/1975 -1923/37 md.)
Silahlı Kuvvetlerdeki subayların, astsubaylıktan subay olanların, astsubayların, uzman erbaş ve uzman jandarmaların aylıkları, rütbe, rütbedeki kıdem ve kademe esasına göre saptanır.

(Değişik: 12/2/1982 -2596/1 md.) En düşük gösterge rakamı 560, en yükseği 1500'dür.(5)

(Değişik: 12/2/1982 -2596/1 md.; Mülga: 22/5/2012-6318/53 md.)

Rütbe rütbe kıdemliliği ve kademelere göre,

a) Subayların gösterge tablosu Ek -VI sayılı cetvelde.

b) Astsubaylıktan subay olanların gösterge tablosu Ek - VII sayılı cetvelde,
(1) 2/1/2017 tarihli ve 681 sayılı KHK’nin 40 ıncı maddesiyle, bu maddede yer alan “ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tanzim edilecek” ibaresi “tarafından çıkarılan” şeklinde değiştirilmiş; daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7073 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (2) Bu hükmün uygulanmasında ek 23 üncü maddeye bakınız. (3) 25/7/2016 tarihli ve 669 sayılı KHK’nin 32 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ve askeri öğrencilerin harçlıkları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. (4) Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız. (5) Bu göstergeler 10/4/1989 tarih ve 366 sayılı KHK ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
4430-1
c) (Değişik : 28/6/2001 - 4699/20 md.) Astsubaylar hakkındaki gösterge tabloları EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Yükseköğrenim yapmış olan astsubayların intibakları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen derece ve kademelerden hizmete başlamış kabul edilerek yapılır.Bu intibaklar personelin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitirdiğine dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, 2 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 kademe, 3 yıl süreli yüksek öğrenim için 2 kademe, 4 yıl süreli yüksek öğrenim için 1 derece ilave edilerek yapılır. 2 ve 3 yıl süreli yüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların, daha sonra lisans öğrenimini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri toplamı 1 dereceden fazla olamaz, 5 yıl ve üzerindeki öğrenimlerin 4 yıldan fazlası için kademe verilmez.(2)

(Değişik: 9/8/1983-KHK-499/20 md.) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirdikten sonra astsubay sınıf okulunu bitirip astsubay nasbedilenlerin yüksek öğrenim intibakları astsubay çavuşluğa nasıplarında yapılır.Yüksek öğrenim intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ve rütbe kademeliliklerinin ilk kademeleri,intibak yoluyla verilen derece ve kademe miktarı kadar fazladır.(2)

(Ek: 28/5/2003-4861/9 md.) (Değişik üçüncü paragraf:30/6/2022-7415/6 md.) Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi veya Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvellere göre başlangıç kademelerine bir kademe ilave edilerek 9 uncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlarlar. Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri takdirde, mezun olduklarına dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilâve edilerek intibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi dikkate alınmaz. Bu şekilde intibakı yapılan astsubayların sonraki rütbelerinin ve rütbe kademeliliklerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır.

(Ek: 28/5/2003-4861/9 md.) Uzman jandarma ve uzman erbaşlardan muvazzaf astsubaylığa nasbedilenlerden, nasbedildikleri astsubay çavuş rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar; daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri astsubaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki derece ve kademe aylıkları, daha önce emsal oldukları uzman jandarma veya uzman erbaşların derece ve kademe aylıklarına eşit veya fazla hâle gelince, emsali astsubaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.

(Ek beşinci paragraf:30/6/2022-7415/6 md.) Rütbe terfi veya rütbe kademeliliği sırasında bulunmadıkları hâlde yükseköğrenim intibakı yapılan astsubaylardan maaş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunanlar, bir üst maaş derecesinin birinci kademesine yükseltilirler.

d) Uzman jandarma çavuşlar ile uzman çavuşların gösterge tablosu Ek - IX sayılı cetvelde gösterilmiştir. (1)
(1) 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile Ek-IX sayılı cetvelin uzman çavuşlar için aylık gösterge tablosu yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 30/6/2022 tarihli ve 7415 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu bendin birinci paragrafında yer alan “Ek-VIII sayılı cetvelde” ibaresi “EK-VIII/A ve EK-VIII/C sayılı cetvellerde” şeklinde değiştirilmiş, ikinci paragrafında yer alan “sonraki rütbelerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve rütbe kademeliliklerinin” ibaresi eklenmiştir.
4430-2
(Değişik: 9/8/1993 - KHK -499/20 md.) Ancak yukarıdaki gösterge rakamlarına;

a) Subaylar için I sayılı ek gösterge cetvelinde, (109 uncu maddeye göre astsubaylıktan subay olanlar dahil)

b) Astsubaylar için III sayılı ek gösterge cetvelinde,

c) Askeri hakimler için IV sayılı ek gösterge cetvelinde,

rütbe ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları eklenir.

Ancak, Askeri hakim ve savcılar için IV sayılı ek gösterge cetvelinde veya özel kanunlar gereğince saptanan ek gösterge rakamları I sayılı cetvelde eşiti rütbeleri itibariyle saptanan ek gösterge rakamlarından farklı ise, kendilerine fazla olan ek gösterge rakamları uygulanır.
IV – Katsayı:
Madde 138 - Bilgi ButonuBilgi Butonu2596(1982)
Subay ve astsubay maaş tutarlarının hesabı için gösterge tablolarındaki gösterge rakamlarının çarpılacağı katsayı, Devlet memurları için tespit edilen katsayıdır.

(Ek: 12/2/1982-2596/2 md.) Katsayı değişimi, aylıklarda artış veya eksiliş sayılmaz.
V – Kademe aylığı:
Madde 139 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1323(1970) (Değişik: 31/7/1970 -1323/5 md. )
Subay ve astsubayların rütbe ve rütbe kıdemliliklerine ait gösterge tablolarındaki aylık derecelerinden, bu dereceye ait hizmet yıllarına, bu kanunun ilgili bölümündeki esaslara göre tespit edilmiş kademelerden her biri için tespit edilen gösterge rakamına tekabül eden aylıktır.
VI – Rütbe aylığı:
Madde 140 - Bilgi ButonuBilgi Butonu5837(2009), KHK 499(1993), 2642(1982), 1923(1975), 1323(1970) (Değişik: 26/3/1982 -2642/20 md. )
Rütbe aylığı; subay ve astsubayların gösterge tablosundaki rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin her biri için saptanan aylıktır.
(Değişik ikinci fıkra: 5/2/2009-5837/22 md.) Nasıplarından itibaren iki yılını tamamlayan ve liyakatleri üst makamlarca onaylanan albaylara kıdemli albay, nasıplarından itibaren üç yılını tamamlayan ve gösterge tablosunun bir üst derecesine yükselmek için liyakatları üst makamlarca onanan üsteğmenlere kıdemli üsteğmen, yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı, binbaşılara kıdemli binbaşı, üstçavuşlara kademeli üstçavuş, kıdemli üstçavuşlara kademeli kıdemli üstçavuş, başçavuşlara kademeli başçavuş, kıdemli başçavuşlara kademeli kıdemli başçavuş, kademeli kıdemli başçavuşlara iki kademeli kıdemli başçavuş denir.

Onama işlemleri bu Kanunun 33 üncü maddesinde gösterilen zamanda yapılır.

Onama işlemleri yapılanlar yükseldikleri aylık derecesinin birinci kademesine de ilerlemiş olurlar.
VII – Rütbe ve rütbe kıdemliliklerinin ilk ve en yüksek kademe aylıkları:
Madde 141 - Bilgi ButonuBilgi Butonu1875(1975), 1323(1970)(Değişik: 31/7/1970 -1323/7 md. )
Kanunda gösterilen gösterge tablolarında yer alan rütbe ve rütbe kıdemliliklerinden her birindeki birinci aylık göstergesine tekabül eden miktar, o rütbe ve rütbe kıdemliliğinin ilk kademe aylığını, son aylık göstergesine tekabül eden miktar en yüksek kademe aylığını gösterir.

(İkinci fıkra mülga: 17/4/1975-1875/8 md.)
 
4431
VIII – Ödenecek brüt aylık tutarı:
Madde 142 - Bilgi ButonuBilgi Butonu