En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metin bilgisi: Aşağıdaki metin, Kanunun Yürürlükten kaldırılmadan önce, 12.06.2007 Tarihi itibariyle son halini göstermektedir. (Kaynak: Adalet Bakanlığı)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
695
SICAK VE SOĞUK MADEN SULARININ İSTİSMARI İLE KAPLICALAR TESİSATI HAKKINDA KANUN(1)

Madde 1 -
Elyevm mekşuf sıcak ve soğuk maden sularının istismarı imtiyazı maadin idaresi heyeti fenniyesince kaybedilecek hudud dahilinde olmak üzere, 12 nisan 1341 tarihli kanun mucibince maadini mekşufe misillü ihale olunur. (2)
Madde 2 -
Birinci madde mucibince imtiyazı verilen hudud dahilinde hakiki ve hükmi eşhasa ait olarak halen mevcut hukuk ve menafi ile imtiyazın işletilmesine muktazi arazi ve üzerindeki mebani değer bedeli verilmeksuretiyle sahibi imtiyaz ile alakadarları arasında birriza takvim ve tesbit edilerek alınamadığı takdirde Ticaret Vekaletince bu hukuk, menafi ve arazinin İstimlak Kanununa tevfikan istimlakine mezuniyet verilir. Muamelei istimlakiye neticesinde takarrür edecek bedeli, sahipleri nakden alabilecekleri gibi arzu ederlerse imtiyazı işletecek olan Türk Anonim Şirketi müessis ve hisse senedatından tercihan almak suretinde de istimal edebilirler. İmtiyaz hududu dahilinde olup sahibi imtiyaz tarafından temellük edilmeyen hukuk, menafi ve arazi ashabının hakkı istifadeleri bakidir.
Madde 3 -
Birinci madde mucibince imtiyazı verilen hudud dahilindeki şehir ve kasabalar ile sahipli ve sahipsiz arazide sahibi imtiyaz yeniden her türlü sıcak ve soğuk maden suları taharri edebilir. Ancak bu taharriyat sebebiyle, sahibi imtiyaz, vukua getirilecek zarar ve ziyanın tazminine mecburdur.
Madde 4 -
Birinci madde mucibince ihale edilecek imtiyazın işletilmesi için sahibi imtiyaz tarafından ihale tarihinden itibaren beş seneye kadar memaliki ecnebiyeden ithal edilecek inşa ve tesis levazımı, Ticaret Vekaletinin tasdikı ile, gümrük resminden muafen imrar olunur.(2)
Madde 5 -
Birinci madde mucibince imtiyazı verilen hudut dahilindeki araziden yalnız resmi mukarrer alınıp rüsumu nisbiye istifa edilmez. İmtiyazın işletilmesi için sahibi imtiyaz tarafından vücude getirilecek tesisat on sene müddetle, musakafat, ihale tarihinden itibaren beş sene müddetle sahibi imtiyaz, işbu imtiyazın işletilmesinden dolayı kazanç vergisinden muaftır.
(1) Jeotermal kaynaklar, mineralli sular, maden suları, içmece, ılıca ve kaplıcalarla ilgili olarak 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Kanunun sonunda işlenemeyen hükümler olarak yer alan 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayılı Kanunun geçici maddelerine bakınız. (2) a - Bu hükmün uygulanmasında ek üçüncü, ek dördüncü ve ek beşinci maddelere bakınız. b - İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarih ve inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
696
Ek Madde 1 - 3520(1989), KHK 291(1987) 28/12/1933- inci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
Maden suyu imtiyaz sahipleri İktisat ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletlerince müştereken tensip edilen evsafa muvafık olmak üzere fenni ve sıhhi tesisat yaptıkları takdirde dahilde mümasili yapılıncaya kadar hariçten getirecekleri membaa mahsus soğuk damga işaretli boş maden suyu şişelerinden gümrük resmi ve muamele vergisi alınmaz.(1)

       Yukarki fıkra mucibince hariçten getirilecek veya dahilde toplanıp tekrar doldurulmak üzere membaına gönderilecek boş şişeler ile membada maden suyu doldurularak muhtelif mahallere sevkolunacak dolu şişelerin Devlet Demir ve Denizyolları vesaitiyle yapılacak nakliyatından cari tenzilatlı tarifeler üzerinden azami yüzde elli ücret alınır.
Ek Madde 2 - 4854(2003), 3520(1989), KHK 291(1987) (28/12/1933 - nci maddesi hükmü olup, ek madde haline getirilmiştir.)
   Bu şişelere diğer ticaret ve sanat müesseseleri tarafından imal edilen maddeler konup satılamaz. Bu hüküm hilafında hareket edenlerin şişelerine içindekilerle beraber elkonulur ve sorumlularına beher şişe için onikimilyon lira idarî para cezası verilir, el konulan şişelerin içindekilerle beraber müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir.(2)

       (Ek: 24/4/2003- 4854/5 md.) Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
  
Ek Madde 3 - 3520(1989), KHK 291(1987) (14/6/1935- inci maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)
927 sayılı kanun mucibince ihale edilmiş ve ihale tarihinden itibaren bu kanunun dördüncü maddesindeki beş senelik tesis müddeti geçmemiş olan müesseselerin tesis müddetleri sekiz seneye çıkarılmıştır.
Ek Madde 4 - 3520(1989), KHK 291(1987) (14/6/1935 - nci maddesi hükmü olup, ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanunun neşrinden evvel ihale edilmiş olupta ihale tarihinden itibaren sekiz sene geçmemiş bulunan müeseseler de bu hükümden istifade ederler (3).
Ek Madde 5 - 3520(1989), KHK 291(1987) (17/6/1942 - 4268 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 24/5/1957- 6977/1 md.)
İçmeye ve yıkanmaya mahsus olup halen mekşuf veya henüz keşfedilmemiş şifalı sıcak ve soğuk maden sularının rüsum ve temettü hisseleri vilayet hususi idarelerine aittir. Hususi idareler bu suları doğrudan doğruya işletebilecekleri gibi, taliplerine işletme ruhsatnamesi vermek suretiyle ihale de edebilirler. Hususi idarelerce işletilmek istenilmiyen veya ihale edilmeyenlerin rüsum ve temettü hisseleri vilayetçe belediyelere, köylere devredilebilir.

       Bu sulardan terkibi itibariyle kıymetli veya mevkii bakımından ehemmiyetli olanlar lüzum görüldüğü takdirde doğrudan doğruya Devletçe işletilebileceği gibi imtiyaz suretiyle taliplerine de ihale edilebilirler. Bu hususta 927 sayılı kanun hükümleri caridir. Bu kanunun neşrinden evvel gerek hususi kanunlarla ve gerek imtiyaz suretiyle hakiki veya hükmi şahıslara verilmiş olan haklar mahfuzdur.
(Üçüncü fıkra iptal: An.Mah. nin 16/2/1965 tarih ve E. 1963/126, K. 1965/7 sayılı kararı ile.) 
 
 Bu idareler bu suların mülkiyetini hakiki ve hükmi şahıslara devir ve temlik edemezler. 
 
 İçmeye ve yıkanmaya mahsus bütün sıcak veya soğuk şifalı maden sularının işletilmesi ve sıhhi murakabesi hususunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri tatbik olunur. 
 
 Bu suretle her türlü tesisatın yapılmasından evvel Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine müracaat olunur.
Madde 6 -
İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 7 -
İşbu kanunun ahkamını icraya Adliye, Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur.
(1) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 tarih ve inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. (2) 24/4/2003 tarihli ve inci maddesiyle, bu fıkrada geçen "şişeleri muhteviyatiyle beraber müsadere edilir ve mütecasirlerinden beher şişe için bir liradan on beş liraya kadar para cezası alınır." ibaresi, "şişelerine içindekilerle beraber elkonulur ve sorumlularına beher şişe için onikimilyon lira idarî para cezası verilir, el konulan şişelerin içindekilerle beraber müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir." olarak 6/5/2003 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) Madde içerisindeki “bu hükümden” ibaresi ile 14/6/1935 tarih ve 2809 sayılı ek kanunun birinci maddesi iken kodifikasyon çalışması sırasında “Ek Madde 3” haline getirilen madde kasdedilmektedir.
698
699
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  927 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

  GÖSTERİR LİSTE

   

   

    Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

       No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                      giriş tarihi

  __________  _______________________________________________________  ___________

       2376                                                           –                                                                 4/1/1934

       2809                                                           –                                                               24/6/1935

       6977                                                           –                                                                 1/6/1957

       4854                                                           –                                                                 6/5/2003

   

  700

   

  
  
  927 nolu kanunun Meclis Kabul Metni
  Meclis Kabul Metni (Kaynak: TBMM Resmi Web Sitesi ( Kanunlar Dergisi))
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Metnin Değinildiği Metin (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatla ilgili Yargı Kararları (11)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuata Eklenen Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul